הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:43:37        
םיתורשו רחסמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  862   1500   1621   -5.30%   1573 ךוברבא
  18393   676.2   686   -0.41%   677.5 זיסרבוא
  23304   229   233.6   -0.69%   231.5 סנאלב לפוא
  835   2520   2574   +1.44%   2535 ןיירוא
  6843   4850   4903   +0.81%   4872 ןוה יקוש וארטא
          5.5 לטיפק ןיילנוא-יא
  360   4845   4939   +1.34%   4902 תועקשה תיב יאיביא
          23 סנרטיבייא
  2005   4897   5118   +0.24%   4929 לקידמ סקליא
  31183   3403   3575   -1.84%   3414 בהז טנרטניא
  8854   7828   8000   +1.54%   7915 אתסיא
          205.2 םיסנניפ יתיא
  1130116   138.6   141.9   +1.65%   141.5 לע לא
  53235   6112   6213   +0.19%   6167 הכירצ הרטקלא
  31   2370   2370   -0.42%   2389 תנמא
  6953   2660   2759   +1.30%   2730 טסילנא
  25711   1801   1875   -0.49%   1841 דרוקא ראסא
          926.9 יגיטסא
          2.2 הקירפא ויפא
  300   1830   1866   -1.97%   1840 ןרא
  7780348   562.4   578   -1.00%   563.3 קזב
  29528   6900   7185   -1.97%   6960 סנשייקינוימוק יב
  15247   1755   1815   +0.62%   1774 גאמירב
  3389   740   775   -1.24%   748.7 ןרב
  208   16030   16450   -0.80%   16120 דלוג
  79   510   510   -0.40%   518.3 ףלוג
  2263   275   275   +0.44%   275 םייפנכ לבולג
  86030   2692   2748   -0.07%   2696 בכר קלד
  198   2347   2347     2347 ןד
  13621   19950   20840   +2.12%   20740 אכ לאנד
  69294   425   453   -6.75%   432.7 סיילפ סמלוה
          497 תונולמ הרשכה
  198   481.4   481.4   -0.94%   486.6 קשה יבודלא ןמלה
  79451   141.3   153   -1.58%   143 365 ריבשמה
  127   1777   1777   +0.85%   1777 דופיליו
  4408   4500   4574   -0.75%   4529 ירוטקיו
  11057   1670   2040   +8.92%   1942 איג ףוח
  4210   1982   1990   -0.70%   1985 ללח
          373.3 רחס הממח
  17366   237.8   244.2   -0.78%   240.8 םעט ביט
  2137   3785   3899   +1.55%   3804 סיסלט
  205   3908   3997   -1.55%   3935 לטורשי
  14054   1878   1905   +0.16%   1885 םייפנכ
  16   754   754     754 ןדול
  33   1610   1610   -0.61%   1635 הקינכטדמ
  30569   583.8   594   -0.15%   588.1 תועקשה רומ
  37800   1242   1285   +0.31%   1275 תועקשה שד בטימ
  6736   875   884.4   -1.54%   875.1 ןממ
  63023   1222   1249   -1.20%   1230 תויתשת ןוסלדנמ
  26676   1980   2003   -0.45%   1985 יואנ
  185588   157.5   159.3   -0.57%   158.1 גולובונ
  266   5497   5499   +0.81%   5498 הדנילמ וטנ
  5694   372.5   372.6     372.6 םוקטסקנ
  33500   121.5   122.5   +0.74%   122.5 תוכרעמ םוקטאס
  1634814   214.4   226   +5.62%   225.5 תרושקת ינאס
          15.1 המניס
  255668   3331   3407   -0.83%   3346 םוקלס
  11827   10680   10820   +0.65%   10780 פוקס
  1010   2811   2849   +0.04%   2811 קוויש רימע
  19434   1284   1335   +1.61%   1323 יאיביא םילעופ
  20000   32.2   33.2   +2.81%   32.9 םיסנניפ יטלאיפ
  70289   186.6   194   -1.05%   188.4 הלוסנינפ
          4888 קראפטננפ
  517994   2070   2145   -2.31%   2075 רנטרפ
  237   8464   8650   +0.90%   8557 ןוזנדירפ
  6325866   87   125.3   +56.39%   104 ןוריצ
  3819   1949   1960   +0.57%   1954 החנמ וק
  33287   601   648   -0.79%   618.1 וקניווק
  6008   952.3   979.9   -0.05%   962.7 פורג סקיפוק
  6322   2637   2677   +1.02%   2668 וסרק
  10280   1402   1476   -0.49%   1430 הפועת ירשק
  1397   2580   2601   -3.64%   2593 וקלאר
  19945   19980   20200     20000 יול ימר
  13858   981.7   995.1   -0.71%   984 קפר
  9817   2260   2280   -0.92%   2261 רירגש
  39375   216.3   220   +1.48%   219.6 סנזיב םהוש
  379450   2366   2404   +1.44%   2398 לסרפוש
  6322   10860   10980   -0.46%   10860 סגנידלוה ןארידת
  1   6194   6194     6194 תועקשה אית
  3389   1380   1385   -0.65%   1383 רובגית
          72 ןפת