הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:57:27        
ח"טמ 100% דומצ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  237267   95   95.69   -0.77%   95.07 4גא לוגבא
  2058347   98   98.81   -0.72%   98.2 6גא ןזב
  472444   98.05   98.47   -0.47%   98.11 9גא ןזב
  3863397   91.7   92.77   -1.30%   91.89 2גא םייפנכ לבולג
  7110178   90.7   91.35   -0.69%   90.77 1גא םיחודיק קלד
  486717   98.51   98.75   -0.20%   98.51 6גא אתלד
  2457080   94.9   95.64   -0.40%   95.12 11גא לארשיל הרבח
  1903428   92   92.4   -0.35%   92 16גא תרושקת ללח
  4150372   95.39   96.34   -0.78%   95.48 1גא וקמארשי
  159918   100.12   100.24   -0.09%   100.13 5גא םירושימ
  98   106.92   106.92     106.92 6גא םירושימ
  746303   99.75   100.03   +0.06%   99.85 1גא מימ סטיואנ
  454465   102.12   102.66   -0.08%   102.58 2גא מימ סטיואנ
  981414   97.12   99   -1.16%   97.89 2גא סנייפאס
  359756   102.6   102.97   -0.24%   102.75 2גא ןיילקס
  1924952   96.37   98.19   -0.78%   97.38 1גא קראפטננפ
  3729614   102.14   102.82   -0.53%   102.2 3גא ןומימ ויצר
  16081035   99.2   99.9   -0.34%   99.21 1גא םוילורטפ רמת