הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
תונמאנ ןרק ביבא לת תויונמדזה ח"גא יקסול רואמ 1
תונמאנ ןרק ביבא לת גרודמ ח"גא יקסול רואמ 2
תונמאנ ןרק ביבא לת הלעמו (A-) ינרצנוק ח"גא יקסול רואמ 3
תונמאנ ןרק ביבא לת רתי יקסול רואמ 4
תונמאנ ןרק ביבא לת 15 + םידדמ ליהמת יקסול רואמ 5
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל םידדמ ליהמת יקסול רואמ 6
תונמאנ ןרק ביבא לת 30 קית רואמ 7
(ל"וח) הינמ ביבא לת US דניאמ 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת לווראמ 9
100-את תינמ ביבא לת רימש חטבמ 10
ףצר ח"גא ביבא לת מ3גא רימש חטבמ 11
ףצר ח"גא ביבא לת 10גא שעת ינבמ 12
ףצר ח"גא ביבא לת 8גא שעת ינבמ 13
ףצר ח"גא ביבא לת 9גא שעת ינבמ 14
ףצר תינמ ביבא לת הישעת ינבמ 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1