הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/09/18 12:53:41        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  212826   1420   1447   -4.97%   1435 וקפוא
  16480   19470   19580   -1.41%   19580 ונכט תמרוא
  19064   47790   48380   -0.74%   48040 תוכרעמ טיבלא
  54911   3813   3847   -0.47%   3822 ץח ינולא
  183220   1902   1924   -0.05%   1915 תומא
  9510   4421   4529   -0.09%   4478 יטיס טרופרא
  2752729   180.2   183.1   +0.72%   182.5 ןזב
  2987405   431.3   441.7   -1.52%   433.3 קזב
  25968   8380   8454   -0.34%   8404 ימואלניב
  77209   3286   3316   -0.30%   3305 בולג תיזג
  1287908   1237   1251   -0.16%   1244 טנוקסיד
  7291   61510   62100     61540 הצובק קלד
  719124   1047   1062     1057 םיחודק קלד
  39206   2162   2189   -0.78%   2168 סקינפה
  64409   2850   2894   -1.17%   2860 לארה
  3498   115900   117700   +0.43%   117300 לארשיל הרבח
  73046   7845   8034   -1.91%   7897 ראואט
  190592   8343   8394   -2.76%   8363 עבט
  3179044   43.1   43.6   -0.46%   43.3 וקמארשי
  580008   2216   2237   -0.18%   2226 ליכ
  1670536   2384   2403   +0.67%   2400 ימואל
  6523   9271   9389   +0.15%   9313 ןוסרפבייל
  188991   10380   10420   +0.19%   10400 הקיטובור רוזמ
  96601   6384   6449   -0.25%   6400 יחרזמ
  5207   15880   16250   -0.93%   15940 ןורסילמ
  41476   40950   41480   +1.11%   41170 סיינ
  4748   51150   51350   -0.18%   51270 םירטסהדוס
  43408   18630   19000   +1.12%   18980 ילאירזע
  416675   2641   2660   +0.38%   2655 םילעופ
  21165   57720   58400   -0.09%   57990 טפנ זפ
  153793   37420   37490   -0.24%   37490 םורטורפ
  18417   25730   26020   -0.80%   25880 וגירפ
  1316   43540   44580   -0.36%   44000 תוקזחה לאתפ
  170996   2341   2398   -1.34%   2351 לסרפוש
  10970   8050   8148   -0.59%   8087 סוארטש