הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת םאצ 1
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא םאצ 2
ףצר ח"גא ביבא לת 6גא רוצ 3
ףצר תינמ ביבא לת רימש רוצ 4
ףצר ח"גא ביבא לת 5גא רימש רוצ 5
ףצר ח"גא ביבא לת 7גא רימש רוצ 6
(ל"וח) הינמ ביבא לת ןרוצ 7
(ל"וח) הינמ ביבא לת םוקלט הניי'צ 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE םוקינוי הניי'צ 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE יא'צוי הניי'צ 10
(ל"וח) הינמ ביבא לת לייבומ הניי'צ 11
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE םוילורטפ הניי'צ 12
ףצר ח"גא ביבא לת מ1גא םיצ 13
ףצר ח"גא ביבא לת מ2גא םיצ 14
ףצר ח"גא ביבא לת מ3גא םיצ 15
    2  1