הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/09/18 13:02:21        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  179210221   99.99   100   +0.01%   100 1018 מ"קמ
  26033669   99.98   99.99     99.98 1118 מ"קמ
  7500000   99.97   99.97     99.97 1218 מ"קמ
  9500000   99.95   99.96   +0.03%   99.96 119 מ"קמ
  18290646   99.9   99.91   -0.01%   99.9 219 מ"קמ
  380000   99.88   99.9     99.9 319 מ"קמ
          99.87 419 מ"קמ
  150000   99.82   99.82   -0.01%   99.82 619 מ"קמ
  100000   99.79   99.79   -0.02%   99.79 719 מ"קמ
  30000   99.76   99.76   +0.02%   99.76 819 מ"קמ
  30000   99.75   99.75   +0.01%   99.75 919 מ"קמ
          99.86 529 מ"קמ