הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:39:19        
חוטיב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  5758   23950   24580   -0.45%   24080 חוטיב ייאידייא
  216   3690   3705   +0.54%   3700 ןולייא
  439712   2611   2712   +2.44%   2684 לארה
  25243   6780   6876   +0.15%   6810 חוטיב ללכ
  620368   399.1   406.8   +0.15%   402.6 חוטיב לדגמ
  99611   4800   4924   +2.17%   4904 הרונמ
  320495   2006   2073   +1.99%   2054 סקינפ