הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/19 08:54:13        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          60 דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
          ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
          5-10 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
          2-5 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
          +5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
          2-5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
          תויתלשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
          20 דנוב לת (00) לס MTF
          60 דנוב לת (00) לס MTF
          לבולג דנוב לת (00) לס MTF
          תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
          ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          תואושת דנוב לת (00) לס MTF
          60 דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
          ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
          20 דנוב לת (00) לס לארה
          40 דנוב לת (00) לס לארה
          60 דנוב לת (00) לס לארה
          לבולג דנוב לת (00) לס לארה
          תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
          טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
          ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          0BLSTAR Israel Gov USD Bond (D) לס לארה
          IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
          5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
          IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
          רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
          2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
          BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
          LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
          60 דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          ילקש דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          תואושת דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
          +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
          2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
          תויתלשממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
          לבולג דנוב לת (00) יETF תוגספ
          20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          S&P US TREY 7-10 (0D) ETF םסק
          S&P US TREY INF PROT 1-3 (0D) ETF םסק
          S&P US TREY 1-3 (0D) ETF םסק
          S&P US TREY INF PROT 3-5 (0D) ETF םסק
          S&P US TREY 3-5 (0D) ETF םסק
          רלוד-דנוב לת (D) ETF‏0 םסק
          ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          S&P GSCI (D4)ETF םסק
          ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
          קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
          ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
          IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
          IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
          IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          BB AGRI (4D)ETF םסק
          BB OIL (4D)ETF םסק
          LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
          2025 דומצ 00) BULLET) יETF םסק
          2023 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
          2025 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
          יללכ יתלשממ ח"גא (00) יETF םסק
          2023 דומצ BULLET סדקניא (00) יETF םסק
          60 דנוב לת הרשכ (00) יETF םסק
          מקמ (00) יETF םסק
          5-10 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
          0-2 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
          2-5 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
          תויתלשממ דדמ תודומצ (00) יETF םסק
          תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) יETF םסק
          20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          0-2 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
          +5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
          2-5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
          לשממ העובק תיביר תוילקש (00) יEFT םסק
          ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          רתי תודומצ דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          תואושת דנוב לת הרשכ (00) לס תילכת
          מקמ (00) לס תילכת
          5-10 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
          0-2 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
          2-5 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
          0-3 ילקש (00) לס תילכת
          תויתלשממ תוילקש (00) לס תילכת
          תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) לס תילכת
          שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
          0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
          +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
          2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
          20 דנוב לת (00) לס תילכת
          40 דנוב לת (00) לס תילכת
          60 דנוב לת (00) לס תילכת
          לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
          רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
          ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
          IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
          BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
          LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
          BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
          נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת