הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת ייאיבדז 1
ל"וח ח"טמ ביבא לת בהז 2
גיצי רעש ביבא לת בהז 3
ףצר תינמ ביבא לת לכלנז 4
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא יאסארז 5
ףצר תינמ ביבא לת חרז 6
ףצר היצפוא ביבא לת 2פא חרז 7
ףצר היצפוא ביבא לת 3פא חרז 8