הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

24/09/17 10:23:36        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  98770   100   100   +0.01%   100 1017 מ"קמ
  8900000   99.98   99.98     99.98 1217 מ"קמ
          99.98 1127 מ"קמ
          99.98 118 מ"קמ
  2000000   99.96   99.97   +0.01%   99.97 218 מ"קמ
  2000000   99.95   99.95   -0.01%   99.95 318 מ"קמ
          99.93 518 מ"קמ
          99.94 618 מ"קמ
          99.93 718 מ"קמ
          99.91 918 מ"קמ
          99.95 428 מ"קמ
          99.94 828 מ"קמ