הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:57:58        
רחש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  134232199   114.54   114.6   +0.03%   114.6 0120 ילקש לשממ
  95645033   100.57   100.71   -0.04%   100.67 0121 ילקש לשממ
  31143302   102.7   102.79     102.79 0421 ילקש לשממ
  142915347   125   125.24   -0.01%   125.23 0122 ילקש לשממ
  68735874   102.64   102.79   -0.04%   102.75 1122 ילקש לשממ
  133118809   155.8   156.9   +0.29%   156.76 0142 ילקש לשממ
  91333274   120.94   121.15     121.15 0323 ילקש לשממ
  110368836   119.21   119.47   -0.04%   119.42 0324 ילקש לשממ
  133643122   103.22   103.54   -0.11%   103.5 0825 ילקש לשממ
  323691174   140.11   140.48   -0.08%   140.45 1026 ילקש לשממ
  281695296   104.41   104.88   +0.01%   104.88 0327 ילקש לשממ
  73402345   119.92   120.8   +0.33%   120.8 0347 ילקש לשממ
  30207601   100.39   100.42   +0.01%   100.42 1018 ילקש לשממ
          103.99 0118 ילקש לשממ
  29866965   111.82   111.84     111.84 0219 ילקש לשממ
  28830284   104.3   104.35   +0.05%   104.35 0519 ילקש לשממ