הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 12:07:31        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          99.77 210 מ"קמ
          99.68 310 מ"קמ
  75765   99.65   99.65   +0.02%   99.65 510 מ"קמ
          99.79 120 מ"קמ
  13046   99.65   99.65   -0.01%   99.65 420 מ"קמ
          99.88 1019 מ"קמ
          99.85 1119 מ"קמ
          99.82 1219 מ"קמ
          99.99 619 מ"קמ
          99.96 719 מ"קמ
          99.93 819 מ"קמ
          99.93 919 מ"קמ