הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/03/18 14:28:38        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12463 90/10 לס לארה
          10865 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  427   11721   11721   -0.08%   11721 80/20 לס לארה
          11024 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10980 רצק 95/5 לס לארה
  326   12472   12472   -0.12%   12472 85/15 לס לארה
  1360   11294   11307   -0.19%   11294 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  504612   374.12   374.5   -0.03%   374.19 50 ילקש דנוב לס לארה
  222288   361.34   361.67   -0.12%   361.67 ילקש תואושת דנוב לס לארה
          274.14 םינוליג לס לארה
  30516   344.39   344.42   +0.04%   344.42 5-10 לילג לס לארה
          231.24 0-2 לילג לס לארה
  13000   265.09   265.09   -0.09%   265.09 2-5 לילג לס לארה
  915   1193.41   1193.41   +0.07%   1193.41 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          354.5 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  10495   416   416   -0.02%   416 PM בהז לס לארה
          231.78 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  80878   403.63   403.67   -0.05%   403.67 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.62 מ"קמ לס לארה
          26780 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  48   42628   42628   +0.35%   42628 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5112.37 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  238   34719   34719   +0.20%   34719 רלוד ןודקפ לס לארה
  68720   158.58   158.75   +0.01%   158.6 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  5772   562.87   563.3   +0.45%   563.3 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  24056   622.1   622.3   -0.14%   622.1 5+ רחש לס לארה
  12000   422.47   422.47   +0.01%   422.47 2-5 רחש לס לארה
  81916   463.08   463.27   -0.03%   463.27 יללכ רחש לס לארה
  227246   335.8   336   -0.01%   335.85 20 דנוב לת לס לארה
          311.2 40 דנוב לת לס לארה
  241400   324.18   324.35   -0.04%   324.18 60 דנוב לת לס לארה
          365 לבולג דנוב לת לס לארה
          346.86 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  14707   340.32   340.32   +0.15%   340.32 רגאמ דנוב לת לס לארה
  251492   332.6   332.86   -0.06%   332.62 תודומצ דנוב לת לס לארה
  20522   316.4   316.56   +0.05%   316.5 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
          335 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  45910   330.18   330.3   -0.00%   330.3 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  279849   366.42   366.94   -0.05%   366.57 ילקש דנוב לת לס לארה
  37169   350.28   350.54   -0.22%   350.28 תואושת דנוב לת לס לארה
  16495   346.6   347.4   +0.34%   347.4 3גא רלוד ןדע
          9936 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          227.97 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  461   3312.19   3312.19   -0.06%   3312.19 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  7900   3335.5   3335.8   +0.01%   3335.78 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  39318   3344.27   3346.9   -0.04%   3345.64 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  2542   3343.11   3343.5   -0.04%   3343.11 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  467   3362   3362.48   +0.13%   3362 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2813.8 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12577 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13357 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  3628   7102.8   7124   +0.62%   7124 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13263 595 AlphaBeta לס תוגספ
  1130   8988   9018   +0.96%   9018 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  2958   2012.2   2012.2   +0.19%   2012.2 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12596 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11046 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
  50   9340   9340   +0.57%   9340 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  9249   2525.7   2525.7   +0.19%   2525.7 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10915 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10456 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          432.25 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13049 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  10827   1149.51   1151   +0.04%   1149.51 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
          332.49 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  918   3096.47   3099   -0.06%   3096.47 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  22392   3217   3218   -0.04%   3217 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  5794   8473   8480   +0.17%   8480 ימלוע דנוב לס תוגספ
  1638   2444   2446   -0.00%   2444 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  9279   3761.45   3762.1   +0.01%   3762.1 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
  1991   3754.11   3754.8   +0.09%   3754.11 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
          3736.09 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  33932   364.45   364.6   -0.02%   364.45 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.2 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.64 2דס םינוליג לס תוגספ
          2814.04 3דס םינוליג לס תוגספ
          340.39 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  3550   338.92   338.92   +0.01%   338.92 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          338.95 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          353.4 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          229.73 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          262.52 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
          262.63 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          262.57 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
          2721.8 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3384.5 םילילג לס תוגספ
          191.49 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          115.51 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  2000   125.02   125.02   +0.12%   125.02 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          398.51 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  363   4129.28   4129.28   -0.02%   4129.28 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          277.48 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.59 2דס מ"קמ לס תוגספ
          575.17 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.07 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  2335   470.14   470.14   -0.06%   470.14 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10230 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          406.93 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  1000   10028   10028   -0.10%   10028 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  13676   1069   1073   +0.75%   1073 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  290   671.2   671.2   +0.33%   671.2 תורוחס לס תוגספ
          5229.6 ןודקיפ לס תוגספ
  702   34686   34696   +0.58%   34686 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  792   34688   34696   +0.25%   34692 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  1036   34660   34784   +0.75%   34784 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  196   42726   42726   +0.14%   42726 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  1417   34676   34707   +0.27%   34707 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          210.96 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  120   6350.34   6350.34   -0.03%   6350.34 4דס 5+ רחש לס תוגספ
          3125.8 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          6104.84 1דס +5 רחש לס תוגספ
          615.22 2דס +5 רחש לס תוגספ
          611.97 3דס +5 רחש לס תוגספ
  350   4334.4   4334.4   -0.04%   4334.4 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1333   4164.16   4164.16   -0.09%   4164.16 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          421.28 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
          417.8 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4691.03 םירחש לס תוגספ
          11154 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  1427   3429.02   3429.43   +0.05%   3429.43 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  16301   334.13   334.13   -0.02%   334.13 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3191.2 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          312.76 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  126218   3322.25   3325.06   -0.02%   3322.26 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  18469   324.92   325.31   +0.12%   325.31 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  2624   3642   3642   -0.18%   3642 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  316   3163.33   3163.33   +0.09%   3163.33 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
          3307.97 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  43067   3736.73   3743.55   -0.08%   3737.15 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  8793   3735.97   3738.46   -0.01%   3737 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  2769   363.6   363.6   -0.05%   363.6 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  20140   3512.36   3513.56   -0.15%   3512.36 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  1387   3605.37   3605.38   -0.26%   3605.37 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1508.4 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  1818   3407.83   3407.86   +0.10%   3407.86 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15204 90/10 םסק
          14190 80/20 םסק
  1343   8652.02   8670   +0.35%   8670 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10294 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11128 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1116   11270   11290   +0.06%   11290 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  3245   3448.9   3454.5   -0.01%   3448.9 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  313   12670   12670   -0.26%   12670 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3014   5603   5610   +0.36%   5610 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  253   15718   15718   +0.12%   15718 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  870   2538.01   2538.01   +0.04%   2538.01 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  17894   3633.3   3640.08   -0.17%   3638.64 לבולג דנוב םסק
  7929   3345.53   3347.24   -0.06%   3345.54 3-5 דומצ דנוב םסק
  28665   3735.6   3741.86   -0.12%   3736.2 50 ילקש דנוב םסק
          3757.47 3-5 ילקש דנוב םסק
          5012.07 ב ובמ'ג םסק
          228.59 יעבט זג םסק
          2741.71 םינוליג םסק
  7716   3408.68   3410.05   +0.04%   3410.05 5-10 לילג םסק
  9076   3562.32   3564.01   +0.09%   3564.01 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2317 0-2 לילג םסק
          2641.02 2-5 לילג םסק
  5800   3327.1   3327.1   +0.11%   3327.1 יללכ לילג םסק
  11570   837   838   +0.52%   838 דנוב ייה םסק
  6598   3957   3973   +0.43%   3973 בהז םסק
  53555   1196   1203.34   -0.11%   1202 TR ילקש בהז םסק
          2128.36 2-5 לילג רסח םסק
          1262.86 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3105 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          298.16 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  117   2773.07   2773.07   +0.01%   2773.07 מ"קמ םסק
          10240 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  7278   1141.5   1147   +0.48%   1147 טפנ םסק
  11397   502.96   503.5   +0.01%   503 TR ילקש טפנ םסק
          541 FIX ףסכ הרוחס םסק
          749 תורוחס םסק
  1400   151.4   151.4   -1.45%   151.4 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  271   13509   13509   +0.29%   13509 יללכ ח"גא לס םסק
          13189 10+יללכ ח"גא לס םסק
  602   12456   12462   +0.05%   12456 20+יללכ ח"גא לס םסק
  279   12616   12616   +0.61%   12616 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10995 ביד לת+רצק לס םסק
          42440 וריא ןודקיפ םסק
  122   34687   34700   +0.12%   34700 רלוד ןודקיפ םסק
          6238.13 1דס ןודקיפ םסק
          5362.27 3דס ןודקיפ םסק
          10027 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8993 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2076.12 60 דנוב לת טרוש םסק
          2665.12 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1514.5 40 דנובלת טרוש םסק
          3163.44 0-2 רחש םסק
  1968   6153.05   6163.54   +0.01%   6163.54 +5 רחש םסק
          4206.86 2-5 רחש םסק
          5110.16 5+ 1147 רסח רחש םסק
          4619.4 יללכ רחש םסק
  8098   3330.1   3331.53   -0.02%   3330.3 20 דנוב לת םסק
          3113.89 40 דנוב לת םסק
  5256   3234.02   3235.5   -0.05%   3234.02 60 דנוב לת םסק
          3468.85 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3402.08 רגאמ דנוב לת םסק
  5334   3316.82   3318.31   +0.00%   3316.82 דומצ דנוב לת םסק
          3156.27 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  1629   3350   3350.74   +0.04%   3350 רתי דומצ דנוב לת םסק
  302   3300   3301.32   -0.01%   3301.32 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  14729   3655.62   3660.11   -0.07%   3655.77 ילקש דנוב לת םסק
  667   3512.68   3512.68   -0.15%   3512.68 תואושת דנוב לת םסק
          14719 ינוניב 90/10 תילכת
          11091 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  660   14378   14379   +0.01%   14379 ינוניב 80/20 תילכת
          14864 ל"וח 80/20 תילכת
          11000 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13144 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12385 בלושמ ח"גא תילכת
          8748 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  430   3361.6   3361.6   -0.02%   3361.6 2-דס 20 דנוב תילכת
          2724.37 1-דס םינוליג תילכת
          272.63 2-דס םינוליג תילכת
          3554.88 1-דס 5-10 לילג תילכת
          3392.07 2-דס 5-10 לילג תילכת
  5902   338.82   338.82   +0.35%   338.82 3-דס 5-10 לילג תילכת
          353.22 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2291.46 1-דס 0-2 לילג תילכת
  700   2644.1   2644.1   +0.04%   2644.1 1-דס 2-5 לילג תילכת
  25782   263.78   263.83   +0.02%   263.83 2-דס 2-5 לילג תילכת
  5890   4136   4157   -0.08%   4157 בהז תילכת
          2060.2 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2236.19 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1146.6 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1311.83 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1338.02 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  6759   3518   3534   +0.06%   3528 ףסכ תילכת
  182   48149   48610   +0.96%   48610 גנילרטש הריל תילכת
          10820 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  320   11127   11127   -0.04%   11127 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10870 רצק יתלשממ תילכת
          396.52 ילקש יתלשממ תילכת
          10988 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
          2776.11 1-דס מקמ תילכת
  12309   1158   1166   +0.72%   1166 טפנ תילכת
  83639   5380.24   5380.24   +0.00%   5380.24 ןודקיפ תילכת
  122   42449   42449   +0.10%   42449 וריא ןודקיפ תילכת
  4502   34670   34757   +0.33%   34757 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  35   35781   35885   +0.43%   35885 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3131.57 0-2 רחש תילכת
          6154.89 1-דס +5 רחש תילכת
  1729   617.49   617.49   -0.09%   617.49 2-דס +5 רחש תילכת
          4210.35 1-דס 2-5 רחש תילכת
  52113   421.68   421.86   -0.01%   421.8 2-דס 2-5 רחש תילכת
  654   4595.98   4595.98   -0.05%   4595.98 1-דס םירחש תילכת
          455.47 2-דס םירחש תילכת
  351   12586   12586   +0.11%   12586 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12745 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12739 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12584 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11705 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11338 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12773 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11344 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  406174   167.1   167.17   -0.05%   167.11 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  6000   333.39   333.5   -0.03%   333.39 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  5275   3129.19   3129.19   -0.02%   3129.19 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  51188   312.12   312.18   -0.03%   312.18 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  2521   3249.28   3249.28   -0.00%   3249.28 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  43522   324.24   324.54   -0.01%   324.37 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3651.16 לבולג דנוב לת תילכת
          3487.79 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  4583   3408.11   3410.01   -0.04%   3408.51 רגאמ דנוב לת תילכת
  863   3161.26   3161.26   -0.04%   3161.26 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  2058   3352.53   3352.53   +0.01%   3352.53 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
          3308.6 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  11096   3761.5   3766   -0.04%   3761.5 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
          3756.46 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
          3741.42 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  1593   3647.18   3647.18   +0.05%   3647.18 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  134005   367.1   367.31   -0.03%   367.2 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  4635   3513.07   3515.34   -0.17%   3513.07 תואושת דנוב לת תילכת
  1168   3611.39   3614.88   -0.17%   3611.39 ילקש תואושת דנוב לת תילכת