הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 11:43:46        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  16419   724.2   734   -1.47%   724.4 וקפוא
  3369   21340   21710   -2.82%   21370 ונכט תמרוא
  557   48560   48830   -0.31%   48830 פא.פא.ייא
  2845   49330   49650   +0.28%   49550 תוכרעמ טיבלא
  15206   4345   4428   +0.80%   4425 ץח ינולא
  18299   2125   2150   +0.94%   2150 תומא
  1919   3742   3763   -0.56%   3742 ןאי'גרנא
  4214   5923   5968   -0.35%   5967 יטיס טרופרא
  484794   179   182.3   -1.81%   179 ןזב
  1499896   264.1   271   -2.83%   264.3 קזב
  9632   8940   9021   +0.20%   8989 ימואלניב
  14996   2844   2895   -0.21%   2878 בולג תיזג
  341694   1397   1408   +0.50%   1402 טנוקסיד
  2251   60610   61330   -0.67%   60960 הצובק קלד
  52002   1006   1016   -0.79%   1010 םיחודק קלד
  41945   2235   2260   +0.18%   2243 סקינפה
  22701   2781   2798   +0.47%   2788 לארה
  1270   85380   87030   +0.76%   86300 לארשיל הרבח
  30898   5937   5970   -3.87%   5944 ראואט
  85721   4150   4165   +0.34%   4154 עבט
  505977   34.6   35   -0.29%   34.7 וקמארשי
  192217   1925   1951   +0.47%   1940 ליכ
  186079   2459   2472   +0.37%   2463 ימואל
  4233   10470   10700   +1.91%   10670 ןוסרפבייל
  27003   7673   7710   +0.51%   7701 יחרזמ
  3845   17110   17360   -0.46%   17160 ןורסילמ
  11291   51170   51680   +2.34%   51590 סיינ
  4192   20000   20210   -0.54%   20140 ילאירזע
  285826   2635   2651   -0.15%   2635 םילעופ
  400   50470   51260   +0.25%   51160 טפנ זפ
  3790   17600   17820   +0.68%   17800 וגירפ
  1081   41940   42290   -0.07%   41940 תוקזחה לאתפ
  19468   2412   2424   -0.33%   2416 לסרפוש
  10288   9294   9368   +0.04%   9355 סוארטש
  8531   1304   1316   -0.61%   1308 הסדנה ריפש