הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/03/18 14:29:29        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  81520   1236   1248   -0.16%   1246 וקפוא
  19182   18510   18690   -0.75%   18630 ונכט תמרוא
  15923   46650   47260   -0.87%   46840 תוכרעמ טיבלא
  321236   3260   3291   -0.82%   3269 ץח ינולא
  1226970   1961   1985   -0.45%   1979 תומא
  107665   3970   4008   -0.72%   3989 יטיס טרופרא
  1532762   165.2   170.1   -1.41%   168.3 ןזב
  3268268   498.2   513   -1.78%   500.8 קזב
  56255   7272   7316   +0.15%   7313 ימואלניב
  50051   3335   3363   -0.74%   3339 בולג תיזג
  659235   1030   1038   -1.15%   1033 טנוקסיד
  5871   60580   61500   -0.93%   60660 הצובק קלד
  349737   1107   1123   +0.18%   1116 םיחודק קלד
  47475   2004   2025   -0.25%   2011 סקינפה
  105862   2706   2738   -0.73%   2722 לארה
  3342   70500   71460   -0.64%   70960 לארשיל הרבח
  137598   10150   10360   -1.54%   10220 ראואט
  154405   6333   6640   +0.25%   6406 עבט
  5788968   44.2   45   +1.35%   45 וקמארשי
  1477717   1526   1544   -0.77%   1537 ליכ
  1612258   2181   2228   -2.15%   2185 ימואל
  107535   11380   11770   -3.21%   11470 הקיטובור רוזמ
  113000   6635   6750   -1.16%   6641 יחרזמ
  19487   14390   14620   +0.76%   14500 ןורסילמ
  21992   33040   33520   -0.18%   33220 סיינ
  31103   31370   31550   -0.28%   31500 םירטסהדוס
  62949   2600   2658   -2.51%   2600 םוקלס
  26752   16700   17060   -0.06%   16790 ילאירזע
  566710   2509   2548   -1.61%   2509 םילעופ
  8578   57330   58940   -1.02%   57410 טפנ זפ
  22765   32800   33180   +0.39%   33060 םורטורפ
  196161   1732   1780   -2.47%   1738 רנטרפ
  11027   28710   29020   -0.45%   28900 וגירפ
  122485   2381   2434   -0.75%   2393 לסרפוש
  80819   7584   7636   +0.78%   7620 סוארטש