הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:04:36        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  140725   413.61   413.95   -0.01%   413.93 20 דנוב לת (00) לס MTF
  27092   412.96   413.04   -0.08%   412.97 60 דנוב לת (00) לס MTF
  21230   265.18   265.18   -0.28%   265.18 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  57407   361.67   362.2   -0.17%   361.83 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  335000   410.2   410.87   -0.20%   410.39 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  97182   300.49   300.55   -0.15%   300.49 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          348.25 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  205288   369.43   369.81   +0.01%   369.63 5-10 לילג לס MTF
  131094   343.91   343.92   +0.04%   343.92 2-5 לילג לס MTF
  77174   367.39   367.64   +0.01%   367.55 רחש לס MTF
  64787   457.21   457.65   +0.16%   457.43 5+ רחש לס MTF
  45998   400.23   400.39   -0.02%   400.3 2-5 רחש לס MTF
  371783   333.84   334.91   -0.04%   334.89 20 דנוב לת (00) לס לארה
  49500   312.57   312.64   -0.09%   312.61 40 דנוב לת (00) לס לארה
  92151   324.15   324.3   +0.01%   324.28 60 דנוב לת (00) לס לארה
  164056   314.32   316.42   -0.45%   315.38 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  216599   333.1   333.33   -0.08%   333.22 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  997366   318.79   319.01   -0.02%   318.84 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  830327   375.17   382.9   -0.03%   375.29 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  186041   354.03   354.32   -0.23%   354.1 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  394141   371.26   372.4   -0.12%   371.97 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  139481   337.29   337.88   +0.02%   337.88 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  534138   328.98   329.72   -0.34%   329.27 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  67747   611.3   612.5   +0.11%   611.39 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          348.9 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
  42075   158.55   159.06   +0.19%   159.04 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  43431   333.62   333.64   -0.11%   333.62 60 דנוב לת שכ לס לארה
  30500   354.41   354.47   -0.10%   354.47 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
  23000   1281.5   1282.2   -0.02%   1282 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
  890   10577   10612   -0.05%   10599 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
  14893   396.15   396.15   +0.02%   396.15 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  87938   339.81   339.98   +0.06%   339.87 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          230.04 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
  4   271.6   271.6     271.64 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
  2850   9121.49   9125.6   -0.28%   9121.49 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  743   673   673     673 DB LIQ COMMOD תורוחס (D) ETF‏4 תוגספ
  18433   324.74   324.74   -0.22%   324.74 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
  19594   351.62   351.62   -0.27%   351.62 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          3398.3 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          4665.1 רחש ETF תוגספ
  1780   6013.1   6018.19   +0.13%   6017.71 5+ רחש ETF תוגספ
  374   3123.6   3123.6   -0.00%   3123.6 0-2 רחש ETF תוגספ
  1087   4146.65   4147   -0.05%   4146.74 2-5 רחש ETF תוגספ
  9169   3156.33   3165.31   -0.01%   3165.06 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  1950   3362.23   3362.28   -0.13%   3362.27 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  21071   3363.2   3365.17   -0.06%   3364.61 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3664   3326   3327.45   -0.05%   3327.45 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  215023   3720.64   3731.01   -0.17%   3721.68 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  17603   3668.66   3670.74   -0.08%   3670.5 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  13500   3647.37   3652.98   -0.19%   3647.37 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  70   3586.47   3586.47   -0.36%   3586.47 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  7958   3495   3499.03   -0.09%   3496.36 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  28871   3281.71   3288.24   -0.33%   3284.67 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  559783   351.45   352.08   -0.18%   351.47 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          111.49 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
          207.13 60 דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
  37179   135.18   135.18   +0.30%   135.18 ילקש דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
  10808   277.55   277.55     277.55 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  181968   264   264.22   +0.04%   264.15 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  1   3365.29   3365.29   -0.00%   3366.38 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          224.44 5-10שממ תודומצ רסח(ETF‏(00 תוגספ
          404.13 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          12879 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          274.38 ישדוח הנידמ חגא תבלושמ(ETF‏(00 תוגספ
  1567   2460.34   2460.34   +0.55%   2460.34 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1502.65 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
  22237   1131.14   1153.92   +0.41%   1151.8 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          2816 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          2013.17 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          9910 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
  23   13259   13259   -0.14%   13259 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          13195 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  9084   431.22   431.22   -0.13%   431.22 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10180 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          571.6 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          12584 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10071 קש נמ20/80 יללכ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          470.72 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10035 0-5S&P500 10/90IBOXXושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11110 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
  1942   7756.54   7762.48   +0.26%   7759.32 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2530.13 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
  167   9771   9771   +0.20%   9771 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
          1108.1 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  60817   331.18   331.31   -0.05%   331.2 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  7070   313.55   313.61   -0.04%   313.58 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  421323   324.68   324.89   -0.02%   324.83 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  2615   3314.29   3315.04   -0.08%   3314.95 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1344   3368.92   3368.97   -0.05%   3368.95 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  47845   3349.5   3354.54   -0.01%   3352.63 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3335.49 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  10950   3304.93   3309.41   -0.10%   3308.89 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5196   3184.51   3186.3   -0.04%   3184.51 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1750   3374.4   3376.04   -0.03%   3376.04 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  20140   3737.5   3746.16   -0.11%   3742.2 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  11997   3381.07   3384.94   -0.01%   3384.71 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2747.62 ןוליג ETF םסק
  9707   3292.28   3300.16   +0.02%   3299.11 לילג ETF םסק
  13072   3422.82   3423.04   +0.06%   3423.04 5-10 לילג ETF םסק
          2319.79 0-2 לילג ETF םסק
  18929   2660.49   2661.77   +0.03%   2661.14 2-5 לילג ETF םסק
  55400   98.99   98.99   -0.01%   98.99 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  3270   3428.41   3430.08   -0.05%   3428.6 יללכ יתלשממ ETF םסק
  2131   2774.37   2774.37   +0.01%   2774.37 מקמ ETF םסק
  1395   3533.43   3535.35   -0.25%   3534.73 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          295.5 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
  2699   1495.31   1495.31   +0.36%   1495.31 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          5177.46 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          3209.21 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          13402 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          755.45 S&P GSCI (D4)ETF םסק
  278   12584   12584   +0.42%   12584 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          15687 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
  765   2550   2550   +0.55%   2550 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10099 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
  197   10167   10167   +3.19%   10167 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
          11005 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10970 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          9983 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  134   11140   11140   -0.11%   11140 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  567   12250   12250   -0.11%   12250 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          13159 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  3577   1150   1151.5   +0.03%   1150.29 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  7010   459   462   -0.30%   459.21 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          12620 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
  875   6126   6126   +0.02%   6126 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
  1269   9304   9330   +0.34%   9325.06 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  131253   3894.5   3904   -0.07%   3898.21 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
  40351   914   917.1   -0.14%   916.56 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
  56285   140.5   140.6   -0.08%   140.5 BB AGRI (4D)ETF םסק
  32872   1138   1150.5   +0.15%   1142.36 BB OIL (4D)ETF םסק
  2867   4072   4105.99   -0.51%   4092.11 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  6512   4591.68   4593.17   +0.01%   4593.17 רחש EFT םסק
  274   6085.11   6085.11   +0.15%   6085.11 5+ רחש EFT םסק
          3160.82 0-2 רחש EFT םסק
  840   4195   4195   +0.03%   4195 2-5 רחש EFT םסק
  374   3310   3318.72   -0.23%   3312.89 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  180229   3117.33   3120.77   -0.04%   3117.96 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  11899   3229.94   3231.95   -0.01%   3231.83 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  72704   3144   3160.9   -0.25%   3152 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3318.6 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3354.12 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2962   3181.73   3183.74   +0.03%   3181.73 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2257   3361.96   3362.43   -0.03%   3362.12 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  17368   3318.23   3318.87   -0.02%   3318.85 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  54102   3522.28   3534.44   -0.24%   3529.56 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  73336   3717.51   3729.77   -0.12%   3721.68 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  12451   3381.17   3385.71   +0.01%   3385.15 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  544   3642.18   3642.18   -0.15%   3642.18 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3359.26 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  30000   354.84   354.86   -0.17%   354.86 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          1106.51 40 דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          1412.13 ילקש דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          11370 ישדוח יתלשממ ח"גא תבלושמ (00) לס תילכת
  6804   3664.07   3667   -0.11%   3665.86 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  161429   332.05   332.58   -0.05%   332.24 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  59122   312.72   312.85   -0.04%   312.81 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  92147   323.59   324.23   -0.04%   324.11 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  4424   3154.64   3159.55   -0.17%   3159.55 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
  3548   3384.87   3384.87   -0.55%   3384.87 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  17549   3359.81   3364.6   -0.11%   3362.28 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3362.67 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  3621   3185.2   3186.64   +0.05%   3186.64 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  3180   3363.25   3366.45   -0.17%   3363.25 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  15589   3324.47   3325   +0.05%   3324.98 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  325922   354.4   354.92   -0.23%   354.43 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  800   3644.68   3644.68   -0.65%   3644.68 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  105   3587.72   3587.72   -0.33%   3587.72 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  15171   3382.94   3388.05   +0.02%   3387.22 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  26702   3289   3292   -0.39%   3289 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          12591 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          10871 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          12705 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11398 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12657 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11869 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
  1200   9459   9459   +0.27%   9459 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  3377   1160   1161   -0.05%   1160.83 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
          4272 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
          3375 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  9860   609.9   610   +0.05%   609.97 5+ לס תילכת
  88399   339.33   339.48   +0.05%   339.37 5-10 לס תילכת
  6062   273.03   273.11   -0.00%   273.05 ןוליג לס תילכת
          2294.01 0-2 לילג לס תילכת
  225235   265.04   265.72   +0.01%   265.66 2-5 לילג לס תילכת
  1487   3366.7   3366.7   -0.00%   3366.7 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
  4426   3389.35   3389.35   +0.03%   3389.35 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
  12322   394.1   394.11     394.11 ילקש יתלשממ לס תילכת
  2684   2777.82   2778.01   +0.03%   2777.99 מקמ לס תילכת
          454.86 רחש לס תילכת
          3125.41 0-2 רחש לס תילכת
  49611   420.36   420.52   -0.03%   420.41 2-5 רחש לס תילכת
          1311 60 דנוב לת רסח (00)לס תילכת
          12307 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          2070.79 נש 2-5 שממ דדמ מצ רסח(00)לס תילכת
          2240.77 םינש 2-5 בק תיביר קש רסח(00)לס תילכת
          12681 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          12946 נוק גא15/85 שממ גא שצ(00)לס תילכת
          12483 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          10962 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11062 35את 10/90 שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          14599 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
  563   14735   14735   -0.23%   14735 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          14259 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11146 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת