הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/03/18 14:28:22        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  90000   99.95   99.95   +0.02%   99.95 1018 מ"קמ
  9909   99.93   99.93   +0.02%   99.93 1118 מ"קמ
  70049   99.93   99.93   +0.01%   99.93 1218 מ"קמ
  1000000   99.98   99.98   -0.01%   99.98 518 מ"קמ
  3000000   99.97   99.98     99.97 618 מ"קמ
  11400000   99.96   99.97   +0.01%   99.97 718 מ"קמ
  1300000   99.95   99.96   +0.02%   99.96 918 מ"קמ
  870070   99.99   100     99.99 428 מ"קמ
          99.94 828 מ"קמ
          99.9 119 מ"קמ
          99.89 219 מ"קמ
  8500651   99.87   99.87     99.87 319 מ"קמ