הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 13:57:03        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  3464568   99.84   99.84     99.84 210 מ"קמ
          99.81 310 מ"קמ
          99.78 510 מ"קמ
  278560   99.76   99.77   -0.01%   99.76 610 מ"קמ
          99.88 120 מ"קמ
          99.77 420 מ"קמ
  4281605   99.72   99.73     99.72 720 מ"קמ
          99.94 1019 מ"קמ
  60042   99.93   99.93   +0.01%   99.93 1119 מ"קמ
          99.89 1219 מ"קמ
  189323   99.99   99.99   +0.01%   99.99 819 מ"קמ
  20189   99.96   99.96     99.96 919 מ"קמ