הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 13:38:33        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  86194   745.1   753.9   -1.22%   753.7 וקפוא
  10404   22260   22470   -0.45%   22260 ונכט תמרוא
  2949   51390   51600   +0.06%   51500 פא.פא.ייא
  14742   55560   56340   -0.87%   55880 תוכרעמ טיבלא
  122992   4732   4794   +1.21%   4776 ץח ינולא
  82592   2410   2448   +0.21%   2420 תומא
  38051   4379   4400   -0.02%   4400 ןאי'גרנא
  78388   6287   6468   -1.40%   6329 יטיס טרופרא
  988451   182.9   185.4   +0.16%   184.7 ןזב
  2290909   255.3   257.4   -0.43%   255.8 קזב
  214774   8722   8819   +0.24%   8766 ימואלניב
  24994   2941   2955   -0.14%   2943 בולג תיזג
  1508617   1480   1496   -0.47%   1482 טנוקסיד
  28807   56250   58300   -3.04%   56390 הצובק קלד
  407628   968.5   999.9   -2.37%   974 םיחודק קלד
  74182   2163   2200   +0.05%   2186 סקינפה
  60995   2675   2710   +0.15%   2694 לארה
  2082   80900   81380   +0.38%   81100 לארשיל הרבח
  46020   5840   5882   -1.37%   5849 ראואט
  346507   2911   2937   -3.21%   2924 עבט
  1967422   71.4   72.3   -0.28%   71.7 וקמארשי
  726413   1798   1807   +0.50%   1802 ליכ
  1574629   2517   2535   -0.08%   2517 ימואל
  17266   11100   11240   -2.45%   11170 ןוסרפבייל
  130331   8256   8374   +1.45%   8339 יחרזמ
  11154   18010   18170   +0.11%   18150 ןורסילמ
  13791   51640   52200   +0.95%   52130 סיינ
  27006   23200   23440   +0.39%   23370 ילאירזע
  475043   2732   2755   +0.62%   2751 םילעופ
  2892   50000   50760   +1.08%   50750 טפנ זפ
  31503   17750   18060   -1.17%   17800 וגירפ
  3126   43790   44100   -0.81%   44040 תוקזחה לאתפ
  56144   2420   2457   +0.29%   2451 לסרפוש
  39986   10630   10750   -0.09%   10660 סוארטש
  51131   1334   1344   -0.15%   1338 הסדנה ריפש