הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
(ל"וח) הינמ ביבא לת לנשנרטניא לווינאה 1
(ל"וח) הינמ ביבא לת לרוטאנ ןסנאה 2
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל הנידמ ח"גא םיזרא סדה 3
תונמאנ ןרק ביבא לת תיביטקא םיזרא סדה 4
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל םיסנניפ םיקנב םיזרא סדה 5
תונמאנ ןרק ביבא לת 2015 ןוידיפל ח"גא קדוח תוצלמה םיזרא סדה 6
תונמאנ ןרק ביבא לת סולפ EXTRA מ"קמ םיזרא סדה 7
תונמאנ ןרק ביבא לת הנידמ Banker - םילקש םיזרא סדה 8
תונמאנ ןרק ביבא לת ל"וח תוינמ %15 + ח"גא קית םיזרא סדה 9
תונמאנ ןרק ביבא לת תוינמ אלל ח"גא קית םיזרא סדה 10
ףצר תינמ ביבא לת ויב תיסדה 11
ףצר היצפוא ביבא לת 4פא ויב תיסדה 12
ףצר היצפוא ביבא לת 6א.תסדה 13
ל"וח ח"טמ ביבא לת MSCI ודוה 14
ל"וח ח"טמ ביבא לת יפור-ודוה 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1