הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:57:18        
ןוליג
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  7484377   99.95   99.97     99.97 0520 הנתשמ לשממ
  1886635   99.75   99.79   -0.01%   99.78 1121 הנתשמ לשממ
  334915   99.27   99.27     99.27 0526 הנתשמ לשממ