הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/18 01:08:53        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1655477   1314   1355   -0.90%   1314 וקפוא
  182808   18550   18780   -0.11%   18610 ונכט תמרוא
  135298   40140   40860   +0.20%   40320 תוכרעמ טיבלא
  645442   3242   3288   +1.87%   3272 ץח ינולא
  993930   1857   1870   +1.03%   1858 תומא
  359321   4126   4206   +0.07%   4126 יטיס טרופרא
  10311688   154.9   160.3   -1.27%   155.7 ןזב
  18893898   430.6   447.3   +5.24%   446 קזב
  317320   7855   7950   +0.13%   7880 ימואלניב
  1088173   3330   3426   +1.23%   3371 בולג תיזג
  6265700   1054   1070   -0.09%   1055 טנוקסיד
  22333   56510   57390   +0.35%   56540 הצובק קלד
  2035882   1053   1065   +2.21%   1064 םיחודק קלד
  1658355   1930   1977   +0.31%   1938 סקינפה
  755822   2822   2855   +2.16%   2840 לארה
  22492   73110   74300   -0.88%   73450 לארשיל הרבח
  446766   8901   9030   +0.87%   8938 ראואט
  1489783   7608   7741   +1.03%   7678 עבט
  53243911   42   42.7   +1.68%   42.4 וקמארשי
  4219539   1652   1692   -1.67%   1652 ליכ
  6422962   2276   2307   -0.65%   2279 ימואל
  235470   10250   10380   +1.18%   10300 הקיטובור רוזמ
  876579   6900   6990   +1.76%   6990 יחרזמ
  110773   14940   15150   +2.18%   15030 ןורסילמ
  402271   38010   38430   +1.11%   38150 סיינ
  111435   31520   31870   -0.35%   31640 םירטסהדוס
  303054   2435   2499   +2.39%   2485 םוקלס
  265840   17790   18130   +1.98%   18000 ילאירזע
  6216729   2538   2575   -2.72%   2538 םילעופ
  47772   50880   51670   -0.18%   50990 טפנ זפ
  438677   34840   35400   +0.14%   35000 םורטורפ
  582208   1367   1397   +1.61%   1389 רנטרפ
  239734   26860   27180   -1.10%   26890 וגירפ
  19050   39320   40400   -0.45%   39620 תוקזחה לאתפ
  964706   2164   2210   +2.42%   2200 לסרפוש
  286279   7529   7658   +0.67%   7650 סוארטש