הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת סבח 1
ףצר ח"גא ביבא לת 12גא סבח 2
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא סבח 3
ףועמ תינמ ביבא לת לארשיל הרבח 4
ףצר ח"גא ביבא לת מ3גא לארשיל הרבח 5
ףצר ח"גא ביבא לת מ4גא לארשיל הרבח 6
ףצר ח"גא ביבא לת מ5גא לארשיל הרבח 7
ףצר ח"גא ביבא לת 6גא לארשיל הרבח 8
ףצר ח"גא ביבא לת 7גא לארשיל הרבח 9
ףצר ח"גא ביבא לת 8גא לארשיל הרבח 10
ףצר ח"גא ביבא לת 9גא לארשיל הרבח 11
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא 'ג'גח 12
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא 'ג'גח 13
ףצר תינמ ביבא לת ן"לדנ 'ג'גח 14
ףצר תינמ ביבא לת דח 15
    4  3  2  1