הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/07/17 05:25:02        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12332 90/10 לס לארה
          10640 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  281   11460   11460     11460 80/20 לס לארה
  4165   10770   10770   -0.04%   10770 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10976 רצק 95/5 לס לארה
          12317 85/15 לס לארה
  2115   11072   11085   -0.02%   11072 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  358042   353.37   353.71   -0.08%   353.5 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  72555   273.96   273.96   -0.01%   273.96 םינוליג לס לארה
  84450   338.16   338.68   -0.14%   338.24 5-10 לילג לס לארה
          230 0-2 לילג לס לארה
  126736   261.68   262.15   -0.11%   262.02 2-5 לילג לס לארה
  6814   1260.7   1273.1   +0.28%   1266.28 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  14489   366.9   366.9   +0.58%   366.9 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  16447   414   414.2   +0.29%   414 PM בהז לס לארה
          236.5 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  87248   399   399.2   -0.01%   399.09 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.52 מ"קמ לס לארה
  1123   28405   28573   +0.78%   28489 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  1327   41620   41856   +1.04%   41630 ורוי ןודקיפ לס לארה
  3400   5110.05   5110.05   +0.00%   5110.05 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  821   35720   35910   -0.08%   35746 רלוד ןודקפ לס לארה
  259821   163.41   163.62   -0.13%   163.41 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  82109   591.64   594.55   +0.50%   593.35 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  244662   606   606.76   -0.04%   606.39 5+ רחש לס לארה
  177993   420.78   420.86   -0.01%   420.79 2-5 רחש לס לארה
  76994   457.29   457.47   -0.02%   457.3 יללכ רחש לס לארה
  508433   326.77   327.1   +0.05%   327.06 20 דנוב לת לס לארה
  43438   306.67   306.83   -0.02%   306.8 40 דנוב לת לס לארה
  59189   317.27   317.49   -0.05%   317.27 60 דנוב לת לס לארה
  8998   341.81   341.83   +0.05%   341.81 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  153864   333.81   334.02   +0.01%   333.87 רגאמ דנוב לת לס לארה
  218480   324.8   325.12   -0.03%   324.95 תודומצ דנוב לת לס לארה
  267008   312.11   312.54   -0.03%   312.46 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  157701   327.45   327.72   +0.02%   327.65 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  25982   328.06   328.06   +0.05%   328.06 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  583928   359   359.41   -0.06%   359.15 ילקש דנוב לת לס לארה
  332175   342.96   344   +0.09%   343.31 תואושת דנוב לת לס לארה
  11116   358.6   359.8   -0.28%   359.2 3גא רלוד ןדע
          10164 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          235.13 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  1156   3240.99   3241.44   -0.00%   3241.19 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  48893   3288.51   3290.2   -0.06%   3288.64 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  2432   2903.6   2903.6   +1.08%   2903.6 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12450 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13143 2080 AlphaBeta לס תוגספ
          1531.9 1-3 Barclays US לס תוגספ
  5081   7430   7477.7   +0.54%   7470 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13085 595 AlphaBeta לס תוגספ
  1906   9447   9483   +0.53%   9471.61 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  5214   2053.7   2057   +0.24%   2054.38 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  250   12446   12450   +0.01%   12448 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10985 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9625 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  86006   2598.9   2610.2   +0.27%   2604.05 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10553 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10362 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          426.49 %10 + ח"גא לס תוגספ
  794   12890   12890   +0.03%   12890 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  140810   1172   1175   +0.37%   1174.7 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  150132   323.91   324.11   +0.09%   324.1 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  7254   3049.61   3050.24   -0.03%   3049.86 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  21275   3151.86   3153   -0.04%   3152.23 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  11615   9010   9077.9   +0.76%   9060 ימלוע דנוב לס תוגספ
          2519 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  367174   357.28   357.79   -0.08%   357.42 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  6394   270.55   270.55   +0.01%   270.55 1דס םינוליג לס תוגספ
  6436   271.95   271.96   -0.01%   271.95 2דס םינוליג לס תוגספ
  42   2812   2812   -0.01%   2812.18 3דס םינוליג לס תוגספ
  64596   335.2   335.78   +0.10%   335.49 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  277067   333.59   334.04   -0.13%   333.61 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  112071   333.7   334.28   -0.15%   333.77 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
  40965   348.23   348.23   -0.13%   348.23 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          228.42 1דס 0-2 לילג לס תוגספ
          228.53 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          228.54 3דס 0-2 לילג לס תוגספ
  41982   260.1   260.1   -0.09%   260.1 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  198499   260.2   260.31   -0.08%   260.21 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  33079   260.15   260.21   -0.09%   260.16 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  8121   2692.05   2692.64   -0.08%   2692.05 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  13348   3323.6   3326.2   -0.21%   3323.63 םילילג לס תוגספ
          195 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          120.62 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  3000   133.47   133.47   -0.57%   133.47 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  11152   394.49   394.52   -0.03%   394.51 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4078.96 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          277.45 1דס מ"קמ לס תוגספ
  360412   277.46   277.46   -0.01%   277.46 2דס מ"קמ לס תוגספ
          570.59 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          275.04 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  8664   461.66   461.66   +0.36%   461.66 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10171 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          399.05 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10089 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  5439   1063.77   1073   +0.68%   1071.02 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  1966   610   612   +0.05%   610.33 תורוחס לס תוגספ
  8278   5227.22   5227.25   -0.00%   5227.22 ןודקיפ לס תוגספ
  1209   35752   35901   +0.30%   35752 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  698   35758   35871   -0.11%   35758 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  869   35760   35875   -0.14%   35760 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  2444   41588   41847   +0.70%   41837 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  6264   35668   35922   +0.13%   35741 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          219.32 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  4405   6183.6   6189.6   -0.05%   6186.65 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1293   3127.17   3127.17   +0.00%   3127.17 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          313.84 2דס 0-2 רחש לס תוגספ
  8163   5958   5961.7   -0.03%   5958 1דס +5 רחש לס תוגספ
          600.64 2דס +5 רחש לס תוגספ
  15435   596.98   597.29   -0.07%   597.04 3דס +5 רחש לס תוגספ
  14666   4319.05   4321   -0.01%   4319.58 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  7884   4159.5   4159.71   +0.02%   4159.5 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          419.55 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  14439   416.92   417.03   -0.00%   416.98 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  5646   4629   4630   +0.17%   4629.42 םירחש לס תוגספ
          11131 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  27524   3337.86   3339.34   -0.00%   3338.85 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  675440   325.57   325.78   +0.01%   325.76 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  26554   3146.12   3146.85   -0.03%   3146.54 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  33960   308.4   308.45     308.41 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  206714   3250.88   3268.73   -0.04%   3251.36 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  6400   318.64   318.64   -0.08%   318.64 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  3988   3122.24   3122.85   -0.05%   3122.5 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  4187   3286.05   3287.58   +0.01%   3286.21 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  117664   3661.38   3665.68   -0.09%   3661.41 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  78205   356.72   356.87   -0.05%   356.74 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  74494   3436.27   3438.5   -0.05%   3436.3 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  41765   3530.09   3532.64   -0.11%   3530.09 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  19216   3344.79   3346.8   +0.01%   3345.78 רגאמ דנוב לת תוגספ
          14936 90/10 םסק
          14004 80/20 םסק
  3953   9173   9249   +0.08%   9173 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10287 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          10940 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1490   11030   11030   -0.09%   11030 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  7576   3397.25   3400.48   -0.01%   3398.91 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  2946   12974   13002   +0.29%   12986 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  9601   5890   5932   -0.00%   5909.85 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  8072   16200   16251   -0.42%   16215 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2445   2608.01   2609.01   +0.07%   2608.77 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5009.69 ב ובמ'ג םסק
  29151   266.5   268.1   -1.21%   266.91 יעבט זג םסק
  2284   2740.21   2740.89   -0.01%   2740.21 םינוליג םסק
  16015   3350.12   3353.9   -0.09%   3351.82 5-10 לילג םסק
  38338   3501.31   3505.87   -0.13%   3501.74 ח"גא 5-10 לילג םסק
  17390   2298.7   2299.26   -0.11%   2299.26 0-2 לילג םסק
  3015   2613.4   2613.94   +0.01%   2613.7 2-5 לילג םסק
  34958   3258.11   3263.81   -0.12%   3258.62 יללכ לילג םסק
  38535   870   874   +0.29%   873.51 דנוב ייה םסק
  327   3946   3972   +0.49%   3965.19 בהז םסק
  71820   1167   1173   +0.18%   1170.95 TR ילקש בהז םסק
          2173.14 2-5 לילג רסח םסק
  3000   1338.51   1338.51   -0.84%   1338.51 ילקש דנוב לת רסח םסק
  59745   3155.32   3158.85   -0.14%   3157.8 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
  21288   322.3   322.6   -0.23%   322.46 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  5878   2772.7   2772.7   -0.01%   2772.7 מ"קמ םסק
  83601   830   848   +1.02%   845.57 טפנ םסק
  161977   358   364.95   +0.02%   363.26 TR ילקש טפנ םסק
  1811   560   569   +1.10%   566.18 FIX ףסכ הרוחס םסק
  3165   666   666   -2.20%   666 תורוחס םסק
  68544   169.4   170.8   -0.47%   170.63 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  437   13290   13296   -0.21%   13293 יללכ ח"גא לס םסק
  461   12959   12960   -0.26%   12960 10+יללכ ח"גא לס םסק
  1332   12120   12145   +0.10%   12125 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12318 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10942 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10966 ביד לת+רצק לס םסק
  425   41671   41899   +0.18%   41823 וריא ןודקיפ םסק
  985   35753   35920   +0.22%   35753 רלוד ןודקיפ םסק
  2057   6235.38   6235.38   +0.00%   6235.38 1דס ןודקיפ םסק
          5359.87 3דס ןודקיפ םסק
          10311 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8738 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
  7169   2150.35   2151.16   -0.12%   2150.38 60 דנוב לת טרוש םסק
          2726.06 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1561.8 40 דנובלת טרוש םסק
          3164.5 0-2 רחש םסק
  20678   6004.1   6010.27   +0.02%   6006.24 +5 רחש םסק
  31039   4190.9   4192.44   +0.02%   4192 2-5 רחש םסק
  9110   5265.22   5273.01   -0.01%   5272.09 5+ 1147 רסח רחש םסק
  17137   4555.8   4557.89   +0.01%   4557.76 יללכ רחש םסק
  87302   3242.6   3244.57   +0.10%   3244.57 20 דנוב לת םסק
  12064   3060.68   3062   -0.02%   3060.96 40 דנוב לת םסק
  67625   3163.61   3165.79   +0.01%   3165.7 60 דנוב לת םסק
  3229   3408.4   3408.4   +0.09%   3408.4 תודומצ אל דנוב לת םסק
  482   3338.33   3339.19   +0.04%   3338.69 רגאמ דנוב לת םסק
  1992   3245.09   3245.45   +0.11%   3245.45 דומצ דנוב לת םסק
  3778   3118.2   3120   +0.02%   3120 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  11653   3273   3278.54   -0.01%   3277.68 רתי דומצ דנוב לת םסק
  2161   3280.38   3280.38   +0.00%   3280.38 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  16727   3582.48   3586.41   -0.02%   3584.6 ילקש דנוב לת םסק
  57974   3435.33   3439.96   +0.12%   3438.75 תואושת דנוב לת םסק
          14550 ינוניב 90/10 תילכת
          11071 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14132 ינוניב 80/20 תילכת
  483   14702   14704   +0.08%   14703 ל"וח 80/20 תילכת
          10940 רצק יתלשממ 595 תילכת
          12854 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12275 בלושמ ח"גא תילכת
  4900   9330   9367   +0.19%   9335 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  1582   3275.3   3275.59   +0.00%   3275.3 2-דס 20 דנוב תילכת
          2726.81 1-דס םינוליג תילכת
          272.53 2-דס םינוליג תילכת
  6856   3500.96   3506.14   -0.04%   3503.55 1-דס 5-10 לילג תילכת
  33100   3338.76   3342   -0.11%   3339.76 2-דס 5-10 לילג תילכת
  62706   333.17   333.68   +0.08%   333.43 3-דס 5-10 לילג תילכת
  59512   348.19   348.72   -0.05%   348.46 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2285.47 1-דס 0-2 לילג תילכת
  6720   2618.36   2618.46   -0.07%   2618.38 1-דס 2-5 לילג תילכת
  9950   260.94   260.94   -0.03%   260.94 2-דס 2-5 לילג תילכת
  11459   4099   4140   +0.87%   4134.42 בהז תילכת
          2087.6 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2256.49 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1197.5 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1400.15 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1420.01 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  3078   3773   3810   +0.77%   3797.58 ףסכ תילכת
  732   46411   46796   +0.24%   46530 גנילרטש הריל תילכת
  440   10744   10744   -0.03%   10744 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  545   11057   11057   -0.05%   11057 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10848 רצק יתלשממ תילכת
  7000   392.55   392.55   -0.02%   392.55 ילקש יתלשממ תילכת
          10918 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  15000   2775.05   2775.05   -0.00%   2775.05 1-דס מקמ תילכת
  18230   838   857   +0.99%   852.64 טפנ תילכת
  212576   5377.79   5377.8   +0.00%   5377.79 ןודקיפ תילכת
  2708   41442   41800   +0.11%   41481 וריא ןודקיפ תילכת
  9101   35672   35934   +0.03%   35695 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  430   36593   36820   +0.10%   36650 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3138.88 0-2 רחש תילכת
  4149   6004.7   6010   +0.02%   6004.84 1-דס +5 רחש תילכת
  25971   601.74   602.5   +0.02%   602.35 2-דס +5 רחש תילכת
  6623   4201.89   4202.7   -0.01%   4201.89 1-דס 2-5 רחש תילכת
  178407   420.24   420.31   +0.00%   420.3 2-דס 2-5 רחש תילכת
  6523   4544.56   4546.03   +0.18%   4546.03 1-דס םירחש תילכת
          450.68 2-דס םירחש תילכת
  431   12455   12457   -0.06%   12456 ינוניב ח"גא קית תילכת
  260   12548   12548   +0.04%   12548 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  2770   12627   12627   +0.21%   12627 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12423 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11586 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11240 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12782 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11320 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  1779082   162.73   162.82   +0.03%   162.81 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  78364   324.97   325   +0.06%   324.97 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  10016   3080.92   3082   +0.09%   3081.8 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  21083   307.08   307.08   +0.07%   307.08 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  137257   3181.87   3183.05   -0.01%   3182.55 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  318797   317.35   317.54   -0.02%   317.45 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  3422   3418.46   3418.7   +0.07%   3418.69 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  63217   3343.18   3346.38   -0.07%   3344.14 רגאמ דנוב לת תילכת
  23579   3122.15   3125.39   -0.09%   3123.3 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  15330   3280.09   3281.7   -0.02%   3280.19 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  2491   3286.45   3287.5   +0.03%   3286.73 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  5487   3575.58   3578.05   -0.00%   3575.58 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  908937   359.84   360.17   -0.06%   359.92 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  429093   3439   3441.16   +0.00%   3439.89 תואושת דנוב לת תילכת
  3730   3532.5   3538.33   -0.03%   3535.54 ילקש תואושת דנוב לת תילכת