הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת ןואג 1
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ןואג 2
תונמאנ ןרק ביבא לת ןשוח ןואג 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת הסמאג 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת US הדאקא'ג 5
100-את תינמ ביבא לת םי בג 6
ףצר ח"גא ביבא לת מ4גא םי בג 7
ףצר ח"גא ביבא לת 5גא םי בג 8
ףצר ח"גא ביבא לת 6גא םי בג 9
ףצר ח"גא ביבא לת 7גא םי בג 10
100-את תינמ ביבא לת שהי תועבג 11
ףצר ח"גא ביבא לת 10גא הימיכויב תודג 12
ףצר תינמ ביבא לת טיקבו'ג 13
(ל"וח) הינמ ביבא לת לגוג 14
ףצר תינמ ביבא לת םאידוג 15
    7  6  5  4  3  2  1