הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/18 06:48:55        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  +2.2%   4.1087   4.4274   4.2454   4.2454 EURO
  -0.8%   2.6703   2.8216   2.6865   2.6865 ילרטסוא רלוד
  +5.2%   3.388   3.661   3.6470   3.6470 ב"הרא רלוד
  -0.5%   2.6414   2.8388   2.7501   2.7501 ידנק רלוד
  +5.0%   4.7784   5.1588   5.1353   5.1353 ינדרי רניד
  -5.8%   1215.65   1353.58   1215.6500   1215.6500 בהז
  +5.3%   3.0425   3.3348   3.2436   3.2436 100\ןי
  +2.1%   0.5517   0.5945   0.5696   0.5696 ינד רתכ
  +5.0%   0.425   0.4576   0.4434   0.4434 יגברונ רתכ
  -3.1%   0.4018   0.4471   0.4091   0.4091 ידוש רתכ
  +5.2%   0.0223   0.0242   0.0241   0.0241 תינונבל הריל
  +4.5%   0.1915   0.2056   0.2037   0.2037 תירצמ הריל
  +1.3%   4.618   5.0476   4.7431   4.7431 גנילרטש הריל
  +1.0%   131.0583   132.8948   132.8948   132.8948 ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.0%   335694.8125   340399.25   340399.2500   340399.2500 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.0%   99.9   101.3   101.3000   101.3000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +2.7%   3.5024   3.843   3.6499   3.6499 ירציווש קנרפ
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 י"נב תיביר
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 תזרכומ י"נב תיביר
    1.6   1.6   1.6000   1.6000 םיירפ תיביר
  -4.1%   0.2627   0.3046   0.2699   0.2699 פ"ארד דנר
  +4.5%   3.3904   3.6736   3.6272   3.6232 עצוממ רלוד $
  +4.6%   3.39   3.6735   3.6302   3.6152 םלועב םיקנב עצוממ $
  -14.8%   0.276   0.793   0.3690   0.3690 DE 10Y
    -0.758   -0.53     -0.6219 DE 2Y
  -17.0%   0.993   1.413   1.0413   1.0413 DE 30Y
    -0.33   0.137     -0.2773 DE 5Y
  -29.2%   0.3033   0.8459   0.3403   0.3403 DK 10Y
    -0.593   -0.28     -0.5243 DK 2Y
  -20.2%   0.756   1.271   0.7872   0.7872 DK 30Y
  -100.0%   -0.167   0.308     -0.1385 DK 5Y
  -13.5%   0.62   1.021   0.6775   0.6775 FR 10Y
    -0.59   -0.4     -0.4272 FR 2Y
  -10.9%   1.48   1.819   1.5674   1.5674 FR 30Y
  +383.7%   -0.18   0.235   0.0387   0.0387 FR 5Y
  +29.5%   1.734   3.067   2.5724   2.5724 IT 10Y
    -0.344   2.376   0.6151   0.6151 IT 2Y
  +7.8%   2.82   3.579   3.4158   3.4158 IT 30Y
  +125.2%   0.45   2.74   1.6346   1.6346 IT 5Y
  +48.5%   0.0209   0.0959   0.0741   0.0351 JP 10Y
    -0.1705   -0.1221     -0.1242 JP 2Y
  -7.2%   0.6808   0.8455   0.7501   0.6862 JP 30Y
    -0.1231   -0.0685     -0.1052 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.8124   -0.7738     -0.7762 LIBOR CHF 1M
    -0.5334   -0.5148     -0.5148 LIBOR CHF 1Y
    -0.7474   -0.7156     -0.7238 LIBOR CHF 3M
    -0.6634   -0.6424     -0.6474 LIBOR CHF 6M
    -0.7997   -0.771     -0.7832 LIBOR CHF ON
    -0.8207   -0.7818     -0.7936 LIBOR CHF SW
    -0.4116   -0.394     -0.4024 LIBOR EU 1M
  -100.0%   123.2   423.4     -0.2336 LIBOR EU 1Y
  -100.0%   185.4   217     -0.3556 LIBOR EU 3M
  -100.0%   491.7   593.1     -0.3187 LIBOR EU 6M
  -100.0%   3695   4225     -0.4491 LIBOR EU ON
  -100.0%   56.65   71.83     -0.4330 LIBOR EU SW
  +19.8%   0.4893   0.5913   0.5944   0.5944 LIBOR GBP 1M
  +31.8%   0.7604   1.0618   1.0105   1.0105 LIBOR GBP 1Y
  +45.6%   0.5175   0.7861   0.7589   0.7589 LIBOR GBP 3M
  +49.7%   0.5741   0.8989   0.8621   0.8621 LIBOR GBP 6M
  -2.1%   0.455   0.478   0.4564   0.4564 LIBOR GBP ON
  -0.8%   0.4763   0.4949   0.4764   0.4764 LIBOR GBP SW
    -0.0902   -0.0234     -0.0690 LIBOR JPY 1M
  +3.3%   0.0927   0.1243   0.1242   0.1242 LIBOR JPY 1Y
    -0.0707   -0.014     -0.0387 LIBOR JPY 3M
  -23.3%   -0.0072   0.0302   0.0165   0.0165 LIBOR JPY 6M
    -0.0922   -0.0192     -0.0677 LIBOR JPY ON
    -0.0987   -0.0136     -0.0625 LIBOR JPY SW
  +32.3%   1.5525   2.1029   2.0690   2.0690 LIBOR$ 1M
  +33.0%   2.107   2.8074   2.8016   2.8016 LIBOR$ 1Y
  -31.1%   2.35   3.9   2.3416   2.3416 LIBOR$ 3M
  +37.4%   1.8371   2.5273   2.5243   2.5243 LIBOR$ 6M
  +33.9%   1.4288   1.9356   1.9135   1.9135 LIBOR$ ON
  +31.9%   1.4644   1.9875   1.9526   1.9526 LIBOR$ SW
  +22.4%   0.75   0.96   0.8200   0.8200 NIBOR NOR 1M
  +26.2%   0.81   1.17   1.0600   1.0600 NIBOR NOR 3M
  +31.5%   0.9   1.26   1.2100   1.2100 NIBOR NOR 6M
  +8.9%   1.5273   2.0001   1.7227   1.7227 NO 10Y
  +151.5%   0.4531   1.1797   1.1548   1.1548 NO 2Y
  +15.9%   1.1427   1.6004   1.3729   1.3729 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -15.5%   1.1634   1.652   1.3153   1.3153 SP 10Y
    -0.417   0.0101     -0.2712 SP 2YR
  -10.8%   2.16   2.888   2.4872   2.4872 SP 30Y
  +0.3%   0.0794   0.53   0.3610   0.3610 SP 5YR
    0.099   0.102   0.1000   0.1000 TELBOR 1M
  +85.8%   0.118   0.23   0.2230   0.2230 TELBOR 1Y
  +1.0%   0.1   0.105   0.1010   0.1010 TELBOR 3M
  +18.6%   0.102   0.124   0.1210   0.1210 TELBOR 6M
  +45.4%   0.108   0.164   0.1570   0.1570 TELBOR 9M
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR ON
  +48.5%   11.604   18.4441   17.4324   17.4324 TR 10Y
  +52.7%   11.5872   19.6982   19.2576   19.2576 TR 5Y
  +3.6%   1.1894   1.6667   1.2330   1.2330 UK 10Y
  +67.7%   0.437   0.9328   0.7368   0.7368 UK 2Y
  -3.7%   1.6715   2.0578   1.6912   1.6912 UK 30Y
  +37.6%   0.7218   1.265   0.9930   0.9930 UK 5Y
  +19.2%   2.4099   3.0987   2.8931   2.8986 US BONDS 10Y
  +54.1%   1.2202   1.9102   1.8449   1.8424 US BONDS 1M
  +37.2%   1.7368   2.4076   2.3938   2.3992 US BONDS 1Y
  -97.7%   101.66   122.0257   2.5953   2.5952 US BONDS 2Y
  +9.5%   2.743   3.2352   3.0222   3.0293 US BONDS 30Y
  +41.1%   1.3936   2.0126   1.9787   1.9762 US BONDS 3M
  +34.8%   1.9762   2.7509   2.6771   2.6826 US BONDS 3Y
  +24.3%   2.208   2.9307   2.7663   2.7730 US BONDS 5Y
  +39.8%   1.5296   2.185   2.1488   2.1412 US BONDS 6M
  +2.3%   4.1154   4.4119   4.2574   4.2523 עצוממ ורוי
  -4.6%   9.75   18.96   10.5100   10.5100 35-א"ת סקיו
  +18.3%   0.42   2.26   0.9700   0.9700 25PCR דדמ
  -4.0%   0.7   2.08   0.9500   0.9500 PCR דדמ
  -3.4%   8.87   17.81   9.4800   9.4800 ךורא ןקת תויטס דדמ
  -12.8%   8.83   18.21   8.8300   8.8300 רצק ןקת תויטס דדמ
  +4.9%   3.39   3.67   3.6500   3.6500 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -100.0%   4.09   4.37     ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +2.3%   1390.67   1553.6801   1544.4000   1544.4000 35-א"ת יטטניס דדמ
  +3.8%   345.39   410.16   385.2200   385.2200 דמויב דדמ
  +2.1%   1477.88   1640.29   1624.4000   1624.4000 הלעמ דדמ
  -6.1%   1230.72   1374.46   1233.2200   1233.2200 All-Share את דדמ
  -4.9%   1622.89   1933.48   1681.8700   1681.8700 סולפ-חוטיב את דדמ
  +5.6%   1877.13   2112.4199   2069.6900   2069.6900 5-םיקנב את דדמ
  +1.7%   347.7   394.19   374.6500   374.6500 קטולב-לבולג את דדמ
  -7.5%   521.54   587.03   523.0500   523.0500 ןלדנ את דדמ
        1341.9400   1341.9400 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +1.5%   1784.48   1947.6801   1876.2600   1876.2600 םיסנניפ את דדמ
        1339.1400   1339.1400 הישעת את דדמ
  +1.3%   1269.34   1415.4   1382.2000   1382.2000 100-את דדמ
  -7.7%   942.49   1068.5   942.4900   942.4900 150SME-את דדמ
  -11.8%   623.27   727.76   623.2700   623.2700 60SME-את דדמ
  -3.2%   1036   1155.29   1054.8200   1054.8200 90-את דדמ
  +2.3%   1391.67   1554.3   1544.1300   1544.1300 35-את דדמ
  +3.0%   501.46   567.94   550.1500   550.1500 היגולונכט-את דדמ
  +7.6%   374.16   425.81   425.8100   425.8100 תיליע קט-את דדמ
  -4.1%   814   1015.65   881.7000   881.7000 זגו טפנ-את דדמ
  -9.2%   1192.04   1374.22   1192.0400   1192.0400 החימצ-את דדמ
  -3.3%   1270.88   1422.38   1315.7200   1315.7200 ןומיר-את דדמ
  -18.4%   779.46   988.85   784.9300   784.9300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +0.5%   340.83   348.59   346.3500   346.3500 20 דנוב לת דדמ
  +0.8%   319.02   324.01   324.0000   324.0000 40 דנוב לת דדמ
  +0.6%   330.84   337.01   336.1400   336.1400 60 דנוב לת דדמ
  +0.8%   331.9   337.93   337.6400   337.6400 תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.6%   316.4   323.04   322.9700   322.9700 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.1%   335.19   342.25   342.2500   342.2500 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  -2.6%   365.24   380.94   368.1600   368.1600 ילקש דנוב לת דדמ
  -2.2%   364.76   378.34   367.7100   367.7100 50-ילקש דנוב לת דדמ
  -4.2%   352.88   379.23   356.5100   356.5100 לבולג-דנוב לת דדמ
  +0.8%   330.43   335.04   334.8700   334.8700 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  -2.1%   348.5   362.73   351.8100   351.8100 תואושת-דנוב לת דדמ
  -4.1%   348.92   371.53   352.1600   352.1600 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  -6.7%   1562.83   1774.34   1592.8800   1592.8800 ביד-לת דדמ
        342.5100   342.5100 רלוד דנוב לת
        336.5800   336.5800 A תודומצ דנוב לת
        338.2500   338.2500 AAA-AA תודומצ דנוב לת
        337.4100   337.4100 ןלדנ תודומצ דנוב לת
        365.3600   365.3600 A ילקש דנוב לת
        371.4200   371.4200 AAA-AA ילקש דנוב לת
        371.4200   371.4200 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  -2.2%   341.26   353.91   343.8100   343.8100 תודומצ אל-דנוב לת
  -0.6%   338.99   346.06   341.8200   341.8200 רגאמ-דנוב לת
  +1.9%   331.87   339.22   339.1400   339.1400 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +1.1%   332.08   338.42   338.4200   338.4200 3-5 תודומצ-דנוב לת
  -0.6%   331   342.33   335.7400   335.7400 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +0.9%   331.65   337.78   337.7500   337.7500 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +0.1%   374.95   379.14   378.0000   378.0000 0-3 ילקש-דנוב לת
  -1.9%   367.7   381.68   370.9900   370.9900 3-5 ילקש-דנוב לת
  -4.1%   359.51   381.84   362.6900   362.6900 5-15 ילקש-דנוב לת
  -2.1%   365.98   378.5   368.8200   368.8200 הלעמ ילקש-דנוב לת
  -0.3%   349.29   355.51   352.3100   352.3100 יללכ חגא AOC דדמ
  -0.5%   350.86   356.83   353.2800   353.2800 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  -0.1%   325.34   331.74   328.9800   328.9800 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  +3.8%   345.38   410.16   385.2200   385.2200 דמויב AOC דדמ
  -0.0%   324.79   325.02   324.9800   324.9800 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  -1.1%   429.3   436.1   430.9800   430.9800 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  -2.0%   618.7   641.52   625.4500   625.4500 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  +0.2%   281.77   282.68   282.5100   282.5100 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  -1.1%   468.28   477.59   471.0700   471.0700 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  -0.9%   408.52   415.52   410.6500   410.6500 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +2.1%   1477.88   1640.29   1624.4000   1624.4000 הלעמ AOC דדמ
  +0.0%   277.6   277.76   277.7600   277.7600 מ"קמ AOC דדמ
  -7.5%   521.55   587.03   523.0500   523.0500 ןלדנ AOC דדמ
  +1.5%   1784.49   1947.6801   1876.2600   1876.2600 םיסנניפ AOC דדמ
  +0.1%   348.99   356.21   354.7700   354.7700 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +1.3%   237.02   240.58   240.5800   240.5800 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +1.3%   271.98   276.58   276.5800   276.5800 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  +0.2%   337.39   343.79   340.9500   340.9500 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  -1.1%   331.02   351.2   338.2300   338.2300 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  -0.5%   337.38   350.05   342.3900   342.3900 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
  +0.2%   341.21   347.68   344.8000   344.8000 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  -1.8%   465.33   478.33   469.1300   469.1300 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  -2.1%   465.06   492.33   472.9300   472.9300 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  -3.2%   1036.01   1155.29   1054.8200   1054.8200 90 את AOC דדמ
  +1.3%   1269.34   1415.4   1382.2000   1382.2000 125 את AOC דדמ
  +2.3%   1391.67   1554.3   1544.1300   1544.1300 35 את AOC דדמ
  -6.1%   1230.72   1374.45   1233.2200   1233.2200 All-Share את AOC דדמ
  -4.9%   1622.89   1933.48   1681.8700   1681.8700 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +5.6%   1877.13   2112.4199   2069.6900   2069.6900 5-םיקנב את AOC דדמ
  +1.7%   347.7   394.2   374.6500   374.6500 קטולב-לבולג את AOC דדמ
        1341.9400   1341.9400 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
        1339.1400   1339.1400 הישעת את AOC דדמ
  -7.7%   942.48   1068.5   942.4900   942.4900 150SME-את AOC דדמ
  -11.8%   623.27   727.77   623.2700   623.2700 60SME-את AOC דדמ
  +3.0%   501.47   567.94   550.1500   550.1500 היגולונכט-את AOC דדמ
  +7.6%   374.16   425.81   425.8100   425.8100 תיליע קט-את AOC דדמ
  -4.1%   814   1015.64   881.7000   881.7000 זגו טפנ-את AOC דדמ
  -9.2%   1192.04   1374.21   1192.0400   1192.0400 החימצ-את AOC דדמ
  -3.3%   1270.88   1422.38   1315.7200   1315.7200 ןומיר-את AOC דדמ
  -18.4%   779.45   988.85   784.9300   784.9300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +0.5%   340.83   348.59   346.3500   346.3500 20 דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   319.03   324.01   324.0000   324.0000 40 דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   330.84   337.01   336.1400   336.1400 60 דנוב לת AOC דדמ
        342.5100   342.5100 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   331.9   337.93   337.6400   337.6400 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        336.5800   336.5800 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        338.2500   338.2500 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        337.4100   337.4100 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.6%   316.4   323.04   322.9700   322.9700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   335.18   342.25   342.2500   342.2500 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        365.3600   365.3600 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
        371.4200   371.4200 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
        371.4200   371.4200 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -2.6%   365.24   380.93   368.1600   368.1600 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -2.2%   364.76   378.34   367.7100   367.7100 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -4.2%   352.88   379.23   356.5100   356.5100 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  -2.2%   341.26   353.91   343.8100   343.8100 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  -0.6%   338.99   346.06   341.8200   341.8200 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.9%   331.87   339.22   339.1400   339.1400 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   332.08   338.42   338.4200   338.4200 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  -0.6%   330.99   342.34   335.7400   335.7400 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.9%   331.65   337.78   337.7500   337.7500 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   330.43   335.05   334.8700   334.8700 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +0.1%   374.95   379.14   378.0000   378.0000 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -1.9%   367.71   381.69   370.9900   370.9900 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -4.1%   359.52   381.85   362.6900   362.6900 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -2.1%   365.98   378.5   368.8200   368.8200 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -2.1%   348.5   362.72   351.8100   351.8100 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  -4.1%   348.92   371.53   352.1600   352.1600 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  -6.7%   1562.83   1774.34   1592.8800   1592.8800 ביד לת AOC דדמ
  -0.1%   325.27   331.85   328.9800   328.9800 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  +3.9%   345.02   409.8   385.2200   385.2200 דמויב AOC-EQ דדמ
  -0.0%   324.79   325.02   324.9800   324.9800 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -2.0%   618.64   641.62   625.4500   625.4500 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -1.1%   429.34   436.07   430.9800   430.9800 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.9%   408.55   415.51   410.6500   410.6500 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.2%   281.69   282.66   282.5100   282.5100 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -1.1%   468.28   477.59   471.0700   471.0700 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.9%   1479.45   1639.52   1624.4000   1624.4000 הלעמ AOC-EQ דדמ
  +0.0%   277.59   277.76   277.7600   277.7600 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  -7.7%   520.71   586.18   523.0500   523.0500 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +1.3%   1790.1   1948.1   1876.2600   1876.2600 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   348.92   356.21   354.7700   354.7700 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  +1.3%   237.03   240.58   240.5800   240.5800 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +1.3%   271.97   276.58   276.5800   276.5800 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.2%   341.12   347.66   344.8000   344.8000 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +0.2%   337.31   343.76   340.9500   340.9500 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  -3.2%   1036.84   1154.6899   1054.8200   1054.8200 90 את AOC-EQ דדמ
  +1.1%   1269.53   1416.79   1382.2000   1382.2000 125 את AOC-EQ דדמ
  +2.2%   1388.8199   1555.6899   1544.1300   1544.1300 35 את AOC-EQ דדמ
  -6.1%   1228.95   1370.77   1233.2200   1233.2200 All-Share את AOC-EQ דדמ
  -0.3%   348.92   355.48   352.3100   352.3100 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  -0.5%   350.8   356.82   353.2800   353.2800 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  -5.0%   1623.24   1933.38   1681.8700   1681.8700 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +5.7%   1872.9   2119.8   2069.6900   2069.6900 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  +1.8%   347.96   394.05   374.6500   374.6500 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  -7.7%   942.58   1068.33   942.4900   942.4900 150SME-את AOC-EQ דדמ
  -11.7%   623.07   727.66   623.2700   623.2700 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +3.2%   502.84   572.97   550.1500   550.1500 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +7.7%   375.53   427.04   425.8100   425.8100 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  -3.9%   821   1014.16   881.7000   881.7000 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  -9.2%   1191.6   1374.78   1192.0400   1192.0400 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  -3.2%   1273.11   1420.26   1315.7200   1315.7200 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  -18.2%   776.7   987.43   784.9300   784.9300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +0.5%   340.88   348.57   346.3500   346.3500 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   318.98   324.04   324.0000   324.0000 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   330.87   336.98   336.1400   336.1400 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   331.9   337.88   337.6400   337.6400 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.6%   316.4   323.1   322.9700   322.9700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.1%   335.17   342.24   342.2500   342.2500 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.6%   365.08   380.93   368.1600   368.1600 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.2%   364.74   378.33   367.7100   367.7100 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -4.1%   352.63   379.23   356.5100   356.5100 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.1%   341.13   353.91   343.8100   343.8100 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.5%   338.91   346.01   341.8200   341.8200 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   330.42   335.05   334.8700   334.8700 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -2.0%   348.45   362.58   351.8100   351.8100 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -4.0%   348.82   371.51   352.1600   352.1600 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -6.7%   1563.47   1774.15   1592.8800   1592.8800 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  -9.0%   1464.881   1683.451   1474.1210   1469.2600 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  -7.2%   2160.4189   2438.269   2174.0310   2166.8800 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  -8.6%   1437.179   1632.269   1437.3310   1438.2500 S&P/Harel Energy Index PR
  -5.3%   1775.0389   1988.8409   1787.3410   1788.4800 S&P/Harel Energy Index TR
  +18.2%   511.949   658.829   653.4510   658.6300 S&P/Harel Health Care Index
  +18.5%   546.901   704.039   698.3010   703.8300 S&P/Harel Health Care Index TR
  -1.8%   127.739   142.019   135.9710   136.0200 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  -4.4%   103.361   114.881   107.4910   107.4000 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +0.0%   179.059   197.929   192.3410   192.4100 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  -2.2%   143.939   158.961   151.6090   151.4900 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  +4.0%   1482.219   1660.671   1605.3510   1603.2700 S&P/Harel Materials Index PR
  +7.1%   1770.001   2024.381   1957.4210   1954.8900 S&P/Harel Materials Index TR
  -26.2%   485.721   680.489   489.6010   489.6600 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -25.8%   677.629   944.701   683.0510   683.1400 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  -0.4%   141.3876   143.9419   142.4759   142.5999 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  -0.7%   142.4441   145.4059   143.5217   143.6552 ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.7%   141.3536   144.3794   142.4405   142.5772 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -1.6%   156.4148   161.9974   158.0412   158.2308 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.7%   123.4887   124.7339   124.7108   124.7332 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.6%   139.9172   142.7589   141.0041   141.1324 גרודמ ח"גא סקדניא
  +0.4%   138.3139   140.7804   140.1611   140.2340 דומצ ח"גא סקדניא
  +0.4%   136.7133   139.178   138.5092   138.5826 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  -0.4%   148.638   152.9467   150.5262   150.6195 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +1.7%   120.6089   122.9116   122.9116   122.9104 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  -1.8%   146.0004   150.3048   146.8740   147.0693 ילקש ח"גא סקדניא
  -1.8%   145.5008   149.9111   146.3940   146.5960 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  -2.8%   164.4789   171.8271   165.8104   166.1039 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  -0.3%   126.0177   127.2759   126.4772   126.5227 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +41.4%   102.7634   145.7025   145.6829   145.7018 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  +10.3%   103.4372   116.6327   114.5573   114.6627 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +0.5%   104.138   105.6441   105.5644   105.6193 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  -0.8%   143.2162   146.7057   144.3895   144.4631 ינרצנוק סקדניא
  -1.6%   144.2348   149.2876   145.5011   145.6524 A ינרצנוק סקדניא
  -18.4%   106.5615   132.4688   107.5290   107.5623 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   139.62   142.0818   141.4837   141.5007 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +19.8%   123.0732   147.9203   147.5170   147.4875 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  -4.2%   157.3887   167.0553   158.5011   158.5693 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  -6.2%   136.1955   147.4009   137.0561   137.1945 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +2.8%   144.3727   152.1041   149.7830   149.8534 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  -13.5%   136.5377   162.4389   139.3778   139.3987 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  -0.2%   139.4887   142.8657   141.1202   141.1301 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  -3.1%   149.2059   156.8006   150.4011   150.6162 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   146.8085   149.9335   148.0270   148.0936 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +6.5%   138.6862   151.0577   149.3337   149.4815 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  -1.5%   144.9681   149.945   146.2930   146.3925 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   146.1327   150.2076   147.3229   147.4172 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -2.2%   160.4297   167.4735   162.1274   162.2458 םינש +5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   133.027   134.4511   134.2214   134.2737 םינש 2-5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.6%   148.5005   153.5977   149.7922   149.9360 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.4%   142.9082   145.5946   144.0993   144.1339 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.2%   144.296   148.3916   145.4491   145.5495 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -2.1%   155.7809   162.4172   157.3867   157.5095 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   131.6458   133.1382   133.0979   133.1378 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.2%   137.2813   139.6872   138.3909   138.4795 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -2.0%   145.1934   150.5794   146.4372   146.5866 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.6%   149.836   152.8903   150.9049   150.9804 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.8%   140.8869   144.2522   142.0323   142.1090 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +1.7%   122.0829   124.4502   124.4413   124.4500 םינש 0-2 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -2.1%   153.6929   160.3683   155.3193   155.4327 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   127.4603   128.7051   128.6098   128.6600 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -1.0%   156.5198   161.2459   158.0519   158.1847 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   154.1336   157.6474   156.8630   156.8630 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  -3.1%   115.0277   121.4269   116.0901   116.3223 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   145.4951   148.5185   146.7197   146.7975 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   140.8786   142.7879   142.7488   142.7873 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   140.6646   143.2529   142.7613   142.7699 דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.7%   152.2018   157.0656   154.0990   154.1144 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.7%   123.0497   125.6664   125.6664   125.6651 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   140.1764   143.5286   142.4955   142.5040 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   137.4068   140.074   139.9995   140.0023 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   137.9934   140.5721   140.0260   140.0442 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.6%   147.6106   152.0998   149.3725   149.3785 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.8%   123.6346   126.2072   126.1870   126.2072 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.4%   127.2501   129.6649   129.6610   129.6649 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.9%   137.5786   141.1265   138.8518   138.8810 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.1%   141.8094   144.7035   144.6255   144.6110 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  -2.7%   150.7643   157.5302   151.9320   152.1158 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.7%   168.9329   178.6327   170.4025   170.6342 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.0%   142.6394   145.7587   143.3919   143.5052 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.3%   155.8675   164.2937   157.2249   157.5158 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.7%   147.0609   151.6547   148.2366   148.3033 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.8%   149.8635   156.6636   150.9788   151.1675 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.6%   164.2569   173.5091   165.6833   165.9351 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.4%   139.2676   141.614   140.2796   140.3399 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.9%   146.3797   151.7616   147.5750   147.7580 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.1%   152.9744   160.6857   154.2653   154.5461 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.4%   156.2352   162.5313   157.3516   157.5231 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   140.8854   143.8914   142.6820   142.6278 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -2.1%   133.8593   138.3298   134.6924   134.7571 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   146.0588   150.2486   147.1566   147.1743 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  -3.7%   115.7854   123.4877   116.8579   117.2272 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  -0.0%   130.5048   131.6899   131.3572   131.4413 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  -0.4%   139.2751   141.6134   140.3076   140.4774 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.4%   123.869   124.7968   124.7630   124.7967 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  -0.1%   131.5106   132.6846   132.3496   132.4700 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.6%   116.5165   117.3996   117.3996   117.3820 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.3%   135.0929   137.387   136.5709   136.7075 דומצ הנידמ סקדניא
  +1.4%   116.2281   118.3032   118.3032   118.2476 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.9%   122.4428   124.4101   124.2735   124.3182 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +1.5%   110.6022   112.5402   112.5402   112.4693 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  -1.1%   143.2383   146.0317   144.0838   144.2884 ילקש הנידמ סקדניא
  -0.6%   131.1023   132.3642   131.4952   131.6267 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -1.1%   140.2156   142.4594   140.8350   141.0392 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.3%   122.2094   122.7929   122.4169   122.4585 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא