הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/19 09:43:38        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          99.9 1110 מ"קמ
          99.97 210 מ"קמ
          99.97 310 מ"קמ
          99.94 510 מ"קמ
          99.94 610 מ"קמ
          99.92 810 מ"קמ
          99.91 910 מ"קמ
          99.9 1020 מ"קמ
          99.97 120 מ"קמ
          99.95 420 מ"קמ
          99.93 720 מ"קמ
          99.98 1219 מ"קמ