הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:58:16        
דדמ 100% דומצ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          106.85 5גא ןולרא ביבא
  266116   102.72   102.93   -0.06%   102.77 6גא נה דוגא
  470864   103.38   103.85   -0.04%   103.81 9גא נה דוגא
  68220   114.75   114.88   -0.09%   114.78 19תה נה דוגא
  86790   122.76   123.24   -0.10%   123.12 1הש נה דוגא
  49740   112.45   112.46   +0.02%   112.45 7גא רגדא
  473728   106.83   107.09   -0.06%   107.03 8גא רגדא
  2374084   117.08   117.46   -0.13%   117.2 9גא רגדא
  6474970   156.8   157.42   -0.15%   157.18 2גא המדא
  2000   104.44   104.44   +1.30%   104.44 2גא לא-ירדא
  515958   111.65   111.88   +0.08%   111.86 9גא םירוזא
          105.2 14גא ראראסאיא
  151674   105.4   105.96   -0.25%   105.67 11גא חותיפ יבידיא
  123732   126.96   127.07   -0.09%   126.96 7גא חותיפ יבידיא
  2035272   123.99   124.41   -0.29%   124.05 9גא חותיפ יבידיא
  1244559   112.39   112.71   +0.03%   112.68 7גא ואידייא
  489641   109.02   109.22   +0.02%   109.18 8גא ואידייא
          109.75 2תה נה ייאידייא
          110.59 3תה נה ייאידייא
  125000   102.1   102.3   +0.09%   102.19 1גא ןירג רטניא
  27602   108.61   108.85   -0.27%   108.85 3גא בהז טנרטניא
  6128717   111.1   111.78   +0.31%   111.78 4גא בהז טנרטניא
  15370   101.02   101.5   +0.11%   101.43 8גא הימדה טיבלא
  1545586   117.85   118.23   -0.48%   117.9 9גא הימדה טיבלא
  38221   102.9   102.92   +0.02%   102.9 13גא רבלא
  595550   103   103.09   +0.02%   103.06 16גא רבלא
  50532   102.78   102.85   +0.03%   102.82 4גא הרובחת ןדלא
  189729   126.67   126.82   +0.01%   126.82 6גא ץח ינולא
  2751037   116.79   117.05   +0.01%   117.04 8גא ץח ינולא
          106 2גא םיגומלא
  22669   111.7   112.73   +0.91%   112.72 2גא ארזעלא
  156356   130.4   130.59   -0.03%   130.46 3גא הרטקלא
  49982   112.83   113   +0.10%   112.96 4גא ןלדנ הרטקלא
  406145   109.41   109.52   -0.01%   109.5 2גא ן"לדנ בורלא
  109567   101.14   101.45   -0.15%   101.45 3גא ן"לדנ בורלא
  1900441   105.2   105.65     105.37 4גא ן"לדנ בורלא
          37 3גא תועקשה ןרלא
          25.01 3גא ן"לדנ ןרלא
  1021366   126.29   126.73   -0.03%   126.3 1גא תומא
  959874   118.28   118.67   +0.08%   118.6 2גא תומא
  621391   117.12   117.42   -0.02%   117.4 3גא תומא
  5069543   115.82   116.5   -0.26%   116.03 4גא תומא
  4333   111.3   111.3     111.3 1גא חותפ הילימא
  808044   108.73   109.08   -0.18%   108.96 6גא פורג ןפסא
  990924   64.25   64.6   -0.39%   64.35 28גא שה הקירפא
  2368353   86.9   87.1   -0.38%   86.91 26גא תועקשה הקירפא
  56940   81   81.1   -0.15%   81 27גא תועקשה הקירפא
  9404   106.9   107   -0.06%   106.92 2גא םירוגמ הקירפא
  75129   109.5   109.82   -0.11%   109.7 5גא םיסכנ הקירפא
  131024   106.52   107.26   -0.09%   107.19 6גא םיסכנ הקירפא
  1246748   109.77   110.19   -0.20%   109.97 7גא םיסכנ הקירפא
  1533931   102.72   103.29   -0.12%   103.17 8גא םיסכנ הקירפא
          52.6 2גא םיזרא
          102.6 4גא םיזרא
  511058   105.52   105.55   -0.05%   105.52 3גא טרופרא
  496081   102.18   102.41   +0.07%   102.34 4גא טרופרא
  3484504   109.43   109.7   -0.06%   109.59 5גא טרופרא
  428163   108.37   108.5   -0.06%   108.42 7גא טרופרא
  45728   127.06   127.6   -0.06%   127.16 1גא רדשא
  75000   112.05   112.05   +0.01%   112.05 3גא רדשא
  490476   109.86   110.14     109.98 10גא כנ םורטשא
  777760   114.34   114.4   -0.02%   114.37 7גא כנ םורטשא
  422787   111.11   111.72   +0.14%   111.54 8גא כנ םורטשא
  871405   104.89   105.39   -0.11%   105.08 1גא הצובק םורטשא
  705443   123.9   124.01   -0.08%   123.9 1גא ןזב
  132551   129   129.25   -0.19%   129 7גא ןזב
  752921   108.28   108.48   -0.15%   108.4 10גא קזב
  3150404   113.69   113.9   -0.11%   113.77 6גא קזב
  34146   124.95   125.07   -0.08%   124.98 3גא גיב
  290277   115.33   115.55   -0.01%   115.41 4גא גיב
  1454373   109   109.43   +0.03%   109.41 5גא גיב
  458062   107.47   107.7   -0.02%   107.67 7גא גיב
  149293   102.4   102.86   -0.09%   102.74 8גא גיב
  319768   104.8   105.13   +0.03%   104.87 9גא גיב
          126.74 3גא נה לניב
          128.7 2ה"ש נה לניב
  915577   102.81   103.22   -0.18%   103.03 9גא נה ימואלניב
  48124   111.52   111.52     111.52 20תה נה ימואלניב
  188761   106.51   106.81   -0.07%   106.73 21תה נה ימואלניב
  125   129.65   129.65     129.65 4תה נה ימואלניב
  247460   111.01   111.1   -0.03%   111.02 1גא יו ןא קארב
  207030   115   115.33   -0.23%   115.07 3גא יו ןא קארב
  7565423   112.52   112.7   -0.04%   112.62 2גא יו.ןא קארב
  28838   122.07   122.1   -0.06%   122.08 5גא םי בג
  10189445   149.09   149.58   +0.03%   149.56 6גא םי בג
  303715   125.94   126.2   -0.13%   126.03 10גא בולג תיזג
  7971475   123.94   124.26   -0.19%   124.02 11גא בולג תיזג
  19351231   115.03   115.64   -0.41%   115.22 12גא בולג תיזג
  1321810   126   126.1   -0.02%   126.03 3גא בולג תיזג
  10047009   134   134.3   +0.03%   134.26 4גא בולג תיזג
  713700   118.86   119.4   -0.08%   119.35 9גא בולג תיזג
  1   106.68   106.68     107.21 4גא ןוריג
  31650   107.98   107.98   +0.93%   107.98 6גא ןוריג
  1671369   99.8   100.14   -0.15%   99.99 7גא ןוריג
  124095   113.4   114.09   +0.56%   114.09 2גא רסל הד
  72168   110   110.13   -0.02%   110.11 3גא רסל הד
  4854611   98.89   99.94   -0.84%   98.97 4גא רסל הד
          102.87 2גא לסרוד
  2285501   135.96   136.67   -0.11%   136.34 6גא תועקשה טנוקסיד
  80214   126.24   126.45   -0.02%   126.4 8גא תועקשה טנוקסיד
  110264   119.49   119.61   -0.10%   119.49 10תה טנוקסיד
          129.85 1תה נמ טנוקסיד
  52165   132.02   132.15   -0.08%   132.05 2תה נמ טנוקסיד
  955123   133.2   133.39   -0.14%   133.2 4תה נמ טנוקסיד
  604278   127.64   128.1   +0.14%   128.09 1הש נמ טנוקסיד
  626865   140.7   140.84   +0.14%   140.81 1הש טנוקסיד
  242471   111.9   112.19   +0.03%   111.97 5גא היגרנא קלד
  212446   130.37   130.66   +0.02%   130.6 22גא הצובק קלד
  755713   132.29   132.58   +0.08%   132.54 13גא הצובק קלד
  1274288   126.34   126.48   +0.01%   126.41 18גא הצובק קלד
  796902   118.36   118.57   +0.05%   118.46 19גא הצובק קלד
  340177   104.99   105.74   -0.03%   105.71 10גא נה היסקד
  1560720   130.1   130.4   +0.07%   130.23 2גא נה היסקד
  179   107.25   107.25     107.25 13גא נה היסקד
  18128   105.25   105.32   +0.08%   105.25 14גא נה היסקד
  719734   119.9   120.2   -0.13%   119.99 7גא נה היסקד
  256538   131.54   131.78   +0.10%   131.75 4גא ןברד
  104058   106.92   106.99     106.97 1גא טוה
  4931   109.6   109.6   +0.51%   109.6 1גא חוטבל בח הרשכה
          103.44 2גא חוטבל בח הרשכה
  532798   108.09   108.63   -0.06%   108.18 20גא בושיה תרשכה
  149157   100.99   101.19   -0.18%   101 21גא בושיה תרשכה
  1007504   100.67   100.8   -0.06%   100.67 22גא בושיה תרשכה
  30001   122.36   122.52   +0.11%   122.52 13גא בושיה תרשכה
  199   107.75   107.75   +0.09%   107.39 16גא בושיה תרשכה
  102289   105.83   105.97   +0.01%   105.88 17גא בושיה תרשכה
  1   107.01   107.01     107.01 2גא 365 ריבשמה
  392577   111.34   111.87   -0.14%   111.57 10גא נה לארה
  61450   132.19   132.2   -0.17%   132.2 1גא נה לארה
  221034   116.74   117   +0.06%   116.81 4גא נה לארה
  252923   120.63   120.65   -0.01%   120.63 5גא נה לארה
  12595159   120.99   121.31   -0.07%   121.22 6גא נה לארה
  422853   122.11   123.22   -0.11%   123.08 7גא נה לארה
  107625   110.76   111.14   -0.03%   110.81 8גא נה לארה
  403198   111.04   111.37   +0.02%   111.28 9גא נה לארה
  1   117.61   117.61     118.2 6גא ראליו
  1152426   130.44   130.66   -0.08%   130.55 7גא לארשיל הרבח
  44849   105.34   105.56   -0.10%   105.46 8גא תרושקת ללח
  11465   103.26   103.26   +0.51%   103.26 3גא רחס הממח
  20421976   125.5   126.02   -0.29%   125.66 27גא למשח
  11644983   129   129.57   -0.05%   129.51 29גא למשח
  1638809   104.3   104.91   -0.11%   104.67 1גא לסרבינוי
  702   107.52   107.52     107.52 4גא סקינורטינוי
  156   105.45   105.45   +0.01%   105.42 10גא נה םילשורי
  465259   100.41   100.65   +0.06%   100.65 13גא נה םילשורי
  333069   105.09   105.3   -0.20%   105.22 9גא נה םילשורי
  2961   131.2   131.2   +0.22%   131.2 2גא ורפשי
  1204758   110.28   110.59   +0.03%   110.54 13גא סרשי
  331205   103.91   104.12   +0.13%   104.03 15גא סרשי
  438861   108.8   109.2   -0.14%   109.01 16גא סרשי
  295300   113.52   113.8   +0.03%   113.72 12גא תילכלכ
  353713   108.26   108.36   -0.09%   108.26 14גא תילכלכ
  5296058   105   105.39   +0.05%   105.27 15גא תילכלכ
  90432   131.16   131.4   -0.03%   131.25 1גא טיבללכ
          115.92 2גא טיבללכ
  362174   121.35   121.66   -0.03%   121.51 3גא טיבללכ
  729832   108.5   108.8   -0.05%   108.62 7גא טיבללכ
  145525   111.58   111.88   -0.20%   111.66 9גא טיבללכ
  30579692   100.81   101.05   +0.05%   101.05 177גא ימואל
  1081514   112.51   112.86   -0.05%   112.8 14דנ תה ימואל
  872686   120.4   120.58   +0.02%   120.57 200הש ימואל
  286868   123.57   123.81   +0.03%   123.72 300הש ימואל
  100000   99.93   99.95   +0.37%   99.94 7גא בק ןוזול
  107518   110.5   111.05   -1.20%   110.65 8גא בק ןוזול
  85128   113.92   115   -0.01%   114.48 6גא הצובק ןוזול
          103 6גא יול
  29119   105.42   105.56   +0.01%   105.42 2גא כנ טשניול
          127.86 5גא שה רדיל
          6.4 2גא וטיל
  587501   107.03   107.37   -0.11%   107.25 20גא הישעת ינבמ
  4853302   113.71   114.37   -0.45%   113.85 17גא הישעת ינבמ
  65090   125.56   125.71   +0.07%   125.65 8גא הישעת ינבמ
  2209939   113.48   113.92   +0.21%   113.83 18גא הישעת ינבמ
  184183   111.01   111.4   -0.26%   111.11 19גא הישעת ינבמ
  2   108.75   108.75     108.72 3גא רוא הגמ
  522436   110.31   110.7   +0.13%   110.66 4גא רוא הגמ
  1119892   104.96   105.21   +0.03%   105.15 6גא רוא הגמ
  1439167   104.52   104.9   -0.19%   104.76 7גא רוא הגמ
  38472   99.36   99.7   +0.01%   99.54 1גא טירוגמ
  466740   116.59   116.86   -0.04%   116.81 43גא נה יחרזמ
  4581737   103.99   104.43   -0.17%   104.42 44גא נה יחרזמ
  1236825   104.82   104.92   +0.04%   104.9 35גא נה יחרזמ
  4244266   102.93   103.15   -0.01%   103.14 45גא נה יחרזמ
  741160   103.46   103.6   +0.06%   103.52 46גא נה יחרזמ
  3498924   99.82   100.09   -0.02%   100.01 38גא נה יחרזמ
  2615044   100.93   101.16   -0.05%   101.11 39גא נה יחרזמ
  1201596   111.85   111.95   -0.04%   111.9 31תה נה יחרזמ
  1177232   137.77   138   +0.04%   137.86 1הש תוחפט יחרזמ
  15000   104.99   104.99   +0.24%   104.99 2גא סאדימ
  3800   102.99   102.99     102.99 3גא סאדימ
  1340017   119.35   119.66   +0.06%   119.61 3גא שד בטימ
  99811   108.6   108.6   +0.65%   108.6 3גא םירושימ
  661414   107.15   107.57   -0.09%   107.31 4גא םירושימ
  68593   108.84   109.06   -0.05%   108.9 16גא ןורסילמ
  6525901   105.16   105.49   -0.25%   105.23 10גא ןורסילמ
  3795265   105.87   106.13   -0.11%   106 11גא ןורסילמ
          122.38 12גא ןורסילמ
  1836256   123.4   124.09   -0.12%   123.94 13גא ןורסילמ
  439462   107.34   107.46   -0.04%   107.37 14גא ןורסילמ
  18443   123.31   123.59   +0.23%   123.59 5גא ןורסילמ
  765636   117.65   117.98   +0.21%   117.93 6גא ןורסילמ
  390100   110   110.19   +0.01%   110.13 7גא ןורסילמ
  568083   108.07   108.52   +0.05%   108.44 8גא ןורסילמ
  6878158   103.6   103.88   +0.09%   103.78 9גא ןורסילמ
  415943   133.13   133.35   +0.11%   133.29 1גא ןוה הרונמ
  12962   126.53   126.99   +0.01%   126.54 1גא םיחטבמ הרונמ
  19621   105   105   +0.05%   105 1גא טיר םיבינמ
  2008667   104.3   104.92   +0.08%   104.86 2גא ברנמ
          124.52 1גא יטיסואנ
  2667367   111.88   112.16   -0.13%   112.01 10גא ראטסרונ
  12212747   107.74   107.98   -0.16%   107.81 11גא ראטסרונ
  973070   115.91   116.11   -0.08%   116.02 9גא ראטסרונ
  1   118.15   118.15     118.2 3גא הרדח ריינ
  1919471   144.9   145.38   -0.03%   145.33 4גא ןינבו םיסכנ
  1668152   115.4   115.7   +0.08%   115.67 6גא ןינבו םיסכנ
  93510   109.4   110.7   +0.40%   109.76 8גא ןינבו םיסכנ
  16654   131.28   131.28   +0.06%   131.28 4גא טימאס
  167099   98.5   98.97   -0.19%   98.69 11גא תרושקת ינאס
  64187   106.65   106.78   -0.01%   106.77 1גא ן"לדנ עלס
  275777   108.51   108.85   -0.22%   108.61 2גא ן"לדנ עלס
  503845   105.15   105.64   -0.04%   105.28 3גא ן"לדנ עלס
  869145   108.52   109.07   -0.01%   108.73 10גא םוקלס
  407147   108.52   108.87   -0.08%   108.53 6גא םוקלס
  2238771   104.47   105.14   +0.08%   105.05 8גא םוקלס
  6926396   100.92   101.13   -0.13%   101 2גא ילאירזע
  2941339   104.7   105.16   -0.22%   104.93 3גא ילאירזע
  3413957   103.34   103.64   -0.01%   103.64 4גא ילאירזע
  10372   157   157.8   +0.57%   157.6 6גא שה ראלופ
  12500   106.6   106.6   +0.06%   106.6 31גא נה םילעופ
  1170473   127.64   127.86   -0.09%   127.75 32גא נה םילעופ
  2485572   102.11   102.21   -0.08%   102.17 33גא נה םילעופ
  5134345   102.98   103.16   -0.06%   103.1 34גא נה םילעופ
  1510082   131.9   132.18   -0.11%   132.03 10תה נה םילעופ
  1544036   119.4   119.68   -0.11%   119.55 14תה נה םילעופ
  468194   121.4   121.77   -0.17%   121.74 15תה נה םילעופ
  970608   127.29   127.59   -0.08%   127.49 1טש נה םילעופ
  1158014   107.18   107.7   +0.03%   107.61 6גא טפנ זפ
  247143   101.44   101.65   -0.10%   101.44 7גא טפנ זפ
  250222   73.76   74.58   -0.90%   73.96 2גא םימיכורטפ
  740288   87.02   87.7   +0.74%   87.63 1גא הזאלפ
  619014   89.62   90.01   +0.19%   89.84 2גא הזאלפ
  37501   103.6   104.19   +0.48%   104.1 3גא לגרק וטסלפ
  3198   127.23   127.41   -0.05%   127.24 1גא סקינפ
  1028819   108.77   109.61   -0.23%   109.46 2גא סקינפ
  119933   112.9   113.3   -0.14%   112.94 2גא ןוה סקינפ
  144399   111.39   111.7   -0.13%   111.53 5גא ןוה סקינפ
  1   112.34   112.34     112.34 1תה ןוה סקינפ
  106472   111.31   111.44   +0.12%   111.44 3גא רנטרפ
  7260   107.99   107.99     107.99 7גא רימש רוצ
  121101   59.62   60   +0.49%   59.9 1גא יו.ןא ןדרק
  93112   75.85   76   +0.15%   75.96 2גא יו.ןא ןדרק
          106.8 1גא דבר
  355908   111.36   111.72   +0.10%   111.41 3גא ןלדנ עובר
  474201   112.97   113.1   +0.05%   113.06 4גא ןלדנ עובר
  724179   108.88   109.39   +0.15%   109.35 5גא ןלדנ עובר
  14119819   104.7   104.94   -0.14%   104.79 6גא ןלדנ עובר
  162   103.36   103.36   +0.05%   103.12 7גא ןלדנ עובר
  373396   117.73   117.98   -0.16%   117.79 4גא 1 טיר
          1070 7פא טיר
  211474   113.2   114.01   -0.04%   114 3גא 1טיר
  380683   124.2   124.6   -0.02%   124.49 5גא 1טיר
  166647   121   121.27   +0.09%   121.11 6גא 1טיר
  536083   101.41   101.52     101.41 2גא תבכר
  159275   131.35   131.54   +0.11%   131.53 2גא לסרפוש
  568848   112.29   112.79   -0.35%   112.38 4גא לסרפוש
  5057014   121.65   122.1   -0.22%   121.65 6גא לסרפוש
  280000   122.45   122.45     122.45 2גא פורג סוארטש
          112.27 4גא יוניבו ןוכיש
  121939   113.6   113.98   -0.10%   113.95 5גא יוניבו ןוכיש
  3449147   115.1   115.42   -0.20%   115.22 6גא יוניבו ןוכיש
  4312909   114.03   114.45   -0.18%   114.24 8גא יוניבו ןוכיש
  585209   104.27   104.34   +0.06%   104.33 14גא תוקזחה המלש
  1553091   103.03   103.41   -0.18%   103.22 16גא תוקזחה המלש
  655065   101.94   102.24   +0.03%   102.1 18גא תוקזחה המלש
          107.74 2גא ן"לדנ המלש
  3   5308205   5368458   -0.29%   5343006 20דנ נה דוגא
  11   5160000   5170000   +0.03%   5161667 21דנ נה דוגא
          5424570 22תה נה ימואלניב
          5110000 23תה נה ימואלניב
          5329999 11דנ נה םילשורי
  2   5039000   5049999   +0.19%   5044500 12דנ נה םילשורי
  84702   101.05   101.06   -0.01%   101.05 42גא נה יחרזמ
  36   5049001   5079999   -0.23%   5068223 47תה נה יחרזמ