הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ל"וח ח"טמ ביבא לת סנו'ג ואד 1
ל"וח ח"טמ ביבא לת 13JUN סנו'ג ואד 2
ל"וח ח"טמ ביבא לת 13MAR סנו'ג ואד 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE םילקימיכ ואד 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת רנואד 5
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא רסל הד 6
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא רסל הד 7
ףצר ח"גא ביבא לת 3גא רסל הד 8
ףצר ח"גא ביבא לת מ1גא ראוד 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת קנב השטיוד 10
גיצי רעש ביבא לת ילרטסוא רלוד 11
גיצי רעש ביבא לת ב"הרא רלוד 12
(ל"וח) הינמ ביבא לת זרוטס ירט רלוד 13
גיצי רעש ביבא לת ידנק רלוד 14
ףצר תינמ ביבא לת ץינוד 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1