הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 19:26:35        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  920639   99.92   99.92     99.92 1018 מ"קמ
  12420777   99.89   99.91   +0.01%   99.91 1118 מ"קמ
  16384296   99.99   100     99.99 218 מ"קמ
  728824   99.89   99.89   +0.01%   99.89 1218 מ"קמ
  2403719   99.98   99.98     99.98 318 מ"קמ
  530639   99.97   99.97     99.97 518 מ"קמ
  2038194   99.95   99.96     99.96 618 מ"קמ
  631980   99.94   99.95     99.95 718 מ"קמ
  1959279   99.92   99.94   -0.01%   99.92 918 מ"קמ
  3289693   99.97   99.98     99.97 428 מ"קמ
  20639   99.93   99.93   -0.01%   99.93 828 מ"קמ
  198843965   99.88   99.89     99.89 119 מ"קמ