הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:33:53        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  +0.9%   4.1087   4.2136   4.1887   4.1901 EURO
  +0.6%   2.6881   2.7506   2.7254   2.7405 ילרטסוא רלוד
  -1.3%   3.4   3.46   3.4220   3.4210 ב"הרא רלוד
  -0.8%   2.7224   2.7735   2.7432   2.7446 ידנק רלוד
  -1.3%   4.7959   4.8735   4.8271   4.8216 ינדרי רניד
  +3.6%   1303.0601   1341.51   1336.3500   1331.2700 בהז
  +0.5%   3.0425   3.1159   3.0972   3.0887 100\ןי
  +0.9%   0.5517   0.5658   0.5627   0.5629 ינד רתכ
  +2.9%   0.425   0.4376   0.4343   0.4347 יגברונ רתכ
  +0.8%   0.4182   0.4282   0.4255   0.4258 ידוש רתכ
  -1.3%   0.0224   0.0228   0.0226   0.0226 תינונבל הריל
  -1.0%   0.1921   0.1954   0.1931   0.1932 תירצמ הריל
  +1.9%   4.618   4.7691   4.7691   4.7544 גנילרטש הריל
  +0.1%   131.583   131.7142   131.7142   131.7142 ןכרצל םיריחמ דדמ
  +0.1%   337038.9375   337374.9688   337374.9700   337374.9700 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +0.1%   100.3   100.4   100.4000   100.4000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  +0.0%   3.5024   3.5775   3.5561   3.5599 ירציווש קנרפ
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 י"נב תיביר
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 תזרכומ י"נב תיביר
    1.6   1.6   1.6000   1.6000 םיירפ תיביר
  +0.1%   0.2746   0.2828   0.2817   0.2828 פ"ארד דנר
  -1.8%   3.3989   3.4716   3.4102   3.4113 עצוממ רלוד $
  -1.8%   3.3978   3.4795   3.4084   3.4126 םלועב םיקנב עצוממ $
  +15.4%   0.411   0.526   0.4998   0.5032 DE 10Y
    -0.63   -0.566     -0.6058 DE 2Y
  -3.6%   1.1744   1.332   1.2102   1.2168 DE 30Y
    -0.23   -0.098     -0.1465 DE 5Y
  +21.9%   0.4776   0.5999   0.5859   0.5944 DK 10Y
    -0.4231   -0.338     -0.3622 DK 2Y
  +6.0%   0.982   1.069   1.0463   1.0576 DK 30Y
  +163.1%   0.0001   0.115   0.0842   0.0779 DK 5Y
  +7.4%   0.77   0.861   0.8413   0.8416 FR 10Y
    -0.48   -0.43     -0.4566 FR 2Y
  +0.2%   1.726   1.8   1.7632   1.7676 FR 30Y
  +943.7%   -0.01   0.111   0.0835   0.0791 FR 5Y
  -5.3%   1.891   2.065   1.8816   1.9137 IT 10Y
    -0.23   -0.1     -0.2092 IT 2Y
  -5.1%   3.05   3.3   3.0062   3.0499 IT 30Y
  -17.2%   0.598   0.77   0.6010   0.6299 IT 5Y
  +47.5%   0.0499   0.0872   0.0736   0.0779 JP 10Y
    -0.1408   -0.1221     -0.1352 JP 2Y
  +1.2%   0.8084   0.8455   0.8179   0.8198 JP 30Y
    -0.1039   -0.0722     -0.0814 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.8057   -0.7904     -0.8013 LIBOR CHF 1M
    -0.528   -0.5198     -0.5280 LIBOR CHF 1Y
    -0.7462   -0.7356     -0.7420 LIBOR CHF 3M
    -0.645   -0.6424     -0.6426 LIBOR CHF 6M
    -0.7997   -0.7736     -0.7879 LIBOR CHF ON
    -0.8198   -0.7818     -0.8083 LIBOR CHF SW
    -0.4111   -0.4047     -0.4047 LIBOR EU 1M
          -0.2604 LIBOR EU 1Y
          -0.3814 LIBOR EU 3M
          -0.3370 LIBOR EU 6M
          -0.4384 LIBOR EU ON
          -0.4243 LIBOR EU SW
  +0.1%   0.4893   0.4987   0.4968   0.4970 LIBOR GBP 1M
  +1.9%   0.7604   0.7833   0.7811   0.7833 LIBOR GBP 1Y
  +0.8%   0.5175   0.5254   0.5254   0.5229 LIBOR GBP 3M
  +1.3%   0.5741   0.5834   0.5834   0.5812 LIBOR GBP 6M
  +1.6%   0.4662   0.4756   0.4738   0.4751 LIBOR GBP ON
  +0.4%   0.4798   0.4853   0.4821   0.4819 LIBOR GBP SW
    -0.0426   -0.0234     -0.0426 LIBOR JPY 1M
  -9.2%   0.105   0.1243   0.1092   0.1108 LIBOR JPY 1Y
    -0.0378   -0.0177     -0.0378 LIBOR JPY 3M
  +14.0%   0.0143   0.0302   0.0245   0.0187 LIBOR JPY 6M
    -0.0682   -0.0195     -0.0682 LIBOR JPY ON
    -0.0532   -0.0136     -0.0529 LIBOR JPY SW
  -0.2%   1.5525   1.5643   1.5614   1.5601 LIBOR$ 1M
  +5.6%   2.107   2.2278   2.2247   2.2278 LIBOR$ 1Y
        1.7452   1.7413 LIBOR$ 3M
  +5.0%   1.8371   1.9318   1.9284   1.9255 LIBOR$ 6M
  +0.6%   1.4288   1.4388   1.4375   1.4375 LIBOR$ ON
  -1.0%   1.4644   1.4804   1.4656   1.4659 LIBOR$ SW
  -100.0%         NIBOR NOR 1M
  -100.0%   0.81   0.81     NIBOR NOR 3M
  -100.0%   0.9   0.9     NIBOR NOR 6M
  +7.3%   1.5273   1.6951   1.6968   1.6965 NO 10Y
  +21.0%   0.4531   0.5426   0.5556   0.4978 NO 2Y
  +7.7%   1.1427   1.2783   1.2764   1.2653 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -12.6%   1.36   1.6   1.3612   1.3983 SP 10Y
    -0.417   -0.32     -0.3960 SP 2YR
  -8.0%   2.56   2.888   2.5650   2.6030 SP 30Y
  -20.2%   0.276   0.407   0.2874   0.2900 SP 5YR
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR 1M
    0.118   0.12   0.1200   0.1180 TELBOR 1Y
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR 3M
  +1.0%   0.102   0.103   0.1030   0.1020 TELBOR 6M
    0.108   0.108   0.1080   0.1080 TELBOR 9M
    0.1   0.1   0.1000   0.1000 TELBOR ON
  +3.1%   11.604   12.1699   12.1014   12.1310 TR 10Y
  +0.2%   12.146   12.6986   12.6343   12.6986 TR 5Y
  +13.8%   1.1894   1.3627   1.3549   1.3557 UK 10Y
  +30.7%   0.437   0.5992   0.5742   0.5659 UK 2Y
  +5.6%   1.7567   1.8644   1.8547   1.8623 UK 30Y
  +20.7%   0.7218   0.869   0.8709   0.8713 UK 5Y
  +8.3%   2.4099   2.6412   2.6279   2.6500 US BONDS 10Y
  +3.6%   1.2455   1.3143   1.2404   1.2557 US BONDS 1M
  +1.1%   1.7368   1.8242   1.7644   1.7788 US BONDS 1Y
        2.0486   2.0712 US BONDS 2Y
  +5.3%   2.743   2.9367   2.9073   2.9097 US BONDS 30Y
  +3.2%   1.3936   1.4602   1.4475   1.4348 US BONDS 3M
  +9.8%   1.9762   2.1988   2.1798   2.2002 US BONDS 3Y
  +8.9%   2.208   2.4425   2.4239   2.4476 US BONDS 5Y
  +7.2%   1.5296   1.6598   1.6484   1.6248 US BONDS 6M
  +0.7%   4.1154   4.2148   4.1886   4.1860 עצוממ ורוי
  -2.1%   10.25   11.21   10.7900   10.8400 35-א"ת סקיו
  -7.3%   0.46   1.13   0.7600   0.7400 25PCR דדמ
  -12.1%   0.7   1.31   0.8700   0.9400 PCR דדמ
  +0.3%   9.4   10.26   9.8400   9.8100 ךורא ןקת תויטס דדמ
  +3.4%   9.15   10.47   10.4700   9.7300 רצק ןקת תויטס דדמ
  -2.0%   3.4   3.48   3.4100   3.4200 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -100.0%   4.09   4.17     ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +1.5%   1515.92   1541.17   1533.1800   1530.0700 35-א"ת יטטניס דדמ
  +8.7%   377.12   405.9   403.5500   399.4100 דמויב דדמ
  +1.2%   1599.15   1634.48   1609.7300   1606.0300 הלעמ דדמ
  +3.6%   1331.65   1364.36   1360.5500   1355.3000 All-Share את דדמ
  +6.0%   1797.97   1879.78   1873.1400   1855.6800 סולפ-חוטיב את דדמ
  +0.9%   1961.24   1998.62   1976.3200   1977.2200 5-םיקנב את דדמ
  +6.0%   374.34   391.64   390.7000   388.0200 קטולב-לבולג את דדמ
  +2.2%   571.3   582.66   577.8800   576.2000 ןלדנ את דדמ
  +3.4%   1871.7   1925.74   1911.0700   1903.8700 םיסנניפ את דדמ
  +3.9%   1035.75   1060.45   1060.4500   1055.4400 150SME-את דדמ
  +2.3%   712.01   727.76   722.6500   718.9300 60SME-את דדמ
  +5.0%   1105.51   1144.48   1144.4800   1138.9400 90-את דדמ
  +2.4%   1378.25   1402.86   1397.6900   1394.5000 125-את דדמ
  +1.6%   1516.89   1542.8101   1533.6800   1531.4600 35-את דדמ
  +3.2%   541.85   554.14   551.3300   549.0100 היגולונכט-את דדמ
  +4.3%   400.76   414.06   412.5500   409.7900 תיליע קט-את דדמ
  +1.4%   921.61   967.36   932.6200   930.0800 זגו טפנ-את דדמ
  +4.2%   1336.12   1373.25   1367.3800   1366.1300 החימצ-את דדמ
  +3.3%   1376.91   1413.58   1405.3800   1400.4500 ןומיר-את דדמ
  +1.7%   955.26   988.85   977.8100   978.0200 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +1.1%   344.21   348.59   348.5900   348.1200 20 דנוב לת דדמ
  +0.7%   321.2   323.63   323.6300   323.4600 40 דנוב לת דדמ
  +0.9%   333.62   337.01   337.0100   336.6900 60 דנוב לת דדמ
  +0.8%   334.71   337.87   337.8700   337.5400 תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.4%   317.48   319.33   319.2300   319.1500 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.6%   338.06   340.51   340.5100   340.1700 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.4%   377.74   380.94   379.5000   378.6900 ילקש דנוב לת דדמ
  +0.2%   375.9   378.34   377.0600   376.5300 50-ילקש דנוב לת דדמ
  +1.3%   372.16   379.23   377.0300   375.0300 לבולג-דנוב לת דדמ
  -0.0%   331.88   332.19   331.9800   331.9300 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  +1.0%   358.88   362.73   362.7300   361.9400 תואושת-דנוב לת דדמ
  +0.7%   366.98   371.53   369.6900   368.5400 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  +2.9%   1731.97   1768.33   1757.5200   1751.4100 ביד-לת דדמ
  +0.4%   351.25   353.91   352.7000   352.0300 תודומצ אל-דנוב לת
  +0.6%   343.46   346.06   345.6400   345.1600 רגאמ-דנוב לת
  +0.3%   332.49   333.7   333.6000   333.5400 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +0.7%   334.36   337.17   337.1200   336.9200 3-5 תודומצ-דנוב לת
  +1.4%   337.23   342.33   342.3300   341.6900 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +0.8%   334.4   337.56   337.5600   337.2000 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  +0.1%   377.53   379.14   378.1100   377.5300 0-3 ילקש-דנוב לת
  +0.5%   378.04   381.68   380.2600   379.3200 3-5 ילקש-דנוב לת
  +0.5%   378.07   381.84   380.1100   379.3300 5-15 ילקש-דנוב לת
  +0.2%   376.33   378.5   377.5600   376.9900 הלעמ ילקש-דנוב לת
  +0.6%   352.98   355.51   355.4700   355.2100 יללכ חגא AOC דדמ
  +0.5%   354.09   356.83   356.8300   356.6500 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +0.6%   329.22   331.74   331.4600   331.1000 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  +8.7%   377.12   405.9   403.5500   399.4100 דמויב AOC דדמ
    324.94   325.02   325.0000   324.9900 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  +0.0%   435.52   436.1   436.0000   436.0100 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  +0.4%   636.29   641.4   640.4600   640.4200 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  -0.0%   281.82   282   281.8800   281.9100 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  +0.2%   475.58   477.59   477.2000   477.1900 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  +0.2%   413.95   415.52   415.1900   415.1900 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +1.2%   1599.15   1634.48   1609.7200   1606.0300 הלעמ AOC דדמ
  -0.0%   277.6   277.66   277.6400   277.6400 מ"קמ AOC דדמ
  +2.2%   571.3   582.66   577.8800   576.2000 ןלדנ AOC דדמ
  +3.4%   1871.7   1925.74   1911.0600   1903.8700 םיסנניפ AOC דדמ
  +0.5%   352.98   356.21   356.1200   356.0400 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  +0.1%   237.02   237.72   237.7200   237.6900 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +0.2%   271.98   273.65   273.6500   273.5000 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  +1.0%   338.84   343.79   343.7900   343.3900 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  +2.7%   339.63   351.2   351.2000   350.1600 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  +1.7%   342.33   350.05   350.0500   349.4400 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
  +1.0%   342.68   347.68   347.6800   347.2800 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  -0.1%   476.56   478.29   477.1600   477.2300 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  +1.8%   481.02   492.33   491.9100   491.5900 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +5.0%   1105.51   1144.48   1144.4800   1138.9400 90 את AOC דדמ
  +2.4%   1378.24   1402.86   1397.6900   1394.5000 125 את AOC דדמ
  +1.6%   1516.89   1542.8199   1533.6700   1531.4600 35 את AOC דדמ
  +3.6%   1331.65   1364.36   1360.5500   1355.3000 All-Share את AOC דדמ
  +6.0%   1797.97   1879.78   1873.1400   1855.6800 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +0.9%   1961.24   1998.62   1976.3200   1977.2200 5-םיקנב את AOC דדמ
  +6.0%   374.34   391.64   390.7000   388.0200 קטולב-לבולג את AOC דדמ
  +3.9%   1035.74   1060.45   1060.4500   1055.4400 150SME-את AOC דדמ
  +2.3%   712.01   727.77   722.6600   718.9300 60SME-את AOC דדמ
  +3.2%   541.85   554.14   551.3200   549.0100 היגולונכט-את AOC דדמ
  +4.3%   400.75   414.06   412.5500   409.7900 תיליע קט-את AOC דדמ
  +1.4%   921.61   967.36   932.6200   930.0800 זגו טפנ-את AOC דדמ
  +4.2%   1336.11   1373.25   1367.3800   1366.1300 החימצ-את AOC דדמ
  +3.3%   1376.91   1413.58   1405.3800   1400.4500 ןומיר-את AOC דדמ
  +1.7%   955.26   988.85   977.8200   978.0200 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +1.1%   344.22   348.59   348.5900   348.1200 20 דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   321.2   323.63   323.6300   323.4600 40 דנוב לת AOC דדמ
  +0.9%   333.62   337.01   337.0100   336.6900 60 דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   334.71   337.87   337.8700   337.5400 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   317.48   319.33   319.2400   319.1500 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   338.06   340.5   340.5000   340.1700 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   377.75   380.93   379.5000   378.6900 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +0.2%   375.9   378.34   377.0600   376.5300 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +1.3%   372.17   379.23   377.0300   375.0300 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   351.25   353.91   352.7000   352.0300 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   343.46   346.06   345.6400   345.1600 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.3%   332.49   333.71   333.6100   333.5400 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   334.36   337.18   337.1200   336.9200 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.4%   337.23   342.34   342.3400   341.6900 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   334.4   337.55   337.5500   337.2000 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  -0.0%   331.88   332.19   331.9800   331.9300 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  +0.1%   377.54   379.14   378.1100   377.5300 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +0.5%   378.04   381.69   380.2600   379.3200 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +0.5%   378.07   381.85   380.1100   379.3300 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +0.2%   376.33   378.5   377.5600   376.9900 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +1.0%   358.88   362.72   362.7200   361.9400 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   366.98   371.53   369.6900   368.5400 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +2.9%   1731.97   1768.34   1757.5200   1751.4100 ביד לת AOC דדמ
  +0.6%   329.31   331.85   331.3600   331.1000 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  +8.4%   378.84   405.58   401.8900   399.4100 דמויב AOC-EQ דדמ
    324.94   325.02   325.0000   324.9900 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.4%   636.29   641.5   640.5400   640.4200 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.0%   435.49   436.07   436.0000   436.0100 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.2%   413.98   415.51   415.2300   415.1900 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.0%   281.69   282.02   281.9400   281.9100 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.2%   475.59   477.59   477.2300   477.1900 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.0%   1602.0699   1633.84   1609.1500   1606.0300 הלעמ AOC-EQ דדמ
  -0.0%   277.59   277.66   277.6400   277.6400 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  +2.0%   572.39   583.18   577.4500   576.2000 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +3.1%   1875.45   1922.53   1909.6400   1903.8700 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  +0.5%   352.99   356.21   356.1700   356.0400 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   237.03   237.71   237.7100   237.6900 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.2%   271.97   273.65   273.6500   273.5000 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  +1.0%   342.7   347.66   347.6600   347.2800 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +1.0%   338.86   343.76   343.7600   343.3900 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +5.1%   1108.03   1144.64   1144.6400   1138.9400 90 את AOC-EQ דדמ
  +2.5%   1380.02   1406.75   1400.2600   1394.5000 125 את AOC-EQ דדמ
  +1.6%   1518.27   1542.87   1534.0700   1531.4600 35 את AOC-EQ דדמ
  +3.4%   1334.03   1363.09   1358.7800   1355.3000 All-Share את AOC-EQ דדמ
  +0.5%   353.24   355.48   355.4800   355.2100 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +0.5%   354.09   356.82   356.8200   356.6500 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +5.3%   1799.35   1873.41   1865.5200   1855.6800 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +0.8%   1965.24   2003.48   1973.4400   1977.2200 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  +6.0%   376.84   393.13   390.2300   388.0200 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  +3.9%   1036.0699   1060.5601   1060.5600   1055.4400 150SME-את AOC-EQ דדמ
  +2.3%   712.73   727.66   722.2400   718.9300 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +3.6%   543.41   561.65   551.9900   549.0100 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +4.3%   401.79   415.68   412.3000   409.7900 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  +1.3%   918.9   972.47   929.6100   930.0800 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  +4.1%   1338.29   1374.78   1366.3100   1366.1300 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  +3.3%   1378.27   1413.02   1405.0700   1400.4500 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  +1.9%   957.99   987.43   978.2600   978.0200 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +1.1%   344.17   348.57   348.5700   348.1200 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.7%   321.25   323.67   323.6700   323.4600 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.9%   333.64   336.98   336.9800   336.6900 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   334.7   337.86   337.8600   337.5400 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.4%   317.48   319.34   319.2600   319.1500 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   338.08   340.51   340.5100   340.1700 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.4%   377.79   380.93   379.5100   378.6900 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.2%   375.9   378.33   377.0200   376.5300 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.4%   372.11   379.23   377.0700   375.0300 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.4%   351.27   353.91   352.7200   352.0300 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   343.48   346.01   345.6600   345.1600 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.0%   331.89   332.2   331.9700   331.9300 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.0%   358.86   362.58   362.5800   361.9400 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.8%   366.94   371.51   369.5900   368.5400 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.9%   1732.4301   1768.35   1757.9900   1751.4100 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  +2.5%   1642.441   1683.451   1660.4690   1660.1900 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  +2.6%   2379.3911   2435.791   2405.5090   2405.1000 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +1.3%   1579.9091   1625.231   1591.7710   1592.8200 S&P/Harel Energy Index PR
  +2.7%   1920.691   1975.781   1938.5990   1936.3800 S&P/Harel Energy Index TR
  +7.4%   556.831   598.901   593.6010   586.7700 S&P/Harel Health Care Index
  +7.4%   593.731   638.431   632.7310   625.5400 S&P/Harel Health Care Index TR
  +1.2%   138.609   140.119   140.1010   139.9400 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +1.7%   114.109   114.871   114.3790   114.3900 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +1.5%   193.169   195.299   195.2590   195.0400 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +2.1%   157.739   158.751   158.2690   158.1100 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  +2.2%   1528.201   1571.5909   1577.5590   1579.3700 S&P/Harel Materials Index PR
  +2.3%   1811.4709   1862.899   1869.9690   1872.1200 S&P/Harel Materials Index TR
  +2.5%   658.951   680.489   679.4490   680.4600 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  +2.5%   914.781   944.701   943.2490   944.6600 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  +0.6%   142.8432   143.9419   143.9393   143.7982 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  +0.6%   144.3274   145.4059   145.3887   145.2404 ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   143.2992   144.3794   144.3582   144.2037 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.8%   160.3564   161.9974   161.9779   161.7333 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.3%   123.7699   124.1929   124.1364   124.0532 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   141.669   142.7589   142.7571   142.6115 גרודמ ח"גא סקדניא
  +0.8%   139.334   140.7804   140.7804   140.6340 דומצ ח"גא סקדניא
  +0.9%   137.7238   139.178   139.1780   139.0305 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  +1.2%   150.77   152.9467   152.9467   152.7066 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.3%   120.7277   121.1524   121.1524   121.1197 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.4%   149.4131   150.3048   150.0573   149.9087 ילקש ח"גא סקדניא
  +0.3%   149.0131   149.9111   149.6432   149.4801 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.5%   170.4323   171.8271   171.4207   171.1721 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.3%   126.8236   127.2759   127.1346   126.9986 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.2%   102.9528   103.2553   103.2411   103.2050 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  +0.5%   103.8174   104.4095   104.3183   104.2453 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +0.5%   104.9691   105.6441   105.6049   105.5236 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  +0.7%   145.4716   146.7057   146.6190   146.4064 ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   147.847   149.2876   148.9997   148.7047 A ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   131.7257   132.4688   132.3221   132.1223 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   140.9184   142.0818   142.0403   141.8926 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   123.0732   123.5518   123.4974   123.4801 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   165.421   166.9439   166.9439   166.5833 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   146.1167   147.3508   147.3508   147.0178 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   145.5523   146.7214   146.6600   146.4767 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   161.0229   162.4389   162.4050   162.2085 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  +1.1%   141.2246   142.8657   142.8657   142.6343 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   155.2054   156.8006   156.1700   155.7780 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   148.6328   149.9335   149.8109   149.5982 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   140.091   141.113   141.0414   140.8679 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   148.4265   149.945   149.8116   149.5180 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   148.9389   150.2076   150.0413   149.8057 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   165.6157   167.4735   167.2725   166.8995 םינש +5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   133.7378   134.4511   134.2880   134.1859 םינש 2-5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   152.1113   153.5977   153.2897   152.9847 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   144.487   145.5946   145.4478   145.2602 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   147.1074   148.3916   148.1952   147.9433 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   160.6372   162.4172   162.2030   161.8624 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   132.1841   132.7714   132.6454   132.5128 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   138.6277   139.6872   139.4891   139.2659 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   149.2563   150.5794   150.3616   150.0774 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   151.8389   152.8903   152.7951   152.5735 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   143.0079   144.2522   144.1506   143.9315 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   122.3481   122.6989   122.5154   122.3978 םינש 0-2 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   158.5604   160.3683   160.2449   159.8956 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   128.0142   128.6529   128.5992   128.5388 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   159.5823   161.2459   161.0962   160.7966 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   156.126   157.6474   157.6474   157.4519 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   119.8252   121.4269   120.9127   120.5475 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   147.356   148.5185   148.3912   148.2369 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   141.9286   142.7288   142.6493   142.5380 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   141.9459   143.2529   143.2529   143.0982 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.2%   154.9455   157.0656   157.0656   156.7640 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   123.4577   124.083   124.0770   124.0509 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   142.177   143.5286   143.5286   143.3348 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   138.4588   139.7613   139.7613   139.6453 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   139.2543   140.5721   140.5721   140.4161 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.2%   150.1008   152.0998   152.0998   151.8397 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   123.888   124.4006   124.3913   124.3602 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   127.7215   128.4868   128.4792   128.4291 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   139.8216   141.1265   141.1265   140.9275 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   142.962   143.8854   143.8854   143.7487 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   156.1713   157.5302   157.0529   156.7294 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   176.848   178.6327   177.9696   177.5176 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   144.9099   145.7587   145.3779   145.1860 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   162.5012   164.2937   163.4742   163.0443 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   150.6967   151.6547   151.2839   151.0192 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   155.3044   156.6636   156.1297   155.7722 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   171.769   173.5091   172.8276   172.3990 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   140.9285   141.614   141.3407   141.0934 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   150.3269   151.7616   151.3123   150.8856 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   159.1584   160.6857   160.0315   159.6506 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   161.1496   162.5313   162.1516   161.8354 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +1.2%   142.0064   143.8914   143.8914   143.6784 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   137.4997   138.3298   137.8685   137.6810 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   148.6672   150.2486   150.1263   149.8726 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  +1.3%   121.3479   123.4877   122.9925   122.4218 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  +0.2%   131.2066   131.6899   131.6495   131.5955 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  +0.5%   140.4911   141.6134   141.6134   141.5412 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.1%   123.9778   124.4225   124.4225   124.3889 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.1%   132.094   132.6846   132.6195   132.5930 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.1%   116.5165   116.7952   116.7952   116.7637 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.9%   135.6155   137.387   137.3870   137.2496 דומצ הנידמ סקדניא
  +0.2%   116.2281   116.932   116.9320   116.8665 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.2%   122.6138   123.4847   123.4351   123.3746 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.1%   110.6022   111.0585   111.0585   111.0085 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.2%   145.4396   146.0317   145.9116   145.9087 ילקש הנידמ סקדניא
  +0.0%   132.1648   132.3426   132.3154   132.3167 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.0%   142.1774   142.4594   142.3754   142.3882 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  -0.0%   122.6919   122.7929   122.7792   122.7681 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא