הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 19:26:17        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12630 90/10 לס לארה
          10998 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11841 80/20 לס לארה
  8309   11195   11230   +0.42%   11227 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
  834   11007   11008   +0.13%   11007 רצק 95/5 לס לארה
          12650 85/15 לס לארה
  1349   11465   11508   +0.29%   11482 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  133175   376.73   377.12   +0.03%   377.12 50 ילקש דנוב לס לארה
  247678   368.41   369.2   +0.13%   369.16 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  66521   274.13   274.2   -0.04%   274.13 םינוליג לס לארה
  48678   348.4   348.89   +0.03%   348.85 5-10 לילג לס לארה
          230.27 0-2 לילג לס לארה
  64120   265.83   266.08   +0.09%   266.08 2-5 לילג לס לארה
  3296   1201.7   1204.5   -0.18%   1202.97 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  51420   362.6   362.6   -0.93%   362.6 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          418.6 PM בהז לס לארה
          229.7 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  83312   405.37   405.5   +0.09%   405.46 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.58 מ"קמ לס לארה
          27302 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  150   41932   41932   -0.02%   41932 ורוי ןודקיפ לס לארה
  1773   5111.88   5111.88   +0.00%   5111.88 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  521   34206   34286   -0.03%   34217 רלוד ןודקפ לס לארה
  238393   160.96   161.3   -0.04%   161.15 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  27147   562   564.05   -0.11%   562.07 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  61563   626.96   627.32   +0.03%   626.98 5+ רחש לס לארה
  104967   424   424.13   -0.03%   424.02 2-5 רחש לס לארה
  19932   465.31   465.66   +0.03%   465.41 יללכ רחש לס לארה
  186847   340.03   340.67   +0.34%   340.59 20 דנוב לת לס לארה
          314.36 40 דנוב לת לס לארה
  541052   327.72   328.11   +0.16%   328.07 60 דנוב לת לס לארה
  1117752   375.36   376.63   +0.29%   376.5 לבולג דנוב לת לס לארה
          352.12 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  105870   343.78   344.09   +0.04%   343.99 רגאמ דנוב לת לס לארה
  182907   333.51   342.73   +0.06%   336.05 תודומצ דנוב לת לס לארה
  91609   317.18   317.36   +0.12%   317.34 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  41493   337.52   337.84   +0.06%   337.84 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  12530   330.49   330.57   +0.01%   330.5 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  344442   370.6   371.18   +0.09%   371.16 ילקש דנוב לת לס לארה
  716141   358.44   359.2   +0.24%   359.1 תואושת דנוב לת לס לארה
  148071   343.19   344   -0.15%   343.26 3גא רלוד ןדע
          10109 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          223.73 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  3023   3347.39   3348.06   +0.08%   3348.06 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  9526   3388.53   3391.68   +0.08%   3390.93 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  2100   3335.9   3335.9   +0.07%   3335.9 3דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  8909   3366   3367.76   +0.05%   3367.76 5דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  20331   3418.52   3423.36   +0.24%   3423.36 15דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  346   2872.59   2880   +0.20%   2876.3 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12575 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13500 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  9433   7077   7085   -0.06%   7077.11 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  227   13403   13403   +0.07%   13403 595 AlphaBeta לס תוגספ
  366   8987   9005   -0.14%   8993.39 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  2448   2031.31   2032   -0.13%   2031.31 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12758 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11091 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9540 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  49276   2560.7   2563.9   +0.10%   2563.47 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          11045 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10543 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          439.28 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13184 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  18720   1161.71   1162.6   +0.06%   1161.78 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  124708   337.09   337.34   +0.19%   337.15 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  128   3126   3126   +0.02%   3126 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  17393   3253.2   3258.07   +0.15%   3256.15 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  652   8558   8599.99   +0.01%   8581.17 ימלוע דנוב לס תוגספ
  2244   2504   2505   +0.00%   2504.04 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  89262   368.7   369.17   +0.09%   369.14 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          3777.05 3דס ילקש דנוב לס תוגספ
  3570   3794.9   3799.01   +0.08%   3798.95 5דס ילקש דנוב לס תוגספ
  4292   3796.37   3799.55   -0.14%   3797.96 15דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.26 1דס םינוליג לס תוגספ
  26379   271.74   271.74   -0.01%   271.74 2דס םינוליג לס תוגספ
          2813.67 3דס םינוליג לס תוגספ
          344.45 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  109982   343.37   343.55   +0.10%   343.41 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  9519   343.5   343.5   +0.10%   343.5 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          358.26 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          229.52 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  800   263.64   263.64   +0.12%   263.64 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  43725   263.21   263.72   +0.08%   263.72 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  14034   263.52   263.6   +0.04%   263.59 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  2871   2731.14   2731.72   +0.07%   2731.72 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  1101   3431.8   3431.8   +0.21%   3431.8 םילילג לס תוגספ
          191.05 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
  75000   111.42   111.42   -0.34%   111.42 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          120.02 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  26168   400.1   400.1   -0.01%   400.1 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  2519   4145   4150   +0.03%   4145 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  97214   277.45   277.48   +0.00%   277.46 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.56 2דס מ"קמ לס תוגספ
          584.6 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.48 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          469.58 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10340 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
  39562   413.03   413.03   +0.18%   413.03 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10165 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          1074.04 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  1032   678   678   +0.17%   678 תורוחס לס תוגספ
  8439   5229.06   5229.17   -0.00%   5229.12 ןודקיפ לס תוגספ
          34217 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  53   34166   34166   -0.10%   34166 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          34247 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          41740 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  4321   34186   34260   -0.12%   34186 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          210.96 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  1849   6393   6397   +0.03%   6396.03 4דס 5+ רחש לס תוגספ
          3126.59 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  40000   6148   6148   +0.12%   6148 1דס +5 רחש לס תוגספ
          620.11 2דס +5 רחש לס תוגספ
  8353   616.35   616.43   +0.01%   616.35 3דס +5 רחש לס תוגספ
  20715   4345   4353.91   -0.00%   4352.33 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  300   4185.71   4185.75   +0.02%   4185.74 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  16518   422.82   422.82   +0.00%   422.82 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  17312   419.6   419.6   +0.08%   419.6 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  99   4712.5   4712.5   +0.08%   4712.5 םירחש לס תוגספ
  176   11237   11237   +0.03%   11237 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  3457   3457.16   3477.34   +0.19%   3476.81 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  152765   338.5   339   +0.21%   338.98 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3226.4 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  80238   316.28   316.34   +0.11%   316.34 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  22070   3358.23   3363.06   +0.15%   3361.93 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  10853   329.22   329.33   +0.17%   329.26 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  35182   3751.06   3760.81   +0.17%   3758.6 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  3129   3170.72   3170.72   +0.08%   3170.72 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  771   3311.44   3311.44   -0.03%   3311.44 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  9873   3766.55   3769.78   +0.05%   3769.66 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  29544   3780   3785   +0.13%   3784.64 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  30536   368.14   368.2   +0.01%   368.2 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  64864   3589.34   3598.49   +0.20%   3597.43 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  60   3685.57   3685.57   +0.13%   3685.57 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1520 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  1980   3446.1   3447.76   +0.06%   3446.74 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15364 90/10 םסק
  403   14376   14424   +0.07%   14413 80/20 םסק
  2227   8752   8802   +0.25%   8775 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10294 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  583   11300   11300   +0.44%   11300 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  565   11446   11446   +0.17%   11446 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  9592   3473.61   3474.7   +0.10%   3473.99 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  503   12815   12846     12815 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3366   5620   5633   +0.14%   5625.83 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3192   16015   16066   +0.40%   16054 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  10434   2599.39   2607   +0.19%   2606.99 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  51765   3751.5   3769.77   +0.30%   3767.52 לבולג דנוב םסק
  1485   3367.73   3367.73   +0.06%   3367.73 3-5 דומצ דנוב םסק
  215043   3766.5   3771.16   +0.09%   3771 50 ילקש דנוב םסק
  1183   3794.94   3794.94   -0.12%   3794.94 3-5 ילקש דנוב םסק
          5011.65 ב ובמ'ג םסק
  363581   250   262   +6.16%   260.4 יעבט זג םסק
  6800   2741.22   2741.55   +0.01%   2741.48 םינוליג םסק
  1448   3453.77   3453.77   +0.15%   3453.77 5-10 לילג םסק
  640   3608.04   3609.66   +0.12%   3608.25 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2313.33 0-2 לילג םסק
  1018   2651.4   2651.4   +0.09%   2651.4 2-5 לילג םסק
  1745   3357.62   3363.77   +0.21%   3363.17 יללכ לילג םסק
  2373915   839   843.99   +0.23%   841.92 דנוב ייה םסק
  3393   3995.05   4005   +0.28%   4004 בהז םסק
  26933   1225   1231   +0.05%   1226.17 TR ילקש בהז םסק
          2120.72 2-5 לילג רסח םסק
  2500   1213.2   1214.79   +1.18%   1214 ילקש דנוב לת רסח םסק
  6500   2992.57   2992.65   -0.54%   2992.58 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
  14178   282.31   282.4   -0.95%   282.37 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.89 מ"קמ םסק
  2830   10450   10450   +0.48%   10450 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  4515   1174   1180   +1.17%   1179.41 טפנ םסק
  91989   522   528.4   +1.51%   527.72 TR ילקש טפנ םסק
  1438   550.99   550.99   -0.90%   550.99 FIX ףסכ הרוחס םסק
  12409   768   768   +0.13%   768 תורוחס םסק
  5388   146   146.5   +0.21%   146 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  568   13633   13637   -0.06%   13636 יללכ ח"גא לס םסק
  81   13355   13355   +0.10%   13355 10+יללכ ח"גא לס םסק
  1631   12588   12595   +0.20%   12595 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12729 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10995 ביד לת+רצק לס םסק
          41872 וריא ןודקיפ םסק
  2526   34176   34259   -0.03%   34209 רלוד ןודקיפ םסק
  2901   6237.63   6237.63   +0.00%   6237.63 1דס ןודקיפ םסק
  110000   5361.76   5361.76   +0.00%   5361.76 3דס ןודקיפ םסק
  2815   10219   10220   +0.11%   10220 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  881   8934   8934   -0.49%   8934 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2040.98 60 דנוב לת טרוש םסק
          2660.66 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1472.69 40 דנובלת טרוש םסק
          3164 0-2 רחש םסק
  194   6204   6204   +0.08%   6204 +5 רחש םסק
  627   4223   4223.46   +0.01%   4223.35 2-5 רחש םסק
  1130   5059.01   5063.49   -0.19%   5061.2 5+ 1147 רסח רחש םסק
  4325   4635   4639.29   +0.03%   4636.8 יללכ רחש םסק
  290453   3373.5   3379   +0.20%   3377.51 20 דנוב לת םסק
  1500   3138   3141.5   +0.10%   3141.5 40 דנוב לת םסק
  10206   3269.99   3272.9   +0.16%   3272.44 60 דנוב לת םסק
          3507.58 תודומצ אל דנוב לת םסק
  7958   3437.57   3437.57   +0.05%   3437.57 רגאמ דנוב לת םסק
  263   3350.09   3350.26   +0.09%   3350.18 דומצ דנוב לת םסק
  17008   3165   3167.6   +0.04%   3166.62 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  4024   3377.8   3377.81   +0.04%   3377.81 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3304.04 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  22645   3698.7   3707.05   +0.10%   3703.12 ילקש דנוב לת םסק
  105122   3592   3598.03   +0.19%   3598.01 תואושת דנוב לת םסק
          14896 ינוניב 90/10 תילכת
          11127 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14570 ינוניב 80/20 תילכת
  405   15081   15086   +0.07%   15084 ל"וח 80/20 תילכת
          11000 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13231 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12461 בלושמ ח"גא תילכת
  1223   8897   8909   -0.16%   8907.06 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  4763   3405   3409.9   +0.19%   3409.3 2-דס 20 דנוב תילכת
          2724.5 1-דס םינוליג תילכת
          272.7 2-דס םינוליג תילכת
  60   3605.21   3605.21   +0.15%   3605.21 1-דס 5-10 לילג תילכת
  2520   3437.56   3437.62   +0.07%   3437.62 2-דס 5-10 לילג תילכת
          342.55 3-דס 5-10 לילג תילכת
          357.97 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2287.87 1-דס 0-2 לילג תילכת
  8844   2653.42   2654.31   +0.06%   2653.42 1-דס 2-5 לילג תילכת
  16362   264.63   264.73   +0.03%   264.67 2-דס 2-5 לילג תילכת
  6139   4163   4186.99   -0.10%   4164.79 בהז תילכת
          2077.3 2-5 480 לילג רסח תילכת
  2169   2218.96   2218.96   -0.14%   2218.96 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1107.93 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1285 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  20000   1290   1290   -1.01%   1290 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  3441   3607   3662.01   -0.99%   3629.29 ףסכ תילכת
  613   47600   47705   +0.22%   47684 גנילרטש הריל תילכת
          10862 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  1341   11150   11171   -0.09%   11171 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10870 רצק יתלשממ תילכת
  3000   398.02   398.02   -0.03%   398.02 ילקש יתלשממ תילכת
  1679   11050   11052   +0.12%   11050 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  86812   2775.76   2775.76     2775.76 1-דס מקמ תילכת
  55373   1196   1204   +1.24%   1201.34 טפנ תילכת
  112206   5379.67   5379.68   +0.00%   5379.68 ןודקיפ תילכת
  35   41945   41945   +0.21%   41945 וריא ןודקיפ תילכת
  812   34108   34226   -0.17%   34160 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  1733   35229   35341   -0.04%   35263 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3133.76 0-2 רחש תילכת
  25047   6196   6202.8   +0.17%   6202.8 1-דס +5 רחש תילכת
  73674   622.19   622.65   +0.02%   622.19 2-דס +5 רחש תילכת
  3730   4228.29   4228.29   -0.01%   4228.29 1-דס 2-5 רחש תילכת
  30044   423.4   423.51   -0.01%   423.5 2-דס 2-5 רחש תילכת
  334   4620.48   4620.98   +0.07%   4620.62 1-דס םירחש תילכת
          458.56 2-דס םירחש תילכת
  40   12651   12651     12651 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12866 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  2000   12881   12881   +0.24%   12881 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12643 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11730 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11343 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12837 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11359 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  327345   169.25   169.55   +0.21%   169.51 1-דס 20 דנוב לת תילכת
          337.5 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  2503   3155.2   3160.07   -0.03%   3156 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          314.59 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  140210   3285.87   3288.59   +0.16%   3288.14 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  171796   327.75   328.14   +0.13%   328.1 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3520.38 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  55601   3443.82   3447.11   +0.10%   3446.84 רגאמ דנוב לת תילכת
  8022   3171.26   3171.85   +0.05%   3171.66 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  6629   3378.53   3380.2   +0.07%   3380.2 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  6329   3310   3311.02   +0.01%   3310.61 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  72511   3774.51   3779   +0.02%   3779 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  9169   3793.91   3799.41   +0.08%   3799.41 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
  11845   3796.3   3798.59   +0.10%   3798.59 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  11757   3688.6   3692   +0.12%   3691.31 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  409843   371.39   371.91   +0.12%   371.88 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  82652   3593.18   3601   +0.20%   3599.98 תואושת דנוב לת תילכת
  14439   3687.33   3694.22   +0.19%   3694.22 ילקש תואושת דנוב לת תילכת