הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/03/19 06:44:45        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  -4.5%   4.0683   4.2916   4.0993   4.0993 EURO
  -3.2%   2.539   2.6518   2.5607   2.5607 ילרטסוא רלוד
  -3.7%   3.6   3.748   3.6080   3.6080 ב"הרא רלוד
  -1.7%   2.694   2.7854   2.7056   2.7056 ידנק רלוד
  -3.6%   5.0795   5.2786   5.0863   5.0863 ינדרי רניד
  +1.7%   1277.89   1342.8   1306.0300   1306.0300 בהז
  -5.1%   3.2252   3.4784   3.2366   3.2366 100\ןי
  -4.4%   0.5453   0.5746   0.5493   0.5493 ינד רתכ
  -1.9%   0.4124   0.4343   0.4231   0.4231 יגברונ רתכ
  -6.2%   0.3827   0.4197   0.3930   0.3930 ידוש רתכ
  -3.6%   0.0238   0.0248   0.0239   0.0239 תינונבל הריל
  -0.1%   0.204   0.2091   0.2089   0.2089 תירצמ הריל
  -0.6%   4.6608   4.8372   4.7661   4.7661 גנילרטש הריל
  -0.3%   132.6338   133.1537   132.8000   132.8000 ןכרצל םיריחמ דדמ
  -0.3%   339730.5625   341071.3125   340069.9400   340069.9400 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  -0.3%   100.1   100.4971   100.2000   100.2000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  -5.1%   3.585   3.8072   3.6136   3.6136 ירציווש קנרפ
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 י"נב תיביר
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 תזרכומ י"נב תיביר
    1.75   1.75   1.7500   1.7500 םיירפ תיביר
  -4.3%   0.2482   0.2742   0.2498   0.2498 פ"ארד דנר
  -3.6%   3.5974   3.749   3.6202   3.5975 עצוממ רלוד $
  -3.5%   3.5959   3.7477   3.6217   3.6004 םלועב םיקנב עצוממ $
  -65.1%   0.06   0.26   0.0838   0.0838 DE 10Y
    -0.624   -0.529     -0.5285 DE 2Y
  -32.0%   0.697   0.8764   0.5946   0.7362 DE 30Y
    -0.392   -0.267     -0.3313 DE 5Y
  -74.7%   0.1208   0.3353   0.0555   0.1578 DK 10Y
    -0.6077   -0.486     -0.5435 DK 2Y
  -44.4%   0.492   0.6854   0.3812   0.5225 DK 30Y
    -0.326   -0.222     -0.3304 DK 5Y
  -51.3%   0.4   0.75   0.3461   0.4596 FR 10Y
    -0.48   -0.43     -0.4653 FR 2Y
  -21.2%   1.426   1.67   1.2859   1.4336 FR 30Y
  -100.0%   -0.17   0.05     -0.1563 FR 5Y
  -11.1%   2.43   2.99   2.4374   2.5072 IT 10Y
  -33.0%   0.32   0.934   0.4564   0.4149 IT 2Y
  -2.0%   3.46   3.78   3.4584   3.5672 IT 30Y
  -18.1%   1.387   2.001   1.4716   1.4813 IT 5Y
  -100.0%   -0.0459   0.0319     -0.0354 JP 10Y
    -0.1817   -0.134     -0.1610 JP 2Y
  -26.4%   0.5707   0.7287   0.5347   0.5797 JP 30Y
    -0.1818   -0.1381     -0.1662 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.7968   -0.7728     -0.7852 LIBOR CHF 1M
    -0.5194   -0.4904     -0.5040 LIBOR CHF 1Y
    -0.721   -0.6988     -0.7084 LIBOR CHF 3M
    -0.657   -0.6284     -0.6500 LIBOR CHF 6M
    -0.8024   -0.7794     -0.7850 LIBOR CHF ON
    -0.8188   -0.797     -0.8046 LIBOR CHF SW
    -0.4224   -0.4087     -0.4140 LIBOR EU 1M
          -0.1707 LIBOR EU 1Y
          -0.3344 LIBOR EU 3M
          -0.2971 LIBOR EU 6M
          -0.4684 LIBOR EU ON
          -0.4484 LIBOR EU SW
  -0.3%   0.7262   0.7349   0.7279   0.7296 LIBOR GBP 1M
  -9.8%   1.106   1.1876   1.0555   1.1131 LIBOR GBP 1Y
  -9.0%   0.8371   0.9309   0.8304   0.8371 LIBOR GBP 3M
  -9.4%   0.9575   1.0449   0.9379   0.9654 LIBOR GBP 6M
  +1.0%   0.6703   0.6926   0.6773   0.6718 LIBOR GBP ON
  -1.7%   0.6946   0.7063   0.6910   0.6960 LIBOR GBP SW
    -0.1287   -0.0835     -0.1062 LIBOR JPY 1M
  -9.9%   0.0942   0.1145   0.0958   0.0995 LIBOR JPY 1Y
    -0.1005   -0.0658     -0.0772 LIBOR JPY 3M
  +7.1%   -0.0055   0.012   0.0105   0.0085 LIBOR JPY 6M
    -0.1175   -0.065     -0.0965 LIBOR JPY ON
    -0.1127   -0.0653     -0.0925 LIBOR JPY SW
  -0.2%   2.4791   2.5206   2.4989   2.4906 LIBOR$ 1M
  -7.3%   2.8104   3.0399   2.7870   2.8135 LIBOR$ 1Y
        2.6099   2.6070 LIBOR$ 3M
  -6.9%   2.6706   2.8756   2.6760   2.6790 LIBOR$ 6M
  +0.4%   2.374   2.3941   2.3890   2.3863 LIBOR$ ON
  -0.1%   2.3961   2.4186   2.4093   2.4156 LIBOR$ SW
  +18.9%   0.99   1.26   1.2600   1.2600 NIBOR NOR 1M
  +7.9%   1.23   1.37   1.3700   1.3600 NIBOR NOR 3M
  +6.4%   1.37   1.47   1.5000   1.4600 NIBOR NOR 6M
  -4.9%   1.6053   1.8076   1.6803   1.6980 NO 10Y
  +11.6%   1.0376   1.1985   1.2648   1.1886 NO 2Y
  -3.0%   1.2381   1.3917   1.3334   1.3490 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -24.8%   1.04   1.52   1.0705   1.1659 SP 10Y
    -0.257   -0.11     -0.2417 SP 2YR
  -14.6%   2.32   2.72   2.2311   2.3442 SP 30Y
  -83.9%   0.11   0.413   0.0546   0.1147 SP 5YR
  -3.1%   0.25   0.258   0.2500   0.2500 TELBOR 1M
  -37.8%   0.324   0.534   0.3320   0.3320 TELBOR 1Y
  -13.8%   0.25   0.29   0.2500   0.2500 TELBOR 3M
  -26.6%   0.264   0.365   0.2680   0.2680 TELBOR 6M
  -34.7%   0.295   0.458   0.2990   0.2990 TELBOR 9M
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 TELBOR ON
  +0.9%   13.8156   16.2265   16.0094   15.6001 TR 10Y
  -3.3%   14.9926   17.0549   16.4661   16.1928 TR 5Y
  -11.6%   1.0262   1.3222   1.0138   1.1462 UK 10Y
  -12.8%   0.6891   0.8273   0.6568   0.7319 UK 2Y
  -18.3%   1.6349   1.8615   1.4889   1.6281 UK 30Y
  -18.4%   0.7855   0.9855   0.7360   0.8401 UK 5Y
  -10.6%   2.584   2.7851   2.4443   2.5254 US BONDS 10Y
  +1.3%   2.3433   2.4681   2.4686   2.4579 US BONDS 1M
  -6.0%   2.5008   2.6128   2.4440   2.4707 US BONDS 1Y
        2.3207   2.4003 US BONDS 2Y
  -5.4%   2.9505   3.1087   2.8786   2.9714 US BONDS 30Y
  -0.2%   2.3757   2.4764   2.4552   2.4687 US BONDS 3M
  -10.8%   2.3858   2.6041   2.2465   2.3340 US BONDS 3Y
  -12.5%   2.3883   2.6265   2.2453   2.3328 US BONDS 5Y
  -1.5%   2.4624   2.5426   2.4677   2.4815 US BONDS 6M
  -4.7%   4.0706   4.3123   4.0917   4.0967 עצוממ ורוי
  -32.3%   12.99   22.58   14.9400   14.9400 35-א"ת סקיו
  -100.0%   0.69   1.43     25PCR דדמ
  +5.6%   0.96   2.14   1.1300   1.1300 PCR דדמ
  -29.5%   8.67   20.06   14.3400   14.3400 ךורא ןקת תויטס דדמ
  -42.6%   11.21   22.11   12.9300   12.9300 רצק ןקת תויטס דדמ
  -3.7%   3.6   3.74   3.6100   3.6100 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -5.8%   4.07   4.3   4.0700   4.0700 ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +6.0%   1448.42   1587.49   1551.0300   1551.0300 35-א"ת יטטניס דדמ
  +22.3%   282.88   355.23   337.9600   337.9600 דמויב דדמ
  +5.4%   1587.5601   1742.6   1694.7200   1694.7200 הלעמ דדמ
  +10.9%   1180.11   1318.54   1310.8300   1310.8300 All-Share את דדמ
  +6.9%   1578.54   1758.4301   1715.5600   1715.5600 סולפ-חוטיב את דדמ
  +10.1%   2048.4399   2261.03   2261.0300   2261.0300 5-םיקנב את דדמ
  +16.8%   333.23   384.84   384.5900   384.5900 קטולב-לבולג את דדמ
  +15.0%   496.24   579.05   579.0500   579.0500 ןלדנ את דדמ
  +7.2%   1329.15   1472.13   1444.6400   1444.6400 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +9.2%   1822.34   2021.6899   2011.8900   2011.8900 םיסנניפ את דדמ
  +12.6%   1277.77   1435.84   1431.2900   1431.2900 הישעת את דדמ
  +6.4%   1320.16   1445.49   1419.0800   1419.0800 100-את דדמ
  +9.6%   887.5   980.13   973.9600   973.9600 150SME-את דדמ
  +10.4%   550.52   610.42   600.9600   600.9600 60SME-את דדמ
  +9.1%   1044.87   1158.85   1153.0100   1153.0100 90-את דדמ
  +6.0%   1451.27   1587.96   1551.1000   1551.1000 35-את דדמ
  +14.9%   539.93   628.37   628.3700   628.3700 היגולונכט-את דדמ
  +14.2%   387.62   443.21   443.2100   443.2100 תיליע קט-את דדמ
  +11.8%   959.44   1116.5   1068.7300   1068.7300 זגו טפנ-את דדמ
  +10.1%   1332.98   1490.26   1488.5200   1488.5200 ילימפ-את דדמ
  +16.1%   1123.29   1291.25   1285.9400   1285.9400 החימצ-את דדמ
  +9.0%   1284.11   1425.79   1411.0700   1411.0700 ןומיר-את דדמ
  -4.4%   795.98   851.39   795.9800   795.9800 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +4.1%   341.03   355.12   354.8200   354.8200 20 דנוב לת דדמ
  +3.3%   320.24   331.03   330.5800   330.5800 40 דנוב לת דדמ
  +3.7%   331.58   344.06   343.6900   343.6900 60 דנוב לת דדמ
  +3.7%   333   345.42   345.1100   345.1100 תודומצ דנוב לת דדמ
  +2.1%   320.06   326.95   326.6700   326.6700 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +3.7%   337.37   349.65   349.4700   349.4700 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  +3.0%   358.45   373.42   372.4400   372.4400 ילקש דנוב לת דדמ
  +2.6%   368.6   378.91   377.6400   377.6400 50-ילקש דנוב לת דדמ
  +5.2%   302.82   342.33   341.7600   341.7600 לבולג-דנוב לת דדמ
  +0.1%   333.68   335.45   335.1200   335.1200 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  +4.8%   339.73   360.91   358.8900   358.8900 תואושת-דנוב לת דדמ
  +5.2%   320.06   348.64   346.5100   346.5100 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  +8.7%   1570.71   1729.72   1722.2700   1722.2700 ביד-לת דדמ
  +0.7%   346.23   357.07   353.5700   353.5700 רלוד דנוב לת
  +4.5%   328.81   345.04   344.4900   344.4900 A תודומצ דנוב לת
  +3.5%   333.84   345.69   345.4200   345.4200 AAA-AA תודומצ דנוב לת
  +4.9%   331.3   347.52   347.2900   347.2900 ןלדנ תודומצ דנוב לת
  +3.8%   342.02   364.94   363.6700   363.6700 A ילקש דנוב לת
  +2.4%   371.87   380.65   380.3700   380.3700 AAA-AA ילקש דנוב לת
  +2.7%   371.04   381.32   381.1500   381.1500 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  +2.7%   334.98   347.99   347.1600   347.1600 תודומצ אל-דנוב לת
  +3.3%   335.18   348.06   347.3900   347.3900 רגאמ-דנוב לת
  +1.8%   336.12   342.37   341.8500   341.8500 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +3.6%   333.59   345.74   345.3700   345.3700 3-5 תודומצ-דנוב לת
  +5.6%   329.52   347.98   347.7900   347.7900 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +3.8%   332.93   345.33   345.0800   345.0800 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +3.5%   361.33   380.71   380.6800   380.6800 0-3 ילקש-דנוב לת
  +2.9%   360.28   375.46   375.0400   375.0400 3-5 ילקש-דנוב לת
  +3.1%   355.1   369.74   367.3400   367.3400 5-15 ילקש-דנוב לת
  +2.8%   370.7   380.74   380.4100   380.4100 הלעמ ילקש-דנוב לת
  +2.8%   348.94   357.87   357.8500   357.8500 יללכ חגא AOC דדמ
  +2.2%   350.84   358.38   358.3700   358.3700 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +3.5%   323.54   335.48   334.7300   334.7300 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  +22.3%   282.88   355.23   337.9600   337.9600 דמויב AOC דדמ
  +0.2%   324.85   325.73   325.6900   325.6900 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  +1.2%   431.18   436.41   436.3000   436.3000 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  +3.1%   622.77   641.65   641.0100   641.0100 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  -0.1%   282.7   283.25   282.8500   282.8500 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  +1.9%   470.23   478.98   478.7400   478.7400 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  +1.6%   410.13   416.66   416.4900   416.4900 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +5.4%   1587.5601   1742.6   1694.7200   1694.7200 הלעמ AOC דדמ
  +0.1%   277.67   278.13   278.1200   278.1200 מ"קמ AOC דדמ
  +15.0%   496.24   579.05   579.0500   579.0500 ןלדנ AOC דדמ
  +9.2%   1822.34   2021.6899   2011.8900   2011.8900 םיסנניפ AOC דדמ
  +3.9%   350.32   363.68   363.6800   363.6800 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +0.7%   238.53   240.3   240.3000   240.3000 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +1.8%   273.9   278.75   278.7500   278.7500 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  +3.1%   335.5   345.9   345.9100   345.9100 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  +4.9%   327.94   345.11   345.1000   345.1000 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  +4.5%   334.44   349.79   349.7800   349.7800 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
        345.1100   345.1100 לשממ םינש 15 לעמ דומצ AOC דדמ
  +3.1%   339.29   349.82   349.8200   349.8200 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  +2.6%   469.98   481.61   481.6100   481.6100 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  +4.4%   464.43   484.92   482.7100   482.7100 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +9.1%   1044.86   1158.85   1153.0100   1153.0100 90 את AOC דדמ
  +6.4%   1320.16   1445.49   1419.0800   1419.0800 125 את AOC דדמ
  +6.0%   1451.28   1587.96   1551.1000   1551.1000 35 את AOC דדמ
  +10.9%   1180.11   1318.54   1310.8300   1310.8300 All-Share את AOC דדמ
  +6.9%   1578.54   1758.4399   1715.5600   1715.5600 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +10.1%   2048.4399   2261.03   2261.0300   2261.0300 5-םיקנב את AOC דדמ
  +16.8%   333.23   384.83   384.5900   384.5900 קטולב-לבולג את AOC דדמ
  +7.2%   1329.16   1472.13   1444.6400   1444.6400 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
  +12.6%   1277.77   1435.84   1431.2900   1431.2900 הישעת את AOC דדמ
  +9.6%   887.5   980.13   973.9600   973.9600 150SME-את AOC דדמ
  +10.4%   550.52   610.42   600.9600   600.9600 60SME-את AOC דדמ
  +14.9%   539.93   628.37   628.3700   628.3700 היגולונכט-את AOC דדמ
  +14.2%   387.62   443.21   443.2100   443.2100 תיליע קט-את AOC דדמ
  +11.8%   959.44   1116.51   1068.7300   1068.7300 זגו טפנ-את AOC דדמ
  +10.1%   1332.98   1490.26   1488.5200   1488.5200 ילימפ-את AOC דדמ
  +16.1%   1123.3   1291.25   1285.9400   1285.9400 החימצ-את AOC דדמ
  +9.0%   1284.11   1425.79   1411.0700   1411.0700 ןומיר-את AOC דדמ
  -4.4%   795.98   851.39   795.9800   795.9800 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +4.1%   341.03   355.12   354.8200   354.8200 20 דנוב לת AOC דדמ
  +3.3%   320.24   331.03   330.5800   330.5800 40 דנוב לת AOC דדמ
  +3.7%   331.59   344.06   343.6900   343.6900 60 דנוב לת AOC דדמ
        353.5700   353.5700 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +3.7%   333   345.42   345.1100   345.1100 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +4.5%   328.81   345.04   344.4900   344.4900 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +3.5%   333.84   345.68   345.4200   345.4200 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +4.9%   331.3   347.52   347.2900   347.2900 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +2.1%   320.05   326.95   326.6700   326.6700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +3.7%   337.36   349.65   349.4700   349.4700 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +3.8%   342.03   364.94   363.6700   363.6700 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +2.4%   371.86   380.66   380.3700   380.3700 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +2.7%   371.04   381.32   381.1500   381.1500 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +3.0%   358.45   373.42   372.4400   372.4400 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +2.6%   368.61   378.91   377.6400   377.6400 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +5.2%   302.82   342.33   341.7600   341.7600 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  +2.7%   334.98   347.99   347.1600   347.1600 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  +3.3%   335.18   348.06   347.3900   347.3900 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.8%   336.12   342.37   341.8500   341.8500 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +3.6%   333.59   345.74   345.3700   345.3700 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +5.6%   329.52   347.98   347.7900   347.7900 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +3.8%   332.93   345.34   345.0800   345.0800 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.1%   333.68   335.45   335.1200   335.1200 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +3.5%   361.33   380.71   380.6800   380.6800 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +2.9%   360.28   375.46   375.0400   375.0400 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +3.1%   355.09   369.74   367.3400   367.3400 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +2.8%   370.7   380.74   380.4100   380.4100 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +4.8%   339.73   360.91   358.8900   358.8900 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +5.2%   320.06   348.64   346.5100   346.5100 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +8.7%   1570.71   1729.72   1722.2700   1722.2700 ביד לת AOC דדמ
  +3.4%   323.46   335.51   334.7300   334.7300 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  +21.8%   283.9   356.93   337.9600   337.9600 דמויב AOC-EQ דדמ
  +0.2%   324.87   325.73   325.6900   325.6900 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +3.2%   622.76   641.67   641.0100   641.0100 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.2%   431.18   436.46   436.3000   436.3000 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.6%   410.1   416.65   416.4900   416.4900 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.1%   282.7   283.24   282.8500   282.8500 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.9%   470.21   478.98   478.7400   478.7400 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +5.2%   1596.4   1741.12   1694.7200   1694.7200 הלעמ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   277.67   278.13   278.1200   278.1200 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  +14.7%   497.71   579.11   579.0500   579.0500 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +8.7%   1828.17   2025.51   2011.8900   2011.8900 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  +3.9%   350.31   363.68   363.6800   363.6800 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.7%   238.53   240.3   240.3000   240.3000 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +1.8%   273.91   278.76   278.7500   278.7500 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  +3.1%   339.3   349.98   349.8200   349.8200 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +3.1%   335.5   346.06   345.9100   345.9100 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +9.0%   1044.67   1159.6801   1153.0100   1153.0100 90 את AOC-EQ דדמ
  +6.0%   1315.0699   1447.54   1419.0800   1419.0800 125 את AOC-EQ דדמ
  +5.7%   1447.1899   1586.1   1551.1000   1551.1000 35 את AOC-EQ דדמ
  +10.7%   1184.92   1319.89   1310.8300   1310.8300 All-Share את AOC-EQ דדמ
  +2.5%   348.72   358.07   357.8500   357.8500 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +2.2%   350.84   358.42   358.3700   358.3700 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +6.7%   1587.3199   1752.92   1715.5600   1715.5600 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +9.8%   2047.37   2260.6201   2261.0300   2261.0300 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  +16.2%   334.07   385.31   384.5900   384.5900 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  +9.5%   888.72   980.01   973.9600   973.9600 150SME-את AOC-EQ דדמ
  +10.3%   551.03   611.24   600.9600   600.9600 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +14.0%   545.19   627.28   628.3700   628.3700 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +13.5%   391.88   442.12   443.2100   443.2100 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  +12.7%   945.83   1122.11   1068.7300   1068.7300 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  +15.8%   1124.79   1291.64   1285.9400   1285.9400 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  +8.8%   1290.0601   1425.28   1411.0700   1411.0700 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  -4.6%   785.99   853.89   795.9800   795.9800 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +4.1%   340.91   355.16   354.8200   354.8200 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.3%   320.19   331.02   330.5800   330.5800 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.7%   331.53   344.03   343.6900   343.6900 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.7%   333.06   345.35   345.1100   345.1100 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.1%   320.11   326.92   326.6700   326.6700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.7%   337.36   349.65   349.4700   349.4700 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.9%   357.99   373.58   372.4400   372.4400 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.6%   368.59   378.93   377.6400   377.6400 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +4.9%   302.33   342.43   341.7600   341.7600 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.6%   334.65   348.12   347.1600   347.1600 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.3%   334.93   348.09   347.3900   347.3900 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.2%   333.72   335.5   335.1200   335.1200 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +4.7%   339.73   360.83   358.8900   358.8900 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +5.0%   319.8   349.12   346.5100   346.5100 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +8.7%   1571.27   1729.7   1722.2700   1722.2700 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  +5.7%   1485.2111   1624.849   1578.7310   1589.6100 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  +5.9%   2217.041   2429.8989   2362.0310   2378.3100 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +7.2%   1524.021   1688.329   1640.2810   1653.4400 S&P/Harel Energy Index PR
  +7.7%   1964.391   2187.0691   2125.4710   2142.5100 S&P/Harel Energy Index TR
  +16.7%   452.671   553.219   528.1510   528.5600 S&P/Harel Health Care Index
  +16.7%   484.461   592.069   565.5610   565.9900 S&P/Harel Health Care Index TR
  +7.9%   133.721   147.359   146.1290   145.9000 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +3.0%   108.031   116.241   112.9690   113.8900 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +8.0%   190.549   210.069   208.4590   208.1500 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +3.3%   154.149   165.931   161.5090   162.7500 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  -3.4%   1646.339   1771.819   1636.4910   1643.4600 S&P/Harel Materials Index PR
  -2.6%   2051.4089   2195.0391   2039.1310   2047.8200 S&P/Harel Materials Index TR
  -14.2%   436.189   504.989   417.6710   436.5800 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -14.0%   614.709   710.279   588.6110   615.2600 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  +3.0%   140.7846   144.8054   144.7645   144.7814 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  +3.0%   141.9522   145.9074   145.8787   145.8838 ןזואמ ח"גא סקדניא
  +2.9%   140.9184   144.8123   144.7759   144.7862 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +3.9%   155.6978   161.5122   161.3454   161.4413 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +1.9%   123.2363   125.9227   125.8858   125.9218 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +2.9%   139.4894   143.3748   143.3446   143.3495 גרודמ ח"גא סקדניא
  +3.4%   138.1234   142.755   142.7550   142.7055 דומצ ח"גא סקדניא
  +3.4%   136.492   141.101   141.1010   141.0531 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  +4.7%   147.701   154.5274   154.5210   154.5054 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +1.5%   121.945   123.8697   123.7635   123.8153 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +2.5%   145.5458   149.0942   148.9745   149.0367 ילקש ח"גא סקדניא
  +2.4%   145.1671   148.5873   148.4501   148.5216 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  +3.1%   163.5785   168.7254   168.3387   168.5560 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +2.3%   124.3929   127.9974   127.9780   127.9974 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +3.8%   144.0705   149.3169   149.2033   149.3153 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  +4.7%   108.8989   116.1764   115.7762   116.1749 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +2.9%   104.4745   107.3982   107.3463   107.3777 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
        126.5884   126.6231 1-3 לארשי A-AA סקדניא
  +3.5%   141.6236   147.0693   146.7189   146.9809 ינרצנוק סקדניא
  +3.9%   139.2921   146.7792   146.5860   146.7617 A ינרצנוק סקדניא
  +2.4%   107.7487   110.3789   110.3014   110.3243 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +3.2%   140.3135   144.8177   144.7229   144.7390 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +4.6%   145.3069   151.9231   151.8569   151.8761 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  +5.3%   148.3988   158.5224   156.1262   157.9654 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  +4.0%   133.2482   140.2544   137.9212   139.8540 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +3.1%   149.432   154.0977   154.0482   154.0160 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  +2.4%   138.0518   141.3917   141.2688   141.3087 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  +4.5%   138.6453   144.996   144.7025   144.9303 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   144.2539   151.7782   151.2892   151.7011 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   145.3199   150.8456   150.6296   150.7715 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +4.2%   142.532   150.5481   149.9315   150.4822 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  +4.0%   142.3583   149.1057   148.7080   149.0316 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   144.2028   149.9151   149.5328   149.8233 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.9%   143.8962   151.3305   151.1305   151.3065 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.0%   143.3417   147.6642   147.5713   147.5840 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   142.5447   148.1487   147.8189   148.0637 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +4.2%   153.8341   160.8459   160.4027   160.7145 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +2.7%   130.3384   134.7528   134.6845   134.7521 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.4%   134.3559   139.8399   139.5338   139.8116 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.4%   141.9744   148.1195   147.4193   147.9889 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +4.6%   146.0284   153.6535   153.6066   153.6524 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   139.4902   144.821   144.5230   144.7389 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +4.4%   152.0199   159.2559   158.8203   159.1969 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +3.2%   124.9939   129.6517   129.5805   129.6514 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +4.7%   151.4445   160.2143   160.1406   160.2130 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +4.7%   154.1459   161.3085   161.2162   161.2857 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +4.9%   106.7563   115.2895   115.2327   115.2887 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +4.2%   142.6393   149.5783   149.2642   149.5766 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +2.7%   141.7146   145.5366   145.4436   145.4451 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   140.6053   145.8312   145.5993   145.7504 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +5.3%   150.972   159.1082   158.7947   159.0083 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +2.4%   124.491   127.419   127.2730   127.3563 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +4.1%   139.4815   145.5633   145.3767   145.5243 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   138.3205   143.2033   143.1092   143.1301 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.7%   138.0038   143.242   143.0276   143.1639 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +5.1%   146.4597   154.0575   153.7819   153.9827 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.8%   125.1862   127.5237   127.3421   127.4429 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +2.9%   127.4103   131.5014   131.0101   131.4105 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.9%   136.039   141.8442   141.2585   141.7601 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.7%   142.7849   147.9814   147.9240   147.9641 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.4%   147.4046   153.9942   153.4538   153.8908 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   165.8617   174.2013   172.8838   173.4717 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +4.1%   136.5732   143.8846   143.6928   143.7562 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.7%   148.2031   157.0493   156.8353   157.0413 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  +2.6%   148.4582   152.1715   152.0800   152.0838 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.3%   146.7083   153.1007   152.6482   153.0083 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.4%   160.8502   167.7686   167.1442   167.5760 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   135.4711   142.3411   142.3106   142.3409 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.8%   141.3568   148.5854   148.4478   148.5857 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +2.9%   147.5703   154.4949   153.6535   154.2953 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.5%   148.8457   159.4121   159.3597   159.4113 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   141.343   146.5103   146.1985   146.3638 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +1.6%   135.0595   138.1044   136.9355   137.6272 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +2.4%   147.1276   151.0823   150.4005   150.7806 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  +6.2%   98.6821   112.0911   111.9469   112.0902 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  +2.1%   130.4908   133.0463   133.0463   132.9729 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  +2.4%   139.1806   142.4588   142.4588   142.2489 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +1.4%   124.1751   125.8398   125.8398   125.7619 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +1.9%   131.7697   134.1357   134.1357   133.9836 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.9%   116.8868   117.9279   117.9279   117.8661 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +3.0%   134.4946   138.5063   138.5063   138.2351 דומצ הנידמ סקדניא
  +1.6%   117.2864   119.0883   119.0883   118.9485 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +2.3%   123.0316   125.8266   125.8266   125.6138 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +1.1%   111.6121   112.7979   112.7979   112.6936 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +1.9%   143.8408   146.5221   146.4547   146.3100 ילקש הנידמ סקדניא
  +1.2%   131.3822   132.9192   132.8868   132.8783 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  +1.4%   141.0063   142.8961   142.8677   142.7854 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  +0.7%   122.3389   123.2578   123.2372   123.2223 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא