הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/06/19 12:16:59        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  -5.4%   3.9871   4.2916   4.0584   4.0584 EURO
  -6.1%   2.4626   2.6518   2.4839   2.4839 ילרטסוא רלוד
  -3.9%   3.558   3.748   3.6000   3.6000 ב"הרא רלוד
  -1.9%   2.6506   2.7854   2.6987   2.6987 ידנק רלוד
  -3.8%   5.0181   5.2786   5.0781   5.0781 ינדרי רניד
  +4.5%   1271.28   1342.8   1341.9300   1341.9300 בהז
  -2.5%   3.1796   3.4784   3.3262   3.3262 100\ןי
  -5.4%   0.4095   0.5746   0.5435   0.5435 ינד רתכ
  -3.9%   0.4069   0.4343   0.4148   0.4148 יגברונ רתכ
  -9.0%   0.37   0.4197   0.3812   0.3812 ידוש רתכ
  -4.0%   0.0236   0.0248   0.0238   0.0238 תינונבל הריל
  +2.7%   0.204   0.217   0.2148   0.2148 תירצמ הריל
  -5.0%   4.5426   4.973   4.5531   4.5531 גנילרטש הריל
  +1.2%   132.6338   134.7539   134.7539   134.7539 ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.2%   339730.5625   345160.8125   345160.8000   345160.8000 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.2%   100.1   101.7   101.7000   101.7000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  -5.0%   3.5172   3.8072   3.6163   3.6163 ירציווש קנרפ
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 י"נב תיביר
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 תזרכומ י"נב תיביר
    1.75   1.75   1.7500   1.7500 םיירפ תיביר
  -7.0%   0.2408   0.2742   0.2427   0.2427 פ"ארד דנר
  -3.8%   3.5615   3.749   3.6098   3.6005 עצוממ רלוד $
  -3.9%   3.56   3.7477   3.6079   3.5991 םלועב םיקנב עצוממ $
  -100.0%   -0.25   0.26     -0.2565 DE 10Y
    -0.696   -0.529     -0.6963 DE 2Y
  -62.5%   0.333   0.8764   0.3280   0.3207 DE 30Y
    -0.602   -0.267     -0.6021 DE 5Y
  -100.0%   -0.2283   0.3353     -0.2221 DK 10Y
    -0.675   -0.486     -0.6792 DK 2Y
  -88.3%   0.086   0.6854   0.0800   0.0746 DK 30Y
    -0.598   -0.222     -0.6001 DK 5Y
  -87.3%   0.1   0.75   0.0900   0.0931 FR 10Y
    -0.62   -0.43     -0.6224 FR 2Y
  -34.4%   1.08   1.67   1.0700   1.0452 FR 30Y
  -100.0%   -0.4247   0.05     -0.4277 FR 5Y
  -16.0%   2.301   2.99   2.3040   2.3248 IT 10Y
  -48.9%   0.32   0.934   0.3480   0.4023 IT 2Y
  -6.1%   3.292   3.78   3.3130   3.3139 IT 30Y
  -12.5%   1.387   2.001   1.5710   1.5929 IT 5Y
  -100.0%   -0.1267   0.0319     -0.1228 JP 10Y
    -0.2221   -0.134     -0.1975 JP 2Y
  -48.0%   0.3527   0.7287   0.3773   0.3763 JP 30Y
    -0.2488   -0.1361     -0.2237 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.808   -0.7728     -0.8024 LIBOR CHF 1M
    -0.5452   -0.4904     -0.5452 LIBOR CHF 1Y
    -0.721   -0.6988     -0.7118 LIBOR CHF 3M
    -0.6664   -0.6284     -0.6658 LIBOR CHF 6M
    -0.8314   -0.7794     -0.8034 LIBOR CHF ON
    -0.8278   -0.797     -0.8094 LIBOR CHF SW
    -0.4269   -0.408     -0.4226 LIBOR EU 1M
    -0.2549   -0.1594     -0.2549 LIBOR EU 1Y
    -0.3711   -0.3237     -0.3589 LIBOR EU 3M
    -0.3411   -0.2877     -0.3411 LIBOR EU 6M
    -0.4799   -0.4603     -0.4690 LIBOR EU ON
    -0.4546   -0.435     -0.4526 LIBOR EU SW
  -0.6%   0.7238   0.7349   0.7260   0.7260 LIBOR GBP 1M
  -15.9%   0.972   1.1876   0.9838   0.9838 LIBOR GBP 1Y
  -13.7%   0.7856   0.9309   0.7875   0.7875 LIBOR GBP 3M
  -15.8%   0.865   1.0449   0.8714   0.8714 LIBOR GBP 6M
  +0.3%   0.6685   0.6926   0.6725   0.6725 LIBOR GBP ON
  -0.7%   0.6898   0.7063   0.6985   0.6985 LIBOR GBP SW
    -0.1337   -0.0835     -0.1337 LIBOR JPY 1M
  -40.5%   0.0632   0.1145   0.0632   0.0632 LIBOR JPY 1Y
    -0.1005   -0.06     -0.0678 LIBOR JPY 3M
  -100.0%   -0.0057   0.0122     -0.0057 LIBOR JPY 6M
    -0.131   -0.0598     -0.1012 LIBOR JPY ON
    -0.1193   -0.0608     -0.1193 LIBOR JPY SW
  -4.8%   2.3817   2.5206   2.3817   2.3817 LIBOR$ 1M
  -25.3%   2.2465   3.0399   2.2465   2.2465 LIBOR$ 1Y
        2.4020   2.4020 LIBOR$ 3M
  -20.8%   2.2774   2.8756   2.2774   2.2774 LIBOR$ 6M
  -1.3%   2.3434   2.4028   2.3466   2.3466 LIBOR$ ON
  -1.7%   2.3646   2.4309   2.3700   2.3700 LIBOR$ SW
  +33.0%   0.99   1.38   1.4100   1.4100 NIBOR NOR 1M
  +22.0%   1.23   1.52   1.5500   1.5500 NIBOR NOR 3M
  +19.9%   1.37   1.65   1.6900   1.6900 NIBOR NOR 6M
  -18.3%   1.3935   1.8216   1.4434   1.4466 NO 10Y
  +2.5%   1.0376   1.3964   1.1618   1.1654 NO 2Y
  -13.4%   1.1237   1.5427   1.1896   1.1906 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -65.1%   0.506   1.52   0.4970   0.5021 SP 10Y
    -0.362   -0.11     -0.3448 SP 2YR
  -40.7%   1.58   2.72   1.5500   1.5516 SP 30Y
  -100.0%   -0.06   0.413     -0.0646 SP 5YR
  -3.1%   0.25   0.258   0.2500   0.2500 TELBOR 1M
  -40.8%   0.316   0.534   0.3160   0.3160 TELBOR 1Y
  -12.8%   0.25   0.29   0.2530   0.2530 TELBOR 3M
  -25.5%   0.26   0.365   0.2720   0.2720 TELBOR 6M
  -36.0%   0.287   0.458   0.2930   0.2930 TELBOR 9M
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 TELBOR ON
  +9.6%   13.8156   20.1524   17.3913   17.3889 TR 10Y
  +13.2%   14.9926   23.0112   19.2725   19.2746 TR 5Y
  -25.9%   0.8282   1.3222   0.8492   0.8460 UK 10Y
  -8.2%   0.6262   0.8273   0.6912   0.6887 UK 2Y
  -21.0%   1.4081   1.8615   1.4397   1.4360 UK 30Y
  -33.0%   0.5595   0.9855   0.6045   0.6010 UK 5Y
  -23.0%   2.0958   2.7851   2.1072   2.1054 US BONDS 10Y
  -12.2%   2.1765   2.4684   2.1403   2.1683 US BONDS 1M
  -22.8%   2.0152   2.6128   2.0073   2.0125 US BONDS 1Y
  -26.1%   1.8068   2.6201   1.8748   1.8667 US BONDS 2Y
  -14.3%   2.5618   3.1087   2.6060   2.6075 US BONDS 30Y
  -11.7%   2.1978   2.4764   2.1732   2.1783 US BONDS 3M
  -27.8%   1.7743   2.6041   1.8173   1.8093 US BONDS 3Y
  -27.3%   1.8434   2.6265   1.8639   1.8605 US BONDS 5Y
  -13.3%   2.1904   2.5426   2.1721   2.1773 US BONDS 6M
  -5.8%   3.9939   4.3123   4.0482   4.0455 עצוממ ורוי
  -32.9%   11.55   22.58   14.8000   14.7400 35-א"ת סקיו
  -100.0%   0.48   3.1     25PCR דדמ
  +1.9%   0.83   2.14   1.0900   1.0900 PCR דדמ
  -31.2%   4.45   20.06   14.0100   13.9200 ךורא ןקת תויטס דדמ
  -30.9%   10.69   22.11   15.5600   14.8000 רצק ןקת תויטס דדמ
  -3.7%   3.56   3.74   3.6100   3.6100 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -100.0%   4.07   4.3     ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +6.0%   1448.42   1627.42   1550.9200   1554.6600 35-א"ת יטטניס דדמ
  -9.5%   247.32   355.23   250.0100   251.4100 דמויב דדמ
  +7.8%   1587.5601   1788.63   1732.9300   1739.2000 הלעמ דדמ
  +10.7%   1180.11   1363.59   1308.5100   1312.6100 All-Share את דדמ
  +8.1%   1578.54   1870.14   1734.8900   1744.0400 סולפ-חוטיב את דדמ
  +14.9%   2048.4399   2388.8601   2359.1500   2363.4600 5-םיקנב את דדמ
  +8.4%   333.23   391.26   356.9200   357.7400 קטולב-לבולג את דדמ
  +26.1%   496.24   638.44   634.9600   638.4400 ןלדנ את דדמ
  +10.3%   1329.15   1524.9399   1485.4600   1492.6000 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +13.5%   1822.34   2149.6299   2091.0400   2094.7400 םיסנניפ את דדמ
  +8.4%   1277.77   1473.76   1378.0900   1382.6300 הישעת את דדמ
  +7.9%   1320.16   1494.75   1438.4100   1444.0300 100-את דדמ
  +8.0%   887.5   1012.29   959.9900   963.7200 150SME-את דדמ
  +2.4%   544.72   612.42   557.0500   555.9500 60SME-את דדמ
  +13.5%   1044.87   1224.76   1199.4200   1209.3000 90-את דדמ
  +5.9%   1451.27   1627.17   1550.3700   1553.8300 35-את דדמ
  +22.8%   539.93   680.19   671.7200   675.0100 היגולונכט-את דדמ
  +15.5%   387.62   465.39   448.2300   450.8500 תיליע קט-את דדמ
  +7.3%   959.44   1116.5   1026.4200   1032.7500 זגו טפנ-את דדמ
  +16.1%   1332.98   1600.72   1570.4500   1581.5400 ילימפ-את דדמ
  +13.9%   1123.29   1326.26   1262.4700   1261.8200 החימצ-את דדמ
  +11.0%   1284.11   1481.26   1436.0900   1443.2500 ןומיר-את דדמ
  +1.1%   779.3   882.15   842.2400   849.6600 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +6.3%   341.03   362.47   362.4900   362.4700 20 דנוב לת דדמ
  +5.5%   320.24   337.48   337.5500   337.4800 40 דנוב לת דדמ
  +5.9%   331.58   350.98   351.0200   350.9800 60 דנוב לת דדמ
  +5.9%   333   352.54   352.5600   352.5400 תודומצ דנוב לת דדמ
  +3.3%   320.06   330.57   330.5400   330.5700 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +6.0%   337.37   357.26   357.2300   357.2600 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  +4.5%   358.45   378.84   377.7600   377.7700 ילקש דנוב לת דדמ
  +4.4%   368.6   384.82   384.3100   384.1900 50-ילקש דנוב לת דדמ
  +6.0%   302.82   348.67   344.2900   344.5300 לבולג-דנוב לת דדמ
  +0.4%   333.68   336.25   336.0600   336.0700 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  +6.1%   339.73   363.52   363.3500   363.1000 תואושת-דנוב לת דדמ
  +7.0%   320.06   353.63   352.5400   352.2500 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  +12.2%   1570.71   1812.58   1778.2900   1789.2100 ביד-לת דדמ
  +1.6%   346.23   357.7   356.9500   356.5800 רלוד דנוב לת
  +6.7%   328.81   351.79   351.8400   351.7900 A תודומצ דנוב לת
  +5.9%   333.84   353.3   353.3300   353.3000 AAA-AA תודומצ דנוב לת
  +7.7%   331.3   356.28   356.3500   356.2800 ןלדנ תודומצ דנוב לת
  +5.3%   342.02   370.15   368.9800   368.9000 A ילקש דנוב לת
  +3.9%   371.87   386.95   386.0000   386.1200 AAA-AA ילקש דנוב לת
  +4.8%   371.04   389.21   389.1100   389.2000 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  +4.1%   334.98   352.75   351.8300   351.8400 תודומצ אל-דנוב לת
  +5.1%   335.18   353.23   353.3000   353.2300 רגאמ-דנוב לת
  +2.5%   336.12   344.34   344.2700   344.3500 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +5.1%   333.59   350.49   350.3100   350.3600 3-5 תודומצ-דנוב לת
  +9.6%   329.52   360.83   360.9700   360.8300 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +6.0%   332.93   352.38   352.4300   352.3800 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +4.7%   361.33   385.74   384.9200   385.0200 0-3 ילקש-דנוב לת
  +3.5%   360.28   378.96   377.4500   377.6000 3-5 ילקש-דנוב לת
  +5.7%   355.1   377.53   376.7100   376.4800 5-15 ילקש-דנוב לת
  +4.6%   370.7   387.37   387.2700   387.2900 הלעמ ילקש-דנוב לת
  +4.8%   348.94   365.14   365.1200   365.1400 יללכ חגא AOC דדמ
  +4.5%   350.84   366.38   366.2800   366.3800 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +5.3%   323.54   340.69   340.6900   340.6100 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  -9.5%   247.32   355.23   250.0100   251.4100 דמויב AOC דדמ
  +0.4%   324.85   326.39   326.2800   326.3600 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  +2.3%   431.18   441.09   440.7600   440.8800 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  +7.4%   622.77   668.07   667.6500   667.9200 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  -0.0%   282.7   283.25   283.0100   282.9900 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  +4.3%   470.23   490.01   489.7500   489.9100 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  +3.7%   410.13   424.91   424.7200   424.8300 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +7.7%   1587.5601   1788.63   1732.6500   1739.2000 הלעמ AOC דדמ
  +0.2%   277.67   278.32   278.3100   278.3000 מ"קמ AOC דדמ
  +26.1%   496.24   638.43   635.0500   638.4400 ןלדנ AOC דדמ
  +13.5%   1822.34   2149.6299   2091.7700   2094.7400 םיסנניפ AOC דדמ
  +6.7%   350.32   373.82   373.6100   373.7800 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +1.0%   238.53   241.11   241.1700   241.1200 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +2.9%   273.9   282.12   281.6900   281.7900 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  +5.7%   335.5   354.73   354.6300   354.7300 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  +9.8%   327.94   361.47   361.3700   361.4700 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  +8.5%   334.44   363.4   363.2700   363.4000 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
        361.2900   361.3900 לשממ םינש 15 לעמ דומצ AOC דדמ
  +5.7%   339.29   358.74   358.6400   358.7400 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  +5.4%   469.98   495.32   494.6700   494.8700 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  +11.6%   464.43   516.45   516.2300   516.4400 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +13.5%   1044.86   1224.76   1199.4400   1209.3000 90 את AOC דדמ
  +7.9%   1320.16   1494.75   1438.1300   1444.0300 125 את AOC דדמ
  +5.9%   1451.28   1627.17   1549.9200   1553.8300 35 את AOC דדמ
  +10.7%   1180.11   1363.59   1308.5000   1312.6100 All-Share את AOC דדמ
  +8.1%   1578.54   1870.14   1735.7400   1744.0400 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +14.9%   2048.4399   2388.8601   2359.7600   2363.4600 5-םיקנב את AOC דדמ
  +8.4%   333.23   391.26   356.8800   357.7400 קטולב-לבולג את AOC דדמ
  +10.2%   1329.16   1524.9399   1485.3200   1492.6000 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
  +8.4%   1277.77   1473.76   1377.8400   1382.6300 הישעת את AOC דדמ
  +8.0%   887.5   1012.29   960.0100   963.7200 150SME-את AOC דדמ
  +2.4%   544.72   612.42   557.0500   555.9500 60SME-את AOC דדמ
  +22.8%   539.93   680.19   671.5600   675.0100 היגולונכט-את AOC דדמ
  +15.5%   387.62   465.38   448.1200   450.8500 תיליע קט-את AOC דדמ
  +7.3%   959.44   1116.51   1026.4200   1032.7500 זגו טפנ-את AOC דדמ
  +16.2%   1332.98   1600.72   1570.7300   1581.5400 ילימפ-את AOC דדמ
  +13.9%   1123.3   1326.26   1262.4700   1261.8200 החימצ-את AOC דדמ
  +11.0%   1284.11   1481.25   1436.0400   1443.2500 ןומיר-את AOC דדמ
  +1.1%   779.3   882.15   842.2400   849.6600 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +6.3%   341.03   362.47   362.4900   362.4700 20 דנוב לת AOC דדמ
  +5.5%   320.24   337.48   337.5400   337.4800 40 דנוב לת AOC דדמ
  +5.9%   331.59   350.98   351.0200   350.9800 60 דנוב לת AOC דדמ
        356.9500   356.5800 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +5.9%   333   352.54   352.5600   352.5400 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +6.7%   328.81   351.79   351.8400   351.7900 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +5.9%   333.84   353.3   353.3200   353.3000 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +7.7%   331.3   356.27   356.3500   356.2800 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +3.3%   320.05   330.57   330.5400   330.5700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +6.0%   337.36   357.25   357.2200   357.2600 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +5.3%   342.03   370.15   368.9700   368.9000 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +3.9%   371.86   386.95   386.0100   386.1200 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +4.8%   371.04   389.22   389.1100   389.2000 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +4.5%   358.45   378.83   377.7600   377.7700 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +4.4%   368.61   384.82   384.3200   384.1900 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +6.0%   302.82   348.68   344.2900   344.5300 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  +4.1%   334.98   352.76   351.8300   351.8400 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  +5.1%   335.18   353.24   353.3000   353.2300 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +2.5%   336.12   344.34   344.2800   344.3500 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +5.1%   333.59   350.49   350.3100   350.3600 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +9.6%   329.52   360.83   360.9700   360.8300 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +6.0%   332.93   352.38   352.4300   352.3800 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   333.68   336.25   336.0500   336.0700 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +4.7%   361.33   385.74   384.9200   385.0200 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +3.5%   360.28   378.96   377.4600   377.6000 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +5.7%   355.09   377.53   376.7100   376.4800 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +4.6%   370.7   387.37   387.2700   387.2900 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +6.1%   339.73   363.53   363.3500   363.1000 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +7.0%   320.06   353.64   352.5400   352.2500 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +12.2%   1570.71   1812.58   1778.4100   1789.2100 ביד לת AOC דדמ
  +3.8%   1485.2111   1624.849   1549.9410   1560.5000 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  +6.4%   2217.041   2439.679   2371.7810   2386.6700 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +5.2%   1524.021   1688.329   1610.3610   1614.0600 S&P/Harel Energy Index PR
  +8.0%   1964.391   2190.019   2131.0510   2135.9400 S&P/Harel Energy Index TR
  -7.3%   419.379   553.219   419.5710   421.6700 S&P/Harel Health Care Index
  -6.7%   452.129   592.069   452.2310   454.6000 S&P/Harel Health Care Index TR
  +12.7%   133.721   154.859   152.6510   153.8100 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +4.9%   108.031   117.319   115.0010   115.9000 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +13.6%   190.549   222.371   219.2310   220.9100 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +6.0%   154.149   168.889   165.6910   166.9800 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  -6.1%   1500.749   1771.819   1590.6410   1592.5300 S&P/Harel Materials Index PR
  -4.8%   1875.819   2195.0391   1993.9010   1996.2600 S&P/Harel Materials Index TR
  -21.3%   370.129   504.989   383.2410   388.2900 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -20.3%   527.129   710.279   545.8110   553.0000 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  +5.1%   140.7846   147.8002   147.7946   147.8009 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  +5.2%   141.9522   148.994   148.9931   148.9949 ןזואמ ח"גא סקדניא
  +5.1%   140.9184   147.8534   147.8544   147.8543 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +6.7%   144.1341   165.6528   165.6841   165.6533 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +5.1%   139.4894   146.4041   146.3986   146.4049 גרודמ ח"גא סקדניא
  +5.7%   138.1234   145.9681   145.9662   145.9688 דומצ ח"גא סקדניא
  +5.8%   136.492   144.2919   144.2915   144.2928 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  +8.0%   147.701   163.4104   159.3417   159.3135 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +4.5%   145.5458   152.0745   151.9217   151.9337 ילקש ח"גא סקדניא
  +4.4%   145.1671   151.506   151.3332   151.3449 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  +5.4%   127.7103   172.3987   172.1089   172.0950 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +6.1%   107.6803   152.4803   152.4792   152.4809 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  +6.0%   108.8989   132.916   117.1568   117.1544 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +4.0%   104.4745   138.7397   108.4668   108.5187 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  +2.8%   123.2363   170.5162   127.0045   127.0338 0-3 מ"חמ ןזואמ סקדניא
  +2.2%   121.945   126.3312   124.5244   124.5466 0-3 מ"חמ דומצ סקדניא
  +3.3%   124.3929   156.4617   129.3177   129.3425 0-3 מ"חמ ילקש סקדניא
        127.5511   127.5817 1-3 לארשי A-AA סקדניא
  +4.5%   141.7146   148.1461   148.1237   148.1467 םיסנניפ חגא סקדניא
  +5.4%   141.6236   149.4098   149.3617   149.3321 ינרצנוק סקדניא
  +3.6%   107.7487   168.6863   111.6071   111.6558 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +7.8%   111.1833   156.536   156.5634   156.5388 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  +5.4%   148.3988   159.0365   156.3216   156.0973 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  +6.1%   142.3583   151.7049   151.6265   151.5877 תוילאיר בח ינרצנוק סקדניא
  +5.7%   146.0447   157.9218   157.8764   157.8903 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  +7.0%   138.6453   153.3602   148.2477   148.1861 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +5.1%   111.0551   153.9863   153.4568   153.4215 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +6.0%   142.532   152.7039   152.4928   152.4458 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  +5.3%   144.2028   152.2613   152.1307   152.1039 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +6.0%   143.8962   154.2339   154.1643   154.1532 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +5.1%   143.3417   150.5384   150.5095   150.5402 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +5.4%   142.5447   150.5965   150.5626   150.5385 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +6.8%   128.5182   164.3525   164.3259   164.2635 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +3.8%   130.3384   136.1902   136.1563   136.1924 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +4.3%   134.3559   141.0756   140.8113   140.8324 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +6.9%   146.0284   156.9656   156.9314   156.9661 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +5.6%   139.4902   147.2689   147.2969   147.2700 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +6.9%   152.0199   162.8706   162.7180   162.7180 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +4.4%   124.9939   131.0895   131.1236   131.1236 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +6.0%   140.0758   152.0283   151.8000   151.8003 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +5.8%   140.6053   148.5641   148.5987   148.5653 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +8.6%   149.2282   163.6719   163.7685   163.6722 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   124.491   160.6348   128.6526   128.6985 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +6.2%   139.4815   148.4182   148.4268   148.4187 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +5.9%   138.3205   146.4058   146.4094   146.4074 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +5.9%   138.0038   146.0142   146.0412   146.0154 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +8.3%   146.4597   168.8256   158.5108   158.4283 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +2.5%   125.1862   128.2584   128.2262   128.2608 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +3.7%   127.4103   131.9767   131.9250   131.8900 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +6.0%   142.7849   155.0059   151.1025   151.1189 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  +4.9%   147.4046   156.2231   155.6789   155.6551 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.4%   160.7274   176.7149   176.0729   175.9712 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.4%   136.5732   174.765   145.4678   145.5071 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.6%   148.2031   160.0568   159.6516   159.6269 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  +4.3%   148.4582   155.0348   154.6739   154.7279 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.0%   146.7083   155.5074   155.0949   155.0651 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.3%   123.9833   170.6108   170.1257   170.0767 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +5.1%   135.4711   144.6226   144.4126   144.4446 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +4.7%   141.3568   150.4648   149.8126   149.9213 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +7.8%   133.7669   163.0458   162.7825   162.8491 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +3.5%   116.6452   134.9198   134.8709   134.9005 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  +4.8%   139.1806   145.7956   145.7556   145.7963 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +5.4%   134.4946   148.4314   141.7957   141.8334 דומצ הנידמ סקדניא
  +4.2%   143.8408   149.8392   149.7638   149.8113 ילקש הנידמ סקדניא