הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 19:27:28        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  635257   1486   1567   +4.99%   1556 וקפוא
  134251   22420   22700   -0.40%   22530 ונכט תמרוא
  69588   47200   48410   +0.15%   47200 תוכרעמ טיבלא
  1071000   3531   3596   +1.30%   3572 ץח ינולא
  1948294   2060   2090     2061 תומא
  219973   4212   4320   -0.56%   4246 יטיס טרופרא
  3709619   152.1   157.6   +0.33%   153.8 ןזב
  7780348   562.4   578   -1.00%   563.3 קזב
  7415   23400   23620   -0.47%   23440 גיב
  120212   7592   7695   -0.26%   7630 ימואלניב
  204091   3548   3607   +1.61%   3605 בולג תיזג
  2038006   996   1006   -0.44%   996.6 טנוקסיד
  20851   62290   63400   -0.67%   62410 הצובק קלד
  662240   940.1   953.6   -0.10%   945 םיחודק קלד
  439712   2611   2712   +2.44%   2684 לארה
  8764   66400   67570   -1.26%   66400 לארשיל הרבח
  186937   11620   11780   +1.21%   11730 ראואט
  986210   7000   7240   +0.01%   7099 עבט
  22134296   42.4   43.8   +1.17%   43.2 וקמארשי
  1463534   1480   1504   -0.54%   1487 ליכ
  2653817   2148   2163   -0.14%   2156 ימואל
  227028   6411   6464   -0.59%   6412 יחרזמ
  138407   16030   16320   +0.56%   16140 ןליימ
  87823   15320   15670   +0.78%   15550 ןורסילמ
  126835   30810   31360   -0.10%   31260 סיינ
  36602   25370   25880   -0.50%   25770 םירטסהדוס
  255668   3331   3407   -0.83%   3346 םוקלס
  124651   18230   18450   -0.44%   18260 ילאירזע
  2480794   2530   2563   +0.47%   2548 םילעופ
  14320   58340   59260   +0.15%   58530 טפנ זפ
  120888   32540   33420   -0.55%   32800 םורטורפ
  517994   2070   2145   -2.31%   2075 רנטרפ
  107969   31440   32050   +1.11%   31940 וגירפ
  379450   2366   2404   +1.44%   2398 לסרפוש
  117164   7383   7555   -0.63%   7452 פורג סוארטש