הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/09/19 17:24:54        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  181848   713.2   722   -1.61%   714.1 וקפוא
  10573   25700   26060   +0.74%   25950 ונכט תמרוא
  11641   42040   42800   -2.68%   42150 פא.פא.ייא
  13302   56220   57240   +0.25%   57240 תוכרעמ טיבלא
  162301   4870   4976   +1.45%   4951 ץח ינולא
  219205   2431   2521   +3.15%   2519 תומא
  42464   4290   4449   +3.59%   4413 ןאי'גרנא
  71674   6422   6546   +1.68%   6529 יטיס טרופרא
  1148385   179.2   181.7   -0.17%   180.7 ןזב
  1872637   212.4   216.3   +0.09%   215.4 קזב
  31471   9101   9225   -0.60%   9144 ימואלניב
  78813   3401   3464   +0.58%   3440 בולג תיזג
  865423   1496   1517   +0.40%   1513 טנוקסיד
  51519   44770   47830   -1.08%   45950 הצובק קלד
  706141   803   819   -0.94%   811.1 םיחודק קלד
  194067   2141   2163   -0.55%   2152 סקינפה
  181033   2904   2938   -1.18%   2922 לארה
  4931   76170   77450   -0.50%   77150 לארשיל הרבח
  75176   6884   6960   -3.45%   6932 ראואט
  736012   2582   2641   -6.13%   2587 עבט
  494195   1700   1724   -0.58%   1719 ליכ
  687291   2451   2477   -0.16%   2477 ימואל
  10370   13450   13590   -0.66%   13500 ןוסרפבייל
  93299   8288   8390   +0.24%   8390 יחרזמ
  35142   21150   21730   +2.15%   21360 ןורסילמ
  12694   52670   53050   -0.49%   52800 סיינ
  24203   25340   25760   +1.19%   25540 ילאירזע
  289683   2680   2695   -0.44%   2689 םילעופ
  11073   49620   50900   -1.53%   49720 טפנ זפ
  20591   19300   19560   -0.77%   19310 וגירפ
  7619   51230   52370   +2.01%   52370 תוקזחה לאתפ
  111685   2507   2550   +0.71%   2550 לסרפוש
  77447   10550   10630   -0.09%   10620 סוארטש
  139685   1123   1145   +0.53%   1140 יוניבו ןוכיש
  139017   1647   1668   -0.54%   1657 הסדנה ריפש