הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שופיחה תואצות
גוס םורופ הינמ #
ףצר תינמ ביבא לת הרואא 1
ףצר ח"גא ביבא לת 5גא הרואא 2
ףצר ח"גא ביבא לת 6גא הרואא 3
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 1הגא הרואא 4
ףצר היצפוא ביבא לת 3פא הרואא 5
100-את תינמ ביבא לת לוגבא 6
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא לוגבא 7
ףצר ח"גא ביבא לת 2גא לוגבא 8
100-את תינמ ביבא לת ן'גובא 9
(ל"וח) הינמ ביבא לת זירוטרובל טובא 10
ףצר תינמ ביבא לת ביבא 11
ףצר ח"גא ביבא לת 4גא ביבא 12
ףצר תינמ ביבא לת ןולרא ביבא 13
ףצר ח"גא ביבא לת 1גא ןולרא ביבא 14
ףצר הרמהל ח"גא ביבא לת 2גא ןולרא ביבא 15
    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1