הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:59:05        
לילג
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  23481772   152.66   152.83     152.76 5903 לילג
  22967726   158.49   158.87   +0.01%   158.8 5904 לילג
  79892520   101.71   101.77   -0.02%   101.74 1020 דומצ לשממ
  10678751   144.7   145.19   +0.12%   145.17 0841 דומצ לשממ
  58991333   119.29   119.5     119.5 0922 דומצ לשממ
  94185849   113.25   113.53   +0.05%   113.48 0923 דומצ לשממ
  116768414   105.95   106.21   -0.08%   106.13 1025 דומצ לשממ
  8825917   93.44   93.94   +0.12%   93.75 0545 דומצ לשממ
  24272296   186.14   186.63   -0.03%   186.58 0536 דומצ לשממ
  74853199   106.44   106.7     106.7 0527 דומצ לשממ
  73418793   120.31   120.43   -0.03%   120.37 0418 דומצ לשממ
  50528489   116.6   116.83   +0.01%   116.79 1019 דומצ לשממ