הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

24/09/17 10:22:22        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12382 90/10 לס לארה
          10760 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11505 80/20 לס לארה
  2405   10858   10859   -0.05%   10858 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10940 רצק 95/5 לס לארה
          12414 85/15 לס לארה
          11163 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  5000   358.27   358.27   -0.06%   358.27 ילקש תואושת דנוב לס לארה
          274.18 םינוליג לס לארה
          341.74 5-10 לילג לס לארה
          228.9 0-2 לילג לס לארה
          262.9 2-5 לילג לס לארה
          1245.51 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          364 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  1380   417.8   421.8   -1.48%   418.7 PM בהז לס לארה
          234.52 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
          402.57 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.57 מ"קמ לס לארה
          28425 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
          42128 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5110.65 ח"ש ןודקיפ לס לארה
          35184 רלוד ןודקפ לס לארה
  24445   163.63   163.63   +0.01%   163.65 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
          584 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  37749   616.77   617.01   -0.11%   616.77 5+ רחש לס לארה
  5864   423.08   423.26   -0.00%   423.26 2-5 רחש לס לארה
  43293   461.5   462.39   -0.03%   461.56 יללכ רחש לס לארה
  51068   331.81   331.86   -0.09%   331.81 20 דנוב לת לס לארה
  13590   309.28   310.3   +0.03%   309.47 40 דנוב לת לס לארה
  21322   321.05   321.1   -0.04%   321.1 60 דנוב לת לס לארה
          347.54 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  60127   337.98   338.16   -0.09%   337.98 רגאמ דנוב לת לס לארה
  31029   328.66   329.2   -0.01%   328.75 תודומצ דנוב לת לס לארה
          313.67 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  26382   330.92   331.15   +0.03%   331.15 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
          329.93 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  635679   364.94   365.35   -0.11%   365.28 ילקש דנוב לת לס לארה
          348.13 תואושת דנוב לת לס לארה
  10000   350.39   350.4   -0.49%   350.4 3גא רלוד ןדע
          10180 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          231.8 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  400   3277.91   3277.91   -0.09%   3277.91 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  417   3323.46   3323.46   -0.04%   3323.46 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  4854   2897.61   2899.1   -0.39%   2897.61 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12502 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13189 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  137   7284   7284   -0.70%   7284 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13186 595 AlphaBeta לס תוגספ
  2037   9278.99   9279   -0.35%   9279 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
          2059.49 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12531 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10939 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9625 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
          2606 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10700 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10411 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          429.12 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13008 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  3821   1173   1173   +0.13%   1173 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
          328.58 1דס 20 דנוב לס תוגספ
          3072.48 1דס 40 דנוב לס תוגספ
          3190.79 1דס 60 דנוב לס תוגספ
          8875 ימלוע דנוב לס תוגספ
          2520 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  1886   363.52   364   -0.07%   363.52 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.5 1דס םינוליג לס תוגספ
  52722   271.91   272   -0.00%   271.99 2דס םינוליג לס תוגספ
          2813.44 3דס םינוליג לס תוגספ
          338.26 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          336.67 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          336.59 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          351.27 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
  87754   227.75   227.75   -0.03%   227.75 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          260.6 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
          260.88 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          260.71 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
          2699.96 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3368.4 םילילג לס תוגספ
          195 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          118 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          126.69 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          397.85 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4113.66 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          277.48 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.51 2דס מ"קמ לס תוגספ
          571.32 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.42 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          463.01 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10258 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
  1   405   405   -0.01%   405 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10120 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  200   1078   1092.63   -1.34%   1078 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  791   632   632     632 תורוחס לס תוגספ
          5227.79 ןודקיפ לס תוגספ
          35249 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35202 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35277 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          42101 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  412   35013   35033   -0.33%   35026 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          217.58 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  794   6297.82   6297.82   -0.05%   6297.82 4דס 5+ רחש לס תוגספ
          3128.65 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          6064.6 1דס +5 רחש לס תוגספ
          610.1 2דס +5 רחש לס תוגספ
  985   607.13   607.13   -0.11%   607.13 3דס +5 רחש לס תוגספ
  2865   4343.48   4344.48   -0.03%   4344.48 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4183.16 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  23964   421.87   421.87   -0.08%   421.87 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  47768   419.03   419.03   -0.06%   419.03 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4674.9 םירחש לס תוגספ
          11184 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
          3390 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  20682   330.25   330.25   -0.10%   330.25 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3171.7 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          311.11 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  6231   3289.84   3289.9   -0.06%   3289.9 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          322.5 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          3137.6 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  4045   3304.7   3304.77   +0.00%   3304.76 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  2082   3723.42   3729.89   -0.06%   3725.17 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
          362.82 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  286   3488.99   3488.99     3488.99 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6889   3577.89   3578.21   +0.09%   3578.21 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1536.02 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
          3388.15 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15037 90/10 םסק
          14065 80/20 םסק
          9074.87 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10323 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11035 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  237   11140   11140   -0.03%   11140 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  4372   3430   3433.21   -0.03%   3433.21 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  552   12930   12930   -0.24%   12930 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          5828 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          16251 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          2618.71 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5010.64 ב ובמ'ג םסק
  99554   260.33   266   -5.79%   266 יעבט זג םסק
          2741.83 םינוליג םסק
          3382.13 5-10 לילג םסק
          3534.93 ח"גא 5-10 לילג םסק
  8503   2294.44   2294.59   -0.01%   2294.59 0-2 לילג םסק
  18337   2619.51   2619.9   -0.01%   2619.6 2-5 לילג םסק
  7914   3301.26   3308.77   -0.08%   3301.26 יללכ לילג םסק
          859 דנוב ייה םסק
  2922   4009.99   4040   -0.71%   4015 בהז םסק
  13563   1207   1220   -0.07%   1215.99 TR ילקש בהז םסק
          2149 2-5 לילג רסח םסק
          1301.11 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3110.46 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          308.9 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.97 מ"קמ םסק
          10020 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  33130   958.01   964.66   +1.14%   959.82 טפנ םסק
  44841   423   424   +2.13%   423.72 TR ילקש טפנ םסק
          593.74 FIX ףסכ הרוחס םסק
          701 תורוחס םסק
          157.12 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          13440 יללכ ח"גא לס םסק
          13074 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12275 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12416 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10980 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10938 ביד לת+רצק לס םסק
          42150 וריא ןודקיפ םסק
  2197   35030   35065   -0.46%   35065 רלוד ןודקיפ םסק
          6236.12 1דס ןודקיפ םסק
          5360.4 3דס ןודקיפ םסק
  96   10395   10395   +0.19%   10395 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          9003 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2116.11 60 דנוב לת טרוש םסק
          2720.04 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1534.6 40 דנובלת טרוש םסק
          3164.79 0-2 רחש םסק
          6113.62 +5 רחש םסק
  4712   4215.18   4216   -0.05%   4215.18 2-5 רחש םסק
          5171.76 5+ 1147 רסח רחש םסק
          4601.95 יללכ רחש םסק
  3084   3290.76   3291.5   -0.08%   3291.4 20 דנוב לת םסק
  788   3087.82   3087.82   -0.00%   3087.82 40 דנוב לת םסק
  156   3205   3205   +0.04%   3205 60 דנוב לת םסק
          3454.61 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3379.85 רגאמ דנוב לת םסק
          3283.9 דומצ דנוב לת םסק
          3133.06 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
          3314 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3299.83 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  1093   3649   3649   +0.03%   3649 ילקש דנוב לת םסק
  10621   3489.45   3489.45   -0.01%   3489.45 תואושת דנוב לת םסק
          14605 ינוניב 90/10 תילכת
          11037 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14223 ינוניב 80/20 תילכת
  221   14800   14801   -0.10%   14800 ל"וח 80/20 תילכת
          10938 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13089 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12356 בלושמ ח"גא תילכת
          9210.33 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
          3326.17 2-דס 20 דנוב תילכת
          2726.71 1-דס םינוליג תילכת
  5330   272.82   272.82   +0.10%   272.82 2-דס םינוליג תילכת
          3533.94 1-דס 5-10 לילג תילכת
          3370.6 2-דס 5-10 לילג תילכת
          335.87 3-דס 5-10 לילג תילכת
          352.32 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2275.49 1-דס 0-2 לילג תילכת
          2625.43 1-דס 2-5 לילג תילכת
  28440   261.51   261.53   +0.00%   261.53 2-דס 2-5 לילג תילכת
  1088   4160.01   4172.99   -1.52%   4160.02 בהז תילכת
          2098.82 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2232.29 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1170.86 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1345.59 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1365.52 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  4   3800   3800   -2.05%   3800 ףסכ תילכת
          47491 גנילרטש הריל תילכת
          10781 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11108 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10848 רצק יתלשממ תילכת
          395.79 ילקש יתלשממ תילכת
          10890 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
          2775.5 1-דס מקמ תילכת
  11734   973.71   976   +1.03%   975.8 טפנ תילכת
  159500   5378.42   5378.43   +0.00%   5378.43 ןודקיפ תילכת
  87   41310   41790   -0.89%   41790 וריא ןודקיפ תילכת
  1895   35030   35054   -0.59%   35030 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  15   35935   35940   -0.48%   35935 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3138.55 0-2 רחש תילכת
          6111.06 1-דס +5 רחש תילכת
          612.96 2-דס +5 רחש תילכת
          4225.66 1-דס 2-5 רחש תילכת
          422.79 2-דס 2-5 רחש תילכת
          4582.92 1-דס םירחש תילכת
          456.68 2-דס םירחש תילכת
          12534 ינוניב ח"גא קית תילכת
  157   12637   12637     12637 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  1664   12739   12739   +0.05%   12739 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12450 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11538 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11269 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12751 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11325 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  301632   165.15   165.2   -0.08%   165.15 1-דס 20 דנוב לת תילכת
          329.61 3-דס 20 דנוב לת תילכת
          3107.77 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          309.66 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  2537   3218.05   3218.25   -0.08%   3218.05 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  17184   321.12   321.12   -0.07%   321.12 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3472.18 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  1855   3385.97   3386.3   -0.06%   3385.97 רגאמ דנוב לת תילכת
  1598   3136.6   3136.6   -0.03%   3136.6 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  1550   3313.7   3313.7   -0.01%   3313.7 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
          3305.81 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  1450   3635.67   3636.54   -0.08%   3636.54 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  60661   364.45   366.1   -0.08%   366.06 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  3879   3490   3490   -0.03%   3490 תואושת דנוב לת תילכת
          3586.93 ילקש תואושת דנוב לת תילכת