הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:44:15        
ן"לדנ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  68463   290.5   295.9   +0.38%   293.2 הרואא
  1746   120.2   120.2   +1.18%   120.2 13גא הרואא
  29268   164   164     164 5פא הרואא
          227.2 ןולרא ביבא
  6   1205   1205   -0.08%   1225 הינב ביבא
  20505   666.6   668.2   +0.65%   667.6 רגדא
  5   168.3   168.3     162.4 לא-ירדא
  340   2949   2952   +4.91%   2951 סייביטפוא
  11760   184.9   215   +11.47%   206.1 ארטקפוא
  56   499.4   499.4     499.4 ןורוא
  208927   424   436   +2.51%   429.4 םירוזא
  18154   903   918.8   -0.55%   909.3 ראראסאיא
  8833   7051   7183   -0.50%   7106 פורג ואידייא
  1071000   3531   3596   +1.30%   3572 ץח ינולא
  13998   757.4   784.5   +0.95%   767.4 ןלדנ הרטקלא
  5532   13490   13720   +1.11%   13670 תואנולמו ןלדנ בורלא
  1948294   2060   2090     2061 תומא
  4280   1841   1900   +0.16%   1898 םיבאשמ לגנא
  16346   697.1   703.7   +0.03%   700.2 פורג ןפסא
  1987962   19.5   20.6   -0.98%   20.2 הקירפא
  7926   7307   7650   +0.07%   7560 םירוגמ הקירפא
  4817   8780   8850   +0.72%   8845 םיסכנ הקירפא
          2.6 פורג הנרא
  219973   4212   4320   -0.56%   4246 יטיס טרופרא
  36734   238.6   246.3   -2.52%   240.3 רדשא
  25173   1883   1914   +0.32%   1895 םיסכנ םורטשא
  27135   1577   1601   +0.44%   1586 הצובק םורטשא
  2274   3370   3539   +1.39%   3504 ריאי.ב
          394 ןוכית ינוב
  7415   23400   23620   -0.47%   23440 גיב
          300 4פא גיב
  3102   1540   1572   -1.13%   1570 בהזה תיב
  9987   40390   41180   -0.64%   40520 יו ןא קארב
  4120   176500   179000   +0.45%   177500 םי בג
  4919   115.2   115.2     115.2 ריע תושדחתה יאבג
  204091   3548   3607   +1.61%   3605 בולג תיזג
  1734   7085   7130   +0.34%   7109 ץינוד
  7917232   102.9   103.6   +0.49%   103.5 1גא ץינוד
  631   1166   1170   +0.26%   1169 לסרוד
  9650   6149   6289   -0.91%   6181 ירמד
  39792   227   245   +4.29%   238.3 אפלא הרשכה
  1100   86.9   87   +0.12%   87 6פא אפלא הרשכה
  8750   3295   3400   -0.42%   3326 בושיה תרשכה
  5   101   101   -0.08%   124.1 תועקשה םוידורה
          2733 ןוטסטיאוו
  95571   94   95   -0.84%   94 ן"לדנ סקוב ייוו
          17.9 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
  5993   10100   10370   -0.59%   10140 ראליו
  18947   1274   1339   +4.98%   1329 הינתיו
  7629   949.5   956.7   +0.18%   954.2 ן"לדנ 'ג'גח
  11300   1887   1930   -0.73%   1911 רומ ןנח
  106430   288.5   291.3   +0.42%   290 הצובק יבקעי
  189386   422.8   435   +0.93%   435 הדנק לארשי
  924   44490   44950   +0.83%   44860 סרשי
  211348   961.6   974.9   -0.36%   965.3 תילכלכ
  10   480   480     480.9 9פא םי תילכלכ
  12056   147.9   154.4   +2.30%   151.3 בהל
  66113   110.3   112.2   -0.18%   111.8 7גא בהל
  3   2950   2950     2950 1 היזדול
  98315   61.3   64.7   -2.21%   62 הצובק ןוזול
  22500   84.4   84.4     84.4 9גא הצובק ןוזול
          18.5 4פא הצובק ןוזול
          61.7 יול
  224293   43   45.9   -2.17%   45 רפוע יקסניול
  529   14280   14500   +2.49%   14380 הסדנה ןיטשניול
  3693   7330   7400   +0.27%   7352 םיסכנ ןיטשניול
  264   773.2   773.2   +2.44%   773.2 לטנביל
  23149   549   560   -1.11%   551.9 וכיסל
  165172   549.2   555   +0.11%   552 הישעת ינבמ
  144606   746.2   758.8   -0.21%   752.9 ןוכית ילדגמ
  18914   4761   4819   +0.80%   4785 רוא הגמ
  6047   77   77   -0.26%   77 טירוגמ
  6900   513.8   519   +1.77%   517.7 ראואפידמ
  208   18180   18290   +0.22%   18200 ןירדהמ
          12730 1 רדה יעטמ
          63500 5 רדה יעטמ
  17686   82.2   84.7   -2.01%   83 סאדימ
  12024   19.8   19.8   -1.49%   19.8 4 פא סאדימ
  65600   250.1   257.6   -2.62%   253.2 דנלרימ
  5030   19   19.9   +3.68%   19.7 1פא דנלרימ
  20   32.4   32.4     32.4 2פא דנלרימ
  20315   899.1   912   +0.34%   901.9 םירושימ
  87823   15320   15670   +0.78%   15550 ןורסילמ
  16588   182.1   185.4   +0.27%   182.8 טיר םיבינמ
  1118   43400   44650   +0.09%   44190 ברנמ
  395394   471   475.2   -0.36%   474.8 םיטקיורפ ברנמ
  102   6   6   +30.77%   3.4 1פא םיטקיורפ ברנמ
  8600   39.5   40.9   -0.49%   40.3 2פא םיטקיורפ ברנמ
          450 יואלצמ
          194 יטיסואנ
  5571   7231   7345   -0.12%   7276 תוקזחה ראטסרונ
          24.6 ןוזירוה וינ
  2590   36030   36560   -0.33%   36330 ןינב םיסכנ
  3383   552.5   579.9   +0.60%   555.8 פורג לאנתנ
  2   103.9   103.9     103.9 3הגא פורג לאנתנ
  39044   2986   3036   +2.30%   3027 טימאס
  979   9343   9344     9344 L דס הרוכב םיס
          6800 ליישרמוק םיס
  281108   734.9   738.7   +0.31%   737.3 ן"לדנ עלס
  10080   114   114.5   +3.06%   114.4 3פא ן"לדנ עלס
  1313   3071   3100   +0.06%   3087 ןיילייקס
  20   35   35   +14.40%   27.8 2פא ןיילייקס
  124651   18230   18450   -0.44%   18260 ילאירזע
  319   2497   2505   -0.91%   2504 ןוגילופ
  9   225   225   -0.08%   242.8 רטנס הזאלפ
  5   2607   2607     2607 יקסבוקשרפ
  8037   1253   1270   +0.40%   1269 ןמרמה חמצ
  26   1221   1221   -0.24%   1237 יתפרצ
          120.1 10גא יתפרצ
  34   32.2   32.2     32.2 ץנ תצובק
  1553   146.5   149.3   +0.07%   146.6 תומזי ןדרק
  46171   225.8   231     231 ן"לדנ ןדרק
  4857   685   688.1   -0.54%   687.8 דבר
  3752   14080   14330     14130 ןלדנ עובר
  5   1599   1599     1599 ןיטשטור
  274595   1547   1577   -0.77%   1554 1טיר
  314290   837.9   848   -0.42%   844.4 יוניבו ןוכיש