הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 13:38:24        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  30107   439.79   439.89   -0.01%   439.85 20 דנוב לת (00) לס MTF
  51063   436.51   436.98   +0.01%   436.98 60 דנוב לת (00) לס MTF
          297.96 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  65590   382.88   383.6   +0.01%   382.94 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  148630   432.62   433.78   -0.03%   433.31 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  80834   313.37   313.42   +0.04%   313.37 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  15198   375.53   375.55   -0.03%   375.53 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  31224   390.68   390.68   +0.00%   390.68 5-10 תויתלשממ דדמ תודומצ לס MTF
          351.85 2-5 תויתלשממ דדמ תודומצ לס MTF
  56699   383.02   383.39   -0.03%   383.16 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  143358   491.16   493.18   -0.10%   492.64 5+ תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  189330   407.6   408.52   -0.09%   408.35 2-5 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  34291   355.9   355.97   +0.01%   355.97 20 דנוב לת (00) לס לארה
  91163   329.04   329.06   +0.02%   329.04 40 דנוב לת (00) לס לארה
  55342   342.96   342.99   +0.03%   342.96 60 דנוב לת (00) לס לארה
  237804   354.6   354.9   +0.19%   354.9 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  126453   351.23   352.39   -0.02%   352.35 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  1432651   327.88   328.06   -0.04%   327.88 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  276542   393.46   393.69   +0.12%   393.61 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  124960   373.67   373.85   +0.04%   373.67 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  168235   387.8   388.01   -0.01%   387.8 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  45556   363.37   363.59   -0.05%   363.37 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  29850   360.7   361.19   -0.07%   360.7 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          99.55 0BLSTAR Israel Gov USD Bond (D) לס לארה
  25648   626.69   628.6   -0.13%   627.43 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          375.9 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
  3406   167.43   167.43   +0.05%   167.43 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  6819   353   353.06   -0.02%   353.06 60 דנוב לת שכ לס לארה
          372.99 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
  500   1349.4   1349.4   -0.13%   1349.4 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
          11042 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
          409.86 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
          359.12 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          232.06 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          271.66 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
  105   9460   9460   -0.03%   9460 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
          343.66 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
  122455   370.81   370.83   -0.01%   370.81 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          3653.35 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          4860.01 רחש ETF תוגספ
  5385   6478.21   6487.23   +0.08%   6478.32 5+ רחש ETF תוגספ
          3134.58 0-2 רחש ETF תוגספ
  4615   4230   4232.42   +0.03%   4231.41 2-5 רחש ETF תוגספ
  114   3542.5   3546.29   +0.16%   3546.29 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  2627   3547.58   3547.58   +0.04%   3547.58 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  5924   3550.29   3552.2   -0.03%   3550.99 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3753   3351.88   3352.7   -0.08%   3352.7 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  27697   3880.96   3885.49   +0.00%   3881.16 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  7660   3891.57   3892.89   +0.10%   3892.89 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  16975   3824.96   3829.03   -0.06%   3826.74 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  92730   3827   3831.85   +0.19%   3830.6 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  1364   3757.24   3757.48   +0.01%   3757.48 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  35774   3596.71   3600.82   -0.03%   3597.34 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  830598   371.08   371.47   +0.07%   371.1 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          277.99 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  9   269.5   269.5   -0.07%   269.5 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  12672   3547.92   3548.68   -0.02%   3548.68 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  98424   431.38   431.71   -0.10%   431.71 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          13475 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
  2367   2618   2618   -0.10%   2618 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1531.14 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          1175.5 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          3002.77 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          2069 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10277 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
          13993 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  73   13807   13807   -0.13%   13807 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          452.6 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10784 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          601.32 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          13170 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  8684   489.38   489.38   +0.27%   489.38 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11532 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
  1428   7710.24   7712.21   -0.50%   7712.21 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2641.76 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
  299   9910   9910   -0.30%   9910 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  19510   1159   1162   -0.69%   1159 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  758560   351.99   352.68     352.05 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          330.09 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  17086   343.56   343.61   -0.05%   343.56 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3504.63 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3447.05 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  24900   3522.34   3524.49   -0.00%   3523.07 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  2911   3641.47   3652.61   -0.01%   3641.86 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6481   3547.91   3549.42   -0.03%   3547.91 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  4894   3275.73   3276.2   +0.01%   3276.2 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5706   3564.3   3564.42   -0.00%   3564.3 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  10091   3904.63   3907.87   +0.03%   3904.63 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  7534   3643.47   3645.39   -0.01%   3643.47 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2242 S&P US TREY 7-10 (0D) ETF םסק
          3858.5 S&P US TREY INF PROT 1-3 (0D) ETF םסק
  750   11670   11670   -0.03%   11670 S&P US TREY 1-3 (0D) ETF םסק
          5080.5 S&P US TREY INF PROT 3-5 (0D) ETF םסק
          16514 S&P US TREY 3-5 (0D) ETF םסק
          2746.93 ןוליג ETF םסק
  14934   3480.99   3481.89   +0.03%   3480.99 לילג ETF םסק
  6310   3617.48   3618.47   +0.02%   3618.47 5-10 לילג ETF םסק
          2332.78 0-2 לילג ETF םסק
          2717.82 2-5 לילג ETF םסק
  47746   104.72   104.72     104.72 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  1116   3581.05   3582.18   +0.01%   3581.05 יללכ יתלשממ ETF םסק
          2778.3 מקמ ETF םסק
  20477   3726.72   3728.49   +0.18%   3726.79 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          254.8 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1351.4 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          4682.35 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          2937.85 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          14004 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
  26   758   758     758 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12838 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
  30   16635   16635   -0.07%   16635 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2733 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10610 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10737 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
  208   11538   11538   -0.12%   11538 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11182 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10673 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  125   11778   11778   -0.09%   11778 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          12888 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          13849 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  29662   1235   1239.5   -0.12%   1239.5 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  24845   488.1   491   -2.59%   491 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13290 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
  799   6271   6271     6271 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
          9709.75 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  14531   3855.2   3872.3   -0.10%   3855.2 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
  1652   937   937   -0.27%   937 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          131.7 BB AGRI (4D)ETF םסק
  22712   1186   1194   -2.10%   1194 BB OIL (4D)ETF םסק
  2050   4290   4302   -0.64%   4302 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  138848   1032   1032.99   -0.01%   1032.83 2025 דומצ 00) BULLET) יETF םסק
  7723   1032.59   1033.63   +0.08%   1032.59 2023 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  90013   1036.32   1039.95   -0.05%   1036.32 2025 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  23577   1021.76   1022.06   +0.00%   1021.76 2023 דומצ BULLET סדקניא (00) יETF םסק
  3120   4790.36   4790.36   -0.07%   4790.36 רחש EFT םסק
  7080   6551.18   6558.9   -0.07%   6552.55 5+ רחש EFT םסק
          3171.91 0-2 רחש EFT םסק
  6392   4279.16   4281.17   -0.09%   4279.16 2-5 רחש EFT םסק
  6398   3526.33   3527.37   -0.01%   3527.16 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3281.06 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  6461   3418.09   3418.31   +0.00%   3418.26 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  7558   3534.58   3537.62   +0.16%   3537.62 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3506.58 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3517.04 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  9200   3270.71   3271.47   +0.01%   3271.47 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  108   3550.44   3550.44   +0.03%   3550.44 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2177   3343.42   3343.42   -0.10%   3343.42 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  63900   3725.06   3727.55   +0.04%   3725.86 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  12298   3878.41   3895.41   -0.05%   3878.41 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  5139   3622.01   3644.07   -0.01%   3643.62 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  3944   3818.87   3818.87   -0.17%   3818.87 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3539.14 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  219   3524.71   3524.71   -0.31%   3524.71 רלוד דנובלת.םסק
  40158   374.33   374.33   +0.20%   374.33 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          3883.26 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  23432   353.03   353.17   +0.04%   353.17 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  22532   329.18   329.18   +0.02%   329.18 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  4196692   342.82   343.1   +0.02%   342.89 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  845   3547.67   3547.68   +0.11%   3547.68 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3554.81 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  32555   3546.75   3547.54   +0.04%   3547 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3544.63 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  125576   3275.15   3276.84   -0.02%   3275.85 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  1024   3553.56   3553.56   +0.01%   3553.56 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  2486   3349.34   3353.63   -0.02%   3353.63 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  196972   373.98   374.49   +0.08%   374.33 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  15518   3820.55   3821.74   -0.01%   3821.74 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  117545   3821.74   3823.34   +0.15%   3821.74 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  5278   3646.6   3647.4   -0.01%   3647.4 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  31036   3603.85   3609.34   -0.07%   3603.85 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  2000   12942   12942   +0.04%   12942 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          11095 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          13018 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11479 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          13189 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12044 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
          9864.64 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
          1229 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  979   4454   4456   -0.60%   4456 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  3120   3256   3273   +0.16%   3256 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  11235   656.63   656.68   +0.10%   656.68 5+ לס תילכת
  4184   358.8   358.8   +0.09%   358.8 5-10 לס תילכת
  53716   273.01   273.01   -0.02%   273.01 ןוליג לס תילכת
  77   2312.54   2312.54     2312.54 0-2 לילג לס תילכת
  101277   271.13   271.19   +0.02%   271.19 2-5 לילג לס תילכת
          3552.94 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
          3647.92 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          407.97 ילקש יתלשממ לס תילכת
  719   2782.16   2782.17   -0.00%   2782.16 מקמ לס תילכת
  100000   473.27   473.27   -0.01%   473.27 רחש לס תילכת
          3134.19 0-2 רחש לס תילכת
  71772   428.96   429.01   +0.04%   428.96 2-5 רחש לס תילכת
          12646 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          13123 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          13044 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11201 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15374 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          15477 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          15031 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11368 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת