הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 19:27:10         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
43.4 1פא זיסרבוא
99 2פא סנאלב לפוא
1000 15 15.4 +10.29% 15 3פא סנאלב לפוא
56612 7.1 14.5 -60.07% 11.3 4 פא ןרב
1271 840 877 -1.43% 840.4 1פא ירוטקיו
6900 238 242 +0.42% 239 1פא תועקשה רומ
20.1 1פא תוכרעמ םוקטאס
202 15 15 +8.18% 11.9 2פא תרושקת ינאס
85736 6 6.4 +6.90% 6.2 3פא תרושקת ינאס
262812 40 100 +100.00% 52 5פא ןוריצ
1 45 45 34 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
29268 164 164 164 5פא הרואא
300 4פא גיב
1100 86.9 87 +0.12% 87 6פא אפלא הרשכה
17.9 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
10 480 480 480.9 9פא םי תילכלכ
18.5 4פא הצובק ןוזול
12024 19.8 19.8 -1.49% 19.8 4 פא סאדימ
5030 19 19.9 +3.68% 19.7 1פא דנלרימ
20 32.4 32.4 32.4 2פא דנלרימ
102 6 6 +30.77% 3.4 1פא םיטקיורפ ברנמ
8600 39.5 40.9 -0.49% 40.3 2פא םיטקיורפ ברנמ
10080 114 114.5 +3.06% 114.4 3פא ן"לדנ עלס
20 35 35 +14.40% 27.8 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.2 5פא תורבא
2 363 363 +0.47% 192.5 3פא ידלאיא
20 18.4 18.4 8 3 פא רויקרטניא
20 7.9 7.9 6.7 2פא רויקרטניא
486 1400 1450 -1.25% 1427 7פא ןיילוסניא
337.7 1פא רמיפניא
98.2 4פא רמתיא
44518 18 19.5 +3.33% 18.6 7פא לקידמ םוילא
200 1.1 1.1 1 5 פא דמידנא
20 76.8 76.8 +0.45% 67.4 2פא ולופא
2 21.6 21.6 19.8 3פא םאידוג
48 38 38 +1.11% 18.2 1 פא זייטנוו
1 9פא סוגידמ
50 25.7 25.7 22.8 1פא היבחרמ
95 5 פא ןירגלוס
9333 50 59.7 +8.10% 53.4 2פא פורג יט-פייס
100.2 1פא גנירפס
5658 69 70 -31.84% 70 2פא גנירפס
45672 122 140 -5.66% 124.9 1פא יזטנפ
17.5 2 פא םטסהמידק
1 23 23 5 3 פא םטסהמידק
14493 6.9 6.9 +2.99% 6.9 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.2 9 פא טנלפלוק
9.1 4פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
15496 767.1 818.7 +4.30% 802.6 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10 18 18 17 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
205920 16 16 16 ש8- פא סקטורטפ
690815 3.3 3.4 -2.94% 3.3 17פא ויצר
422517 4.8 4.8 4.8 18פא ויצר
278808 23 24 -3.77% 23 1פא םוילורטפ ויצר
87800 36 36 36 2פא םוילורטפ ויצר