הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/18 01:07:47        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12439 90/10 לס לארה
          10847 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  271   11730   11730   +0.09%   11730 80/20 לס לארה
  1182   10996   11063   +0.35%   11014 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10950 רצק 95/5 לס לארה
          12452 85/15 לס לארה
          11308 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  126770   369.2   369.53   +0.02%   369.51 50 ילקש דנוב לס לארה
  253719   352.88   354.4   +0.16%   353.7 ילקש תואושת דנוב לס לארה
          274.25 םינוליג לס לארה
  213839   346.57   346.91   +0.10%   346.74 5-10 לילג לס לארה
          232.29 0-2 לילג לס לארה
  83399   267.16   267.22   +0.01%   267.21 2-5 לילג לס לארה
  818   1222   1222   +0.56%   1222 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          348.76 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  3892   425   425   +0.37%   425 PM בהז לס לארה
          229.88 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  12450   401.62   401.62   +0.05%   401.62 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.61 מ"קמ לס לארה
          26985 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
          42000 ורוי ןודקיפ לס לארה
  2933   5113.02   5113.02   +0.00%   5113.02 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  655   35755   35819   -0.11%   35796 רלוד ןודקפ לס לארה
  55056   157.52   157.52   +0.17%   157.52 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  98265   577.91   579.43   +0.26%   579.43 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  128633   614.34   615.15   +0.23%   615.03 5+ רחש לס לארה
  167985   420.26   420.42   +0.06%   420.4 2-5 רחש לס לארה
  20221   460.26   460.67   +0.11%   460.67 יללכ רחש לס לארה
  400762   335.5   336.36   +0.13%   336.01 20 דנוב לת לס לארה
          313.1 40 דנוב לת לס לארה
  508949   324.62   325.13   +0.09%   324.9 60 דנוב לת לס לארה
  263557   355.86   357.93   +0.35%   357.82 לבולג דנוב לת לס לארה
          345.16 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  12507   338.78   339.1   +0.13%   339.06 רגאמ דנוב לת לס לארה
  177697   333.32   333.8   +0.07%   333.67 תודומצ דנוב לת לס לארה
  51639   317.92   318.04   +0.01%   317.99 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
          336.47 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  600   331.21   331.21   +0.06%   331.21 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  575550   360.97   361.97   +0.16%   361.73 ילקש דנוב לת לס לארה
  225417   348   348.8   +0.23%   348.54 תואושת דנוב לת לס לארה
          358.05 3גא רלוד ןדע
  658   9911   9911   -0.18%   9911 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          226.22 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  1331   3321.28   3321.29   +0.06%   3321.28 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          3358 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  38957   3354.24   3357.2   +0.08%   3356.68 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  9274   3341.62   3342.51   -0.04%   3342.37 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1477   3376.6   3376.6   -0.03%   3376.6 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  7344   2773.9   2776.6   +0.25%   2773.9 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12587 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13293 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  27398   7365.6   7396.86   +0.09%   7388.32 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  500   13264   13264   +0.07%   13264 595 AlphaBeta לס תוגספ
  3216   9270   9305.9   +0.01%   9305.9 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  35488   2005.5   2016.1   +0.28%   2009.67 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  16   12624   12624   +0.06%   12624 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11046 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9649 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  2443   2510.5   2510.5   +0.16%   2510.5 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10852 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
  347   10450   10474   -0.05%   10460 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          433.89 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13019 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  56869   1147.41   1150   +0.02%   1147.61 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  168812   332.33   332.57   -0.04%   332.37 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  3120   3107.75   3107.75   -0.03%   3107.75 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  4446   3223   3225.65   +0.11%   3223.59 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  2512   8741   8752   +0.25%   8751.01 ימלוע דנוב לס תוגספ
  8716   2428   2434   +0.32%   2433.81 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  7984   3756.79   3757.87   -0.03%   3757.87 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
  28525   3705   3713.15   +0.14%   3712.51 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
  375   3662.76   3663.5   -0.27%   3663.07 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  581076   358.96   359.65   +0.19%   359.54 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  7476   270.15   270.17   +0.02%   270.16 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.58 2דס םינוליג לס תוגספ
          2811.09 3דס םינוליג לס תוגספ
          342.6 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  9432   341.13   342   +0.05%   341.3 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  7474   341   341   -0.03%   341 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          355.94 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          230.77 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          264.49 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  114353   264.48   264.6   +0.02%   264.52 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  3230   264.33   264.33   -0.10%   264.33 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  12168   2742.72   2743   +0.04%   2742.85 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  1039   3394.2   3395   +0.08%   3394.49 םילילג לס תוגספ
          191.49 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          112.78 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  21700   129.45   129.54   -0.41%   129.53 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          395.29 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4098 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  34909   277.46   277.46   +0.00%   277.46 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.56 2דס מ"קמ לס תוגספ
          572.5 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.85 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  8358   472.15   472.29   -0.07%   472.23 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  482   10182   10182   -0.02%   10182 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          405.88 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  150   10012   10012   -0.04%   10012 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  5957   1089   1089   +0.32%   1089 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          779.6 תורוחס לס תוגספ
  3500   5230.28   5230.28   -0.00%   5230.28 ןודקיפ לס תוגספ
  355   35775   35798   -0.08%   35777 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  359   35775   35775   -0.16%   35775 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  348   35818   35818   +0.25%   35818 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  73   41926   41926   -0.04%   41926 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  625   35760   35780   -0.20%   35766 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
  28033   210.42   210.42   -0.11%   210.42 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  18248   6267.1   6274.18   +0.18%   6274 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1376   3124.02   3124.02   +0.01%   3124.02 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          6000.2 1דס +5 רחש לס תוגספ
          606.54 2דס +5 רחש לס תוגספ
  6870   603.59   603.66   +0.06%   603.6 3דס +5 רחש לס תוגספ
  13441   4312.19   4314.33   +0.02%   4313.71 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  6839   4142.37   4144.39   +0.14%   4144.39 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  107068   418.79   419   +0.02%   418.93 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  70146   415.25   415.46   +0.07%   415.45 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  323   4661.6   4663   +0.24%   4661.93 םירחש לס תוגספ
          11163 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  13212   3428.41   3431.91   +0.15%   3429.39 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  175139   334.08   334.34   +0.10%   334.12 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  500   3209.8   3209.8   +0.07%   3209.8 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          314.25 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  45290   3324.42   3331.75   +0.10%   3329.36 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  252300   325.29   325.88   +0.06%   325.83 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          3568.24 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  2957   3176.13   3176.6   +0.03%   3176.37 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
          3314.81 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  6233   3689   3694.66   +0.08%   3694.63 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  91596   3680.16   3689.21   +0.20%   3688.01 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  40124   358.54   358.67   +0.12%   358.61 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  67515   3486.3   3494.28   +0.20%   3491.21 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  176979   3527.76   3535.26   +0.16%   3528.98 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  2867   1508.19   1510.9   +0.32%   1509.34 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  505   3395.52   3395.52   +0.07%   3395.52 רגאמ דנוב לת תוגספ
  132   15185   15185   +0.15%   15185 90/10 םסק
  134   14216   14245   -0.18%   14231 80/20 םסק
  741   8844   8900   -0.12%   8865.54 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10159 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11121 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  64   11277   11277   -0.12%   11277 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  58   3438.29   3438.29   +0.03%   3438.29 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  3034   12628   12645   -0.09%   12628 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  14863   5760   5780   -0.09%   5779 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  4506   15560   15584   +0.07%   15581 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  21805   2521   2522   +0.43%   2521.75 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  15410   3573.51   3586   +0.17%   3577.44 לבולג דנוב םסק
  3000   3354.5   3354.5   -0.04%   3354.5 3-5 דומצ דנוב םסק
  9281   3689.78   3693.89   -0.01%   3693.41 50 ילקש דנוב םסק
  7996   3707.33   3711.62   +0.15%   3710.76 3-5 ילקש דנוב םסק
          5012.88 ב ובמ'ג םסק
  55680   249.8   251   -0.48%   249.8 יעבט זג םסק
          2742.69 םינוליג םסק
  5284   3432.33   3434.01   +0.08%   3433.79 5-10 לילג םסק
  4989   3585.68   3588.86   +0.17%   3588.37 ח"גא 5-10 לילג םסק
  1875   2326.15   2326.15   +0.03%   2326.15 0-2 לילג םסק
          2661.84 2-5 לילג םסק
  1442   3326.09   3326.5   -0.04%   3326.35 יללכ לילג םסק
  5674   863.01   867.99   -0.21%   863.01 דנוב ייה םסק
  8272   4036   4063   +0.61%   4044.59 בהז םסק
  13590   1178   1190.98   +0.79%   1183.3 TR ילקש בהז םסק
          2111.17 2-5 לילג רסח םסק
          1311.38 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3100.56 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          296.41 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  6455   2772.83   2772.89   +0.00%   2772.83 מ"קמ םסק
          10160 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  38091   1430   1447   -0.44%   1433.41 טפנ םסק
  63238   608.5   616   -0.03%   610.3 TR ילקש טפנ םסק
  2000   566.99   568   +1.31%   567.5 FIX ףסכ הרוחס םסק
  49   876   876   +0.08%   873.15 תורוחס םסק
  1300   161.2   161.2   +1.29%   161.2 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  60   13468   13468   -0.09%   13468 יללכ ח"גא לס םסק
  159   13177   13177   +0.18%   13177 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12374 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12616 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10995 ביד לת+רצק לס םסק
          41981 וריא ןודקיפ םסק
  234   35800   35864   -0.08%   35825 רלוד ןודקיפ םסק
          6239.06 1דס ןודקיפ םסק
          5362.94 3דס ןודקיפ םסק
          9964 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  301   8800   8800   -2.74%   8800 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2074.84 60 דנוב לת טרוש םסק
          2639.69 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1489.01 40 דנובלת טרוש םסק
  13619   3160.83   3161.3   +0.02%   3160.83 0-2 רחש םסק
  1325   6078   6084.38   +0.03%   6081.03 +5 רחש םסק
  5000   4187.27   4187.27   +0.07%   4187.27 2-5 רחש םסק
  1847   5150   5189.17   -0.10%   5185.24 5+ 1147 רסח רחש םסק
  615   4588.9   4588.9   +0.14%   4588.9 יללכ רחש םסק
  30557   3327.46   3333.31   +0.23%   3332.62 20 דנוב לת םסק
  80   3126.48   3126.48   +0.09%   3126.48 40 דנוב לת םסק
  43253   3238.45   3242.19   +0.11%   3241.22 60 דנוב לת םסק
  3800   3428.2   3428.2   +0.03%   3428.2 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3389.49 רגאמ דנוב לת םסק
          3322.87 דומצ דנוב לת םסק
  11234   3173.3   3173.77   +0.13%   3173.77 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  6300   3362.51   3365.37   +0.33%   3364.5 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3308.5 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  17038   3606   3616.47   +0.20%   3609.98 ילקש דנוב לת םסק
  4881   3488.89   3495.5   +0.24%   3495.5 תואושת דנוב לת םסק
          14692 ינוניב 90/10 תילכת
          11111 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14402 ינוניב 80/20 תילכת
          14980 ל"וח 80/20 תילכת
          10971 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13082 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12385 בלושמ ח"גא תילכת
          9031 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  27554   3359.3   3363.5   +0.14%   3361.8 2-דס 20 דנוב תילכת
  2500   2722.88   2722.88   +0.01%   2722.88 1-דס םינוליג תילכת
  5000   272.71   272.71   +0.04%   272.71 2-דס םינוליג תילכת
          3578.9 1-דס 5-10 לילג תילכת
  902   3413.72   3413.72   +0.07%   3413.72 2-דס 5-10 לילג תילכת
          339.95 3-דס 5-10 לילג תילכת
  4213   356.03   356.03   +0.21%   356.03 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2300.96 1-דס 0-2 לילג תילכת
  1295   2661.91   2662   +0.02%   2661.98 1-דס 2-5 לילג תילכת
  15234   265.7   265.92   +0.04%   265.82 2-דס 2-5 לילג תילכת
  6438   4216   4252   +0.62%   4235.33 בהז תילכת
          2048.93 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2260.93 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1121.27 40 435 דנוב לת רסח תילכת
  62708   1296.56   1300   -0.09%   1297.83 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  61444   1376.42   1382.08   -0.21%   1381.82 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  1674   3680   3692   +1.34%   3686.56 ףסכ תילכת
  716   47694   47821   +0.23%   47821 גנילרטש הריל תילכת
          10859 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11128 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10910 רצק יתלשממ תילכת
  12060   394.08   394.08   +0.05%   394.08 ילקש יתלשממ תילכת
          10955 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  407   2776.24   2776.24   +0.00%   2776.24 1-דס מקמ תילכת
  3069   1460   1472   -0.16%   1464.62 טפנ תילכת
  32334   5380.93   5380.93   +0.00%   5380.93 ןודקיפ תילכת
  1003   41800   41900   -0.20%   41820 וריא ןודקיפ תילכת
  3899   35759   35825   -0.18%   35776 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  744   37021   37111   -0.15%   37053 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3128.1 0-2 רחש תילכת
  20   6077   6077   +0.30%   6065.17 1-דס +5 רחש תילכת
  41117   609.57   610.46   +0.17%   610.23 2-דס +5 רחש תילכת
  506   4186.96   4186.96   +0.02%   4186.96 1-דס 2-5 רחש תילכת
  20649   419.59   419.73   +0.02%   419.71 2-דס 2-5 רחש תילכת
          4557.02 1-דס םירחש תילכת
  20000   453.97   454.11   +0.24%   454.04 2-דס םירחש תילכת
  426   12594   12595   +0.03%   12595 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12721 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12746 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12535 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11705 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11331 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12773 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11345 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  649311   166.93   167.26   +0.12%   167.17 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  44966   333.51   333.51   +0.14%   333.51 3-דס 20 דנוב לת תילכת
          3139.54 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  7   312.97   312.97     312.97 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  23055   3249.92   3255.93   +0.11%   3255.81 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  213192   324.53   325.11   +0.10%   324.98 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  3620   3564.5   3564.5   -0.86%   3564.5 לבולג דנוב לת תילכת
          3451.44 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  10732   3392.02   3395.61   +0.13%   3395.61 רגאמ דנוב לת תילכת
  2441   3178   3178.41   +0.06%   3178.41 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  1022   3366.38   3366.38   -0.02%   3366.38 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
          3316.1 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  7194   3757.18   3764.4   +0.18%   3764.4 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  3000   3712.27   3712.27   +0.15%   3712.27 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
          3661.5 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  44957   3585   3596.77   +0.17%   3594.1 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  676874   361.8   362.5   +0.11%   362.19 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  40804   3488.8   3499.49   +0.33%   3497.96 תואושת דנוב לת תילכת
  53345   3527.47   3541.45   +0.22%   3535.46 ילקש תואושת דנוב לת תילכת