הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףועמ תינמ ביבא לת ימואל 1
ףצר ח"גא ביבא לת 176גא ןומימ ימואל 2
ףצר ח"גא ביבא לת 8גא ןומימ ימואל 3
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא תה ןומימ ימואל 4
ףצר ח"גא ביבא לת 10תה ןומימ ימואל 5
ףצר ח"גא ביבא לת 12תה ןומימ ימואל 6
ףצר ח"גא ביבא לת 13תה ןומימ ימואל 7
ףצר ח"גא ביבא לת 14תה ןומימ ימואל 8
ףצר ח"גא ביבא לת 7תה ןומימ ימואל 9
ףצר ח"גא ביבא לת 9תה ןומימ ימואל 10
ףצר ח"גא ביבא לת 300הש ןומימ ימואל 11
ףצר ח"גא ביבא לת 301הש ןומימ ימואל 12
ףצר ח"גא ביבא לת 200הש ימואל 13
ףצר ח"גא ביבא לת 201הש ימואל 14
(ל"וח) הינמ ביבא לת ראמאל 15
    5  4  3  2  1