הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת ואט 1
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ואט 2
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 2גא ואט 3
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא ואט 4
ףצר היצפוא ביבא לת 10פא ואט 5
100-את תינמ ביבא לת ראואט 6
(ל"וח) הינמ ביבא לת US ראואט 7
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ראואט 8
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 6גא ראואט 9
ףצר היצפוא ביבא לת 7פא ראואט 10
(ל"וח) הינמ ביבא לת MSCI ןוויאט 11
ףועמ תינמ ביבא לת עבט 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת US עבט 13
(ל"וח) הינמ ביבא לת SA לאטוט 14
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE רוטומ הטויוט 15
    4  3  2  1