הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

24/09/17 10:21:38        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  197811   2301   2325   +9.08%   2319 וקפוא
  7337   20120   20200   -2.28%   20150 ונכט תמרוא
  3548   49720   50070   -0.32%   49910 תוכרעמ טיבלא
  61276   3850   3913   -0.64%   3869 ץח ינולא
  41458   1948   1977   -1.01%   1959 תומא
  4036   4569   4615   -0.44%   4575 יטיס טרופרא
  601219   175.2   177.7   -0.62%   175.2 ןזב
  966207   519.8   528   +1.28%   523.8 קזב
  889   24980   25090   -0.60%   25040 גיב
  14825   6571   6603   +0.18%   6574 ימואלניב
  14249   3445   3458   -0.81%   3447 בולג תיזג
  339902   906.5   913   +1.10%   909.2 טנוקסיד
  2185   67600   68500   -1.70%   68070 הצובק קלד
  183620   1096   1113   -1.51%   1110 םיחודק קלד
  12828   2125   2144   +0.75%   2144 לארה
  803   70590   71200   -0.45%   70720 לארשיל הרבח
  33362   10410   10500   -1.96%   10480 ראואט
  81962   5980   6015   -1.53%   5987 עבט
  4640574   49.8   50.7   -0.20%   50.5 וקמארשי
  103861   1577   1593   -0.38%   1578 ליכ
  343431   1861   1872   +0.65%   1866 ימואל
  20137   6323   6345   +0.57%   6336 יחרזמ
  15826   10830   10910   -1.63%   10880 ןליימ
  5413   17500   17660   -0.68%   17630 ןורסילמ
  9844   28320   28430   -1.01%   28320 סיינ
  2062   20440   20670   -1.90%   20630 םירטסהדוס
  10292   3278   3319   -1.71%   3279 םוקלס
  11143   20100   20350   -1.80%   20130 ילאירזע
  593183   2449   2466   +1.78%   2456 םילעופ
  3540   58780   59100   +0.94%   59040 טפנ זפ
  13055   28630   29000   -0.14%   28960 םורטורפ
  20691   1935   1953   -0.72%   1941 רנטרפ
  4470   29470   29600   -2.22%   29490 וגירפ
  31202   2005   2016   -0.30%   2012 לסרפוש
  9042   6599   6662   -0.96%   6600 פורג סוארטש