הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:39:05        
םיירחסמ םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  35060   1902   1923   -0.88%   1904 דוגא
  120212   7592   7695   -0.26%   7630 ימואלניב
  489   709.3   709.3   -0.03%   709.3 םילשורי קנב
  2038006   996   1006   -0.44%   996.6 טנוקסיד
  345   73110   73420     73200 לארשי היסקד
  2653817   2148   2163   -0.14%   2156 ימואל
  227028   6411   6464   -0.59%   6412 יחרזמ
  2480794   2530   2563   +0.47%   2548 םילעופ
  10626   9300   9349   +0.29%   9347 יביפ