הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר ח"גא ביבא לת אגא רלוד ןדע 1
ףצר ח"גא ביבא לת בגא רלוד ןדע 2
ףצר ח"גא ביבא לת 3קפ.ת רלוד ןדע 3
ףצר תינמ ביבא לת ן"לדנ ןגוע 4
ל"וח ח"טמ ביבא לת תרפוע 5
ףועמ תינמ ביבא לת ילאירזע 6
ףצר ח"גא ביבא לת מ1גא ילאירזע 7
ףצר תינמ ביבא לת היטע 8
ףצר תינמ ביבא לת בדליע 9
ףצר תינמ ביבא לת יסנניפ יוליע 10
ףצר תינמ ביבא לת דב לע 11
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא רדה סומע 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת םירטליפ דעימע 13
ףצר תינמ ביבא לת קוויש רימע 14
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא קוויש רימע 15
    2  1