הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:43:10        
קבטו ןוזמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1   2873   2873     2873 המלש לגנא
  5757   3603   3625   -0.91%   3605 לאומש ןג
  312   1899   1930   +1.15%   1929 לכלנז
          773 תימרכ
  16445   4255   4402   -0.12%   4326 תורבעמ
  1002   33740   34060   -0.41%   33770 וטנ
  36602   25370   25880   -0.50%   25770 םירטסהדוס
  120888   32540   33420   -0.55%   32800 םורטורפ
  9295   154.5   156.9   -0.32%   155.1 םאצ
  2413   11000   11110   +0.73%   11080 1 רורק
  117164   7383   7555   -0.63%   7452 פורג סוארטש
  1   808.2   808.2     808.2 תוישעת ןמש