הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:04:45        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  357996   1341   1368   -0.87%   1361 וקפוא
  54178   19820   20210   -0.50%   20100 ונכט תמרוא
  10734   50440   51200   -0.66%   50850 פא.פא.ייא
  38902   45150   45680   +0.44%   45680 תוכרעמ טיבלא
  125025   3558   3620     3600 ץח ינולא
  143987   1819   1845   +0.11%   1823 תומא
  116286   4556   4650   +0.81%   4630 יטיס טרופרא
  2533330   179.4   181.9   +0.39%   181.4 ןזב
  8997108   316.5   321.5   -0.84%   318 קזב
  185713   8388   8491   +0.92%   8478 ימואלניב
  106345   2781   2811   -0.46%   2805 בולג תיזג
  2520541   1209   1223   -1.31%   1209 טנוקסיד
  10839   59320   61360   +0.86%   60840 הצובק קלד
  323125   1061   1083   +0.84%   1081 םיחודק קלד
  252360   1866   1895     1889 סקינפה
  1212156   2320   2346   -0.17%   2330 לארה
  12784   100100   102600   +0.99%   102000 לארשיל הרבח
  149157   5071   5174   +2.03%   5174 ראואט
  1183850   6906   7248   +3.64%   7175 עבט
  9715779   37.9   38.5   +0.26%   38.1 וקמארשי
  1557213   2112   2141     2125 ליכ
  2054677   2331   2360   +1.03%   2360 ימואל
  23530   7617   7783   +1.98%   7768 ןוסרפבייל
  287354   6545   6645   +0.84%   6640 יחרזמ
  12181   15260   15630   +1.56%   15600 ןורסילמ
  74634   38620   39460   +0.77%   39390 סיינ
  30444   18270   18500   +0.87%   18500 ילאירזע
  2491849   2372   2411   +1.39%   2411 םילעופ
  8099   52610   53640   -0.49%   52930 טפנ זפ
  64689   16400   16770   +0.54%   16640 וגירפ
  11445   38000   38750   +0.03%   38480 תוקזחה לאתפ
  391021   2522   2549   -0.55%   2525 לסרפוש
  72379   8589   8680   -0.21%   8630 סוארטש