הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:40:37        
הימיכ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  10631   513   531   -1.91%   524 םרב
  5901   730.9   763   -0.08%   736.4 קיטסלפ ןלוג
  2590   2748   2786   -0.40%   2770 רגינג
  1463534   1480   1504   -0.54%   1487 ליכ
  3403   1670   1700   -0.29%   1695 תירפכ
          1135 1 המיסקמ
  386   19950   20080   -0.94%   20040 1 ונס
  2113   17520   17640   +0.63%   17600 תוישעת ןואסלפ
  12649   559.9   560   -0.23%   560 לגרק וטסלפ
  57976   106.3   107.1   +0.09%   107 2גא לגרק וטסלפ
  823   513.4   513.5   +0.02%   513.5 ליפוטסלפ
  16979   2142   2184   +1.08%   2156 םרלפ
  32279   684.1   707   -0.72%   686 לבר
  138001   102   102.1   +0.20%   102.1 2גא לבר
  559   6501   6513   -0.08%   6508 ינומיר
  5996   1531   1577   +2.43%   1562 ןוא םר