הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/11/17 20:39:16        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12522 90/10 לס לארה
          10817 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11650 80/20 לס לארה
  1674   10981   11021   -0.05%   11008 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10935 רצק 95/5 לס לארה
          12430 85/15 לס לארה
  3787   11250   11269   +0.21%   11263 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  223240   360.41   361.8   -0.12%   361.12 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  1940   274.17   274.17   +0.04%   274.17 םינוליג לס לארה
  14068   343.58   343.98   +0.04%   343.72 5-10 לילג לס לארה
          230.14 0-2 לילג לס לארה
  32397   265   265.37   +0.00%   265.27 2-5 לילג לס לארה
  33296   1245.5   1260   +0.10%   1245.5 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  3000   365.7   365.7   +0.41%   365.7 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          414.56 PM בהז לס לארה
          231.81 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  64400   402.31   402.42   -0.10%   402.34 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.54 מ"קמ לס לארה
  6528   26673   26764   +0.20%   26732 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  400   41366   41414   -0.97%   41390 ורוי ןודקיפ לס לארה
  208   5111.24   5111.24   -0.00%   5111.24 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  1557   35129   35324   -0.27%   35200 רלוד ןודקפ לס לארה
  107109   161.59   162.67   +0.08%   162.52 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  18584   582.06   582.46   -0.01%   582.46 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  18881   616.8   618.4   -0.11%   616.97 5+ רחש לס לארה
  58952   422.97   423.18   -0.02%   423.11 2-5 רחש לס לארה
  30509   461.88   461.88   +0.04%   461.88 יללכ רחש לס לארה
  804176   334.65   336.11   +0.06%   334.81 20 דנוב לת לס לארה
          311.72 40 דנוב לת לס לארה
  90527   323.9   323.93   +0.06%   323.9 60 דנוב לת לס לארה
  2300   348.4   348.4   -0.03%   348.4 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  7000   340.34   340.34   -0.04%   340.34 רגאמ דנוב לת לס לארה
  174883   331.72   332.09   -0.04%   331.73 תודומצ דנוב לת לס לארה
  96941   315.91   316   +0.02%   315.91 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  10007   334.31   334.45   +0.08%   334.32 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  171409   330.77   331.02   +0.01%   330.8 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  1982200   365.94   366.74   -0.13%   366.13 ילקש דנוב לת לס לארה
  143770   352.3   352.76   +0.03%   352.55 תואושת דנוב לת לס לארה
  20900   352.8   353   +0.07%   352.94 3גא רלוד ןדע
  1656   10155   10176   +0.10%   10176 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          232.46 5-10 581 לילג רסח תוגספ
          3305.05 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  14290   3351.04   3358.22   +0.04%   3356.52 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  2250   2897   2897   +0.00%   2897 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12502 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13230 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  13999   7293.63   7318.6   -0.31%   7298.41 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  2675   13243   13246   +0.10%   13246 595 AlphaBeta לס תוגספ
  1320   9311   9324.68   -0.28%   9311 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  7263   2042.09   2044   -0.11%   2042.23 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12578 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10939 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
  200   9718   9718   +0.39%   9718 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  4978   2586.6   2586.6   +0.00%   2586.6 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10777 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10475 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          431.24 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13045 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  160522   1167.61   1171.77   +0.09%   1169.36 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  500   331.67   331.67   +0.05%   331.63 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  2592   3098.51   3100.61   +0.10%   3099.64 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  8963   3213.77   3216.78   +0.02%   3215.77 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  633   8871   8880   +0.36%   8871.82 ימלוע דנוב לס תוגספ
  11176   2516.01   2522   +0.16%   2518 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  254204   364.03   364.72   -0.16%   364.14 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  22110   270.45   270.5     270.45 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.87 2דס םינוליג לס תוגספ
          2813.97 3דס םינוליג לס תוגספ
          340.3 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  49712   338.63   338.77   -0.01%   338.65 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  27130   338.76   338.93   +0.04%   338.92 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
  2620   353.36   353.36   +0.15%   353.36 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
  433998   229.48   229.62   +0.29%   229.54 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  6007   263   263   -0.01%   263 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  20036   263.04   263.16   -0.01%   263.1 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  8378   262.89   263.06   +0.04%   262.98 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  920   2723.42   2724.1   -0.01%   2724.01 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  3425   3383.8   3387   +0.02%   3386.76 םילילג לס תוגספ
          195 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          114.61 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          125.49 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          397.73 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4117.03 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  35016786   277.45   277.69   +0.03%   277.5 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.5 2דס מ"קמ לס תוגספ
          572.22 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
  657   274.5   274.5     274.5 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          464.83 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  99   10268   10268   -0.09%   10268 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          406.69 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10089 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  6218   1069   1070   +0.05%   1069.15 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  1530   662.55   662.55   +1.25%   662.55 תורוחס לס תוגספ
  67376   5228.43   5228.54   +0.00%   5228.54 ןודקיפ לס תוגספ
  757   35178   35293   -0.19%   35219 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  258   35198   35198   +0.10%   35198 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  53   35190   35190   -0.29%   35190 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          41409 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  1316   35188   35282   -0.20%   35198 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          217.58 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  5162   6294.07   6306.15   -0.14%   6295.04 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  3054   3127.61   3127.74   +0.01%   3127.74 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  1647   6066.08   6066.08   +0.03%   6066.08 1דס +5 רחש לס תוגספ
          611.04 2דס +5 רחש לס תוגספ
  20871   607   607.58   -0.12%   607.09 3דס +5 רחש לס תוגספ
  3569   4342.05   4344.75   -0.03%   4343 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  375   4176.7   4176.7   -0.06%   4176.7 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          422.15 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  103489   418.82   418.87   +0.04%   418.82 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1268   4672.8   4676   +0.04%   4675.76 םירחש לס תוגספ
  287   11223   11223   +0.19%   11223 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  6376   3419.32   3420.7   +0.04%   3419.38 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  12907   333.31   333.44   +0.02%   333.39 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  2406   3197.96   3199.33   +0.06%   3199.14 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          313.49 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  9722   3317   3320.47   +0.01%   3318.9 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  1544   324.8   324.8   -0.05%   324.8 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  30   3155   3155   -0.02%   3155.6 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  7356   3314.53   3315.2   +0.00%   3314.87 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  80825   3731.89   3739.21   -0.14%   3732.5 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  25466   363.92   363.92   -0.00%   363.92 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  19841   3529.6   3535.7   -0.00%   3531.6 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6237   3604.6   3606.9   -0.11%   3605.65 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1525.8 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  3164   3409.3   3409.5   +0.03%   3409.49 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15101 90/10 םסק
          14161 80/20 םסק
  1863   9065   9111.99   +0.21%   9076.93 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
  1061   10345   10345   +0.03%   10345 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11086 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1953   11231   11231   -0.06%   11231 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  4838   3439   3441.85   -0.03%   3439 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  228   12867   12885   -0.07%   12876 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1524   5814   5824   -0.19%   5821.55 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  12   16131   16131   -0.11%   16131 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  6298   2613   2620.5   +0.23%   2617 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5011.25 ב ובמ'ג םסק
  42351   244.5   246.5   -1.66%   244.68 יעבט זג םסק
  2807   2741.52   2742.34   +0.02%   2742.05 םינוליג םסק
  14363   3402.8   3404.77   -0.07%   3402.8 5-10 לילג םסק
  14544   3555.15   3560.22   -0.06%   3556.5 ח"גא 5-10 לילג םסק
  11390   2313.98   2314.45   -0.14%   2314.45 0-2 לילג םסק
  14684   2642.75   2644.26   +0.03%   2643.62 2-5 לילג םסק
  19934   3312.64   3320.77   -0.09%   3315.91 יללכ לילג םסק
  33637   857.5   861.99   +0.11%   858.93 דנוב ייה םסק
  1578   3948   3972   +0.40%   3969.99 בהז םסק
  6218   1186   1190   +0.38%   1187.49 TR ילקש בהז םסק
          2151.14 2-5 לילג רסח םסק
          1266.15 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3066.5 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          307.4 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  901   2772.85   2772.85     2772.85 מ"קמ םסק
          10160 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  6952   1088   1092   +0.70%   1089.08 טפנ םסק
  19961   472.7   475   +1.01%   474.76 TR ילקש טפנ םסק
          571 FIX ףסכ הרוחס םסק
  3115   742   746   +0.79%   745.85 תורוחס םסק
  40540   153.4   154.2   +0.75%   154.14 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  886   13502   13502   -0.07%   13502 יללכ ח"גא לס םסק
  220   13130   13165   +0.12%   13141 10+יללכ ח"גא לס םסק
  450   12326   12326   -0.15%   12326 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12540 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10938 ביד לת+רצק לס םסק
          41411 וריא ןודקיפ םסק
  2151   35210   35285   -0.18%   35210 רלוד ןודקיפ םסק
  171   6236.78   6236.78   +0.00%   6236.78 1דס ןודקיפ םסק
          5361.11 3דס ןודקיפ םסק
          10290 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  10   8900   8900   +0.25%   8871.74 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2102 60 דנוב לת טרוש םסק
          2661.85 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1503.94 40 דנובלת טרוש םסק
  4710   3164.22   3164.5   -0.04%   3164.36 0-2 רחש םסק
  3904   6106.54   6118.41   -0.27%   6107.21 +5 רחש םסק
  2439   4212.78   4214.77   -0.02%   4213.52 2-5 רחש םסק
          5148.45 5+ 1147 רסח רחש םסק
  7287   4599.2   4603.99   -0.14%   4599.2 יללכ רחש םסק
  60774   3318   3324   -0.01%   3320.06 20 דנוב לת םסק
          3113.74 40 דנוב לת םסק
  18065   3228.03   3232   -0.04%   3228.69 60 דנוב לת םסק
  29156   3467.52   3469.74   -0.05%   3467.61 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3403.12 רגאמ דנוב לת םסק
          3310.61 דומצ דנוב לת םסק
  22520   3153.42   3154.37   +0.03%   3153.98 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  41212   3343.06   3344   +0.00%   3343.78 רתי דומצ דנוב לת םסק
  1316   3307.7   3308.32   +0.02%   3308.04 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  242628   3650.01   3669.5   -0.15%   3652.4 ילקש דנוב לת םסק
  28444   3530.53   3534.65   -0.05%   3531.65 תואושת דנוב לת םסק
          14679 ינוניב 90/10 תילכת
          11048 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14283 ינוניב 80/20 תילכת
  739   14874   14879   +0.01%   14874 ל"וח 80/20 תילכת
          10942 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13115 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12349 בלושמ ח"גא תילכת
  1383   9202   9220   +0.04%   9213.59 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  1505   3354.19   3354.19   +0.07%   3354.19 2-דס 20 דנוב תילכת
          2725.83 1-דס םינוליג תילכת
  13316   272.45   272.67   +0.06%   272.62 2-דס םינוליג תילכת
  60   3554.73   3554.73   +0.11%   3554.73 1-דס 5-10 לילג תילכת
  2144   3389.27   3389.27   -0.04%   3389.27 2-דס 5-10 לילג תילכת
          338.16 3-דס 5-10 לילג תילכת
          353.79 4-דס 5-10 לילג תילכת
  12995   2294.14   2294.14   +0.30%   2294.14 1-דס 0-2 לילג תילכת
  2094   2647.3   2647.3   -0.02%   2647.3 1-דס 2-5 לילג תילכת
  13614   263.96   263.96   +0.01%   263.96 2-דס 2-5 לילג תילכת
  9351   4141   4147   +0.30%   4144.79 בהז תילכת
          2090.89 2-5 480 לילג רסח תילכת
  4199   2229.13   2229.13   -0.36%   2229.13 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1169.15 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1317.18 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  1585   1337.38   1337.38   -0.27%   1337.38 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  2811   3804   3820   +0.24%   3817.45 ףסכ תילכת
  48   46620   46627   -0.09%   46623 גנילרטש הריל תילכת
          10842 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11150 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10838 רצק יתלשממ תילכת
          395.73 ילקש יתלשממ תילכת
  76   10952   10952   -0.07%   10952 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  1254   2775.46   2775.56   +0.01%   2775.52 1-דס מקמ תילכת
  29450   1103   1112.99   +0.48%   1104.23 טפנ תילכת
  139999   5379.03   5379.04   +0.00%   5379.04 ןודקיפ תילכת
  1   41442   41442   +0.07%   41320 וריא ןודקיפ תילכת
  1210   35212   35270   -0.37%   35212 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  1205   36193   36310   -0.42%   36200 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3136.11 0-2 רחש תילכת
  4626   6103.78   6111.24   -0.10%   6103.8 1-דס +5 רחש תילכת
  12297   612.38   613.07   -0.09%   612.49 2-דס +5 רחש תילכת
  4250   4221.09   4221.1   -0.03%   4221.1 1-דס 2-5 רחש תילכת
  116686   422.5   422.67   -0.03%   422.59 2-דס 2-5 רחש תילכת
  2505   4587.7   4587.7   +0.05%   4587.7 1-דס םירחש תילכת
          456.19 2-דס םירחש תילכת
  1   12595   12595     12600 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12687 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12788 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12568 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11612 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11277 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12773 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11325 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  638051   166.63   166.73   -0.01%   166.64 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  31520   332.69   332.69   +0.09%   332.69 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  8874   3131.39   3132.37   +0.09%   3132.35 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  15275   312.27   312.33   +0.07%   312.31 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  24902   3245.1   3247.3   -0.00%   3245.1 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  207581   323.85   324.05   +0.05%   323.89 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  11538   3480.86   3481.67   -0.12%   3481.35 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  197128   3406.64   3412.33   +0.03%   3409.07 רגאמ דנוב לת תילכת
  4618   3157.4   3158.8   +0.06%   3157.59 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
          3345.7 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  11779   3313   3317.43   -0.00%   3314.38 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  14829   3642.43   3648.21   -0.08%   3644.27 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  1268855   366.64   367.47   -0.20%   366.72 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  38711   3531.39   3536.9   -0.02%   3532.92 תואושת דנוב לת תילכת
  185237   3612.5   3617.5   -0.05%   3613.6 ילקש תואושת דנוב לת תילכת