הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

22/06/17 21:18:12        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12345 90/10 לס לארה
          10620 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  1169   11403   11440   +0.02%   11440 80/20 לס לארה
  1372   10716   10718   -0.14%   10716 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
  1388   10952   10952   -0.12%   10952 רצק 95/5 לס לארה
          12263 85/15 לס לארה
  1650   11043   11088   -0.16%   11047 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  257564   351.39   351.81   -0.06%   351.46 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  47741   273.59   273.84   -0.00%   273.84 םינוליג לס לארה
  625   335.85   335.85   +0.03%   335.85 5-10 לילג לס לארה
          231.16 0-2 לילג לס לארה
  23599   262.6   262.9   +0.08%   262.83 2-5 לילג לס לארה
  12777   1246.8   1249.4   +0.14%   1249.4 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  550   366   366   +0.22%   366 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          408.12 PM בהז לס לארה
          237.03 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  32768   396.27   396.49   +0.02%   396.27 ילקש יתלשממ לס לארה
  7337   277.48   277.48     277.48 מ"קמ לס לארה
  32   26800   26800   +0.37%   26800 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
          39477 ורוי ןודקיפ לס לארה
  1600   5109.78   5109.78   +0.00%   5109.78 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  475   35480   35549   +0.03%   35521 רלוד ןודקפ לס לארה
  58479   163.06   163.06   +0.10%   163.06 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  59170   583.51   583.93   +0.38%   583.6 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  97954   597.4   597.61   +0.18%   597.6 5+ רחש לס לארה
  36610   418.92   419.05   +0.00%   418.99 2-5 רחש לס לארה
  71304   453.51   453.77   +0.10%   453.72 יללכ רחש לס לארה
  279981   325.45   325.9   -0.08%   325.79 20 דנוב לת לס לארה
  872950   306.46   306.46   -0.01%   306.46 40 דנוב לת לס לארה
  58123   316.21   316.5   -0.03%   316.5 60 דנוב לת לס לארה
  10210   339.21   339.55   -0.15%   339.26 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
          332.94 רגאמ דנוב לת לס לארה
  102083   324.3   324.56   -0.02%   324.47 תודומצ דנוב לת לס לארה
  200460   312.22   312.53   -0.01%   312.45 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  953025   328.06   328.27   +0.03%   328.24 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  109588   327.27   327.48   +0.01%   327.44 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  989610   356.4   356.66     356.49 ילקש דנוב לת לס לארה
  268488   343   343.52   +0.00%   343.47 תואושת דנוב לת לס לארה
  35939   356   356.2   +0.04%   356.13 3גא רלוד ןדע
          10160 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          235.98 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  2200   3236   3236.42   -0.06%   3236.42 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  80816   3295.96   3298.33   +0.02%   3297.26 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2897 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12390 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13085 2080 AlphaBeta לס תוגספ
          1527.6 1-3 Barclays US לס תוגספ
  2321   7339.1   7355   +0.03%   7350.35 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  997   13015   13017   -0.15%   13015 595 AlphaBeta לס תוגספ
  460   9315   9325   -0.14%   9318.33 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  2663   2050.5   2051.5   -0.08%   2051.5 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  417   12382   12382   +0.01%   12382 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10985 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9683 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  14937   2586.4   2588.6     2588.6 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10544 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10385 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
  21076   427.02   427.02   -0.12%   427.02 %10 + ח"גא לס תוגספ
          12817 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  90782   1169.61   1172.3   +0.11%   1172.23 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  89756   322.61   322.87   -0.04%   322.77 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  3940   3047.3   3047.8   -0.01%   3047.55 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  14086   3143.95   3147.04   -0.05%   3145.58 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  2586   8895   8944.98   +0.37%   8910.41 ימלוע דנוב לס תוגספ
          2515 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  891824   354.86   355.44   -0.04%   354.93 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  10509   270.33   270.36   -0.01%   270.34 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.79 2דס םינוליג לס תוגספ
  1502   2809.89   2810.13   -0.01%   2810.01 3דס םינוליג לס תוגספ
  26784   333   333.94   +0.14%   333.91 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  127030   331.85   332.53   +0.28%   332.46 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  50653   331.61   332.46   +0.24%   332.42 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
  26154   346.84   346.92   +0.07%   346.88 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          230.15 1דס 0-2 לילג לס תוגספ
          229.76 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          229.87 3דס 0-2 לילג לס תוגספ
  22950   261.2   261.35   +0.11%   261.35 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  156049   261.25   261.58   +0.05%   261.42 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  10959   261.17   261.17   +0.02%   261.17 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  14384   2702.42   2704.84   +0.07%   2704.21 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  2734   3288   3290.3   -0.09%   3288.7 םילילג לס תוגספ
          193.5 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          120.6 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  312412   135.94   136.37   +0.18%   136.04 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  9835   392.18   392.18   +0.08%   392.18 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  937   4056   4056   +0.16%   4056 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  40000   277.45   277.45   +0.01%   277.45 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.45 2דס מ"קמ לס תוגספ
          570.93 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          275.04 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          460.18 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10154 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          398.24 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  750   10097   10103   -0.04%   10097 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  9543   1050   1056   +0.60%   1055.75 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  10371   570.6   577.6   -1.33%   573.42 תורוחס לס תוגספ
  89837   5226.9   5226.95   -0.00%   5226.9 ןודקיפ לס תוגספ
  778   35479   35519   +0.12%   35502 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35311 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35524 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  72   39550   39640   +0.32%   39568 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  1537   35481   35542   +0.03%   35533 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          219.32 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  7217   6097   6101.56   +0.16%   6099.94 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1288   3125.59   3125.61   +0.00%   3125.59 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          313.63 2דס 0-2 רחש לס תוגספ
          5877.7 1דס +5 רחש לס תוגספ
          591.92 2דס +5 רחש לס תוגספ
  9178   588.73   588.83   +0.11%   588.75 3דס +5 רחש לס תוגספ
  37517   4302.73   4303.5   +0.02%   4303.49 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  6341   4143.98   4144.15   +0.02%   4144.07 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  4051   418.05   418.05   +0.06%   418.05 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  8023   415.41   415.41   +0.02%   415.41 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1406   4593.4   4594.7   +0.07%   4594.28 םירחש לס תוגספ
  502   11104   11104   +0.02%   11104 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  15917   3325.25   3329   -0.07%   3327.08 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  395417   324.37   324.61   -0.04%   324.58 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3145.5 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  11559   308.02   308.02   -0.06%   308.02 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  149701   3240   3245.18   -0.03%   3244.53 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  340770   317.78   318.1   -0.02%   318.01 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          3124.64 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  9811   3279.69   3280.48   -0.02%   3279.75 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  103450   3632.45   3638.19   -0.01%   3636.36 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  28064   354.15   354.21   +0.02%   354.18 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  7364   3440.86   3445.12   +0.01%   3443.83 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6748   3511.4   3511.43   -0.12%   3511.43 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  2709   3333.66   3334.85   -0.07%   3334.14 רגאמ דנוב לת תוגספ
          14864 90/10 םסק
          13965 80/20 םסק
  3933   9071   9097.99   +0.41%   9092 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10287 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          10915 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  103   10919   10919   -0.39%   10919 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  42310   3368.16   3374.02   +0.16%   3373.74 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  10820   12935   12936   -0.08%   12935 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2417   5814   5823   -0.03%   5819.02 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3527   16144   16153   -0.09%   16145 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2033   2601   2601   -0.11%   2601 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5009.69 ב ובמ'ג םסק
  2774   263.8   265   -0.48%   264.57 יעבט זג םסק
  3266   2737.96   2737.96   -0.01%   2737.96 םינוליג םסק
  41594   3326.25   3337.47   +0.23%   3335.89 5-10 לילג םסק
  33380   3476.18   3487.39   +0.21%   3485.99 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2316.26 0-2 לילג םסק
  26793   2621.07   2626.21   +0.04%   2624.15 2-5 לילג םסק
  45208   3222.94   3233.96   +0.20%   3231.66 יללכ לילג םסק
  76597   853.01   857.99   -0.41%   854.2 דנוב ייה םסק
  4241   3895   3921   +0.73%   3921 בהז םסק
  36839   1165   1175   +0.74%   1173.6 TR ילקש בהז םסק
          2173.14 2-5 לילג רסח םסק
          1369.44 ילקש דנוב לת רסח םסק
  1293   3154   3155   +0.01%   3154.39 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          325.2 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  6813   2772.57   2772.7   -0.00%   2772.59 מ"קמ םסק
  286544   773   787   -1.28%   784.77 טפנ םסק
  427159   337   343.5   -1.24%   342.42 TR ילקש טפנ םסק
          560.55 FIX ףסכ הרוחס םסק
  401   628   628   -1.41%   628 תורוחס םסק
  55087   161.5   163.8   -1.39%   161.52 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  410   13200   13215   +0.01%   13207 יללכ ח"גא לס םסק
  194   12913   12913     12913 10+יללכ ח"גא לס םסק
  1336   11983   11983   +0.01%   11983 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12376 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10851 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10978 ביד לת+רצק לס םסק
          39500 וריא ןודקיפ םסק
  1240   35410   35550   +0.05%   35534 רלוד ןודקיפ םסק
  20503   6235   6235   +0.00%   6235 1דס ןודקיפ םסק
  23852   5359.6   5359.6   +0.00%   5359.6 3דס ןודקיפ םסק
  1174   10279   10295   +0.09%   10295 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  106   8400   8404   +0.82%   8403.09 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2159 60 דנוב לת טרוש םסק
          2726.06 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1545.18 40 דנובלת טרוש םסק
  1829   3162.67   3162.67   +0.00%   3162.67 0-2 רחש םסק
  10559   5917.35   5919.4   +0.15%   5918.81 +5 רחש םסק
  347   4174.06   4176.12   +0.03%   4175.48 2-5 רחש םסק
  1159   5362.24   5366   -0.04%   5365.97 5+ 1147 רסח רחש םסק
  6137   4520.3   4523.12   +0.06%   4522.35 יללכ רחש םסק
  263500   3227.43   3232   -0.11%   3230.9 20 דנוב לת םסק
          3059.64 40 דנוב לת םסק
  8637   3154.53   3159   -0.06%   3157.42 60 דנוב לת םסק
          3384.43 תודומצ אל דנוב לת םסק
  10275   3327.3   3329.14   +0.02%   3328.17 רגאמ דנוב לת םסק
          3242.08 דומצ דנוב לת םסק
  4677   3116.99   3119.9   -0.09%   3117.35 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  62458   3281.88   3285   -0.03%   3284.62 רתי דומצ דנוב לת םסק
  9551   3272.9   3273.41   -0.05%   3272.97 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  9622   3557.84   3558.14   -0.01%   3557.98 ילקש דנוב לת םסק
  87128   3439.55   3443   -0.07%   3441.79 תואושת דנוב לת םסק
          14500 ינוניב 90/10 תילכת
          11048 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14054 ינוניב 80/20 תילכת
  506   14559   14559   +0.09%   14559 ל"וח 80/20 תילכת
          10938 רצק יתלשממ 595 תילכת
          12853 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
  538   12280   12280   -0.16%   12280 בלושמ ח"גא תילכת
  6073   9220   9237   +0.06%   9222.8 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  60829   3262.8   3265.03   -0.03%   3264.93 2-דס 20 דנוב תילכת
  2005   2725.28   2725.28   +0.01%   2725.28 1-דס םינוליג תילכת
  1169   272.3   272.3   +0.00%   272.3 2-דס םינוליג תילכת
  2244   3474   3486   -0.64%   3477.03 1-דס 5-10 לילג תילכת
  3153   3318.54   3326.2   +0.24%   3326.2 2-דס 5-10 לילג תילכת
  48059   330.93   332   -0.30%   331.32 3-דס 5-10 לילג תילכת
  78163   345.2   346.92   +0.18%   346.66 4-דס 5-10 לילג תילכת
  17406   2298   2298.2   -0.19%   2298.1 1-דס 0-2 לילג תילכת
  2240   2631.2   2631.2   +0.07%   2631.2 1-דס 2-5 לילג תילכת
  22414   261.82   261.85   -0.01%   261.83 2-דס 2-5 לילג תילכת
  2678   4068   4076   +0.51%   4068 בהז תילכת
          2087.6 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2274.86 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1198 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1392.5 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1443.8 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  8323   3790   3808   +0.85%   3792.67 ףסכ תילכת
  245   44819   44880   -0.06%   44845 גנילרטש הריל תילכת
          10760 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11045 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
  976   10856   10856   -0.23%   10856 רצק יתלשממ תילכת
  10143   390.13   390.15   +0.07%   390.15 ילקש יתלשממ תילכת
  350   10901   10901   -0.13%   10901 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  14734   2774.78   2774.79   -0.00%   2774.79 1-דס מקמ תילכת
  164610   779   791.89   -1.71%   789.91 טפנ תילכת
  229714   5377.46   5377.47   +0.00%   5377.46 ןודקיפ תילכת
  229   39544   39564   +0.10%   39545 וריא ןודקיפ תילכת
  1628   35470   35554   +0.12%   35540 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          36322 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3137.55 0-2 רחש תילכת
  288   5918.26   5923   +0.09%   5918.39 1-דס +5 רחש תילכת
  56783   593.03   593.63   +0.16%   593.44 2-דס +5 רחש תילכת
  1117   4186.35   4186.74   +0.02%   4186.49 1-דס 2-5 רחש תילכת
  167917   418.6   418.75   +0.03%   418.7 2-דס 2-5 רחש תילכת
  4343   4511.33   4512.61   +0.09%   4512.23 1-דס םירחש תילכת
          448.06 2-דס םירחש תילכת
          12460 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12520 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12610 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12437 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11586 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11230 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12782 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11350 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  650066   162.06   162.21   -0.09%   162.15 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  255012   323.58   323.81   -0.06%   323.73 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  100   3078.22   3078.22   -0.04%   3078.22 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  69180   306.72   306.75   -0.06%   306.75 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  461138   3173.24   3176.8   -0.05%   3175.18 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  146162   316.45   316.7   -0.12%   316.48 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  2706   3393.4   3395.9   +0.03%   3393.4 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  17824   3332   3335.43   -0.01%   3334.2 רגאמ דנוב לת תילכת
  17355   3122.85   3124.26   -0.03%   3123.8 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  24458   3285.23   3287   -0.02%   3286.2 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  30922   3280   3280.28   -0.02%   3280 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  27878   3549.6   3551.2   -0.03%   3549.62 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  553405   357.22   357.67   -0.02%   357.28 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  53660   3442   3445.79   +0.01%   3444.21 תואושת דנוב לת תילכת
  83913   3510.47   3518   -0.08%   3512.24 ילקש תואושת דנוב לת תילכת