הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:35:23        
תושימג
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    +1.52%   +1.57   104.83   104.83 השימג ןשוא
    +0.46%   +0.65   140.83   140.83 תועקשה טומיזא
    +1.21%   +1.37   114.23   114.25 השימג םיליא
    +0.33%   +0.37   111.84   111.84 השימג תומולא
    -0.10%   -0.11   108.95   108.95 השימג םחש רלושטלא
    +0.86%   +0.88   102.79   102.79 תועקשה אתיב אפלא
    +0.18%   +7.97   4498.66   4498.66 השימג טסילנא
    +0.48%   +3.25   680.54   680.54 תועקשה טסילנא
    +0.33%   +0.35   107.64   107.64 השימג ןוליספא
    +0.31%   +0.31   101.64   101.64 השימג קרב
        98.27   98.27 השימג דלוג
    +1.63%   +1.76   109.79   109.79 השימג דנומאיד
    -0.09%   -0.28   296.13   296.13 (לבויה) השימג (D‏5) לארה
    +0.06%   +0.13   207.77   211.93 םדוא לארה
    +0.22%   +1.4   649.94   649.94 השימג תועקשה לארה
    +0.14%   +0.15   109.35   111.54 םשל לארה
    +0.05%   +0.16   327.91   334.47 ריפס לארה
    +0.41%   +0.42   102.17   102.17 השימג םדנט
    +0.26%   +0.52   203.75   203.75 השימג תודיפל ןילי
    +0.80%   +0.82   103.71   103.71 תועקשה תודיפל ןילי
    +0.50%   +0.58   115.74   115.74 השימג הריצי
    +0.86%   +2.07   241.86   241.86 השימג ןווכ
    +0.38%   +0.42   110.73   110.74 השימג לדגמ
    +0.53%   +0.68   128.18   130.1 השימג םילדומ
    +0.21%   +0.48   230.56   230.56 השימג רומ
    +0.17%   +0.34   199.36   200.36 LONG RUN בטימ
    +0.24%   +0.78   327.61   327.61 השימג בטימ
    +0.58%   +3.08   531.4   531.43 תועקשה ייקס בטימ
    +0.35%   +0.36   102.14   102.14 השימג סוקופ בטימ
    +0.28%   +0.29   104.97   104.97 השימג אמגיס
    +0.19%   +0.2   105.94   105.94 תועקשה הטרופ
    +0.12%   +0.12   102.3   102.3 Flex תוגספ
    +0.48%   +0.49   103.49   103.49 Long Run י תוגספ
    -0.06%   -0.06   108.39   110.56 השימג ריפס תוגספ
    +0.27%   +0.4   146.72   146.72 שימג תועקשה קית תוגספ
    +0.34%   +0.35   102.31   102.31 השימג םוטנאווק
    +0.21%   +3.09   1463.44   1463.44 השימג סנלסקא םסק
    +0.31%   +1.17   376.74   376.74 תועקשה סנלסקא םסק
    +0.98%   +0.46   47.2   47.2 שימג תועקשה קית סנלסקא םסק
    +0.91%   +0.98   108.98   108.98 השימג ןוה יקוש ידקש
    +0.21%   +0.22   103.82   103.82 השימג ןתלת