הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 11:19:46         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
50 14.1 14.1 +9.30% 14.1 3פא סנאלב לפוא
209.9 1פא תועקשה רומ
6.2 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
50 15.4 15.4 +43.93% 15.4 2פא םוקלס
3.9 5פא ןוריצ
140 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
380 9פא תומא
101.2 6פא שחתה הרשכה
14.3 2פא סקוב יוו
2.6 1פא סקוב ייוו
4.5 4פא הצובק ןוזול
2 1פא דנלרימ
100 2.8 2.8 +55.56% 2.8 2פא דנלרימ
215000 6 8 8 2פא טיר םיבינמ
25.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
64.2 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5 140 140 +7.28% 140 3פא ידלאיא
24411 688.1 712 +6.04% 701 3 פא רויקרטניא
195 1פא רמיפניא
50 7 7 +22.81% 7 8פא לקידמ םוילא
18 9פא לקידמ םוילא
63 9006 9420 9006 2פא ןואירטקלא
620584 18.1 18.9 +14.63% 18.8 2פא היגרנא טיילנא
55.5 2פא ולופא
27786 34.9 36 +3.15% 36 3פא ולופא
66.2 1פא רלימנרב
20 22 22 +15.79% 22 1 פא זייטנוו
48962 7 14 +1.56% 13 5פא רדגוט
1620 36.8 41.9 +18.97% 37 6פא רדגוט
50 2פא ס'רצנו סלפונכט
154394 6.7 10.7 +31.48% 7.1 21פא קידמורקימ
22531 34 41.4 34 22פא קידמורקימ
19.1 1פא טנורקימ
38145 4.2 5 -2.33% 4.2 3פא היבחרמ
15 49.9 49.9 +9.19% 49.9 1פא גנירפס
5 63.9 63.9 +97.22% 63.9 2פא גנירפס
1011 29 33 +6.80% 33 7פא לגרק וטסלפ
45.1 2פא קרווטנ יזטנפ
34.9 3פא קרווטנ יזטנפ
13.5 2 פא םטסהמידק
20 3 פא םטסהמידק
1פא רושאנק
258327 30.1 33 +3.69% 30.9 2פא רושאנק
1500 49.8 51 +2.41% 51 3פא רושאנק
5 1208 1208 +12.58% 1208 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
24 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
232.6 8פא ןיילוסניא
261 9פא ןיילוסניא
100 6 6 +5.26% 6 1פא לטיפק ןשיירנ'ג
86 34 34 +20.14% 34 ש3-פא םא.יד.וג
134 ש5-פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1301 52.1 64 -7.13% 52.1 6פא שהי תונמדזה
81.6 7פא שהי תונמדזה
1000 74 74 +6.32% 74 8פא שהי תונמדזה
468 2פא ורטפ סטיוואנ
482.6 4פא ורטפ סטיוואנ
3.7 8פא סקטורטפ
52000 4.3 4.5 -4.44% 4.3 9פא סקטורטפ
3400 8.4 8.4 +9.09% 8.4 1פא היגרנא םתור
9.8 2פא היגרנא םתור
19.7 3פא היגרנא םתור
666185 8.2 8.4 -1.19% 8.3 18פא ויצר
83229 333 355 +6.15% 353.7 1פא םוילורטפ ויצר
48856 344.5 360 +7.13% 359 2פא םוילורטפ ויצר