הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
(ל"וח) הינמ ביבא לת סטאוו 1
ףצר תינמ ביבא לת הנכות ןאוו 2
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא הנכות ןאוו 3
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא הנכות ןאוו 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE ןופאדוו 5
ףצר תינמ ביבא לת דמדיוו 6
ףצר היצפוא ביבא לת 8פא דמדיוו 7
(ל"וח) הינמ ביבא לת ןיוו 8
(ל"וח) הינמ ביבא לת הלוו 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת ינסיד טלוו 10
(ל"וח) הינמ ביבא לת ריטלוו 11
(ל"וח) הינמ ביבא לת סרוטס טראמלוו 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת קאפטסוו 13
(ל"וח) הינמ ביבא לת קטלקוו 14
ףצר תינמ ביבא לת ליסקוו 15
    3  2  1