הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/11/18 07:57:27        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          20 דנוב לת (00) לס MTF
          60 דנוב לת (00) לס MTF
          לבולג דנוב לת (00) לס MTF
          תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
          ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          תואושת דנוב לת (00) לס MTF
          5-10 לילג לס MTF
          2-5 לילג לס MTF
          רחש לס MTF
          5+ רחש לס MTF
          2-5 רחש לס MTF
          20 דנוב לת (00) לס לארה
          40 דנוב לת (00) לס לארה
          60 דנוב לת (00) לס לארה
          לבולג דנוב לת (00) לס לארה
          תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
          טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
          ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          90/10 לס לארה
          ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          80/20 לס לארה
          ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          רצק 95/5 לס לארה
          85/15 לס לארה
          ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
          ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          60 דנוב לת שכ לס לארה
          ילקש דנוב לת שכ לס לארה
          ח"ש ןודקיפ לס לארה
          רלוד ןודקפ לס לארה
          (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
          (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
          3גא רלוד ןדע
          ןוליג ETF תוגספ
          לילג ETF תוגספ
          5-10 לילג ETF תוגספ
          0-2 לילג ETF תוגספ
          2-5 לילג ETF תוגספ
          60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          ילקש יתלשממ ETF תוגספ
          מקמ ETF תוגספ
          רחש ETF תוגספ
          5+ רחש ETF תוגספ
          0-2 רחש ETF תוגספ
          2-5 רחש ETF תוגספ
          לבולג דנוב לת ETF תוגספ
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          רגאמ דנוב לת (A)'ETF‏0 תוגספ
          20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          5-10 581 לילג רסח תוגספ
          5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          2080 AlphaBeta לס תוגספ
          1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          595 AlphaBeta לס תוגספ
          Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
          Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          BARCLAYS US Credit לס תוגספ
          Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          %10 + ח"גא לס תוגספ
          AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
          לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
          ימלוע דנוב לס תוגספ
          ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
          40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          תורוחס לס תוגספ
          ןודקיפ לס תוגספ
          1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
          ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
          עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
          100 Markit iboxx USD Liq FRN םסק
          90/10 םסק
          80/20 םסק
          30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          ילקש ל"וח 20/80 םסק
          ןוליג ETF םסק
          לילג ETF םסק
          5-10 לילג ETF םסק
          0-2 לילג ETF םסק
          2-5 לילג ETF םסק
          60 דנוב לת שכ ETF םסק
          יללכ יתלשממ ETF םסק
          מקמ ETF םסק
          ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          רחש EFT םסק
          5+ רחש EFT םסק
          0-2 רחש EFT םסק
          2-5 רחש EFT םסק
          20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
          רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          ב ובמ'ג םסק
          דנוב ייה םסק
          בהז םסק
          TR ילקש בהז םסק
          662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          %15+ ח"גא תבלושמ םסק
          טפנ םסק
          TR ילקש טפנ םסק
          תורוחס םסק
          גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          יללכ ח"גא לס םסק
          10+יללכ ח"גא לס םסק
          20+יללכ ח"גא לס םסק
          5+יללכ ח"גא לס םסק
          ביד לת+רצק לס םסק
          רלוד ןודקיפ םסק
          1דס ןודקיפ םסק
          3דס ןודקיפ םסק
          (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          40 דנובלת טרוש םסק
          5+ 1147 רסח רחש םסק
          ינוניב 90/10 תילכת
          רצק יתלשממ 1090 תילכת
          ינוניב 80/20 תילכת
          ל"וח 80/20 תילכת
          רצק יתלשממ 595 תילכת
          סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          בלושמ ח"גא תילכת
          30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
          בהז תילכת
          2-5 480 לילג רסח תילכת
          2-5 658 רחש רסח תילכת
          40 435 דנוב לת רסח תילכת
          60 465 דנוב לת רסח תילכת
          509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
          ףסכ תילכת
          דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          רצק יתלשממ תילכת
          םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
          טפנ תילכת
          ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          0-3 ילקש (00) לס תילכת
          20 דנוב לת (00) לס תילכת
          40 דנוב לת (00) לס תילכת
          60 דנוב לת (00) לס תילכת
          לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
          רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
          ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          5+ לס תילכת
          5-10 לס תילכת
          ןוליג לס תילכת
          0-2 לילג לס תילכת
          2-5 לילג לס תילכת
          רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
          תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          ילקש יתלשממ לס תילכת
          מקמ לס תילכת
          רחש לס תילכת
          0-2 רחש לס תילכת
          2-5 רחש לס תילכת
          ןודקיפ תילכת
          1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          ינוניב ח"גא קית תילכת
          12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          10+רצק יתלשממ קית תילכת
          תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת