הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:40:05        
םיתורש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  18393   676.2   686   -0.41%   677.5 זיסרבוא
          43.4 1פא זיסרבוא
  835   2520   2574   +1.44%   2535 ןיירוא
          23 סנרטיבייא
  1130116   138.6   141.9   +1.65%   141.5 לע לא
  31   2370   2370   -0.42%   2389 תנמא
  300   1830   1866   -1.97%   1840 ןרא
  3389   740   775   -1.24%   748.7 ןרב
  34896   99.5   99.5   +0.10%   99.5 2 גא ןרב
  56612   7.1   14.5   -60.07%   11.3 4 פא ןרב
  208   16030   16450   -0.80%   16120 דלוג
  2263   275   275   +0.44%   275 םייפנכ לבולג
  13621   19950   20840   +2.12%   20740 אכ לאנד
  69294   425   453   -6.75%   432.7 סיילפ סמלוה
  14054   1878   1905   +0.16%   1885 םייפנכ
  16   754   754     754 ןדול
  6736   875   884.4   -1.54%   875.1 ןממ
  185588   157.5   159.3   -0.57%   158.1 גולובונ
  5694   372.5   372.6     372.6 םוקטסקנ
  237   8464   8650   +0.90%   8557 ןוזנדירפ
          109.3 7גא ןוזנדירפ
  6325866   87   125.3   +56.39%   104 ןוריצ
  262812   40   100   +100.00%   52 5פא ןוריצ
  13858   981.7   995.1   -0.71%   984 קפר
  9817   2260   2280   -0.92%   2261 רירגש
  3389   1380   1385   -0.65%   1383 רובגית
          72 ןפת