הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/11/17 20:39:40        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  231650   1664   1694   +0.48%   1676 וקפוא
  43807   21950   22300   +0.36%   22140 ונכט תמרוא
  47501   49050   49980   +2.17%   49970 תוכרעמ טיבלא
  475429   3653   3745   +1.01%   3687 ץח ינולא
  554632   2070   2098   +0.77%   2081 תומא
  97923   4365   4450   +0.43%   4413 יטיס טרופרא
  5776744   173.3   175.9   -0.91%   173.7 ןזב
  16231595   489   514.7   -4.68%   489 קזב
  8013   26090   26480   -0.34%   26130 גיב
  141615   6914   7045   +0.13%   6983 ימואלניב
  212345   3430   3485   +0.06%   3456 בולג תיזג
  1998888   953.4   970   +0.58%   963.6 טנוקסיד
  24801   51210   52470   -1.10%   51230 הצובק קלד
  1080666   922.2   943   -0.53%   927.1 םיחודק קלד
  267085   2301   2392   -1.01%   2345 לארה
  12594   56320   57470   -1.44%   56640 לארשיל הרבח
  147011   12320   12480   +1.06%   12400 ראואט
  598615   4635   4827   +3.56%   4770 עבט
  18787211   46   46.8   -0.43%   46.2 וקמארשי
  1370831   1351   1379   -1.17%   1352 ליכ
  3969612   1923   1958   -1.23%   1930 ימואל
  296844   6225   6315   -0.59%   6265 יחרזמ
  432158   12970   13170   +0.61%   13090 ןליימ
  32791   16900   17400   +1.05%   17330 ןורסילמ
  83171   29780   30220   -0.96%   29860 סיינ
  19811   22970   23350   -1.12%   23050 םירטסהדוס
  862954   3464   3599   -0.67%   3566 םוקלס
  171819   18930   19400   +1.20%   19320 ילאירזע
  2882691   2304   2331   -0.86%   2305 םילעופ
  18488   57880   59350   -0.02%   58820 טפנ זפ
  95074   28430   28960   +1.30%   28770 םורטורפ
  1058058   2000   2128   +3.33%   2109 רנטרפ
  62088   30310   30770   -1.01%   30390 וגירפ
  687391   2192   2289   +2.74%   2250 לסרפוש
  133821   7067   7299   -0.47%   7211 פורג סוארטש