הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/07/17 05:27:39        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  245284   2297   2348   -0.56%   2315 וקפוא
  55906   20660   21000   -0.62%   20720 ונכט תמרוא
  36516   44440   44840   -0.47%   44550 תוכרעמ טיבלא
  103688   3504   3540   -0.56%   3520 ץח ינולא
  166252   1862   1891   +0.80%   1889 תומא
  68118   4605   4694   -1.66%   4616 יטיס טרופרא
  5422615   161   163.8   +0.06%   163.6 ןזב
  8897884   532   542   -0.19%   539 קזב
  18235   24600   24760   -0.52%   24680 גיב
  76467   6358   6451   -0.87%   6380 ימואלניב
  181453   3392   3450   +0.52%   3450 בולג תיזג
  3895215   900.3   909.9   -0.28%   904 טנוקסיד
  13718   72650   73840   -1.10%   73150 הצובק קלד
  1274902   1315   1343   -1.19%   1326 םיחודק קלד
  174910   2061   2092   -1.20%   2061 לארה
  7547   76000   77400   -0.01%   77400 לארשיל הרבח
  124993   9589   9685   +0.56%   9632 ראואט
  408947   11520   11660   +0.87%   11630 עבט
  25997729   52.3   53.4   -0.38%   53 וקמארשי
  946101   1661   1690   -0.83%   1674 ליכ
  3229278   1732   1753   -0.11%   1746 ימואל
  256821   6356   6467   -1.13%   6364 יחרזמ
  81112   13870   14020     13900 ןליימ
  12387   18550   18790   -0.64%   18580 ןורסילמ
  113876   27070   27600   -1.31%   27130 סיינ
  16490   20360   20630   +0.74%   20550 םירטסהדוס
  99981   3305   3386   -1.33%   3338 םוקלס
  44383   19380   19660     19560 ילאירזע
  1652719   2467   2489   +0.53%   2489 םילעופ
  6525   59010   59710   -0.07%   59580 טפנ זפ
  112241   24830   25690   +3.18%   25620 םורטורפ
  311283   1777   1800   -0.72%   1791 רנטרפ
  100733   26970   27300   +0.15%   27010 וגירפ
  53669   6751   6800   +0.27%   6800 פורג סוארטש