הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
(ל"וח) הינמ ביבא לת והאי 1
ףצר תינמ ביבא לת ריאי 2
ףצר ח"גא ביבא לת 10גא ריאי 3
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא ריאי 4
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ריאי 5
ףצר ח"גא ביבא לת 7גא ריאי 6
ףצר ח"גא ביבא לת 8גא ריאי 7
ףצר ח"גא ביבא לת 9גא ריאי 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת מבי 9
100-את תינמ ביבא לת לאוי 10
(ל"וח) הינמ ביבא לת יגולונכט דטינוי 11
ףצר תינמ ביבא לת סקינורטינוי 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת EURO סקינורטינוי 13
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא סקינורטינוי 14
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא סקינורטינוי 15
    7  6  5  4  3  2  1