הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:41:23        
רחסמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  862   1500   1621   -5.30%   1573 ךוברבא
  2005   4897   5118   +0.24%   4929 לקידמ סקליא
  53235   6112   6213   +0.19%   6167 הכירצ הרטקלא
          926.9 יגיטסא
  15247   1755   1815   +0.62%   1774 גאמירב
  79   510   510   -0.40%   518.3 ףלוג
  86030   2692   2748   -0.07%   2696 בכר קלד
  79451   141.3   153   -1.58%   143 365 ריבשמה
  481719   97   98.6   -1.62%   97 5גא 365 ריבשמה
  127   1777   1777   +0.85%   1777 דופיליו
  4408   4500   4574   -0.75%   4529 ירוטקיו
  1271   840   877   -1.43%   840.4 1פא ירוטקיו
          373.3 רחס הממח
  17366   237.8   244.2   -0.78%   240.8 םעט ביט
  2137   3785   3899   +1.55%   3804 סיסלט
  33   1610   1610   -0.61%   1635 הקינכטדמ
  63023   1222   1249   -1.20%   1230 תויתשת ןוסלדנמ
  266   5497   5499   +0.81%   5498 הדנילמ וטנ
  1634814   214.4   226   +5.62%   225.5 תרושקת ינאס
  202   15   15   +8.18%   11.9 2פא תרושקת ינאס
  85736   6   6.4   +6.90%   6.2 3פא תרושקת ינאס
  11827   10680   10820   +0.65%   10780 פוקס
  1010   2811   2849   +0.04%   2811 קוויש רימע
  6008   952.3   979.9   -0.05%   962.7 פורג סקיפוק
  6322   2637   2677   +1.02%   2668 וסרק
  1397   2580   2601   -3.64%   2593 וקלאר
  19945   19980   20200     20000 יול ימר
  379450   2366   2404   +1.44%   2398 לסרפוש
  6322   10860   10980   -0.46%   10860 סגנידלוה ןארידת