הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/09/18 12:52:30        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12513 90/10 לס לארה
  393   10941   10941   +0.05%   10941 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  604   12010   12010   +0.08%   12010 80/20 לס לארה
          11131 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          11040 רצק 95/5 לס לארה
          12649 85/15 לס לארה
          11427 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  387752   371.82   372.25   +0.19%   372.22 50 ילקש דנוב לס לארה
  65447   357.05   357.31   +0.01%   357.2 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  15   275.39   275.39   +0.31%   275.39 םינוליג לס לארה
  46835   345.93   346.42   +0.11%   345.97 5-10 לילג לס לארה
  84481   268.01   268.15   +0.16%   268.02 2-5 לילג לס לארה
          1233.21 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          350.4 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  35000   400.85   400.85   +0.01%   400.85 ילקש יתלשממ לס לארה
          25729 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  15643   5114.24   5114.24   +0.00%   5114.24 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  456   35934   36009   +0.18%   35973 רלוד ןודקפ לס לארה
  38025   157.72   157.73   -0.03%   157.73 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  15157   584.71   585.21   -0.26%   584.71 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  33863   610.99   612.46   +0.17%   611.94 5+ רחש לס לארה
  15321   419.6   419.8   +0.07%   419.6 2-5 רחש לס לארה
  22442   459.6   459.6   +0.03%   459.6 יללכ רחש לס לארה
  220665   340.36   341.53   +0.18%   340.7 20 דנוב לת לס לארה
  65998   316.77   316.77   +0.24%   316.77 40 דנוב לת לס לארה
  131538   329.02   329.17   +0.26%   329.02 60 דנוב לת לס לארה
  77098   360.18   360.92   -0.12%   360.82 לבולג דנוב לת לס לארה
  42944   347.25   347.25   +0.03%   347.25 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  1006   342.96   342.96   +0.10%   342.96 רגאמ דנוב לת לס לארה
  51049   337.73   338.07   +0.15%   338.07 תודומצ דנוב לת לס לארה
  104252   320.92   321.07   +0.18%   321.07 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  4902   340.49   340.49   +0.11%   340.49 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  48159   334.28   334.36   +0.06%   334.28 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  52710   363.77   364.08   +0.03%   363.77 ילקש דנוב לת לס לארה
  58792   374.52   374.74   +0.08%   374.74 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת לס לארה
  931667   353.16   353.77   +0.21%   353.73 תואושת דנוב לת לס לארה
  17288   359.1   359.45   -0.01%   359.15 3גא רלוד ןדע
  499   9911   9911   -0.62%   9911 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          223.62 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  2622   3361.88   3362.27   +0.21%   3362.22 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  7330   3396   3397.38   +0.10%   3397 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  29060   3401.58   3405   +0.14%   3403.41 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  6522   3389.98   3391.21   +0.18%   3390.99 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  3883   3417.56   3419.5   +0.05%   3417.56 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  833   2779.6   2779.61   -0.73%   2779.6 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12730 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13611 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  1800   7439.3   7450.3   +0.14%   7450.3 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  82   13358   13358   +0.10%   13358 595 AlphaBeta לס תוגספ
  106   9407   9407   +0.29%   9407 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  17550   2007   2007   +0.16%   2007 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12747 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          9666 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
          2510 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10828 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10475 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          439.69 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13039 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  12190   1144.7   1147.99   -0.20%   1144.7 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  6730   336.92   336.93   +0.15%   336.92 1דס 20 דנוב לס תוגספ
          3134.55 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  2000   3261.87   3261.87   +0.18%   3261.87 1דס 60 דנוב לס תוגספ
          8807 ימלוע דנוב לס תוגספ
  1373   2444   2444   +0.15%   2444 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  7870   3812.86   3813.19   +0.01%   3812.86 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
  11108   3762.78   3763.97   +0.01%   3763.3 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
  7032   3663.63   3663.64   +0.03%   3663.64 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  1373   361.34   361.39   +0.02%   361.34 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.2 1דס םינוליג לס תוגספ
  2617   271.59   271.8   -0.01%   271.59 2דס םינוליג לס תוגספ
          2818.05 3דס םינוליג לס תוגספ
          341.04 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  103493   340.65   340.81   +0.32%   340.65 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  42885   340.46   340.87   -0.25%   340.46 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
  33212   355.46   355.76   -0.81%   355.46 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          231.17 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  56695   264.82   264.82   +0.25%   264.82 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  225758   264.95   264.98   +0.30%   264.95 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  56857   264.88   264.88   +0.24%   264.88 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  6481   2750.12   2750.34   +0.32%   2750.12 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3383.09 םילילג לס תוגספ
          109.16 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          126.82 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          394.69 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4093 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  21711   277.42   277.42   -0.02%   277.42 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.64 2דס מ"קמ לס תוגספ
          585.03 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          275.07 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          474 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10244 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          407.54 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10060 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  1259   1007   1009   +0.18%   1009 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          764.16 תורוחס לס תוגספ
          5231.44 ןודקיפ לס תוגספ
  3659   35937   35975   +0.21%   35975 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35864 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  85   35950   35981   -0.05%   35981 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          42112 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  745   35998   36005   +0.16%   36005 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          206.52 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  687   6242.98   6245.58   +0.18%   6242.98 4דס 5+ רחש לס תוגספ
          3124.11 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          5985 1דס +5 רחש לס תוגספ
  9990   603.1   603.67   -0.22%   603.67 2דס +5 רחש לס תוגספ
  841   600.5   600.85   +0.18%   600.5 3דס +5 רחש לס תוגספ
  1410   4305.87   4307.73   +0.07%   4305.87 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4132.05 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          419.09 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  2967   414.28   414.28   +0.01%   414.28 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4645.6 םירחש לס תוגספ
          11176 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  5040   3473.3   3476.8   +0.22%   3476.8 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  4261   338.66   338.66   +0.20%   338.66 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3237.84 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          317.3 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  6414   3367.94   3373.04   +0.19%   3370.97 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  57605   328.94   329.73   +0.24%   329.73 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  14218   3602.92   3606.85   -0.09%   3606.33 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  14644   3207.84   3208.99   +0.26%   3208.99 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  4986   3348.79   3348.8   +0.08%   3348.8 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  2199   3716.18   3720.02   +0.07%   3719.9 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  12470   3707.5   3710   +0.02%   3708.65 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  185869   360.49   360.6   -0.06%   360.49 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  77152   3539.87   3544.01   -0.02%   3539.87 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6410   3563.45   3565   +0.02%   3563.45 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  15822   3394   3396.7   +0.12%   3396.7 A תודומצ-דנוב לת לס תוגספ
  5097   3398.14   3398.75   +0.17%   3398.75 AAA תודומצ-דנוב לת לס תוגספ
  7558   3703.5   3705.03   +0.03%   3703.5 A ילקש-דנוב לת לס תוגספ
  1406   3745.59   3745.59   +0.06%   3745.59 AAA ילקש-דנוב לת לס תוגספ
  25372   1501.2   1504   +0.10%   1504 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  6523   3434.8   3435.42   +0.03%   3435.41 רגאמ דנוב לת תוגספ
  11298   3849.5   3855.5   +0.01%   3855 100 Markit iboxx USD Liq FRN םסק
          15394 90/10 םסק
  105   14423   14423   +0.62%   14423 80/20 םסק
  100   8955   8955   -0.27%   8955 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
  78   10154   10154   -0.67%   10154 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11105 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          11379 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  3702   3435   3435.26   +0.13%   3435.26 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
          12585 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2232   5823   5826   -0.05%   5823 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          15600 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2525   2533   2533   +0.16%   2533 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  344369   3603.43   3609.84   -0.13%   3606.68 לבולג דנוב םסק
  3227   3401.4   3403.9   +0.18%   3403.9 3-5 דומצ דנוב םסק
          3717.5 50 ילקש דנוב םסק
  8492   3762.76   3762.8   -0.01%   3762.76 3-5 ילקש דנוב םסק
          5013.84 ב ובמ'ג םסק
  64435   264.4   265.8   +0.30%   265.8 יעבט זג םסק
  10   2754.04   2754.04   +0.41%   2754.04 םינוליג םסק
  28378   3425.8   3431.69   +0.38%   3431.69 5-10 לילג םסק
  787   3579.95   3581.4   +0.14%   3579.95 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2329.13 0-2 לילג םסק
  5992   2666.52   2669.04   +0.14%   2669.04 2-5 לילג םסק
  6167   3327.95   3328.51   +0.33%   3328 יללכ לילג םסק
          889 דנוב ייה םסק
  2478   3725.5   3733   -0.18%   3725.5 בהז םסק
  5801   1086.5   1086.5   +0.10%   1086.5 TR ילקש בהז םסק
          2102.94 2-5 לילג רסח םסק
          1296.02 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3050.2 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          283.92 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  5382   2770   2770   -0.11%   2770 מ"קמ םסק
          10260 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  37862   1472   1481   +0.17%   1475 טפנ םסק
  56710   621.01   625   -0.12%   622.5 TR ילקש טפנ םסק
  1464   491.01   491.01   +2.72%   491.01 FIX ףסכ הרוחס םסק
          858.96 תורוחס םסק
          133.28 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          13484 יללכ ח"גא לס םסק
          13320 10+יללכ ח"גא לס םסק
  436   12481   12481   +0.09%   12481 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12640 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          11046 ביד לת+רצק לס םסק
  3876   35910   35959   -0.10%   35935 רלוד ןודקיפ םסק
          6240.36 1דס ןודקיפ םסק
          5364.35 3דס ןודקיפ םסק
          9992 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8870 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2016.74 60 דנוב לת טרוש םסק
          2628.38 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1455.73 40 דנובלת טרוש םסק
          3161.8 0-2 רחש םסק
  2303   6052   6055.42   +0.06%   6055.42 +5 רחש םסק
  1211   4174.7   4174.7   +0.00%   4174.7 2-5 רחש םסק
          5214 5+ 1147 רסח רחש םסק
  325   4577.7   4577.7   +0.09%   4577.7 יללכ רחש םסק
  1953   3378.23   3379.22   +0.25%   3379.22 20 דנוב לת םסק
  6433   3159.31   3159.31   +0.13%   3159.31 40 דנוב לת םסק
  4870   3280.85   3281.15   +0.12%   3281.02 60 דנוב לת םסק
          3454 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3426.32 רגאמ דנוב לת םסק
          3361.71 דומצ דנוב לת םסק
  9348   3203.86   3204.09   +0.21%   3203.86 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  790   3403.93   3408.87   +0.05%   3403.93 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3338.15 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  825   3631.19   3631.19   +0.07%   3631.19 ילקש דנוב לת םסק
  450   3540.01   3540.01   -0.01%   3540.01 תואושת דנוב לת םסק
  177   14903   14903   +0.37%   14903 ינוניב 90/10 תילכת
          11187 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  225   14558   14558     14558 ינוניב 80/20 תילכת
  278   14939   14950   +0.12%   14939 ל"וח 80/20 תילכת
          11034 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13060 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
  262   12409   12409   +0.23%   12409 בלושמ ח"גא תילכת
  80   9111   9111   +0.62%   9111 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  951   3406.21   3406.21   +0.21%   3406.21 2-דס 20 דנוב תילכת
  3   2724   2724   -0.02%   2724 1-דס םינוליג תילכת
          273 2-דס םינוליג תילכת
  6291   3571.1   3574.53   +0.23%   3571.1 1-דס 5-10 לילג תילכת
  6702   3406.74   3409.81   +0.26%   3406.74 2-דס 5-10 לילג תילכת
          338.75 3-דס 5-10 לילג תילכת
  66398   355.22   355.52   +0.36%   355.22 4-דס 5-10 לילג תילכת
  6503   2304.62   2305.01   -0.24%   2304.62 1-דס 0-2 לילג תילכת
  7478   2666.37   2666.76   +0.15%   2666.5 1-דס 2-5 לילג תילכת
  63262   266.29   266.56   +0.12%   266.29 2-דס 2-5 לילג תילכת
  7909   3906.99   3914   -0.03%   3907 בהז תילכת
          2049.52 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2271.05 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1087.44 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1244.8 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1355.68 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  3271   3151   3159   +1.33%   3155 ףסכ תילכת
  631   47179   47217   +0.41%   47210 גנילרטש הריל תילכת
          10864 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11110 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10910 רצק יתלשממ תילכת
          393 ילקש יתלשממ תילכת
          11112 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  7004   2776.29   2776.5   -0.00%   2776.5 1-דס מקמ תילכת
  25091   1498   1510   -0.27%   1502 טפנ תילכת
  93   5382.21   5382.21   +0.00%   5382.21 ןודקיפ תילכת
  540   42187   42223   +0.31%   42223 וריא ןודקיפ תילכת
  6087   35967   35993   +0.07%   35993 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  1909   37383   37414   +0.02%   37400 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3126.2 0-2 רחש תילכת
  845   6040   6040   -0.16%   6040 1-דס +5 רחש תילכת
  14060   607.28   607.4   +0.20%   607.4 2-דס +5 רחש תילכת
  156   4175.6   4175.6   +0.05%   4175.6 1-דס 2-5 רחש תילכת
  42843   418.91   419.1   +0.06%   418.93 2-דס 2-5 רחש תילכת
          4557.61 1-דס םירחש תילכת
          453.88 2-דס םירחש תילכת
          12612 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12882 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12788 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12717 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11969 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11420 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12829 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11387 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  157216   169.4   169.51   +0.21%   169.51 1-דס 20 דנוב לת תילכת
          337.26 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  3155   3173.2   3173.2   +0.20%   3173.2 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          316.15 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  1475   3288.15   3294   +0.18%   3293.24 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  27605   328.84   329.1   +0.24%   329.1 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3609.33 לבולג דנוב לת תילכת
  2895   3473.5   3473.5   +0.05%   3473.5 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  17677   3434.37   3436.07   +0.07%   3434.87 רגאמ דנוב לת תילכת
  4472   3208.62   3208.62   +0.20%   3208.62 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  2614   3406.91   3409.61   +0.06%   3407.01 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  468   3347.5   3347.5   +0.08%   3347.5 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
          3810.58 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  957   3762.6   3762.6   -0.02%   3762.6 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
          3663.19 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  1108   3613.52   3613.61   +0.02%   3613.61 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  133887   364.36   364.55   +0.05%   364.45 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  9082   3541.5   3545.56   +0.04%   3544.06 תואושת דנוב לת תילכת
  3518   3569.38   3572.56   +0.01%   3569.38 ילקש תואושת דנוב לת תילכת
  736   3399   3399   +0.15%   3399 AA-AAA תודומצ-דנוב לת תילכת