הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת ןמדלפ נ 1
ףצר תינמ ביבא לת יואנ 2
ףצר היצפוא ביבא לת 8פא יואנ 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת קיגמואנ 4
ףצר תינמ ביבא לת יטיסואנ 5
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא יטיסואנ 6
ףצר היצפוא ביבא לת 4פא יטיסואנ 7
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא טנאנ 8
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא טנאנ 9
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא טנאנ 10
תונמאנ ןרק ביבא לת םיילפכ ק"דסאנ 11
ףצר תינמ ביבא לת סנלדנ 12
ףצר היצפוא ביבא לת 1פא סנלדנ 13
100-את תינמ ביבא לת הבונ 14
(ל"וח) הינמ ביבא לת US הבונ 15
    6  5  4  3  2  1