הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 11:38:21        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  14300   429.35   429.35     429.35 20 דנוב לת (00) לס MTF
  3204   427.47   427.47   +0.06%   427.47 60 דנוב לת (00) לס MTF
          287.54 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  50830   374.62   375.24   +0.14%   375.17 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  64783   422.93   423.15   +0.16%   423.15 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  9931   306.25   306.25     306.25 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          367.3 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  65140   383   383.73   +0.08%   383.73 5-10 לילג לס MTF
  42687   349.82   349.82   +0.07%   349.82 2-5 לילג לס MTF
  7248   375.68   376.11   +0.11%   376.11 רחש לס MTF
  33690   476.52   476.86   +0.17%   476.86 5+ רחש לס MTF
  500   403.92   403.92   +0.00%   403.92 2-5 רחש לס MTF
  135295   347.78   347.96   +0.15%   347.96 20 דנוב לת (00) לס לארה
          322.27 40 דנוב לת (00) לס לארה
  99327   335.5   335.71   +0.09%   335.66 60 דנוב לת (00) לס לארה
  81585   340.45   343.25   +0.34%   343.22 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  7759   345.05   345.96   +0.08%   345.05 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  42240   323.51   324.68   +0.09%   324.68 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  43206   383.04   383.17   +0.01%   383.16 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  3016   364.8   365.23   +0.16%   365.23 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  39461   379.59   379.59   +0.17%   379.59 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  9614   355.2   356.05   +0.15%   356.03 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  26667   347.89   347.89   +0.15%   347.89 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  17562   617.06   620.16   -0.23%   617.06 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          366.2 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
          163.88 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  173612   345.34   345.51   +0.11%   345.51 60 דנוב לת שכ לס לארה
          364.01 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
          1311.8 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
          10979 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
  16583   403.69   403.69   +0.03%   403.69 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  2355   353.12   353.12   +0.18%   353.12 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          232.02 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          271.62 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
          9252.93 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  5276   679.61   683   +0.35%   682 DB LIQ COMMOD תורוחס (D) ETF‏4 תוגספ
          335.12 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          361.67 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          3548.97 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          4766.5 רחש ETF תוגספ
          6259.48 5+ רחש ETF תוגספ
          3126 0-2 רחש ETF תוגספ
          4183.31 2-5 רחש ETF תוגספ
  7856   3426.09   3430.4   +0.49%   3430.4 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
          3468.08 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  16167   3469.5   3475.71   +0.09%   3475.71 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8978   3340.9   3343.25   -0.06%   3340.9 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  22060   3788.93   3798.3   +0.09%   3798 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  7818   3809.79   3814.01   -0.04%   3814.01 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  699   3747.26   3747.26   +0.16%   3747.26 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3707.03 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3643.33 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  172   3476.95   3476.95   +0.35%   3476.95 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  165606   362.29   362.76   +0.19%   362.76 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          277.75 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
          268.52 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  897   3487.82   3487.82   +0.18%   3487.82 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          419.9 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          13261 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          275.09 ישדוח הנידמ חגא תבלושמ(ETF‏(00 תוגספ
          2555.78 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1520.47 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          1169.48 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
  521   2922.11   2922.11   -0.00%   2922.11 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
  8500   2047.11   2049.15   -0.01%   2047.11 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10162 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
          13780 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          13549 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          443.45 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10577 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          590.72 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          12941 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10343 קש נמ20/80 יללכ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  13344   481   482.53   +0.10%   482.53 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10262 0-5S&P500 10/90IBOXXושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11315 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
          7685.57 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2600.1 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
          9824 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  121   1077.49   1077.49     1077.49 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  29148   343.91   344.04   +0.13%   344.04 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  46296   323.72   323.72   +0.13%   323.72 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  16205   336.12   336.16   +0.07%   336.16 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1579   3432.51   3436.02   +0.11%   3432.51 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1350   3418.2   3418.2     3418.2 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6585   3465.6   3477.96   +0.13%   3470.13 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  469   3515.37   3515.37   +0.23%   3515.37 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3687   3471   3478.43   +0.19%   3478.43 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5887   3242.89   3243.94   +0.10%   3242.89 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3887   3497.08   3497.59   +0.10%   3497.59 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3156   3822.69   3826.32   +0.09%   3826.32 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  4878   3569.07   3570.16   +0.17%   3570.16 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2747.04 ןוליג ETF םסק
          3415.26 לילג ETF םסק
  1741   3547.59   3559.23   +0.13%   3557.91 5-10 לילג ETF םסק
          2341.52 0-2 לילג ETF םסק
          2704.94 2-5 לילג ETF םסק
          102.33 60 דנוב לת שכ ETF םסק
          3515.96 יללכ יתלשממ ETF םסק
  939   2770   2776.41     2776.41 מקמ ETF םסק
          3634.89 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          263.4 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1389.16 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          4902.41 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
  165   3030   3030   +0.53%   3030 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          13778 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          777.06 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12747 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          16278 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2661 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10099 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10499 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
          11327 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11135 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10473 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  45   11517   11517   +0.02%   11517 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          12607 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          13503 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          1144.72 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  6611   535.55   539   -0.63%   535.55 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13020 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          6167 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
          9490.35 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  2739   3861   3864.6   +0.17%   3864.6 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
          923 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          123.55 BB AGRI (4D)ETF םסק
  3500   1300.5   1300.5   -0.54%   1300.5 BB OIL (4D)ETF םסק
          3980.82 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
          4694.57 רחש EFT םסק
          6333.99 5+ רחש EFT םסק
          3162.71 0-2 רחש EFT םסק
          4233.99 2-5 רחש EFT םסק
  1013   3460.19   3460.2   +0.48%   3460.2 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  62   3217   3217   +0.10%   3217 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3340.98 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2573   3399   3425   +0.45%   3425 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3431.09 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3460.05 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  500   3238.84   3238.84   +0.14%   3238.84 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3475.73 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  6930   3336.49   3336.82   +0.03%   3336.49 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3631.32 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2382   3795.29   3796.08   +0.17%   3796.08 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  1400   3570.84   3570.84   +0.12%   3570.84 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  100   3742.76   3742.76   +0.35%   3742.76 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3456.74 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  1055   3506.38   3506.38   -0.13%   3506.38 רלוד דנובלת.םסק
          365.36 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  808   3800   3809.22   -0.04%   3809.22 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  176291   344.2   345.2   +0.15%   345.2 20 דנוב לת (00) לס תילכת
          322.4 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  48935   335.02   335.58   +0.07%   335.55 60 דנוב לת (00) לס תילכת
          3419.68 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3479 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
          3467.45 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3462.84 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  12679   3243.32   3243.82   +0.30%   3243.32 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  1435   3487.71   3487.71   +0.12%   3487.71 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  8219   3340.25   3342.44   -0.06%   3340.25 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  4010   365.4   365.8   +0.14%   365.8 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  1172   3732.32   3743.22   +0.17%   3743.22 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3704 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  2155   3574.47   3574.67   +0.18%   3574.67 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  2360   3474.44   3483.64   +0.34%   3483.64 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          12755 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          10996 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          12928 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11440 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12957 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11912 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
          9632 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
          1322.72 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  799   4087   4143.36   -1.36%   4087 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  829   3022   3040   -2.87%   3022 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  29534   635.4   636.08   +0.23%   636.08 5+ לס תילכת
          351.74 5-10 לס תילכת
          272.94 ןוליג לס תילכת
          2312.83 0-2 לילג לס תילכת
          269.85 2-5 לילג לס תילכת
          3483.28 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
          3565.33 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          400.12 ילקש יתלשממ לס תילכת
          2779.5 מקמ לס תילכת
          461.94 רחש לס תילכת
          3127.66 0-2 רחש לס תילכת
          424.02 2-5 רחש לס תילכת
          12529 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          12938 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          12893 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11072 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15065 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          15123 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          14708 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11251 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת