הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ל"וח ח"טמ ביבא לת טהב-דנליאת 1
ףצר תינמ ביבא לת תויגולונכט תאת 2
(ל"וח) הינמ ביבא לת US תויגולונכט תאת 3
ףצר תינמ ביבא לת תוישעת תאת 4
ףצר תינמ ביבא לת האדת 5
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא קיבדת 6
ףצר תינמ ביבא לת ןג רידת 7
ףצר תינמ ביבא לת סגנידלוה ןארידת 8
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא סגנידלוה ןארידת 9
תונמאנ ןרק ביבא לת ריוא גזמ לכל יללכ ח"גא אטת 10
תונמאנ ןרק ביבא לת ריווא גזמ לכל תויונמדזה ןוויג אטת 11
תונמאנ ןרק ביבא לת ריווא גזמ לכל תויצפואו םיזוח אטת 12
תונמאנ ןרק ביבא לת ריווא גזמ לכל אטת 13
ףצר תינמ ביבא לת תועקשה אית 14
ףצר תינמ ביבא לת רובגית 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1