הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/11/18 08:13:54        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  +2.3%   4.1087   4.4274   4.2489   4.2489 EURO
  -0.1%   2.5546   2.8216   2.7043   2.7043 ילרטסוא רלוד
  +7.2%   3.388   3.721   3.7160   3.7160 ב"הרא רלוד
  +1.9%   2.6414   2.849   2.8186   2.8186 ידנק רלוד
  +7.1%   4.7784   5.2413   5.2371   5.2371 ינדרי רניד
  -5.4%   1179.71   1353.58   1220.8800   1220.8800 בהז
  +7.3%   3.0425   3.3604   3.3040   3.3040 100\ןי
  +2.1%   0.5517   0.5945   0.5693   0.5693 ינד רתכ
  +3.7%   0.425   0.4576   0.4377   0.4377 יגברונ רתכ
  -2.4%   0.3939   0.4471   0.4119   0.4119 ידוש רתכ
  +7.4%   0.0223   0.0246   0.0246   0.0246 תינונבל הריל
  +6.4%   0.1915   0.2078   0.2075   0.2075 תירצמ הריל
  +2.0%   4.618   5.0476   4.7776   4.7776 גנילרטש הריל
  +1.5%   131.0583   133.5509   133.5509   133.5509 ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.5%   335694.8125   342079.4063   342079.4000   342079.4000 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +1.5%   99.9   101.8   101.8000   101.8000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +5.3%   3.5024   3.843   3.7438   3.7438 ירציווש קנרפ
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 י"נב תיביר
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 תזרכומ י"נב תיביר
    1.6   1.6   1.6000   1.6000 םיירפ תיביר
  -5.9%   0.2335   0.3046   0.2646   0.2646 פ"ארד דנר
  +7.5%   3.3904   3.7244   3.7313   3.7276 עצוממ רלוד $
  +7.5%   3.39   3.7242   3.7298   3.7298 םלועב םיקנב עצוממ $
  -19.1%   0.276   0.793   0.3502   0.3504 DE 10Y
    -0.758   -0.5     -0.6275 DE 2Y
  -19.3%   0.963   1.413   1.0131   1.0131 DE 30Y
    -0.37   0.137     -0.2349 DE 5Y
  -33.0%   0.277   0.8459   0.3219   0.3219 DK 10Y
    -0.616   -0.28     -0.6049 DK 2Y
  -19.2%   0.717   1.271   0.7979   0.7982 DK 30Y
  -100.0%   -0.202   0.308     -0.1736 DK 5Y
  -3.3%   0.62   1.021   0.7573   0.7573 FR 10Y
    -0.59   -0.32     -0.4569 FR 2Y
  -4.3%   1.48   1.819   1.6844   1.6844 FR 30Y
  +926.2%   -0.18   0.26   0.0821   0.0829 FR 5Y
  +80.4%   1.734   3.77   3.5837   3.5835 IT 10Y
    -0.344   2.376   1.7247   1.7271 IT 2Y
  +28.9%   2.82   4.101   4.0835   4.0835 IT 30Y
  +265.6%   0.45   2.928   2.6539   2.6528 IT 5Y
  +98.8%   0.0209   0.1607   0.0992   0.1086 JP 10Y
    -0.1705   -0.0868     -0.1400 JP 2Y
  +3.9%   0.6808   0.9284   0.8397   0.8527 JP 30Y
    -0.1231   -0.0444     -0.0940 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.8124   -0.7738     -0.7864 LIBOR CHF 1M
    -0.5356   -0.5136     -0.5318 LIBOR CHF 1Y
    -0.7478   -0.7156     -0.7448 LIBOR CHF 3M
    -0.6694   -0.6424     -0.6694 LIBOR CHF 6M
    -0.8062   -0.771     -0.7878 LIBOR CHF ON
    -0.8207   -0.7818     -0.8004 LIBOR CHF SW
    -0.4176   -0.3904     -0.4174 LIBOR EU 1M
  -100.0%   104.95   423.4     -0.2204 LIBOR EU 1Y
  -100.0%   162.84   217     -0.3594 LIBOR EU 3M
  -100.0%   378.885   593.1     -0.3290 LIBOR EU 6M
  -100.0%   3695   4486     -0.4674 LIBOR EU ON
  -100.0%   56.65   74.84     -0.4426 LIBOR EU SW
  +47.9%   0.4893   0.7338   0.7338   0.7338 LIBOR GBP 1M
  +47.8%   0.7604   1.1694   1.1334   1.1334 LIBOR GBP 1Y
  +70.7%   0.5175   0.8894   0.8894   0.8894 LIBOR GBP 3M
  +73.4%   0.5741   1.0029   0.9988   0.9988 LIBOR GBP 6M
  +45.6%   0.453   0.705   0.6788   0.6788 LIBOR GBP ON
  +48.5%   0.4763   0.7166   0.7129   0.7129 LIBOR GBP SW
    -0.1113   -0.0234     -0.1097 LIBOR JPY 1M
  -1.0%   0.0927   0.1388   0.1190   0.1190 LIBOR JPY 1Y
    -0.1102   -0.014     -0.1093 LIBOR JPY 3M
  -75.8%   -0.0072   0.0308   0.0052   0.0052 LIBOR JPY 6M
    -0.1067   -0.0192     -0.0957 LIBOR JPY ON
    -0.0987   -0.0136     -0.0955 LIBOR JPY SW
  +47.4%   1.5525   2.3184   2.3055   2.3055 LIBOR$ 1M
  +47.0%   2.107   3.1441   3.0971   3.0971 LIBOR$ 1Y
  -22.0%   2.3   3.9   2.6531   2.6531 LIBOR$ 3M
  +55.9%   1.8371   2.8657   2.8633   2.8633 LIBOR$ 6M
  +52.1%   1.4288   2.1808   2.1729   2.1729 LIBOR$ ON
  +49.7%   1.4644   2.2293   2.2164   2.2164 LIBOR$ SW
  +49.3%   0.75   1.03   1.0000   1.0000 NIBOR NOR 1M
  +42.9%   0.81   1.23   1.2000   1.2000 NIBOR NOR 3M
  +46.7%   0.9   1.37   1.3500   1.3500 NIBOR NOR 6M
  +20.3%   1.5273   2.0966   1.9026   1.9026 NO 10Y
  +169.9%   0.4531   1.3506   1.2396   1.2421 NO 2Y
  +27.0%   1.1427   1.6691   1.5046   1.5049 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  +5.9%   1.1634   1.8   1.6497   1.6496 SP 10Y
    -0.417   0.0101     -0.1936 SP 2YR
  +0.3%   2.16   2.91   2.7971   2.7971 SP 30Y
  +68.7%   0.0794   0.753   0.6074   0.6072 SP 5YR
  +8.0%   0.099   0.129   0.1080   0.1080 TELBOR 1M
  +152.5%   0.118   0.325   0.3030   0.3030 TELBOR 1Y
  +31.0%   0.1   0.135   0.1310   0.1310 TELBOR 3M
  +68.6%   0.102   0.187   0.1720   0.1720 TELBOR 6M
  +115.7%   0.108   0.253   0.2330   0.2330 TELBOR 9M
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR ON
  +38.0%   11.604   22.228   16.1964   16.1949 TR 10Y
  +32.7%   11.5872   27.9476   16.7388   16.7435 TR 5Y
  +4.1%   1.1894   1.6667   1.2388   1.2396 UK 10Y
  +60.7%   0.437   0.9328   0.7059   0.7080 UK 2Y
  +11.8%   1.6715   2.0982   1.9634   1.9634 UK 30Y
  +27.6%   0.7218   1.2972   0.9209   0.9208 UK 5Y
  +26.6%   2.4099   3.2367   3.0728   3.0728 US BONDS 10Y
  +82.8%   1.2202   2.2316   2.1885   2.1910 US BONDS 1M
  +52.4%   1.7368   2.7413   2.6584   2.6610 US BONDS 1Y
  -97.5%   101.41   126.6   2.8162   2.8203 US BONDS 2Y
  +20.2%   2.743   3.4319   3.3202   3.3194 US BONDS 30Y
  +70.4%   1.3936   2.3868   2.3893   2.3893 US BONDS 3M
  +43.9%   1.9762   3.0287   2.8570   2.8611 US BONDS 3Y
  +30.3%   2.208   3.0789   2.8995   2.9012 US BONDS 5Y
  +63.8%   1.5296   2.5309   2.5179   2.5205 US BONDS 6M
  +2.0%   4.1154   4.4119   4.2457   4.2437 עצוממ ורוי
  +38.6%   9.75   18.96   15.2700   15.2700 35-א"ת סקיו
  +76.8%   0.42   2.26   1.4500   1.4500 25PCR דדמ
  +31.3%   0.68   2.08   1.3000   1.3000 PCR דדמ
  +45.6%   8.79   17.81   14.2800   14.2800 ךורא ןקת תויטס דדמ
  +56.9%   8.83   21.31   15.8900   15.8900 רצק ןקת תויטס דדמ
  +7.2%   3.39   3.73   3.7300   3.7300 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -100.0%   4.09   4.37     ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +6.7%   1390.67   1675.5   1612.1200   1612.1200 35-א"ת יטטניס דדמ
  -6.7%   345.39   410.16   346.4400   346.4400 דמויב דדמ
  +9.3%   1477.88   1792.3   1738.5700   1738.5700 הלעמ דדמ
  -2.4%   1230.72   1374.46   1281.8900   1281.8900 All-Share את דדמ
  +1.2%   1622.89   1933.48   1789.3700   1789.3700 סולפ-חוטיב את דדמ
  +10.4%   1877.13   2251.22   2163.9000   2163.9000 5-םיקנב את דדמ
  -0.4%   347.7   400.84   366.9200   366.9200 קטולב-לבולג את דדמ
  -5.3%   521.54   587.03   535.7500   535.7500 ןלדנ את דדמ
        1436.0900   1436.0900 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +7.6%   1784.48   2068.75   1988.9400   1988.9400 םיסנניפ את דדמ
        1381.9900   1381.9900 הישעת את דדמ
  +6.2%   1269.34   1505.04   1449.5500   1449.5500 100-את דדמ
  -5.2%   933.45   1068.5   968.1100   968.1100 150SME-את דדמ
  -12.7%   604.94   727.76   616.5500   616.5500 60SME-את דדמ
  +2.7%   1036   1171.23   1118.8400   1118.8400 90-את דדמ
  +6.6%   1391.67   1676.03   1610.0300   1610.0300 35-את דדמ
  +5.3%   501.46   606.72   562.3900   562.3900 היגולונכט-את דדמ
  +3.5%   374.16   453.02   409.4300   409.4300 תיליע קט-את דדמ
  +15.3%   814   1100.04   1060.0200   1060.0200 זגו טפנ-את דדמ
        1451.9900   1451.9900 ילימפ-את דדמ
  -5.9%   1192.04   1374.22   1235.1300   1235.1300 החימצ-את דדמ
  +2.1%   1270.88   1450.35   1388.8000   1388.8000 ןומיר-את דדמ
  -6.5%   779.46   988.85   899.3300   899.3300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +0.3%   340.83   350.08   345.8000   345.8000 20 דנוב לת דדמ
  +0.8%   319.02   326.65   323.9800   323.9800 40 דנוב לת דדמ
  +0.6%   330.84   339.21   335.8500   335.8500 60 דנוב לת דדמ
  +0.7%   331.9   340.58   337.4100   337.4100 תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.4%   316.4   324.09   322.3100   322.3100 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +1.1%   335.19   345   342.1700   342.1700 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  -1.8%   365.24   380.94   370.9600   370.9600 ילקש דנוב לת דדמ
  -0.9%   364.76   378.34   372.6600   372.6600 50-ילקש דנוב לת דדמ
  -5.4%   350.79   379.23   351.9900   351.9900 לבולג-דנוב לת דדמ
  +1.2%   330.43   336.56   335.8800   335.8800 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  -1.1%   348.5   362.73   355.0800   355.0800 תואושת-דנוב לת דדמ
  -4.1%   347.52   371.53   351.8600   351.8600 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  -0.0%   1562.83   1774.34   1707.2100   1707.2100 ביד-לת דדמ
        356.1600   356.1600 רלוד דנוב לת
        337.3100   337.3100 A תודומצ דנוב לת
        337.4900   337.4900 AAA-AA תודומצ דנוב לת
        337.6300   337.6300 ןלדנ תודומצ דנוב לת
        366.6100   366.6100 A ילקש דנוב לת
        374.8600   374.8600 AAA-AA ילקש דנוב לת
        374.9000   374.9000 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  -1.5%   341.26   353.91   346.1200   346.1200 תודומצ אל-דנוב לת
  -0.1%   338.99   346.14   343.3800   343.3800 רגאמ-דנוב לת
  +1.8%   331.87   340.12   338.8100   338.8100 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +1.3%   332.08   341.47   339.1200   339.1200 3-5 תודומצ-דנוב לת
  -0.7%   331   342.33   335.2800   335.2800 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +0.9%   331.65   340.83   337.7900   337.7900 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +0.7%   374.95   382.15   380.2700   380.2700 0-3 ילקש-דנוב לת
  -1.2%   367.7   381.68   373.6700   373.6700 3-5 ילקש-דנוב לת
  -3.3%   358.97   381.84   365.7200   365.7200 5-15 ילקש-דנוב לת
  -0.9%   365.98   378.5   373.3400   373.3400 הלעמ ילקש-דנוב לת
  -0.5%   349.29   355.51   351.8900   351.8900 יללכ חגא AOC דדמ
  -1.0%   350.02   356.83   351.5000   351.5000 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +0.3%   325.34   333.09   330.3500   330.3500 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  -6.7%   345.38   410.16   346.4400   346.4400 דמויב AOC דדמ
  +0.1%   324.79   325.32   325.3100   325.3100 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  -0.6%   429.3   436.1   433.2000   433.2000 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  -2.4%   616.13   641.52   622.8700   622.8700 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  +0.4%   281.77   282.86   282.9700   282.9700 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  -1.1%   468.16   477.59   471.1000   471.1000 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  -0.9%   408.51   415.52   410.7600   410.7600 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +9.3%   1477.88   1792.3   1738.5800   1738.5800 הלעמ AOC דדמ
  +0.1%   277.6   277.86   277.8700   277.8700 מ"קמ AOC דדמ
  -5.3%   521.55   587.03   535.7400   535.7400 ןלדנ AOC דדמ
  +7.6%   1784.49   2068.75   1988.9300   1988.9300 םיסנניפ AOC דדמ
  -0.7%   348.99   357.68   351.8900   351.8900 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +0.8%   237.02   240.94   239.3600   239.3600 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +0.7%   271.98   277.25   275.0000   275.0000 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  -1.1%   335.82   343.88   336.6400   336.6400 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  -3.8%   328.04   351.2   329.0300   329.0300 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  -2.5%   334.4   350.05   335.6100   335.6100 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
  -1.1%   339.62   347.77   340.4400   340.4400 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  -1.4%   465.33   478.33   471.1600   471.1600 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  -4.4%   456.69   492.33   462.1200   462.1200 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +2.7%   1036.01   1171.23   1118.8400   1118.8400 90 את AOC דדמ
  +6.2%   1269.34   1505.04   1449.5600   1449.5600 125 את AOC דדמ
  +6.6%   1391.67   1676.12   1610.0400   1610.0400 35 את AOC דדמ
  -2.4%   1230.72   1374.45   1281.8900   1281.8900 All-Share את AOC דדמ
  +1.2%   1622.89   1933.48   1789.3700   1789.3700 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +10.4%   1877.13   2251.22   2163.8900   2163.8900 5-םיקנב את AOC דדמ
  -0.4%   347.7   400.84   366.9100   366.9100 קטולב-לבולג את AOC דדמ
        1436.1000   1436.1000 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
        1381.9900   1381.9900 הישעת את AOC דדמ
  -5.2%   933.46   1068.5   968.1100   968.1100 150SME-את AOC דדמ
  -12.7%   604.94   727.77   616.5400   616.5400 60SME-את AOC דדמ
  +5.3%   501.47   606.73   562.3800   562.3800 היגולונכט-את AOC דדמ
  +3.5%   374.16   453.02   409.4300   409.4300 תיליע קט-את AOC דדמ
  +15.3%   814   1100.04   1060.0200   1060.0200 זגו טפנ-את AOC דדמ
        1451.9900   1451.9900 ילימפ-את AOC דדמ
  -5.9%   1192.04   1374.21   1235.1300   1235.1300 החימצ-את AOC דדמ
  +2.1%   1270.88   1450.34   1388.7900   1388.7900 ןומיר-את AOC דדמ
  -6.5%   779.45   988.85   899.3300   899.3300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +0.3%   340.83   350.08   345.7900   345.7900 20 דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   319.03   326.65   323.9800   323.9800 40 דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   330.84   339.21   335.8500   335.8500 60 דנוב לת AOC דדמ
        356.1600   356.1600 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   331.9   340.57   337.4100   337.4100 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        337.3100   337.3100 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        337.4900   337.4900 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        337.6300   337.6300 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.4%   316.4   324.1   322.3100   322.3100 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   335.18   345   342.1700   342.1700 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
        366.6100   366.6100 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
        374.8600   374.8600 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
        374.9000   374.9000 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -1.8%   365.24   380.93   370.9600   370.9600 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -0.9%   364.76   378.34   372.6600   372.6600 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -5.4%   350.8   379.23   351.9900   351.9900 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  -1.5%   341.26   353.91   346.1200   346.1200 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  -0.1%   338.99   346.14   343.3800   343.3800 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.8%   331.87   340.13   338.8100   338.8100 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.3%   332.08   341.47   339.1200   339.1200 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  -0.7%   330.99   342.34   335.2800   335.2800 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.9%   331.65   340.83   337.7900   337.7900 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   330.43   336.56   335.8800   335.8800 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   374.95   382.16   380.2800   380.2800 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -1.2%   367.71   381.69   373.6700   373.6700 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -3.3%   358.97   381.85   365.7200   365.7200 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -0.9%   365.98   378.5   373.3400   373.3400 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -1.1%   348.5   362.72   355.0800   355.0800 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  -4.1%   347.51   371.53   351.8600   351.8600 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  -0.0%   1562.83   1774.34   1707.2100   1707.2100 ביד לת AOC דדמ
  +0.3%   325.27   333.11   330.1700   330.1700 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  -6.7%   345.02   409.8   346.0900   346.0900 דמויב AOC-EQ דדמ
  +0.1%   324.79   325.32   325.3100   325.3100 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -2.4%   616.1   641.62   622.9600   622.9600 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.6%   429.34   436.07   433.1800   433.1800 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.9%   408.5   415.51   410.8000   410.8000 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.4%   281.69   282.87   282.9800   282.9800 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -1.1%   468.16   477.59   471.1600   471.1600 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +9.0%   1479.45   1792.23   1737.9200   1737.9200 הלעמ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   277.59   277.86   277.8700   277.8700 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  -5.5%   520.71   586.18   535.1900   535.1900 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +8.1%   1790.1   2070.6001   2001.9900   2001.9900 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  -0.7%   348.92   357.68   351.8800   351.8800 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.8%   237.03   240.94   239.3600   239.3600 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.7%   271.97   277.24   275.0000   275.0000 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  -1.1%   339.61   347.75   340.4300   340.4300 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  -1.1%   335.8   343.86   336.6400   336.6400 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +2.8%   1036.84   1170.97   1119.4800   1119.4800 90 את AOC-EQ דדמ
  +6.0%   1269.53   1509.6   1449.2300   1449.2300 125 את AOC-EQ דדמ
  +6.9%   1388.8199   1679.76   1614.8500   1614.8500 35 את AOC-EQ דדמ
  -2.6%   1228.95   1370.77   1280.0700   1280.0700 All-Share את AOC-EQ דדמ
  -0.6%   348.92   355.48   351.4600   351.4600 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  -1.0%   350.01   356.82   351.5300   351.5300 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +1.6%   1623.24   1933.38   1799.2100   1799.2100 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +10.9%   1872.9   2255.3999   2172.2600   2172.2600 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  -0.6%   347.96   399.75   365.7100   365.7100 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  -5.1%   933.41   1068.33   968.1700   968.1700 150SME-את AOC-EQ דדמ
  -12.7%   603.82   727.66   616.1900   616.1900 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +5.0%   502.84   606.94   559.7500   559.7500 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +3.3%   375.53   452.54   408.2700   408.2700 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  +15.1%   821   1093.76   1055.8300   1055.8300 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  -5.9%   1191.6   1374.78   1235.2700   1235.2700 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  +2.1%   1273.11   1450.97   1387.5500   1387.5500 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  -6.4%   776.7   987.43   898.2300   898.2300 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +0.3%   340.88   350.06   345.8000   345.8000 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   318.98   326.71   323.9400   323.9400 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   330.87   339.25   335.8500   335.8500 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.7%   331.9   340.61   337.4700   337.4700 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.4%   316.4   324.13   322.3600   322.3600 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.1%   335.17   344.99   342.1100   342.1100 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.8%   365.08   380.93   370.9300   370.9300 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.9%   364.74   378.33   372.6500   372.6500 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -5.3%   350.6   379.23   351.8800   351.8800 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.5%   341.13   353.91   346.1000   346.1000 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.1%   338.91   346.18   343.3900   343.3900 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.2%   330.42   336.56   335.9400   335.9400 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -1.1%   348.45   362.58   355.2900   355.2900 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -4.0%   347.57   371.51   351.9500   351.9500 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.0%   1563.47   1774.15   1707.7900   1707.7900 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  -2.4%   1457.999   1683.451   1581.3410   1595.0400 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  +0.4%   2150.269   2438.269   2352.8290   2373.2200 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +3.8%   1430.981   1653.4189   1632.0110   1637.3300 S&P/Harel Energy Index PR
  +9.3%   1775.0389   2079.749   2062.9810   2069.1400 S&P/Harel Energy Index TR
  -0.6%   511.949   658.829   549.3410   556.1300 S&P/Harel Health Care Index
  -0.4%   546.901   704.039   587.1710   594.4800 S&P/Harel Health Care Index TR
  +0.9%   127.739   145.849   139.7210   142.2600 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +5.3%   103.361   121.671   118.4390   121.2000 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +3.2%   179.059   207.149   198.4810   202.0800 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +8.4%   143.939   172.671   168.1190   172.0200 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  +17.1%   1482.219   1910.741   1807.6210   1839.1500 S&P/Harel Materials Index PR
  +21.5%   1770.001   2339.3889   2220.6810   2259.4200 S&P/Harel Materials Index TR
  -10.9%   485.721   680.489   590.7810   610.2500 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -9.7%   677.629   944.701   830.9490   858.3400 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  -0.5%   141.3876   143.9419   142.3163   142.3476 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  -0.8%   142.4441   145.4059   143.3420   143.3606 ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.9%   141.3536   144.3794   142.2673   142.2829 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -1.6%   156.4148   161.9974   158.0283   158.0931 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.9%   123.4887   125.2438   124.8629   124.8716 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  -0.8%   139.9172   142.7589   140.8064   140.8289 גרודמ ח"גא סקדניא
  -0.1%   138.3139   141.388   139.4871   139.6001 דומצ ח"גא סקדניא
  -0.1%   136.7133   139.737   137.8379   137.9495 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  -0.8%   148.638   152.9467   149.9211   150.1400 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +1.6%   120.6089   123.2293   122.7390   122.7599 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  -1.6%   146.0004   150.3048   147.2115   147.1305 ילקש ח"גא סקדניא
  -1.6%   145.5008   149.9111   146.7480   146.6600 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  -2.4%   164.4789   171.8271   166.4483   166.3418 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.1%   126.0177   127.3249   126.9620   126.9582 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +1.5%   142.7531   147.0862   146.1136   146.1925 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  -1.5%   113.264   118.3433   115.4681   115.5940 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +1.1%   104.1384   106.6043   106.2258   106.1854 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  -0.4%   143.2162   146.7057   144.9197   145.0371 ינרצנוק סקדניא
  -1.4%   144.2348   149.2876   145.8787   146.0173 A ינרצנוק סקדניא
  -17.5%   106.5618   131.7444   108.6249   108.5108 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   139.62   142.7033   141.7140   141.7494 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +19.6%   123.0732   149.3496   147.3089   147.5431 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  -3.0%   156.7197   167.0553   160.4681   161.0378 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  -4.2%   135.8472   147.4009   140.0565   140.5285 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +3.7%   144.3727   152.1041   151.0555   150.8380 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  -13.7%   136.5377   162.4389   139.1724   139.1947 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   139.4887   143.0375   141.4601   141.7062 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  -2.6%   148.9408   156.8006   151.2129   151.2598 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  -0.3%   146.8085   149.9335   148.3438   148.4195 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +7.0%   138.6862   152.0071   150.0888   150.3169 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   144.9681   149.945   146.8655   147.0226 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  -0.7%   146.1327   150.2076   147.9300   148.0350 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.7%   160.4297   167.4735   162.9843   163.1554 םינש +5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   133.027   135.4315   134.3657   134.3993 םינש 2-5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.3%   148.5005   153.5977   150.1586   150.3178 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.0%   142.9082   145.5946   144.7012   144.6679 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.8%   144.296   148.3916   146.0051   146.0927 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.7%   155.7809   162.4172   158.0571   158.1978 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   131.6458   134.1167   133.4364   133.4377 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   137.2813   140.0831   138.9626   139.0015 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -1.6%   145.1934   150.5794   147.0901   147.2460 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.6%   149.836   152.8903   150.9671   151.0275 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   140.8869   144.2522   142.4560   142.5643 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +1.9%   122.0829   124.8092   124.5928   124.5828 םינש 0-2 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -1.6%   153.6929   160.3683   156.1402   156.3041 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   127.4603   129.7693   128.7480   128.7802 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  -1.1%   156.5198   161.2459   157.9143   158.1006 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   154.1336   158.619   156.9587   157.2161 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  -3.5%   114.6391   121.4267   115.6855   115.7688 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   145.4951   148.7658   147.4814   147.6009 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   140.8786   143.6046   143.0461   142.9774 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   140.6646   144.1882   142.9122   143.0880 דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.5%   152.2018   157.0656   154.3362   154.6680 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.7%   123.0497   126.3401   125.6987   125.7352 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   140.1764   143.9155   142.7572   143.0085 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   137.4068   141.1996   139.8124   139.9438 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   137.9934   141.3937   140.1036   140.2745 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.4%   147.6106   152.0998   149.7038   149.9897 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.8%   123.6346   126.6362   126.1581   126.1707 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.5%   127.2501   130.7824   129.8288   129.9430 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  -0.2%   137.5786   141.1265   139.7546   140.0062 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.1%   141.8094   145.6646   144.6933   144.7642 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  -2.0%   150.6613   157.5302   153.0220   153.0495 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.8%   168.8129   178.6327   171.9417   171.9314 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.8%   115.7555   145.7587   143.6616   143.6903 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.0%   155.4696   164.2937   157.6989   157.7541 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.8%   147.0609   151.6547   149.6726   149.4646 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.1%   149.757   156.6636   152.0480   152.0450 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -3.0%   164.1669   173.5091   166.7262   166.7029 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   139.2676   141.9456   141.0220   141.0107 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -1.2%   146.3743   151.7616   148.5988   148.5512 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.9%   152.945   160.6857   154.6322   154.6817 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  -2.3%   155.939   162.5313   157.4033   157.4521 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   140.8854   144.249   142.8696   142.9739 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -0.8%   133.8593   138.3298   136.4713   136.3689 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  -0.2%   146.0588   150.2486   148.5171   148.4770 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  -5.3%   114.9114   123.4877   114.9266   115.1645 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  +0.1%   130.5048   131.884   131.4511   131.4432 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  -1.0%   138.8969   141.6134   139.4461   139.4015 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.3%   123.869   125.0448   124.6790   124.6653 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  -0.2%   131.5106   132.835   132.2584   132.2452 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.5%   116.5165   117.5499   117.2957   117.3156 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  -0.9%   134.6331   137.6633   134.9915   135.0252 דומצ הנידמ סקדניא
  +0.9%   116.2281   118.6022   117.7029   117.7300 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.3%   122.4428   124.7925   123.5560   123.5918 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +1.0%   110.6022   112.76   111.9910   112.0336 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  -1.2%   143.2165   146.0317   143.9830   143.8549 ילקש הנידמ סקדניא
  -0.2%   131.1023   132.3642   131.9846   131.9252 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.6%   140.2156   142.4594   141.4543   141.3850 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  +0.0%   122.2094   122.7997   122.7997   122.7948 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא