הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
תונמאנ ןרק ביבא לת םישדוח 6-12 ןודקפ מקמ לדגמ 1
ףצר תינמ ביבא לת תוישעת סאלאפ 2
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 6גא תוישעת סאלאפ 3
ףצר תינמ ביבא לת ן"לדנ היאגנאפ 4
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ן"לדנ היאגנאפ 5
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא ן"לדנ היאגנאפ 6
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא ן"לדנ היאגנאפ 7
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ן"לדנ היאגנאפ 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת יימ ינאפ 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת ראקאפ 10
(ל"וח) הינמ ביבא לת טלאמראפ 11
(ל"וח) הינמ ביבא לת סרדלוה המראפ 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת LSE הזאלפ קראפ 13
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE רקראפ 14
תונמאנ ןרק ביבא לת 9020 םייח טוגפ 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1