הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/11/18 08:11:56        
ל"וחב תוילארשי תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  44163   52.78   54.365   -0.19   53.46 ANI PHARM
  77928   406   415.102   -1.15   411.37 US Teva Pharmaceutical Ind
  624661   82.25   87.99   1.32   86.16 WIX
  3744   2.4   2.58   4.17   2.5 US ן'גובא
  13063   2.76   2.92   -3.42   2.82 US יטיליבא
  122239   14.6   15.5   -2.69   14.83 US רסיק ןבא
  65137   10.35   10.7   -1.88   10.44 US סדוקוידוא
  7213   0.78   0.8   -1.89   0.78 US ןשייווניא קארטנוא
  785   8   8.95     8.95 US סייביטפוא
  1954401   3.36   3.63   2.61   3.54 US וקפוא
  237142   52.65   54.05   0.17   53.71 US קטוברוא
  11870   3.92   4.19   0.24   4.14 US דמרוא
  62548   51.44   52.72   0.44   52.58 US תויגולונכט תמרוא
  169287   19.8116   22.95   -2.93   20.18 US יטינויטא
  456061   137.41   143.365   -1.7   138.19 US פא.פא.ייא
  38067   5.5   5.94     5.6 US המראפ קטניא
  6674   2.48   3   3.2   2.9 US בהז טנרטניא
  34616   33.07   33.67   -2.59   33.07 US ןארותיא
  364   1.5622   1.78   -1.66   1.78 US הימדה טיבלא
  11743   115.51   117.47   -0.48   116.84 US תוכרעמ טיבלא
  40599   6.64   6.81   -2.62   6.7 US תרושקת טולא
  2   8.3   8.6     8.53 NYSE יימולא
  78430   15.35   16.3651     16.23 סרנטרפ USA ןולא
  246   3   3.12   -0.33   3.06 US קטלא
  739924   1.4   1.631     1.46 US הרבוקלא
    3.28   3.28     3.28 US ןורלא
  369723   64.39   65.47   -1.48   64.51 US סקודמא
  67055   11.85   11.8752     11.85 US קטומיזנא
  356478   26.35   27.94   -1.31   27.03 יפא
  257   2.5814   2.72   2.45   2.72 US לאיטסקא
  52467   2.5601   2.7468   3.07   2.69 US קטורא
  698   9.648   11.06   -12.3   9.7 US סנשייקינוימוק יב
  13097   2.2122   2.32   0.43   2.31 US .סא.וא.יב
  1317043   1.2964   1.75   33.9   1.58 US טסלב ויב
  502589   1.67   1.77   -3.43   1.69 US םייטויב
  369726   0.65   0.6987   4.69   0.67 US ןיילויב
  1614   5.59   5.67   1.42   5.623 US סקוודנויב
  25321   3.03   3.239   0.63   3.19 US םרוטסניירב
  16   8.2128   8.4633   -1.11   8.2824 US בולג תיזג
  1992   9.5291   9.65   -0.31   9.62 US תליג
  26384   11.33   11.6   -2.81   11.41 US .יפ.סא.יד
  1201390   36.89   40.05   -3.16   37.68 US קלד
  30180   28.75   31.5   -4.93   28.948 US הקיטסיגול קלד
  50   17.01   17.01   -4.6   17.01 US הצובק קלד
  150   27.6   27.6   0.55   27.6 US אתלד
  337609   5.32   5.95   -2.33   5.45 US קינומרה
  360418   8.67   8.68     8.67 US קטלקוו
  100   6.9   7.1   0.32   7.0925 US דופיליו
  207783   50.72   58.86   -0.43   52.8 US סינורו
  611744   13.78   14.63   0.49   14.44 US ראואט
  4120051   21.5974   22.82   -1.07   21.765 US עבט
  20341   0.526   0.67   5.81   0.6666 US 'גאמיא פוט
  179   117.31   122.5   0.34   119.5 US .קניא וקמארשי
  166902   1.03   1.1699   -5.6   1.095 US בוטיכ
  98065   5.855   6.3112   -3.6   5.89 US ליכ
  60557   1.38   1.42   -1.41   1.4 US טייפ ןכ
  532878   18.04   20.12   -5.67   18.15 US ןוסרפבייל
  16816   2.2301   2.3   2.68   2.3 US דניאמ
  5033805   14.7   15.89   0.2   15.22 לווראמ
  65942   7.9   8.16   -0.75   7.96 US קי'גמ
  8758   5.14   5.34   -1.72   5.14 US לגמ
  49200   2.85   3.09     2.95 US סוגידמ
  23688   5.57   5.8   -1.72   5.72 US דנווידמ
  57926   3.42   3.56   2.59   3.56 US ילדמ
  245857   58.2   58.37   -0.15   58.21 US רוזמ
  139366   14.5   16.5   -11.85   15.25 LON ימוטמ
  264974   1   1.16   -1.82   1.08 US זייס יימ
  3910237   33.45   35.45   -1.99   33.91 US ןליימ
  376851   0.3761   0.725   -31.82   0.45 US קטרטנא טנורקימ
  1407970   85   94.08   -3.55   88.04 US סקונאלמ
  911353   1.65   1.73   -2.31   1.69 US דנייקנמ
  36351   1.56   1.72   -4.24   1.58 US טנמ'גנמלט רמ
  135091   0.1835   0.1959   -1.16   0.188 US האדיבנ
  44849   22.08   23.08   -1.4   22.5 US הבונ
  200379   107.6   110.86   -0.5   110.5 US סיינ
  12537   1.8   1.87   -4.21   1.82 US ןשנמייד וננ
  87160   143.16   143.355   -0.03   143.25 US םירטס הדוס
  285719   36.86   38.51   -3.17   37.29 US 'גדא ראלוס
  102593   2.76   3.064     2.82 US םוקרפוס
  138299   25.51   27.4286   -1.99   25.65 US הביס
  277748   114.45   118.17   -1.61   115.21 US ר'צנגיס
  633150   64.67   67.585   -4.23   64.68 US קרא רבייס
  250   5.54   6.79   -6.12   5.68 US מעב פורג יט-פייס
  2373   2.9556   3   -0.66   3 US ןרייס
  20850   37.465   39.2   -3.61   37.64 US םוקיליס
  1073   16.87   17.1081   0.83   17.01 US ליישרמוק םיס
  54768   1.8101   1.95   -2.13   1.84 US ןויזלס
  6269   6.28   6.63   -5.13   6.29 US םוקלס
  4164   3.61   4.14   3.07   4.03 US ויב טקלס
  16279   10.68   10.84   1.21   10.83 US סנאיפס
  466148   4.125   4.3   -1.16   4.25 US ןוגרס
  500   11.7727   11.85   -0.59   11.81 US רטניופ
  91   36.57   37   1.18   37 US הלומרופ
  21780   2.18   2.47   -2.89   2.35 US טייסרופ
  66277   1.0601   1.11   -0.92   1.08 US םטסירולפ
  134411   12.83   13.38   -2.42   12.92 US קראפטננפ
  141267   0.4103   0.4299   1.08   0.4221 US סקילטורפ
  433   4.93   5.37   6.97   5.37 US תרושקת רנטרפ
  984676   60.38   63.87   -3.77   60.42 US וגירפ
  55246   2.6   2.89   -3.28   2.65 US ןוירפ
  100   5.3   5.8   2.05   5.6635 US טנלפלוק
  84957   3.03   3.4   1.29   3.14 US ן'גויפמוק
  187273   19.95   21.76   -5.42   20.58 US לטיגיד תינרוק
  573231   2.56   2.97   -4.81   2.57 US סקירייק
  8245   5.12   5.25   -1.72   5.14 US עדהמק
  50181   7.402   7.826     7.6 US קטמק
  121   16.29   16.29   1.81   16.29 US תוקזחה ןןונק
  42645   2.81   2.99   -1.39   2.84 US אדאר
  101285   8.24   9.04   2.61   8.65 US םוקדאר
  53810   7.19   7.63   1.2   7.62 US ליהדר
  154957   21.97   22.68   -2.6   22.1 US רוודר
  89907   0.4201   0.439     0.4299 US סקימונ'ג הטזור
  396093   0.221   0.2703   -4.68   0.224 US סקיטובור קוויר
  302   6.91   6.99   1.01   6.98 US תויגולונכט תאת
  58600   7.5797   8   -3.58   7.8 US ססנייסויב סקיפארת