הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת ממ ןהכ 1
ףצר תינמ ביבא לת חותפ ןהכ 2
תונמאנ ןרק ביבא לת 8515 ח"גא ןווכ 3
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל םיסנניפ - םיקנב ח"גא ןווכ 4
תונמאנ ןרק ביבא לת תילבולג ח"גא ןווכ 5
תונמאנ ןרק ביבא לת תימניד ח"גא ןווכ 6
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל תלהונמ ח"גא ןווכ 7
תונמאנ ןרק ביבא לת השימג ןווכ 8
תונמאנ ןרק ביבא לת תויונמדזה ןווכ 9
תונמאנ ןרק ביבא לת לארשי ןווכ 10
ףצר תינמ ביבא לת רוכ 11
ףצר ח"גא ביבא לת 10גא רוכ 12
ףצר ח"גא ביבא לת 8גא רוכ 13
ףצר ח"גא ביבא לת 9גא רוכ 14
ל"וח ח"טמ ביבא לת 3MAR הנתוכ 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1