הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:37:27        
יללכ
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    +0.29%   +0.38   130.09   130.09 %110 א"ת תוינמ יPTF
    +0.29%   +0.45   153.98   153.98 תוינמ קית ןשוא
    +0.45%   +0.47   103.96   103.96 דנדיביד תוינמ טומיזא
    +0.16%   +0.28   172.6   172.6 תוינמ יאיביא
    +0.36%   +0.37   102.83   102.83 תיביטקא תוינמ יאיביא
    +0.32%   +0.52   160.57   160.57 תוינמ ןולייא
    +0.30%   +0.52   172.66   172.67 תיתיינמ םיליא
    +0.90%   +0.97   108.53   108.53 תוינמ טקפמיא
    +0.43%   +0.48   112.63   112.63 לארשי תוינמ תומולא
    +0.32%   +4.27   1343.37   1343.37 תוינמ הפוס םחש רלושטלא
    +0.22%   +0.27   123.8   123.8 MID CAP STOCK PICKING א"ת םחש רלושטלא
    +0.45%   +0.54   120.57   120.57 יללכ תוינמ אתיב אפלא
    +0.51%   +0.52   103.2   103.2 לארשי תוינמ קט אפלא
    +0.19%   +0.19   101.16   101.16 לארשי תוינמ המגינא
    +0.30%   +19.86   6660.25   6660.25 תוינמ טסילנא
    +0.62%   +6.64   1083.3   1083.3 תונטק Mid Cap תוינמ טסילנא
    +0.10%   +0.24   239.27   239.27 תויגטרטסאו תוינמ טסילנא
    +0.47%   +0.54   115.96   115.96 תוינמ תרחבנ ןוליספא
    +0.24%   +0.25   105.56   105.56 תוינמ רטמורב
    +0.29%   +0.34   116.86   116.86 תוינמ קרב
    +0.07%   +0.09   125.16   125.16 תוינמ ןיפלוד
    +0.32%   +0.3   94.42   94.42 תוינמ דנומאיד
    +0.21%   +0.27   130.86   130.86 לארשי תוינמ ןזיירוה
    +0.40%   +14.09   3543.87   3543.87 לארשי תוינמ םומיטפוא לארה
    +0.50%   +0.75   150.46   150.46 תוינמ לארה
    +0.26%   +0.39   148.26   148.26 לארשי תוינמ לארה
    +0.40%   +48.46   12099.74   12099.74 ךרע תוינמ לארה
    +0.39%   +4.45   1144.5   1144.5 תוינמ תרחבנ לארה
    +0.27%   +0.46   172.99   172.99 תוינמ אפלא פוט
    +0.19%   +0.4   211.46   211.46 לארשי תוינמ תודיפל ןילי
    +0.70%   +1.1   158.47   158.47 החימצ תוינמ ןילי
    +0.69%   +1.94   282.37   282.37 תיתיינמ ןילי
    +0.36%   +0.53   149.01   149.01 לארשי תוינמ ןווכ
    +0.36%   +5.06   1406.85   1406.85 תוינמ םיקיפא לדגמ
    +0.50%   +16.15   3240.66   3241.08 תבייח לארשי דנדיביד לדגמ
    +0.47%   +10.57   2265.77   2265.8 Buy Side לארשי תוינמ לדגמ
    +0.28%   +0.47   166.67   166.67 לארשי תוינמ רומ
    +0.49%   +0.52   105.63   105.63 ךרע תוינמ רומ
    +0.01%   +0.07   1129.92   1130.01 תוינמ בטימ
    +0.50%   +1.09   220.97   220.97 BUY SIDE תוינמ בטימ
    +0.03%   +0.35   1290.45   1290.66 דקוממ לוהינב תוינמ בטימ
    +0.25%   +1.69   669.15   669.18 רתי תדקוממ תוינמ בטימ
    +0.15%   +0.34   234.67   234.67 תוינמ ייקס בטימ
    +0.45%   +0.5   112.56   112.56 All-Share א"ת בטימ
    +0.18%   +0.28   151.64   151.64 יללכ תוינמ אמגיס
    +0.20%   +0.22   112.39   112.39 תוינמ עלס
    +0.30%   +0.32   107.99   107.99 תוינמ הטרופ
    +0.68%   +0.55   81.83   81.83 יללכ תוינמ וגנטיפ
    +0.60%   +0.83   140.11   140.11 תוילארשי תוינמ תוגספ
    +0.39%   +0.49   127.13   127.13 לארשי החימצ תוינמ תוגספ
    +0.22%   +0.57   256.91   256.91 LV ןונגנמ תיתיינמ תוגספ
    +0.79%   +1.78   225.69   225.69 MID CAP א"ת תוגספ
    +0.24%   +0.96   394.77   394.77 Stock Picking א"ת תוגספ
    +0.18%   +0.29   158.51   158.51 תיתיינמ דנואפורפ
    +0.56%   +0.72   130.34   130.34 תוינמ סנלסקא םסק
    +0.18%   +0.2   109.1   109.1 םוימירפ תוינמ סנלסקא םסק
    +0.55%   +0.75   136.47   136.47 תיתיינמ סנלסקא םסק
    +0.16%   +0.13   79.3   79.3 לארשי דלישטור
    +0.73%   +0.89   123.59   123.59 תוינמ ןמשיפ רימת