הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר היצפוא ביבא לת 4פא י'גרנא רבילוג 1
(ל"וח) הינמ ביבא לת אדאר 2
(ל"וח) הינמ ביבא לת US ן'זיוודאר 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת US םוקדאר 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת ריאניאר 5
ףצר תינמ ביבא לת וקלאר 6
(ל"וח) הינמ ביבא לת ךרע 2000 לסאר 7
ל"וח ח"טמ ביבא לת וגקיש 2000 לסאר 8
ףצר תינמ ביבא לת דבר 9
ףצר ח"גא ביבא לת 13גא דבר 10
ףצר היצפוא ביבא לת 2פא דבר 11
100-את תינמ ביבא לת ןלדנ עובר 12
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 1גא ןלדנ עובר 13
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא ןלדנ עובר 14
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא ןלדנ עובר 15
    7  6  5  4  3  2  1