הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/09/19 16:40:16         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1095641 6.3 7.9 -9.33% 6.8 3פא סנאלב לפוא
12801 265 278 -2.75% 265.1 9פא תרושקת ללח
191.8 1פא תועקשה רומ
50 6.5 6.5 5 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
7019 54.1 55 -6.16% 54.8 2פא הלוסנינפ
17194 59.8 66 -10.09% 60.6 3פא הלוסנינפ
70103 11.5 12 -15.22% 11.7 5פא ןוריצ
18000 290 344.9 +3.26% 320.1 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
675 9פא תומא
7048 5470 6100 +1.73% 6064 5 פא גיב
36.2 6פא שחתה הרשכה
189368 28 38.8 +2.62% 31.3 2פא סקוב יוו
8 1פא סקוב ייוו
4.1 4פא הצובק ןוזול
2 2פא דנלרימ
39.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
2099 61.9 61.9 +11.73% 61.9 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
87.4 1פא רמיפניא
12.5 9פא לקידמ םוילא
258 6203 7900 +18.18% 7716 2פא ןואירטקלא
97093 160 173 +4.76% 167.1 3פא סקי'גרנא
48 2פא ולופא
183584 10 17.4 10 3פא ולופא
50768 8 12.8 +6.73% 11.1 1פא םייטדנויב
173337 2.1 6 +40.00% 5.6 2פא םייטדנויב
67.2 1פא רלימנרב
19 1 פא זייטנוו
570 13 13 +26.21% 13 6פא רדגוט
12131 17 19 -56.79% 17.5 8פא רדגוט
20.6 9פא רדגוט
32 2פא ס'רצנו סלפונכט
20.9 22פא קידמורקימ
15.5 1פא טנורקימ
6550 11.8 14.6 +96.67% 11.8 3פא היבחרמ
255.5 6פא ןירגלוס
15000 12 13 -16.67% 12 1פא גנירפס
24.7 2פא גנירפס
45.5 7פא לגרק וטסלפ
2500 1.2 3.6 -29.73% 2.6 2פא רושאנק
1500 34.9 34.9 +26.45% 34.9 3פא רושאנק
2222 500 547.5 +3.44% 538.8 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
50 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
50 5.9 5.9 4.1 1פא לטיפק ןשיירנ'ג
134 ש5-פא סקמ ליבומ
771.2 8פא םיסנניפ ךרע
741.7 9פא םיסנניפ ךרע
38.6 2פא קרווטנ יזטנפ
33 3פא קרווטנ יזטנפ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
66696 2.2 3.6 -15.38% 2.2 6פא שהי תונמדזה
18.6 7פא שהי תונמדזה
300 36.3 36.3 +0.88% 34.3 8פא שהי תונמדזה
148 2פא ורטפ סטיוואנ
421 4פא ורטפ סטיוואנ
1 8פא סקטורטפ
3.6 9פא סקטורטפ
5.6 1פא היגרנא םתור
12.5 2פא היגרנא םתור
8 3פא היגרנא םתור
1354332 6 6.3 -1.59% 6.2 18פא ויצר
7134 273 278 +0.88% 274.8 2פא םוילורטפ ויצר