הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/06/19 12:14:50        
ל"וחב תוילארשי תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  116735   69.91   71.63     70.54 ANI PHARM
  5   5.73   5.73     5.73 US Collplant Holdings Ltd
  21953   311.05   362   -2.77   355 US Teva Pharmaceutical Ind
  513753   141.0786   144.62     142.94 WIX
  2201   1.5   1.52     1.5 US ן'גובא
  65006   1.12   1.17     1.13 US יטיליבא
  86153   14.26   14.38     14.29 US רסיק ןבא
    15.47   15.94   1.98   15.93 US סדוקוידוא
  61820   0.46   0.499     0.46 US ןשייווניא קארטנוא
  3212   11.79   12.49     12.49 US סייביטפוא
    1.89   1.955   -2.56   1.9 US וקפוא
  15573162   62.65   66.33     65.77 US קטוברוא
  20882   3.4534   3.592     3.5 US דמרוא
    62.15   63.3   0.19   63.15 US תויגולונכט תמרוא
  179   23.42   23.455     23.42 US יטינויטא
    148.26   150.215   -0.75   148.79 US פא.פא.ייא
  83438   4.63   4.8075     4.72 US המראפ קטניא
  46035   0.2951   0.325     0.325 US בהז טנרטניא
  85724   31.07   31.84     31.55 US ןארותיא
  26   10.79   10.79     10.79 US רמתיא
    153.96   155.21   -0.28   154.56 US תוכרעמ טיבלא
    6.97   7.03     6.99 US תרושקת טולא
    8.6932   8.6932     8.6932 NYSE יימולא
  78430   15.35   16.3651     16.23 סרנטרפ USA ןולא
  380883   4.294   5.15     4.3 US קטלא
    1.52   1.52   -10.06   1.52 US ןורלא
  462366   60.755   61.395     61.29 US סקודמא
  67055   11.85   11.8752     11.85 US קטומיזנא
  3423   4.25   4.71     4.25 US ונאי'צנא
          US ונאיקנא
  412858   36.82   36.85     36.83 יפא
  722   2   2.09     2.09 US לאיטסקא
  41370   2.11   2.15     2.15 US קטורא
    1.5477   1.66   1.27   1.6 US סנשייקינוימוק יב
  8776   2.61   2.7     2.65 US .סא.וא.יב
  260   0.98   1.09     1.04 US םייטויב
  349044   0.33   0.347   -1.88   0.3401 US ןיילויב
    5.6   6.13   0.01   5.89 US סקוודנויב
  9352   8.51   8.6937     8.51 US ייווסניירב
  14756   3.57   3.67     3.63 US םרוטסניירב
  17215   7.8   8.06   1.39   8.05 US בולג תיזג
    8.35   8.5299   -0.35   8.5 US תליג
  86180   13.71   14.01     13.98 US .יפ.סא.יד
  764792   35.21   35.7045   0.03   35.38 US קלד
  16069   30.04   30.83   -0.23   30.18 US הקיטסיגול קלד
  1088   17.94   17.95   0.11   17.95 US הצובק קלד
    27.4   27.5   1.33   27.5 US אתלד
  1073297   5.31   5.62   -0.18   5.54 US קינומרה
  537432   8.67   8.68     8.67 US קטלקוו
  1091   10.3426   10.39   9.1   10.3426 US דופיליו
  208346   60.72   62.265     61.5 US סינורו
    14.74   15.19   -0.92   15.08 US ראואט
  420   8.19   8.64     8.24 US עבט
  117866   0.854   0.8568   -0.36   0.8541 US 'גאמיא פוט
  167   120.64   120.64     120.64 US .קניא וקמארשי
    0.82   0.86   1.79   0.855 US בוטיכ
    5.19   5.26   -0.38   5.25 US ליכ
    2.76   2.8636   2.88   2.86 US טייפ ןכ
    26.5   27.13   -0.44   26.91 US ןוסרפבייל
  16092   2.155   2.17     2.16 US דניאמ
  5691293   23.43   23.99     23.83 לווראמ
    8.305   8.54   0.96   8.4 US קי'גמ
  36563   4.45   4.73   -1.46   4.5426 US לגמ
  8431   2.31   2.38     2.38 US סוגידמ
  101015   3.75   4.17   -0.79   3.75 US דנווידמ
  84610   2.45   2.52     2.48 US ילדמ
  42000   5.21   5.21   -6.29   5.21 LON ימוטמ
  225679   0.6403   0.69     0.65 US זייס יימ
  4399693   16.91   17.51     17.02 US ןליימ
  133482   0.905   1.01   -0.2   0.976 US קטרטנא טנורקימ
  330082   109.51   110.44   -0.01   110.06 US סקונאלמ
  1862867   1.14   1.18     1.15 US דנייקנמ
  16352   1.01   1.06     1.01 US טנמ'גנמלט רמ
    0.675   0.75   -31.36   0.6802 US האדיבנ
    26.1919   26.53   -0.97   26.44 US הבונ
    137.95   139.3   -0.27   138.32 US סיינ
  53731   0.46   0.49     0.48 US ןשנמייד וננ
  559417   55.795   58.1695     56.49 US 'גדא ראלוס
  24888   1.08   1.1     1.1 US םוקרפוס
  97448   23.75   24.35   0.04   24.13 US הביס
  356799   115.08   117.825     116.3 US ר'צנגיס
  447972   129.91   133.18     130.3 US קרא רבייס
  41384   1.69   1.8     1.73 US מעב פורג יט-פייס
  5453   1.7614   1.78   -0.57   1.7699 US ןרייס
  14865   29.55   29.9289   0.19   29.615 US םוקיליס
  9174   20.55   20.9     20.85 US ליישרמוק םיס
  76154   1.7387   1.8291   -0.55   1.8 US ןויזלס
  500   3.18   3.2381     3.2218 US םוקלס
  76915   0.55   0.61     0.58 US ויב טקלס
    16.32   16.72   -1.33   16.34 US סנאיפס
  428269   2.8   2.85     2.82 US ןוגרס
  41492   14.75   14.89   0.74   14.89 US רטניופ
    47.0895   47.0895     47.0895 US הלומרופ
  45893   0.697   0.8606   5.19   0.81 US טייסרופ
  18873   0.56   0.5725   -0.3   0.5625 US םטסירולפ
  80255   11.61   11.72   -0   11.6199 US קראפטננפ
    0.42   0.44   -1.51   0.4235 US סקילטורפ
    4.35   4.39   -1.52   4.37 US תרושקת רנטרפ
  752   42.96   44.09     43.18 US וגירפ
  7606   2.8601   2.93   0.34   2.91 US ןוירפ
  49000   3.36   3.47     3.39 US ן'גויפמוק
  3933940   28.195   30     28.39 US לטיגיד תינרוק
  2596031   2.965   3.46     3.36 US סקירייק
    5.44   5.5   -0.36   5.48 US עדהמק
    8.13   8.24   -1.57   8.13 US קטמק
    20.03   20.33     20.03 US תוקזחה ןןונק
  36922   3.34   3.3981     3.35 US אדאר
  5586   8.23   8.4   0.48   8.38 US םוקדאר
    7.04   7.27   0.28   7.2 US ליהדר
  106190   24.3   24.65     24.47 US רוודר
  410945   5.15   5.38     5.21 US סקיטובור קוויר
  2300   5.73   5.94   -0.05   5.7373 US תויגולונכט תאת
  23060   2.5201   2.69     2.69 US ססנייסויב סקיפארת