הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת מטאב 1
(ל"וח) הינמ ביבא לת GBP מטאב 2
(ל"וח) הינמ ביבא לת רדנאטנס וקנאב 3
(ל"וח) הינמ ביבא לת NYSE רטסקאב 4
(ל"וח) הינמ ביבא לת דלוג קיראב 5
(ל"וח) הינמ ביבא לת סילקראב 6
100-את תינמ ביבא לת ןוליבב 7
(ל"וח) הינמ ביבא לת דנויב&'תב דב 8
ל"וח ח"טמ ביבא לת לידב 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת גניאוב 10
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ןירגלמיוב 11
ל"וח ח"טמ ביבא לת בל-הירגלוב 12
ףצר תינמ ביבא לת פורגויב סונוב 13
ףצר היצפוא ביבא לת 2פא פורגויב סונוב 14
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ןוכיתה ינוב 15
    8  7  6  5  4  3  2  1