הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:57:38        
תונוש תודמצה ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  369314   104   104.2   -0.16%   104.03 10גא הרואא
  73242   102.72   103.25   -0.04%   102.95 11גא הרואא
          105.2 8גא הרואא
  8761   107.13   107.13     107.13 9גא הרואא
  2251   105.38   105.38     105.38 2גא לוגבא
  608691   112.3   112.86   +0.08%   112.7 3גא לוגבא
  10000   105.2   105.2   +0.14%   105.2 6גא ןלרא ביבא
          106.91 5גא הינב ביבא
          106.46 4גא תורבא
  783760   107.05   107.12   -0.06%   107.06 7גא נה דוגא
  296604   100.76   100.76   +0.02%   100.76 8תה נה דוגא
  954833   101.6   101.7   -0.05%   101.65 18תה נה דוגא
  35614   104.19   104.19   +0.12%   104.19 2הש נה דוגא
  286684   113.9   114.4   -0.11%   114.14 1גא יס יפ וא
  1650671   112.36   112.96   -0.23%   112.7 2גא רי-לוא
  2292146   106.12   107.52   -0.53%   106.95 3גא רי-לוא
  15165147   112.5   113.7   -0.89%   112.69 4גא רי-לוא
  15112   106.6   106.61   +0.37%   106.61 1גא סיביטפוא
  133000   101.44   101.46   -0.08%   101.45 3גא סנאלב לפוא
          47.11 1גא פרוקנברוא
  11465   103.7   104.2   +0.16%   104.2 1גא ןורוא
          107.07 4גא תועקשה ןרוא
          101.49 1גא ישרוא
  166050   108.19   108.42   +0.04%   108.38 10גא םירוזא
  155152   108.7   108.86   +0.07%   108.79 11גא םירוזא
  2663652   103.31   103.6   -0.11%   103.34 12גא םירוזא
  4804   109.14   109.14   +0.65%   109.14 4גא ראראסאיא
  7466   102.49   102.49   +0.62%   102.49 18גא ראראסאיא
  161411   104.68   105.55   -0.05%   105.52 10גא חותפ יבידיא
  529647   105.9   106.09   -0.03%   106.06 13גא חותפ יבידיא
  1855665   105.05   105.43   -0.17%   105.18 14גא חותפ יבידיא
  40634   111.65   112.03   -0.46%   111.73 4תה נה ייאידייא
  306535   106.55   106.63   +0.02%   106.62 1גא תוכרעמ טיבלא
  496042   103.24   103.4   -0.09%   103.31 14גא רבלא
  863696   102.55   102.66   -0.02%   102.61 15גא רבלא
  248666   103.43   103.5   -0.08%   103.46 1גא הרובחת ןדלא
  1547742   103.82   104.45   -0.01%   104.33 2גא הרובחת ןדלא
  135107   103.8   104.98   -0.03%   103.84 3גא הרובחת ןדלא
  8778   108.05   108.05     108.05 1גא יימולא
  112399   103.82   103.98   +0.01%   103.83 2גא יימולא
  960621   105.8   105.99   +0.07%   105.88 4גא לוחכ עובר ןולא
  3894925   106   106.31   -0.15%   106.15 10גא ץח ינולא
  14110322   113.29   113.5   -0.11%   113.4 9גא ץח ינולא
  2943   110.7   110.7   +0.55%   110.7 3גא םיגומלא
  33489   102.99   103.2   -0.07%   103.01 4גא םיגומלא
  10301   109   109     109 4גא ארזעלא
  372935   112.78   113.01   +0.09%   112.96 11גא וקלא
  762568   109.53   109.78   -0.02%   109.68 4גא הרטקלא
  263693   109.63   109.75   -0.06%   109.64 5גא ןלדנ הרטקלא
  11924   108.97   108.97   +0.47%   108.97 3גא יפ.רא.מא
  742831   117.01   117.09   -0.01%   117.08 1גא י'ג.יד.מא
  1595257   103   104.23   -0.68%   103.52 2גא י'ג.יד.מא
  7029249   104.5   105.49   -0.94%   104.62 3גא י'ג.יד.מא
  8581478   107.9   108.22     108.12 5גא תומא
  13467   109.94   109.94     109.94 8גא םיבאשמ ל'גנא
  102455   115.3   115.35   -0.03%   115.31 2גא היגרנא טיילנא
  4109769   101.5   102.7   -1.19%   101.68 1גא רוקנא
  608382   103   104.88   -0.60%   103.1 2גא רוקנא
  580406   103   103.59   -0.23%   103.27 7גא פורג ןפסא
  22546   106.76   106.77   +0.01%   106.77 3גא תוקזחה ןוקפא
  826714   106.6   106.75     106.69 1גא ןלדנ לירפא
  178393   107.73   107.85   +0.06%   107.81 3גא םירוגמ הקירפא
  297532   100.3   100.58   -0.27%   100.32 4גא םירוגמ הקירפא
  33387675   95.93   97.29   -1.44%   96.12 1גא לטסקא
  3505073   93.6   95.16   -1.43%   93.8 2גא לטסקא
  11349   106.7   106.7   +0.07%   106.7 3גא וקרא
  249189   108.1   108.45   -0.18%   108.18 4גא רדשא
  1589060   114.8   115.21   -0.15%   115.01 9גא םיסכנ םורטשא
  1453987   108.6   108.94   -0.23%   108.69 2גא הצובק םורטשא
  1564193   110.91   111.3   -0.21%   111.09 3גא הצובק םורטשא
  76282   100.8   100.99   +0.10%   100.9 10גא ןוכית ינוב
          101.9 11גא ןוכית ינוב
  31500   100.5   101     100.5 12גא ןוכית ינוב
          102 13גא ןוכית ינוב
  1964262   100.48   100.8   -0.20%   100.6 14גא ןוכית ינוב
          103.78 6גא ןוכית ינוב
  8317   104.79   104.79   -1.04%   104.79 8גא ןוכית ינוב
  1107036   111.3   111.45   -0.04%   111.39 4גא ןזב
  1224508   116.61   117.34   +0.17%   117.23 5גא ןזב
  445835   101.93   102.02   -0.07%   101.95 7גא קזב
  43761444   109.4   110.33   -0.13%   110.11 9גא קזב
  4294725   105.82   105.89   -0.02%   105.87 2גא קינוימוק יב
  3532767   105.15   105.79   -0.10%   105.59 3גא קינוימוק יב
  149401   108.36   108.5   -0.07%   108.37 6גא גיב
  792525   102.45   102.56   +0.02%   102.56 8גא נה ימואלניב
  30966   115.04   115.62   -0.53%   115.41 2גא בהזה תיב
  10000   108.66   108.66     108.66 3גא בהזה תיב
  255087   105.46   106.4   -0.20%   106.2 1גא דנלקורב
  586320   109.91   110.6   -0.35%   110.36 2גא דנלקורב
  1   106.6   106.6     106.68 1גא םרב
  2658645   112.51   113.7   -0.55%   113.07 1גא יאףאי'ג
  3184474   106.24   107.28   -0.90%   106.24 2גא יאףאי'ג
  7500   106.6   106.6     106.6 2גא חא ןואג
  3772689   101.45   101.9   -0.41%   101.45 8גא םי בג
  80001   103.3   103.45   +0.15%   103.45 3גא דלוג
  179704   100.7   100.75   -0.01%   100.71 4גא ידניג
  559   108.55   108.55     108.55 5גא ןוריג
  20831437   109.31   109.86   -0.39%   109.45 3גא יאסארז הד
  5247092   113   114.45   -1.27%   113 5גא רסל הד
  156074   108.9   109.12   -0.06%   109.01 5גא ןולא רוד
  59651   104.5   105   +0.22%   104.73 6גא ןולא רוד
  100136   104.2   104.61   -0.44%   104.3 3גא לסרוד
  5812569   106.15   106.4   -0.18%   106.2 10גא שה טנוקסיד
  148526   116.5   116.65   +0.03%   116.62 11תה טנוקסיד
  28   5385001   5392667   -0.14%   5385001 12תה טנוקסיד
  21126   108.81   108.83   -0.01%   108.82 5תה נמ טנוקסיד
  8341834   108.89   109.54   -0.26%   109.26 31גא הצובק קלד
  215436   103.75   103.84   +0.01%   103.83 14גא הצובק קלד
  90000   107.6   107.8   -0.02%   107.78 1גא לטיפק השלד
  2371475   103.71   104.89   -0.85%   104 2גא לטיפק השלד
  1305430   106.4   107.59   -0.98%   106.54 3גא לטיפק השלד
  439158   118   118.66   -0.23%   118.39 1גא אתלד
  3279577   104.52   104.7   -0.17%   104.54 2גא אתלד
  403055   116.48   116.56     116.55 5גא אתלד
  9600   104.35   104.35   +0.26%   104.35 4גא ירמד
  921013   103.71   103.87   +0.04%   103.83 5גא ירמד
  123053   105.17   105.3   -0.05%   105.18 6גא ירמד
  429710   102.71   103.21   -0.14%   103.07 7גא ירמד
  454242   100.4   100.69   -0.05%   100.64 11גא נה היסקד
  180245   105.86   106.14   +0.08%   106.06 2גא טוה
  125000   101.06   101.06   +0.02%   101.06 14גא בושיה תרשכה
  5000   105.58   105.58   +0.01%   105.58 15גא בושיה תרשכה
  148752   107.74   108.08   -0.12%   107.95 18גא בושיה תרשכה
  96701   106.01   106.9   +0.01%   106.89 19גא בושיה תרשכה
  58677   110.12   110.13   -0.09%   110.13 1גא יבודלא ןמלה
  126488   106.06   106.8   +0.28%   106.66 4גא 365 ריבשמה
  129006   115.75   116.2   -0.31%   115.84 11גא נה לארה
  63046   100.7   100.7   +0.02%   100.7 2גא נה לארה
  207520   112.02   112.41   -0.31%   112.18 12גא נה לארה
          101.82 3גא נה לארה
  504108   111.22   111.6   -0.29%   111.23 13גא נה לארה
  13889808   104.83   106.09   -0.86%   105.14 1גא רפורפ ץרה
          105 3גא הנכות ןאוו
  6308319   107.1   108   -0.83%   107.1 1גא ןוטסרטוו
          105.2 1גא סקוב ייוו
  915111   108.34   108.88   -0.47%   108.39 1גא י'גיסוו
  286702   106.1   106.58   -0.58%   106.11 2גא י'גיסוו
  10138575   104.13   104.99   -0.61%   104.35 1גא ןוטרוו
          104.97 5גא ראליו
  396893   112.4   112.93   -0.18%   112.73 7גא ראליו
  106181   103.46   103.77   -0.11%   103.6 8גא ראליו
          106.33 1גא ירוטקיו
  304308   107.57   108.13   -0.31%   107.79 4גא הינתיו
  1376603   109.6   110.18   -0.42%   109.63 10גא לארשיל הרבח
  207940   106.98   107.51     107.51 5גא 'ג'גח
  863255   109.59   109.8   -0.05%   109.69 6גא 'ג'גח
  8819   105.5   105.5     105.5 7גא 'ג'גח
  47312   107   107.26   -0.38%   107.09 6גא תרושקת ללח
  41601   102.24   102.4   +0.07%   102.33 9גא תרושקת ללח
          104.5 5גא רומ ןנח
  28061   110.71   111.06   -0.04%   110.87 6גא רומ ןנח
          105.87 7גא רומ ןנח
  250148   103.25   103.36   +0.04%   103.29 8גא רומ ןנח
  1562669   116.26   116.51   +0.04%   116.5 26גא למשח
  1448324   112.49   113.3   +0.04%   113.11 28גא למשח
  838059   105.81   105.92   +0.02%   105.9 7גא ראואט
  31243   106.9   106.91   +0.07%   106.91 1גא תואקשמ ופמט
          106.05 2גא תואקשמ ופמט
  40847   106.18   106.41   -0.04%   106.23 3גא קלד ןט
  468774   108.1   108.48   -0.13%   108.3 1גא יסראייאוי
          110.59 2גא יסראייאוי
  199803   100.52   100.7   -0.17%   100.55 4גא לאוי
  2891246   104.55   104.84   -0.25%   104.58 2גא לסרבינוי
  85000   118.5   118.5   +0.17%   118.5 5גא סקינורטינוי
  1090205   102.3   102.38   +0.07%   102.37 1גא בק יבקעי
  100000   101.32   101.33   +0.10%   101.33 14גא נה םילשורי
  108092   100.73   100.78   -0.04%   100.76 8גא נה םילשורי
  181910   107.25   107.99   -0.02%   107.27 5גא הדנק לארשי
  43610   104.35   104.38   -0.08%   104.37 1גא לטורשי
  441820   109.45   109.66   +0.01%   109.64 11גא סרשי
  843936   117.21   117.85   -0.04%   117.61 14גא סרשי
  14363696   104.26   104.64   +0.12%   104.54 5גא ליכ
  672098   111.77   112.26   -0.29%   111.93 13גא םי תילכלכ
          101.16 11גא םילשורי תילכלכ
  17471653   113.25   113.52   -0.16%   113.25 10גא טיבללכ
  155078   111.94   112.47   +0.12%   112.34 8גא טיבללכ
  77720   114.3   114.83   -0.03%   114.83 7גא םייפנכ
  2406367   109.82   109.95   -0.09%   109.84 178גא ימואל
  8   5276001   5285001     5285001 400דנ תה ימואל
  847730   102.15   102.21     102.19 201הש ימואל
  1345688   103.41   103.74   -0.07%   103.67 301הש ימואל
  6540   105.86   105.9   -0.09%   105.9 4גא ןדול
  62700   104.47   105.3   +0.39%   104.72 1גא יקסניול
  83312   107.67   107.75   +0.04%   107.71 3גא הסדנה ןייטשניול
          102.6 1גא םיסכנ ןיטשניול
  4836625   111.5   112.16   -0.47%   111.63 1גא ןוטסטייל
  223900   114.76   115.09   -0.17%   114.81 15גא הישעת ינבמ
  80243   118.1   118.4   +0.06%   118.17 16גא הישעת ינבמ
  8801049   112.1   112.3   -0.04%   112.21 3גא ןוה לדגמ
  653501   111.01   111.47   -0.09%   111.4 4גא ןוה לדגמ
  2686662   109.18   109.54   -0.31%   109.2 5גא ןוה לדגמ
  6835255   99.92   100.12   -0.17%   99.97 6גא ןוה לדגמ
  474659   107.31   107.43   -0.10%   107.32 2גא ןוכית ילדגמ
  669121   100.69   100.75   +0.14%   100.74 3גא ןוכית ילדגמ
  194872   109.6   109.99   -0.06%   109.85 5גא רוא הגמ
  22406610   105.9   106.62   -0.11%   106.37 1גא ןאיניומ
  3369748   109.21   109.51   +0.04%   109.48 40גא נה יחרזמ
  5534397   106.68   107.05   +0.12%   107.05 41גא נה יחרזמ
  4904464   106.54   106.62   -0.04%   106.57 37גא נה יחרזמ
  111575   77.2   77.52   -0.43%   77.26 7גא דנלרימ
          108.86 3גא ובילמ
  1294007   106.19   106.65   +0.11%   106.54 15גא ןורסילמ
  365223   105.31   105.59   -0.03%   105.56 2גא ןממ
  1245409   100.87   101.04     101 3גא ןממ
  19675950   113.33   113.65   -0.10%   113.46 4תה ןוה הרונמ
  595891   107.22   107.59   -0.30%   107.27 3גא םיחטבמ הרונמ
  2394962   108.4   108.93   -0.28%   108.55 1גא ברנמ
          102.15 2גא יואלצמ
          101.47 3גא יואלצמ
  57556   106.88   107   +0.23%   107 4גא יואלצמ
  506031   105.18   105.44   -0.08%   105.36 2גא נה ליתנכרמ
  393525   101.98   102.23   +0.01%   102.22 2גא יואנ
  1757399   100.56   100.57     100.56 4גא יואנ
  1411122   110.95   111.61   -0.41%   111.22 1גא לבונ
  2622671   99.68   99.8   -0.07%   99.73 8גא ראטסרונ
  532135   118.4   118.61   -0.08%   118.52 6גא הרדח ריינ
  648416   122.35   122.73   -0.14%   122.56 7גא ןינבו םיסכנ
  3902696   108.69   109.08   -0.28%   108.77 9גא ןינבו םיסכנ
  27851133   106.5   107.28   -0.84%   106.55 1גא וקמנ
  166684   106.49   106.67   +0.08%   106.64 1גא הצובק ץנ
  15000   104.95   104.95     104.95 6גא פורג לאנתנ
          104.51 8גא פורג לאנתנ
          102.99 9גא פורג לאנתנ
  1058117   108.76   109.79   -0.11%   109.58 1גא ןר'תואס
  29000   123   123   +0.20%   123 6גא טימאס
  10882599   119.17   119.36     119.2 7גא טימאס
  39191   103.18   103.26   -0.09%   103.23 8גא טימאס
  79400   100.8   100.85   +0.04%   100.84 9גא טימאס
  786740   110.85   111.52   -0.46%   111.01 1גא ירבורטס
  2290952   108.4   108.56   -0.14%   108.41 11גא םוקלס
  28316   106.16   106.17   -0.02%   106.16 7גא םוקלס
  1490139   110.91   111.1   -0.06%   111.03 9גא םוקלס
  6473146   110.14   111.08   -0.73%   110.27 2גא רסנפס
  4817574   114.79   115.41   -0.01%   115.4 1גא רסנפס
  98643   110.83   110.9   +0.55%   110.83 1גא ןיילייקס
  393687   101.61   101.62   -0.01%   101.61 30גא נה םילעופ
  312257   105.64   105.72   +0.06%   105.71 29גא נה םילעופ
  1451426   114.05   114.29   +0.10%   114.27 11תה נה םילעופ
  741795   126.79   126.88   -0.02%   126.85 16תה נה םילעופ
          104.02 1גא הלומרופ
  2974329   102.14   102.25     102.16 3גא טפנ זפ
  630642   102.25   102.93   -0.14%   102.61 4גא טפנ זפ
  747186   106.8   107.03   -0.18%   106.84 5גא טפנ זפ
  1203750   32.95   33.23   +0.06%   33.02 1גא םימיכורטפ
  92465   61.7   61.9   -0.95%   61.71 3גא םימיכורטפ
  131916   108.3   108.88   +0.02%   108.67 8גא םימיכורטפ
          106.52 4גא לגרק וטסלפ
  346977   100.16   100.65     100.65 1גא הלוסנינפ
  806631   113.3   113.61   +0.10%   113.57 4גא ןוה סקינפ
  197512   108.31   108.55   -0.11%   108.42 6גא ןוה סקינפ
  537902   111.54   111.75   -0.11%   111.63 8גא ןוה סקינפ
  50173   101.35   101.38   -0.03%   101.35 4גא רנטרפ
  616974   102.24   102.49   -0.08%   102.32 6גא רנטרפ
  160836   102.25   102.25   +0.05%   102.25 10גא יקסבוקשרפ
  70418   101.72   101.8   +0.07%   101.79 8גא יקסבוקשרפ
          101.89 9גא יקסבוקשרפ
  325022   107.97   108.1   -0.04%   108.04 1גא לאתפ
  713   105.97   105.97     105.97 2גא לאתפ
  222984   101.78   101.8   -0.09%   101.79 3גא לאתפ
  3815006   108.6   109.41   -0.53%   108.89 1גא םיסכנ ןזו'צ
  547357   112.4   112.61   -0.03%   112.44 8גא רוצ
  55168   104.4   104.69   -0.07%   104.54 9גא רוצ
  3627   107.18   107.18   -0.16%   107.18 3גא חמצ
  59866   107.39   107.4   -0.11%   107.39 4גא חמצ
  4000   103.39   103.39     103.39 7גא יתפרצ
          103.06 8גא יתפרצ
  2295740   107.55   107.85   -0.07%   107.77 1גא ןיילרפוק
  15012109   105.52   106.63   -0.97%   105.6 2גא ןיילרפוק
  2631289   110.29   111.05   -0.52%   110.47 1גא ןוטסרנרוק
  5141786   107   107.78   -0.59%   107.14 1גא סא.יב.ייק
  35998   111.15   111.16   +0.04%   111.16 1גא ןיילק
  4872978   104   105.77   -0.51%   105.24 2גא ןיילק
  1   106.43   106.43     106.51 2גא ן"לדנ ןדרק
  191167   105.57   105.68   -0.02%   105.66 1גא וסרק
  236242   103.62   103.82   +0.07%   103.72 2גא וסרק
  30000   102.3   102.3   -0.01%   102.3 3גא וסרק
  129190   110.66   110.72   -0.03%   110.68 2גא דבר
  26058   112.6   112.6   -0.01%   112.6 3גא דבר
  97631   107.88   109.19   +0.04%   108.61 1גא יסנ'גר
  6180   109.97   109.97   +0.35%   109.97 4גא ןייטשטור
          102.31 5גא ןייטשטור
  442540   99.76   99.98   -0.21%   99.79 6גא ןייטשטור
  2602607   108.77   109.26   -0.27%   108.97 1גא דטייליר
  345937   101.28   101.37   +0.04%   101.35 1גא תבכר
          107.31 5גא קפר
  917711   120.93   121.65   -0.46%   121 2גא ןומימ ויצר
  6654   107.6   108   -0.11%   108 2גא חקר
  13906015   118.84   118.95   -0.01%   118.94 5גא לסרפוש
  658623   105.26   105.41   +0.03%   105.37 5גא סוארטש
  846501   113.79   114.26   +0.13%   114.19 4גא פורג סוארטש
  970060   120.5   120.78   -0.14%   120.6 7גא יוניבו ןוכיש
  140070   106.01   106.23   -0.06%   106.16 15גא חה המלש
  2596240   103.6   104.11   -0.30%   103.66 17גא חה המלש
  367394   109.05   109.78   -0.27%   109.48 3גא ןלדנ המלש
          102.26 2גא פנש
  8714982   108.05   108.4   +0.03%   108.28 1גא הסדנה ריפש
  283517   101.54   101.85   +0.03%   101.77 2גא הסדנה ריפש
  76705   107.51   107.7   -0.03%   107.61 2גא גנידלוה ןארידת
  1514718   106.88   107.07   +0.02%   107.06 3גא תיריוא הישעת
  365698   100.6   100.8   -0.04%   100.6 4גא תיריוא הישעת