הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

22/06/17 21:18:46        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  584398   2384   2514   -0.04%   2426 וקפוא
  25311   21040   21230   -0.14%   21190 ונכט תמרוא
  26265   44250   44480   -0.31%   44310 תוכרעמ טיבלא
  169771   3515   3575   -0.99%   3516 ץח ינולא
  186523   1799   1819   +0.61%   1819 תומא
  75352   4880   4944   -0.22%   4888 יטיס טרופרא
  9608945   155.8   160.3   -1.45%   156.7 ןזב
  11113366   602.7   617.7   -2.08%   602.7 קזב
  9396   25110   25680   -0.98%   25150 גיב
  111211   6326   6444   +0.47%   6360 ימואלניב
  1149838   3380   3450   -0.58%   3400 בולג תיזג
  1410639   913.2   923   +0.26%   917.4 טנוקסיד
  10957   77270   78170   -0.30%   77270 הצובק קלד
  481681   1331   1345   +1.05%   1342 םיחודק קלד
  367202   2054   2115   -0.43%   2065 לארה
  13926   72350   74990   -1.05%   72700 לארשיל הרבח
  319577   8460   8732   +2.80%   8707 ראואט
  537091   10950   11250   +0.90%   11240 עבט
  21021343   53.3   54.2   -0.56%   53.5 וקמארשי
  2129864   1586   1624   -0.19%   1586 ליכ
  2284638   1693   1706   -0.76%   1695 ימואל
  228761   6350   6441   -0.97%   6351 יחרזמ
  96907   13520   13750   +1.26%   13690 ןליימ
  34514   18380   18670   -0.76%   18400 ןורסילמ
  58946   27800   28170   -0.11%   28000 סיינ
  13930   18410   18610   -0.54%   18460 םירטסהדוס
  162267   3267   3325   +0.15%   3286 םוקלס
  122756   19510   19700   +0.15%   19630 ילאירזע
  2068471   2409   2430   -0.58%   2415 םילעופ
  10235   59500   60000   -0.34%   59500 טפנ זפ
  410331   23640   23950   -0.08%   23650 םורטורפ
  324407   1848   1887   -0.59%   1848 רנטרפ
  59759   25760   26410   +0.46%   26350 וגירפ
  147012   6740   6799   -0.83%   6773 פורג סוארטש