הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:38:24        
טפנ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  15000   81   81   -4.71%   81 ןדא
  15238   1946   1963   -0.10%   1960 היגרנא יס יפ וא
  997   4881   4977   +1.05%   4928 זג ןולא
          151.2 8גא וקרא
  356539   196   202.6   +1.71%   201.9 תוקזחה וקרא
  3709619   152.1   157.6   +0.33%   153.8 ןזב
          1 שהי תועבג
          547 י'גרנא רבילוג
          126.3 ןשיירולפסקא בולג
  20261   4980   5065   -0.79%   5025 ןולא רוד
  229   144800   146000   +0.62%   145600 היגרנא קלד
  662240   940.1   953.6   -0.10%   945 םיחודק קלד
  30297   129.9   132.9   +1.47%   131.2 תילארשי תונמדזה
  22134296   42.4   43.8   +1.17%   43.2 וקמארשי
  988   7245   7280   +0.65%   7266 חותפ ןהכ
  38252   137   150   -2.71%   140.1 ץלח תודיפל
  38774   656.3   689   -3.24%   663.9 ןיעידומ
  44109   806   842.7   -0.41%   819.9 שהי רטפ סטיוואנ
  60649   2236   2290   -0.44%   2257 אטפנ
  14320   58340   59260   +0.15%   58530 טפנ זפ
  205920   16   16     16 ש8- פא סקטורטפ
  4000   148   148   -0.67%   148 ש-שהי סקטורטפ
  18   450   450     450.3 םיימיכורטפ
  690815   3.3   3.4   -2.94%   3.3 17פא ויצר
  422517   4.8   4.8     4.8 18פא ויצר
  3770033   226   229.1   -0.22%   227.8 שהי ויצר
  278808   23   24   -3.77%   23 1פא םוילורטפ ויצר
  87800   36   36     36 2פא םוילורטפ ויצר
  172607   89.9   91.3   +0.67%   90 שהי םוילורטפ ויצר
  29526   2060   2104   +0.83%   2076 םוילורטפ רמת