הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:44:00        
הישעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1641460   426   432   +0.09%   427.2 לוגבא
  5120   1334   1362     1347 ן'גובא
  233720   173.1   183.8   +4.08%   178.5 יטיליבא
  8400   25.7   25.7   -2.65%   25.7 תורבא
  738   3019   3070   -0.43%   3022 יטראוא
  9033   2555   2605   +1.25%   2591 סדוקוידוא
  635257   1486   1567   +4.99%   1556 וקפוא
  39605   1174   1219   +2.42%   1186 סי'גולונכט טיברוא
  1503   2890   3000   +1.07%   2930 מראפ דמרוא
  134251   22420   22700   -0.40%   22530 ונכט תמרוא
  5103   379.8   388.8   +0.39%   381.5 ידלאיא
  250782   43.2   45   -3.74%   43.8 לקידמ רויקסייא
  16058   1670   1673   -0.71%   1670 וקמיא
  52592   2266   2334   -0.35%   2299 המראפ קטניא
  27596   728   737   +0.62%   734.7 תוישעת רטניא
  45882   37.5   38   -0.53%   37.8 רויקרטניא
  7531   3301   3499   -4.17%   3335 ןיילוסניא
  134   2319   2319   -0.04%   2319 רמיפניא
  155952   1641   1676   +2.20%   1676 םורניא
  73227   1241   1292   +2.98%   1278 סקיטואנוריא
  57982   113   116.3   +0.26%   114.1 רמתיא
  576271   14.2   14.5   -0.69%   14.3 לקידמ טיבלא
  69588   47200   48410   +0.15%   47200 תוכרעמ טיבלא
  31776   333.2   341   -0.85%   337.2 רזיימוגלא
  14609   1740   1785   +0.75%   1754 תרושקת טולא
  100   3400   3450   +1.52%   3411 יימולא
  221083   122.2   127   +2.55%   124.9 לקידמ םוילא
  114784   713.9   758   +5.73%   753.1 למשח רומלא
  1770   263.9   280   +0.22%   268.7 קפסלא
  28782   1909   1956   +2.14%   1955 ןורלא
  10796   1074   1096   -1.10%   1081 תמא
  1   2873   2873     2873 המלש לגנא
  20340   17.6   18   -2.20%   17.8 דמידנא
  1109361   171   176   +2.16%   174.9 היגרנא טיילנא
  183679   338.6   342.8   -1.11%   340 סקי'גרנא
  94550   279.8   303.9   -5.14%   280.6 רוואפ ולופא
  3423   97.3   98.3   -2.21%   97.4 סנסופא
  374303   399.7   424   -5.50%   401.7 יילפא
  1343   17450   17880   +0.69%   17620 תוקזחה ןוקפא
  2   1264   1264     1264 תוישעת הקירפא
  841537   7.4   8   -1.28%   7.7 לאיטסקא
  6584   1340   1381   -1.24%   1354 זנלסקא
  2730   167.4   175.9   +0.18%   170.5 לאסארא
          56.5 ןמגרא
  4687   3820   3880   +0.44%   3854 דרא
  112311   200.5   205.3   -1.71%   200.8 תירא
  53246   145.3   151   +2.13%   148.4 ןוליבב
  870547   62   63.2   +0.16%   62.1 פורגויב סונוב
  1180   90.3   94.5   -1.40%   91.7 יפסאיב
  9742   366   373   -0.22%   371.1 ויו ויב
  61601   898.5   922.6   -0.31%   915.1 םייטויב
  790   1459   1460   +0.27%   1460 טיילויב
  283672   363.6   389   +0.74%   370 ןיילויב
  2556   89.4   93   +4.93%   91.6 ש-וקידמויב
  10133   2071   2265   +4.00%   2210 סקידמויב
          8 םייט דנויב
  599205   155   170   +12.91%   158.3 לסנקויב
  2   1568   1568     1568 ןמריב
  1842   7901   7956   +1.06%   7927 שמש תיב
  24949   1879   1925   +2.13%   1916 ייווסניירב
  486   1042   1049   +0.29%   1043 לירב
  10631   513   531   -1.91%   524 םרב
  81356   900.1   1004   +7.15%   996.9 דנרב
  601   1754   1755   +0.23%   1755 רלימנרב
          14.5 תועקשה םלסור'ג
  120261   52.9   54.8   +2.71%   53.1 ןואג
  13347   489.3   492.1   -1.31%   491.1 הצובק ןואג
  267058   36.2   38.7   -2.92%   36.6 םאידוג
  5901   730.9   763   -0.08%   736.4 קיטסלפ ןלוג
  36866   2700   2847   +3.65%   2813 תליג
          1243 קינורטאמג
  5757   3603   3625   -0.91%   3605 לאומש ןג
  2590   2748   2786   -0.40%   2770 רגינג
          351 ןפג
  1300   147   147   +2.01%   147 םראפ יד
  1421703   45.3   49.4   -4.36%   46.1 לקידמויב ייאןאיד
  5501   11930   12060   -0.08%   11990 לילג אתלד
  4234   313.8   326.5   -0.66%   318.1 ויב תיסדה
  8786   7783   7885   +2.01%   7867 טלמה
  1469   14330   14550   +0.28%   14480 הנכות ןאוו
          3.6 יפיטוו
  367927   38   41.3   -3.54%   38.1 קומסטיוו
  46165   74.8   79.5   -0.13%   77.8 זייטנוו
  312   1899   1930   +1.15%   1929 לכלנז
  3623   1546   1595   -0.95%   1557 דח
  28159   7944   8000   +0.41%   7993 ןליח
  5473   1242   1256   +1.55%   1248 תמח
  186937   11620   11780   +1.21%   11730 ראואט
  986210   7000   7240   +0.01%   7099 עבט
  1411154   215   242.7   -1.02%   223.5 רדגוט
          275.9 תוכרעמ פוט
  1224   177.2   177.2   +2.67%   177.2 סר'צנו סלפונכט
  9329   2260   2286   -0.04%   2262 רודלט
  16786   541.4   547   +0.07%   545.4 סקרווטנ דרלט
  17366   2138   2169   -0.83%   2140 סקינורטינוי
  129600   38.8   40   -2.24%   39.2 בוטיכ
  1463534   1480   1504   -0.54%   1487 ליכ
  92873   364   374.5   +0.19%   368 היגולונכטויב ללכ
  34492   308   323.8   +0.83%   317.4 טייפ ןכ
  3403   1670   1700   -0.29%   1695 תירפכ
          773 תימרכ
  18908   4029   4128   -1.89%   4050 ןוסרפבייל
          396.8 שיכל
  14636   2939   2995   -1.40%   2949 קי'גמ
  2180924   10.4   10.9   -3.67%   10.5 סוגידמ
  14980   2858   3000   -4.77%   2858 יוידמ
  7764   467   497   +0.08%   485.8 לקידמ
  195965   10530   10860   +2.60%   10650 הקיטובור רוזמ
  218   11070   11270   +0.54%   11140 רישי בושחמ
  87091   320   350   +0.03%   337.6 ימוטמ
  4117   525.5   541   +0.83%   532.6 יטמ
  71071   4205   4277   +1.23%   4269 סקירטמ
  117897   1828   1900   +3.34%   1888 סקינורטימ
  498540   760   843.9   +9.83%   834.7 זייס יימ
  138407   16030   16320   +0.56%   16140 ןליימ
  68541   66.7   68.8   -1.03%   67.2 קידמורקימ
  2000   234.8   234.8   +1.65%   234.8 טנורקימ
  655   38790   39690   +0.98%   39220 םית םלמ
  16445   4255   4402   -0.12%   4326 תורבעמ
          26.8 סר'צנו ןיעמ
          1135 1 המיסקמ
  1   2400   2400     2400 רמ
  29536   46.4   49.9   +2.50%   49.2 תוקזחא היבחרמ
  11796   128   129.2   +0.16%   128.5 האדיבנ
  47539   9635   9825   -0.56%   9800 הבונ
  1002   33740   34060   -0.41%   33770 וטנ
  126835   30810   31360   -0.10%   31260 סיינ
  2945   24650   24900   +0.28%   24680 הרדח ריינ
  5093   3000   3107   -2.22%   3084 ןסינ
  693121   255.1   275   +0.62%   260.2 ןשנמייד וננ
          27.6 ן'ג טסקנ
  36   495.1   495.1     495.1 ראואלפנאס
  36109   4051   4091   -1.31%   4065 סנייפאס
  36602   25370   25880   -0.50%   25770 םירטסהדוס
  2343   834.6   834.7   -2.28%   834.7 ןירגלוס
  180652   199.5   202   +1.82%   201.2 וטומוס
  678   618.6   644   -2.34%   631.3 יאיס
  399024   446.9   473.5   +5.01%   463.5 פורג יט-פייס
  8567   778.3   794.4   -0.06%   784.7 ןרייס
  432   3334   3368   -0.59%   3348 לאניס
  386   19950   20080   -0.94%   20040 1 ונס
  62606   1230   1272   -1.83%   1234 קטנאפס
  14563   696.5   721   +2.81%   716.1 גנירפס
  4114   5111   5239   +0.95%   5211 דב לע
  25826   910   953.8   +1.02%   917.5 תושע
  6814   6332   6399   +0.90%   6367 רטניופ
  35873   6900   7100   -1.91%   6985 סקופ
  6880   15330   15500   +0.39%   15380 הלומרופ
  3730   70   70   +0.43%   70 ן'זיו הלומרופ
  401773   331   340.2   +1.55%   334.6 טייסרופ
  43   3478   3478     3478 ןוטייפ
  56   460.2   460.2     460.2 יביסיפ
  131542   507.3   531   +0.25%   515.3 םטסירולפ
  2113   17520   17640   +0.63%   17600 תוישעת ןואסלפ
  12649   559.9   560   -0.23%   560 לגרק וטסלפ
  823   513.4   513.5   +0.02%   513.5 ליפוטסלפ
  16979   2142   2184   +1.08%   2156 םרלפ
  19107   13250   13860   +4.84%   13860 סמפ
  130959   312   330   -5.56%   314.3 קרווטנ יזטנפ
  164530   235   241.6   +1.22%   239.9 סקילטורפ
  120888   32540   33420   -0.55%   32800 םורטורפ
  107969   31440   32050   +1.11%   31940 וגירפ
  28505   355.9   358.9   -1.25%   356.5 קרווטנ ןוירפ
  7489   2891   2994   +0.44%   2940 קטרוירפ
  9295   154.5   156.9   -0.32%   155.1 םאצ
  606451   43.3   46.2   -1.77%   44.4 םטסהמידק
  39   1469   1469     1469 ואטילווק
  161815   55.1   56.3   -0.36%   55.3 טנלפלוק
  130042   1048   1097   +4.39%   1093 ןגויפמוק
  1146   33060   33760   +1.88%   33620 לילק
  136436   1938   1967   +1.20%   1946 עדהמק
  37632   2299   2361   -3.29%   2319 קטמק
  1970   10950   11180   +0.45%   11150 ורטסק
  202   112   112     112 הינסק
  954   70.2   70.2     70.2 טניופ לטיפק
  2413   11000   11110   +0.73%   11080 1 רורק
  32279   684.1   707   -0.72%   686 לבר
  111134   178.6   180.5   +0.90%   179.4 ליהדר
  54412   118.6   137   -2.33%   125.9 ק.א.ט פורגובור
  559   6501   6513   -0.08%   6508 ינומיר
  5996   1531   1577   +2.43%   1562 ןוא םר
  2219   3408   3530   -0.89%   3464 חקר
  117164   7383   7555   -0.63%   7452 פורג סוארטש
  9367   1802   1845   +1.67%   1831 גאלש
  1   808.2   808.2     808.2 תוישעת ןמש
  39825   440   451.1   +0.36%   447.1 בינש
  4108   2847   2949   +2.38%   2931 פנש
  895970   1388   1447   +4.33%   1447 הסדנה ריפש
  2149   3731   3754   -0.35%   3744 תויגולונכט תאת
  217238   33.5   35   -1.75%   33.6 ןג רידת
  21775   60.4   62   -1.13%   61.1 הזועת
  10   281   281     281 ןורפת
  118678   51.4   52.7   +1.17%   52 ססנייסויב סקיפארת