הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר ח"גא ביבא לת מ1-גא ריפכ 1
ףצר ח"גא ביבא לת מ2-גא ריפכ 2
ףצר ח"גא ביבא לת מ3-גא ריפכ 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת סנדאק 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת רייראק 5
(ל"וח) הינמ ביבא לת רופראק 6
תונמאנ ןרק ביבא לת תפנוממ תועקשה ןיבק 7
ףצר תינמ ביבא לת החנמ וק 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת טנזינגוק 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת םוקלאווק 10
ףצר תינמ ביבא לת וקניווק 11
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא וקניווק 12
ףצר היצפוא ביבא לת 3 פא וקניווק 13
ףצר היצפוא ביבא לת 4 פא וקניווק 14
ףצר היצפוא ביבא לת 2פא וקניווק 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1