הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 


    : ףועמ : 100 א"ת    
שומיש יאנת .תוקד 20-כב םיבכועמ םינותנה
 
 
ךומנ הובג %יוניש רעש ןמז םש
1087.95 1091.66 0.55 1090.67 16:24:04 100 א"ת
1218.42 1223.01 0.54 1221.47 16:24:01 ף"ועמ
762.17 767.89 0.77 765.79 16:24:04 תא 75

 
גיציהמ יוניש גיצי רעש ןמז םש
--0.04% 3.7080 3.7067 17:23:01 עצוממ רלוד
--0.23% 4.8629 4.8519 17:27:33 עצוממ ורוי

 
הנורחא העדוה תועדוה םורופ
18-01-11 05:12 stepin1 "...כ) תוינתהב תדמוע אל הרבח םאש יתנבה ינא" 543 ביבא לת
21-02-09 03:36 dannyshirin "?םורלק" 57 ...םיפיט ,תועומש
30-03-07 04:44 erezyer "!וישכע CXTI -מ ואצ" 35 טירטס לוו
23-02-09 04:33 keren845 "23-27/02/09 ןיבש תיעובש ח"טמ תריקס" 12 טפנ
17-11-08 03:04 myfishiface "!וסנכ.ח"טמב רחסמב םיניינועמה לכל" 12 ידילוס
קזב - ינכט חותינ
ןזיווטנ - ינכט חותינ ייא.יט.יס דניאמ - ינכט חותינ
ןזח איג ינכט חותינ