הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ל"וח ח"טמ ביבא לת םלוהקוטש הידבש 1
ל"וח ח"טמ ביבא לת הנורק-הידבש 2
תונמאנ ןרק ביבא לת לנוישנרטניא םהוש 3
תונמאנ ןרק ביבא לת השימג םהוש 4
תונמאנ ןרק ביבא לת הדומצ םהוש 5
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל הדומצ םהוש 6
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל םילקש םהוש 7
תונמאנ ןרק ביבא לת סולפ תילקש םהוש 8
100-את תינמ ביבא לת לסרפוש 9
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא לסרפוש 10
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא לסרפוש 11
(ל"וח) הינמ ביבא לת CHF דמלט לחש 12
ףצר ח"גא ביבא לת 2682 רחש 13
ףצר ח"גא ביבא לת 2683 רחש 14
ףצר תינמ ביבא לת שדח רחש 15
    4  3  2  1