הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:23:47        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  135330   99.68   99.68   +0.04%   99.68 120 מ"קמ
  11365336   99.76   99.77     99.76 1019 מ"קמ
  16932974   99.72   99.75   +0.02%   99.72 1119 מ"קמ
  13860934   99.99   100     99.99 219 מ"קמ
  15934297   99.67   99.69   +0.02%   99.69 1219 מ"קמ
  3811037   99.97   99.98     99.98 319 מ"קמ
  7564645   99.95   99.96   +0.01%   99.96 419 מ"קמ
  360221   99.89   99.91   -0.04%   99.89 619 מ"קמ
  1159931   99.87   99.89     99.87 719 מ"קמ
  1468840   99.81   99.84   -0.02%   99.81 819 מ"קמ
  45508829   99.79   99.8   +0.02%   99.8 919 מ"קמ
  4088202   99.92   99.93     99.92 529 מ"קמ