הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:42:39        
תוקזחאו העקשה
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          164 יטיווקא הרטלוא
  568003   199   202.1   -0.45%   199.6 דרוא
  1113   16960   17110   +0.47%   17070 שעת סאיאייא
  548   8105   8490   +0.19%   8270 1 אמאגרטניא
  13791   971.3   999   -0.37%   987.8 הימדה טיבלא
  19601   7510   7651   -0.33%   7597 וקלא
  1929   91960   94000   -0.12%   92660 הרטקלא
  105712   40   42.7   -5.62%   40.3 יפ.רא.םא
  3394   2887   2960   +1.55%   2950 חותיפ הילימא
  16668   300.1   312   -4.58%   301.8 יטלאיר יס .פא
  6414   9701   9770   -0.36%   9735 לטיוקא
          42.3 ייאי'גיב
  26460   4049   4161   +0.15%   4101 רישי חוטיב
  70071   3369   3549   -2.16%   3481 הירכ ןיי'צקולב
          1200 יסףאי'ג
  43505   24   27     25.3 תוקזחא טימולוד
          72 לטיפק טקרייד
  601474   1393   1442   +2.35%   1435 תועקשה טנוקסיד
  20851   62290   63400   -0.67%   62410 הצובק קלד
  600   316.1   316.1     316.1 תוקזחא ןוה
          8032 אמגיס ן'זיו
          60 ש-לטיפק הלטיו
  8764   66400   67570   -1.26%   66400 לארשיל הרבח
  14   148000   148000   +0.48%   148000 1 ןוריח
  9454   21760   22000   +0.46%   21890 לאוי
          836.6 דנרט רזוי
  8   2096   2096     2096 אוצי
  31987   52.2   53   -1.86%   52.9 תועקשה רדיל
  177   1622   1650   -0.37%   1622 לטיפק תודיפל
  3463   7673   7732   +0.03%   7691 רימש חטבמ
          178.2 סקמ לייבומ
  33558   38.9   40.7   -2.21%   39.8 תונולמ ץנ
  7596   267   267   -0.04%   267 הקינורטקלא ינאס
          1 'ץיפס
          178 בדליע
  16   18890   18890   +1.18%   18890 דרע
  7400   31   31   -20.51%   31 סקי'גולואטורפ
  38687   1586   1609   +0.88%   1600 רימש רוצ
          123 החימצ
          900 לטיפק ןמק
  59917   9939   10160   -0.13%   9987 ןונק
  50458   71   73   -0.14%   71.9 ו.נ ןדרק
          215 זגו טפנ ןמש
  17244   90.6   91   +0.44%   90.9 םימי עפש
  534   1319   1330   +0.46%   1320 האדת
  7499   69   69   +2.99%   69 אדמת