הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/09/18 18:00:46        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  +1.4%   4.1087   4.4274   4.2109   4.1970 EURO
  -3.7%   2.5546   2.8216   2.6069   2.6056 ילרטסוא רלוד
  +3.1%   3.388   3.71   3.5730   3.5830 ב"הרא רלוד
  +0.1%   2.6414   2.849   2.7672   2.7779 ידנק רלוד
  +2.9%   4.7784   5.2286   5.0324   5.0466 ינדרי רניד
  -6.5%   1179.71   1353.58   1206.2900   1206.2900 בהז
  +2.9%   3.0425   3.3604   3.1687   3.1922 100\ןי
  +1.2%   0.5517   0.5945   0.5646   0.5627 ינד רתכ
  +4.1%   0.425   0.4576   0.4395   0.4368 יגברונ רתכ
  -3.7%   0.3939   0.4471   0.4066   0.4056 ידוש רתכ
  +3.1%   0.0223   0.0245   0.0236   0.0237 תינונבל הריל
  +2.3%   0.1915   0.2078   0.1994   0.2000 תירצמ הריל
  +0.9%   4.618   5.0476   4.7225   4.7387 גנילרטש הריל
  +1.1%   131.0583   133.0261   133.0261   133.0261 ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.1%   335694.8125   340735.2813   340735.2800   340735.2800 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.1%   99.9   101.4   101.4000   101.4000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +5.1%   3.5024   3.843   3.7354   3.7095 ירציווש קנרפ
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 י"נב תיביר
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 תזרכומ י"נב תיביר
    1.6   1.6   1.6000   1.6000 םיירפ תיביר
  -10.8%   0.2335   0.3046   0.2510   0.2473 פ"ארד דנר
  +3.0%   3.3904   3.7208   3.5738   3.5673 עצוממ רלוד $
  +3.0%   3.39   3.7226   3.5721   3.5689 םלועב םיקנב עצוממ $
  +6.2%   0.276   0.793   0.4600   0.4863 DE 10Y
    -0.758   -0.52     -0.5290 DE 2Y
  -10.9%   0.963   1.413   1.1180   1.1420 DE 30Y
    -0.37   0.137     -0.0985 DE 5Y
  -17.7%   0.277   0.8459   0.3955   0.4129 DK 10Y
    -0.593   -0.28     -0.5023 DK 2Y
  -14.0%   0.717   1.271   0.8490   0.8653 DK 30Y
  -100.0%   -0.202   0.308     -0.0792 DK 5Y
  -0.4%   0.62   1.021   0.7800   0.7994 FR 10Y
    -0.59   -0.34     -0.3570 FR 2Y
  -5.1%   1.48   1.819   1.6700   1.6881 FR 30Y
  +1650.0%   -0.18   0.235   0.1400   0.1503 FR 5Y
  +41.6%   1.734   3.244   2.8130   2.8295 IT 10Y
    -0.344   2.376   0.7530   0.7407 IT 2Y
  +9.1%   2.82   3.8   3.4580   3.4630 IT 30Y
  +149.9%   0.45   2.74   1.8140   1.8219 IT 5Y
  +160.9%   0.0209   0.1309   0.1302   0.1208 JP 10Y
    -0.1705   -0.0868     -0.1010 JP 2Y
  +7.7%   0.6808   0.8489   0.8709   0.8394 JP 30Y
    -0.1231   -0.0444     -0.0576 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.8124   -0.7738     -0.7808 LIBOR CHF 1M
    -0.5334   -0.5136     -0.5186 LIBOR CHF 1Y
    -0.7474   -0.7156     -0.7308 LIBOR CHF 3M
    -0.6634   -0.6424     -0.6516 LIBOR CHF 6M
    -0.7997   -0.771     -0.7914 LIBOR CHF ON
    -0.8207   -0.7818     -0.7962 LIBOR CHF SW
    -0.4116   -0.3904     -0.4069 LIBOR EU 1M
  -100.0%   123.2   423.4     -0.2181 LIBOR EU 1Y
  -100.0%   169.46   217     -0.3524 LIBOR EU 3M
  -100.0%   468.97   593.1     -0.3153 LIBOR EU 6M
  -100.0%   3695   4486     -0.4479 LIBOR EU ON
  -100.0%   56.65   74.84     -0.4270 LIBOR EU SW
  +46.2%   0.4893   0.7264   0.7256   0.7258 LIBOR GBP 1M
  +38.8%   0.7604   1.0676   1.0641   1.0600 LIBOR GBP 1Y
  +54.3%   0.5175   0.8099   0.8040   0.8007 LIBOR GBP 3M
  +56.9%   0.5741   0.9098   0.9036   0.8948 LIBOR GBP 6M
  +49.8%   0.453   0.705   0.6984   0.6971 LIBOR GBP ON
  +48.7%   0.4763   0.7164   0.7139   0.7144 LIBOR GBP SW
    -0.1017   -0.0234     -0.1000 LIBOR JPY 1M
  +15.5%   0.0927   0.1388   0.1388   0.1390 LIBOR JPY 1Y
    -0.0707   -0.014     -0.0397 LIBOR JPY 3M
  -12.6%   -0.0072   0.0308   0.0188   0.0240 LIBOR JPY 6M
    -0.0922   -0.0192     -0.0797 LIBOR JPY ON
    -0.0987   -0.0136     -0.0732 LIBOR JPY SW
  +41.6%   1.5525   2.2122   2.2158   2.1824 LIBOR$ 1M
  +38.0%   2.107   2.8966   2.9082   2.8871 LIBOR$ 1Y
  -30.2%   2.35   3.9   2.3726   2.3534 LIBOR$ 3M
  +41.1%   1.8371   2.5849   2.5920   2.5718 LIBOR$ 6M
  +34.4%   1.4288   1.9356   1.9209   1.9186 LIBOR$ ON
  +40.8%   1.4644   2.0406   2.0850   1.9753 LIBOR$ SW
  +46.3%   0.75   0.97   0.9800   0.9700 NIBOR NOR 1M
  +32.1%   0.81   1.17   1.1100   1.1200 NIBOR NOR 3M
  +29.3%   0.9   1.26   1.1900   1.2000 NIBOR NOR 6M
  +21.8%   1.5273   2.0001   1.9259   1.9521 NO 10Y
  +169.4%   0.4531   1.2689   1.2369   1.2711 NO 2Y
  +27.5%   1.1427   1.6004   1.5103   1.5573 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -3.7%   1.1634   1.652   1.5000   1.5300 SP 10Y
    -0.417   0.0101     -0.2017 SP 2YR
  -5.7%   2.16   2.888   2.6300   2.6374 SP 30Y
  +36.1%   0.0794   0.53   0.4900   0.5215 SP 5YR
    0.099   0.102   0.1000   0.1000 TELBOR 1M
  +130.8%   0.118   0.277   0.2770   0.2730 TELBOR 1Y
  +15.0%   0.1   0.115   0.1150   0.1130 TELBOR 3M
  +54.9%   0.102   0.158   0.1580   0.1540 TELBOR 6M
  +95.4%   0.108   0.211   0.2110   0.2060 TELBOR 9M
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR ON
  +61.9%   11.604   22.228   19.0014   18.7426 TR 10Y
  +84.9%   11.5872   27.9476   23.3206   23.2630 TR 5Y
  +18.8%   1.1894   1.6667   1.4140   1.4624 UK 10Y
  +84.4%   0.437   0.9328   0.8101   0.8431 UK 2Y
  +8.2%   1.6715   2.0578   1.8999   1.9570 UK 30Y
  +59.3%   0.7218   1.265   1.1496   1.1915 UK 5Y
  +26.7%   2.4099   3.0987   3.0744   3.0607 US BONDS 10Y
  +69.9%   1.2202   2.027   2.0343   2.0335 US BONDS 1M
  +47.3%   1.7368   2.5748   2.5692   2.5750 US BONDS 1Y
  -97.5%   101.66   122.17   2.8167   2.7949 US BONDS 2Y
  +16.3%   2.743   3.2352   3.2109   3.2075 US BONDS 30Y
  +55.1%   1.3936   2.1688   2.1759   2.1713 US BONDS 3M
  +46.3%   1.9762   2.9109   2.9044   2.8805 US BONDS 3Y
  +33.2%   2.208   2.9748   2.9640   2.9447 US BONDS 5Y
  +54.5%   1.5296   2.3685   2.3756   2.3646 US BONDS 6M
  +0.8%   4.1154   4.4119   4.1956   4.2095 עצוממ ורוי
  +3.3%   9.75   18.96   11.3800   11.7100 35-א"ת סקיו
  -3.7%   0.42   2.26   0.7900   0.6200 25PCR דדמ
  -10.1%   0.68   2.08   0.8900   0.8000 PCR דדמ
  +10.2%   8.79   17.81   10.8100   11.1200 ךורא ןקת תויטס דדמ
  +0.3%   8.83   18.21   10.1600   10.4400 רצק ןקת תויטס דדמ
  +2.9%   3.39   3.71   3.5800   3.5800 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  +0.7%   4.09   4.37   4.1900   4.1900 ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +10.5%   1390.67   1675.5   1668.6600   1658.0500 35-א"ת יטטניס דדמ
  +3.7%   345.39   410.16   384.9400   373.8300 דמויב דדמ
  +12.7%   1477.88   1792.3   1792.3000   1784.3900 הלעמ דדמ
  +1.6%   1230.72   1374.46   1334.0200   1320.9500 All-Share את דדמ
  +6.5%   1622.89   1933.48   1882.1900   1862.7300 סולפ-חוטיב את דדמ
  +12.7%   1877.13   2250.23   2207.3900   2201.3800 5-םיקנב את דדמ
  +7.3%   347.7   398.54   395.2000   389.2800 קטולב-לבולג את דדמ
  -0.8%   521.54   587.03   561.0500   558.9900 ןלדנ את דדמ
        1489.9200   1480.5000 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +11.0%   1784.48   2050.79   2050.7900   2038.5100 םיסנניפ את דדמ
        1455.2600   1438.6200 הישעת את דדמ
  +10.3%   1269.34   1505.04   1505.0400   1493.9300 100-את דדמ
  -0.5%   933.45   1068.5   1015.7900   1003.6000 150SME-את דדמ
  -8.1%   604.94   727.76   649.4100   639.7200 60SME-את דדמ
  +7.0%   1036   1166.36   1166.3600   1155.5200 90-את דדמ
  +10.6%   1391.67   1676.03   1670.2600   1659.8800 35-את דדמ
  +12.4%   501.46   606.72   600.5800   596.7900 היגולונכט-את דדמ
  +12.4%   374.16   453.02   444.5800   437.9700 תיליע קט-את דדמ
  +13.4%   814   1042.38   1042.3800   1034.0300 זגו טפנ-את דדמ
  -4.1%   1192.04   1374.22   1259.1600   1247.9200 החימצ-את דדמ
  +6.0%   1270.88   1442.02   1442.0200   1428.1300 ןומיר-את דדמ
  -5.5%   779.46   988.85   908.6700   895.1900 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +1.0%   340.83   350.08   348.1800   348.3400 20 דנוב לת דדמ
  +1.2%   319.02   326.39   325.2500   325.4800 40 דנוב לת דדמ
  +1.1%   330.84   339.2   337.6600   337.8600 60 דנוב לת דדמ
  +1.2%   331.9   340.58   339.0900   339.2700 תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.6%   316.4   324.09   322.8900   322.9600 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.4%   335.19   345   343.4200   343.5400 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  -1.4%   365.24   380.94   372.4400   372.5700 ילקש דנוב לת דדמ
  -1.2%   364.76   378.34   371.8000   371.9400 50-ילקש דנוב לת דדמ
  -2.7%   350.79   379.23   362.2600   362.5700 לבולג-דנוב לת דדמ
  +1.2%   330.43   335.96   335.9600   335.9600 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  -0.5%   348.5   362.73   357.2500   357.4100 תואושת-דנוב לת דדמ
  -2.4%   347.52   371.53   358.1400   358.0700 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  +3.1%   1562.83   1774.34   1760.3900   1742.0200 ביד-לת דדמ
        344.8600   345.3100 רלוד דנוב לת
        339.2200   339.4400 A תודומצ דנוב לת
        339.1600   339.3100 AAA-AA תודומצ דנוב לת
        339.7500   340.0000 ןלדנ תודומצ דנוב לת
        370.7100   370.8100 A ילקש דנוב לת
        374.5700   374.7900 AAA-AA ילקש דנוב לת
        374.3700   374.4400 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  -1.1%   341.26   353.91   347.5700   347.6800 תודומצ אל-דנוב לת
  +0.3%   338.99   346.06   344.6200   344.7600 רגאמ-דנוב לת
  +2.0%   331.87   340.12   339.4700   339.6000 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +1.5%   332.08   340.98   339.7300   339.9000 3-5 תודומצ-דנוב לת
  +0.2%   331   342.33   338.4500   338.6900 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +1.4%   331.65   340.6   339.4900   339.6500 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +1.0%   374.95   381.67   381.5400   381.6700 0-3 ילקש-דנוב לת
  -0.4%   367.7   381.68   376.7600   376.9300 3-5 ילקש-דנוב לת
  -3.1%   358.97   381.84   366.5500   366.6600 5-15 ילקש-דנוב לת
  -1.1%   365.98   378.5   372.5700   372.6600 הלעמ ילקש-דנוב לת
  -0.0%   349.29   355.51   353.3500   353.6100 יללכ חגא AOC דדמ
  -0.5%   350.86   356.83   353.1200   353.4800 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +0.6%   325.34   332.39   331.5300   331.6400 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  +3.7%   345.38   410.16   384.9400   373.8300 דמויב AOC דדמ
  +0.1%   324.79   325.32   325.1800   325.3200 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  -1.0%   429.3   436.1   431.7300   432.1800 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  -1.9%   618.7   641.52   626.2500   627.7200 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  +0.3%   281.77   282.72   282.6900   282.6600 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  -1.0%   468.28   477.59   471.6600   472.3500 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  -0.8%   408.52   415.52   411.1300   411.6500 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +12.7%   1477.88   1792.3   1792.3000   1784.3900 הלעמ AOC דדמ
  +0.1%   277.6   277.84   277.7900   277.7900 מ"קמ AOC דדמ
  -0.8%   521.55   587.03   561.0600   558.9900 ןלדנ AOC דדמ
  +11.0%   1784.49   2050.79   2050.7900   2038.5100 םיסנניפ AOC דדמ
  -0.3%   348.99   357.68   353.3400   353.4500 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +0.9%   237.02   240.94   239.5200   239.4600 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +0.7%   271.98   277.25   275.0500   275.1600 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  -0.1%   337.39   343.88   339.9900   340.2100 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  -1.0%   331.02   351.2   338.7000   339.1800 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  -0.7%   337.38   350.05   341.9700   342.2800 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
  -0.1%   341.21   347.77   343.8400   344.0600 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  -1.7%   465.33   478.33   469.8400   470.4800 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  -2.1%   465.06   492.33   473.2500   475.2700 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +7.0%   1036.01   1166.36   1166.3600   1155.5200 90 את AOC דדמ
  +10.3%   1269.34   1505.04   1505.0400   1493.9300 125 את AOC דדמ
  +10.6%   1391.67   1676.12   1670.2600   1659.8800 35 את AOC דדמ
  +1.6%   1230.72   1374.45   1334.0300   1320.9500 All-Share את AOC דדמ
  +6.5%   1622.89   1933.48   1882.1800   1862.7300 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +12.7%   1877.13   2250.23   2207.3900   2201.3800 5-םיקנב את AOC דדמ
  +7.3%   347.7   398.55   395.2000   389.2800 קטולב-לבולג את AOC דדמ
        1489.9100   1480.5000 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
        1455.2600   1438.6200 הישעת את AOC דדמ
  -0.5%   933.46   1068.5   1015.7900   1003.6000 150SME-את AOC דדמ
  -8.1%   604.94   727.77   649.4100   639.7200 60SME-את AOC דדמ
  +12.4%   501.47   606.73   600.5800   596.7900 היגולונכט-את AOC דדמ
  +12.4%   374.16   453.02   444.5800   437.9700 תיליע קט-את AOC דדמ
  +13.4%   814   1042.39   1042.3900   1034.0300 זגו טפנ-את AOC דדמ
  -4.1%   1192.04   1374.21   1259.1600   1247.9200 החימצ-את AOC דדמ
  +6.0%   1270.88   1442.01   1442.0100   1428.1300 ןומיר-את AOC דדמ
  -5.5%   779.45   988.85   908.6700   895.1900 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +1.0%   340.83   350.08   348.1700   348.3400 20 דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   319.03   326.39   325.2500   325.4800 40 דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   330.84   339.2   337.6600   337.8600 60 דנוב לת AOC דדמ
        344.8600   345.3100 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   331.9   340.57   339.1000   339.2700 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        339.2200   339.4400 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        339.1600   339.3100 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        339.7500   340.0000 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.6%   316.4   324.1   322.8900   322.9600 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.4%   335.18   345   343.4200   343.5400 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        370.7100   370.8100 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
        374.5700   374.7900 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
        374.3600   374.4400 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -1.4%   365.24   380.93   372.4400   372.5700 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -1.2%   364.76   378.34   371.8100   371.9400 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -2.7%   350.8   379.23   362.2700   362.5700 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  -1.1%   341.26   353.91   347.5700   347.6800 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  +0.3%   338.99   346.06   344.6300   344.7600 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +2.0%   331.87   340.13   339.4700   339.6000 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.5%   332.08   340.99   339.7300   339.9000 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.2%   330.99   342.34   338.4500   338.6900 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.4%   331.65   340.59   339.4900   339.6500 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   330.43   335.96   335.9600   335.9600 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +1.0%   374.95   381.67   381.5500   381.6700 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -0.4%   367.71   381.69   376.7600   376.9300 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -3.1%   358.97   381.85   366.5500   366.6600 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -1.1%   365.98   378.5   372.5600   372.6600 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -0.5%   348.5   362.72   357.2500   357.4100 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  -2.4%   347.51   371.53   358.1400   358.0700 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +3.1%   1562.83   1774.34   1760.3900   1742.0200 ביד לת AOC דדמ
  +0.7%   325.27   332.5   331.5500   331.6400 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  +3.8%   345.02   409.8   385.0800   373.8300 דמויב AOC-EQ דדמ
  +0.1%   324.79   325.32   325.2000   325.3200 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -1.9%   618.64   641.62   626.2800   627.7200 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.9%   429.34   436.07   431.7700   432.1800 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.8%   408.55   415.51   411.1800   411.6500 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.3%   281.69   282.79   282.7200   282.6600 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -1.0%   468.28   477.59   471.6900   472.3500 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +12.3%   1479.45   1789.67   1789.3900   1784.3900 הלעמ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   277.59   277.84   277.7900   277.7900 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  -0.6%   520.71   586.18   562.8500   558.9900 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +11.3%   1790.1   2061.3999   2061.4000   2038.5100 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  -0.3%   348.92   357.68   353.3300   353.4500 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.9%   237.03   240.94   239.5200   239.4600 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.7%   271.97   277.24   275.0500   275.1600 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  -0.1%   341.12   347.75   343.8200   344.0600 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  -0.1%   337.31   343.86   339.9700   340.2100 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +6.9%   1036.84   1164.92   1164.9200   1155.5200 90 את AOC-EQ דדמ
  +10.3%   1269.53   1506.86   1506.7800   1493.9300 125 את AOC-EQ דדמ
  +11.0%   1388.8199   1679.76   1676.1800   1659.8800 35 את AOC-EQ דדמ
  +1.7%   1228.95   1370.77   1335.6500   1320.9500 All-Share את AOC-EQ דדמ
  -0.0%   348.92   355.48   353.5000   353.6100 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  -0.5%   350.8   356.82   353.1300   353.4800 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +6.6%   1623.24   1933.38   1887.8600   1862.7300 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +12.8%   1872.9   2253.1101   2209.4500   2201.3800 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  +7.5%   347.96   398.83   395.5000   389.2800 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  -0.5%   933.41   1068.33   1015.2200   1003.6000 150SME-את AOC-EQ דדמ
  -7.9%   603.82   727.66   650.3300   639.7200 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +12.9%   502.84   606.94   601.4100   596.7900 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +12.3%   375.53   452.54   444.1000   437.9700 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  +14.3%   821   1049.02   1049.0200   1034.0300 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  -3.9%   1191.6   1374.78   1261.5900   1247.9200 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  +6.2%   1273.11   1443.39   1443.3900   1428.1300 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  -5.3%   776.7   987.43   908.2400   895.1900 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +1.0%   340.88   350.06   348.1300   348.3400 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.2%   318.98   326.36   325.2800   325.4800 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.1%   330.87   339.17   337.6500   337.8600 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.2%   331.9   340.61   339.1200   339.2700 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.5%   316.4   324.13   322.8800   322.9600 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.4%   335.17   344.99   343.4300   343.5400 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.4%   365.08   380.93   372.4300   372.5700 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.2%   364.74   378.33   371.8000   371.9400 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.6%   350.6   379.23   362.2200   362.5700 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.1%   341.13   353.91   347.5600   347.6800 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.3%   338.91   346.01   344.6400   344.7600 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.2%   330.42   335.96   335.9600   335.9600 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.5%   348.45   362.58   357.2800   357.4100 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.4%   347.57   371.51   358.0300   358.0700 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +3.1%   1563.47   1774.15   1760.1900   1742.0200 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  -4.8%   1457.999   1683.451   1542.2590   1520.6500 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  -2.5%   2150.269   2438.269   2284.9590   2252.9600 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +4.6%   1430.981   1639.571   1643.3510   1639.8800 S&P/Harel Energy Index PR
  +8.3%   1775.0389   2039.291   2043.9990   2039.6800 S&P/Harel Energy Index TR
  +10.7%   511.949   658.829   612.0090   591.1800 S&P/Harel Health Care Index
  +11.0%   546.901   704.039   654.2110   631.9400 S&P/Harel Health Care Index TR
  +4.9%   127.739   145.411   145.1890   145.4100 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +6.6%   103.361   118.519   119.8410   118.5100 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +7.2%   179.059   206.289   206.2110   206.2900 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +9.4%   143.939   167.731   169.6190   167.7300 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  +20.7%   1482.219   1836.861   1863.0610   1834.2400 S&P/Harel Materials Index PR
  +24.8%   1770.001   2248.9309   2281.0090   2245.7200 S&P/Harel Materials Index TR
  -13.5%   485.721   680.489   573.8090   566.4800 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -12.6%   677.629   944.701   804.1590   793.8900 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  -0.0%   141.3876   143.9419   143.0059   143.1074 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  -0.3%   142.4441   145.4059   144.0451   144.1459 ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.4%   141.3536   144.3794   142.9811   143.0826 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -1.0%   156.4148   161.9974   159.1005   159.2166 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +1.0%   123.4887   125.1047   125.0258   125.0696 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.3%   139.9172   142.7589   141.5166   141.6171 גרודמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   138.3139   141.388   140.3980   140.4724 דומצ ח"גא סקדניא
  +0.5%   136.7133   139.737   138.7510   138.8245 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.1%   148.638   152.9467   151.2797   151.3780 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +1.7%   120.6089   123.2293   122.8823   122.9179 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  -1.2%   146.0004   150.3048   147.6951   147.8236 ילקש ח"גא סקדניא
  -1.3%   145.5008   149.9111   147.2493   147.3789 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  -2.0%   164.4789   171.8271   167.2003   167.3357 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.3%   126.0177   127.2759   127.1465   127.1974 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +1.7%   142.7531   147.0394   146.5398   146.6189 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  -0.9%   113.264   118.3433   116.1268   116.1849 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +1.2%   104.1384   106.3103   106.2760   106.3100 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  -0.0%   143.2162   146.7057   145.5666   145.6190 ינרצנוק סקדניא
  -0.6%   144.2348   149.2876   147.0459   147.1032 A ינרצנוק סקדניא
  -17.6%   106.5618   131.7444   108.5632   108.6327 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   139.62   142.7033   142.1176   142.1872 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +20.5%   123.0732   149.3496   148.3798   148.4614 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  -2.3%   156.7197   167.0553   161.5478   161.5139 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  -3.8%   135.8472   147.4009   140.6283   140.5594 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   144.3727   152.1041   150.9379   150.9666 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  -13.5%   136.5377   162.4389   139.3971   139.4543 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   139.4887   142.8657   142.2668   142.3337 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  -1.9%   148.9408   156.8006   152.3131   152.3466 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   146.8085   149.9335   149.0309   149.0920 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +7.9%   138.6862   151.3597   151.2582   151.2960 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   144.9681   149.945   147.7957   147.8460 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  -0.3%   146.1327   150.2076   148.6257   148.6762 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   160.4297   167.4735   163.9725   164.0364 םינש +5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   133.027   135.1344   135.0473   135.0784 םינש 2-5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.6%   148.5005   153.5977   151.2729   151.3319 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   142.9082   145.5946   144.9518   145.0228 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.4%   144.296   148.3916   146.6831   146.7271 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   155.7809   162.4172   159.0215   159.0787 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +1.2%   131.6458   133.8568   133.8048   133.8570 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   137.2813   139.7148   139.5960   139.6518 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.0%   145.1934   150.5794   147.8784   147.9168 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.1%   149.836   152.8903   151.7257   151.7606 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.0%   140.8869   144.2522   143.1158   143.1645 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +1.9%   122.0829   124.7488   124.6535   124.6834 םינש 0-2 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -1.0%   153.6929   160.3683   157.0869   157.1482 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   127.4603   129.4846   129.4012   129.4310 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -0.2%   156.5198   161.2459   159.3834   159.4742 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   154.1336   158.537   157.8178   157.9141 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  -2.0%   114.6391   121.4267   117.4459   117.5070 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   145.4951   148.5185   148.1164   148.1919 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   140.8786   143.6046   143.1442   143.1972 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   140.6646   144.1145   143.5254   143.5886 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   152.2018   157.0656   155.5050   155.5999 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.9%   123.0497   126.218   125.9412   125.9815 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   140.1764   143.7823   143.3390   143.4178 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.3%   137.4068   141.1996   140.4558   140.5176 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   137.9934   141.359   140.7492   140.8111 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   147.6106   152.0998   150.6142   150.6955 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.9%   123.6346   126.5914   126.3518   126.3973 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.8%   127.2501   130.5532   130.1777   130.2063 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.0%   137.5786   141.1265   140.0712   140.1258 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.4%   141.8094   145.6646   145.0727   145.1191 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  -1.5%   150.6613   157.5302   153.8039   153.8408 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.4%   168.8129   178.6327   172.7262   172.7538 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.0%   115.7555   145.7587   144.8445   144.8633 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.9%   155.4696   164.2937   159.4007   159.4358 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.9%   147.0609   151.6547   149.5058   149.5865 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.7%   149.757   156.6636   152.7601   152.7845 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.4%   164.1669   173.5091   167.7480   167.7765 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   139.2676   141.6439   141.5864   141.6445 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   146.3743   151.7616   149.5574   149.6426 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.1%   152.945   160.6857   155.9443   155.9630 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.6%   155.939   162.5313   158.5757   158.5963 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +1.1%   140.8854   144.0894   143.6929   143.6742 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -1.0%   133.8593   138.3298   136.1217   136.0945 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -0.1%   146.0588   150.2486   148.5695   148.5546 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  -2.5%   114.9114   123.4877   118.2954   118.3747 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  +0.0%   130.5048   131.884   131.3965   131.4714 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  -0.5%   139.2751   141.6134   140.1825   140.3269 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.2%   123.869   125.0448   124.5426   124.6148 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  -0.3%   131.5106   132.835   132.1075   132.1920 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.4%   116.5165   117.5499   117.2041   117.2357 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  -0.0%   135.0929   137.6633   136.1502   136.2333 דומצ הנידמ סקדניא
  +0.8%   116.2281   118.6022   117.6652   117.6876 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.4%   122.4428   124.7925   123.6080   123.6315 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +1.0%   110.6022   112.76   112.0078   111.9988 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  -1.0%   143.2383   146.0317   144.2717   144.4795 ילקש הנידמ סקדניא
  -0.4%   131.1023   132.3642   131.7389   131.8667 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.9%   140.2156   142.4594   141.0729   141.2267 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.2%   122.2094   122.7929   122.5911   122.6659 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא