הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת תוכרעמ םוקטאס 1
ףצר תינמ ביבא לת טימאס 2
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא טימאס 3
ףצר ח"גא ביבא לת 5גא טימאס 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת הטפוא ןאס 5
ףצר תינמ ביבא לת פורג םיט ןאס 6
(ל"וח) הינמ ביבא לת קסידנאס 7
ףצר תינמ ביבא לת ינאס 8
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ינאס 9
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא ינאס 10
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא ינאס 11
ףצר תינמ ביבא לת ראואלפנאס 12
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ראואלפנאס 13
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 3גא ראואלפנאס 14
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ראואלפנאס 15
    9  8  7  6  5  4  3  2  1