הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/11/17 20:39:30         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
10218 49 50 +5.32% 49.5 1פא זיסרבוא
133.6 2פא סנאלב לפוא
2 15.8 15.8 14.1 3פא סנאלב לפוא
512 65 80 -13.20% 65.1 4 פא ןרב
7082 520 627 -0.30% 558.5 1פא ירוטקיו
35781 151 171 +9.12% 165.1 1פא תועקשה רומ
22 1פא תוכרעמ םוקטאס
358202 11.1 13.7 -8.40% 12 2פא תרושקת ינאס
1122402 5.8 8.5 -7.14% 6.5 3פא תרושקת ינאס
2 38.8 38.8 20 5פא ןוריצ
69.4 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
187.5 5פא הרואא
138683 92 119.9 +3.72% 94.9 15פא ץח ינולא
824.4 4פא גיב
79.4 6 פא אפלא הרשכה
24.2 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
1100 475.9 475.9 +0.55% 475.9 9 פא םי תילכלכ
16.9 4 פא סאדימ
22.5 1פא דנלרימ
235 34 35 +1.53% 33.1 2פא דנלרימ
170775 6 9 -19.28% 6.7 1פא םיטקיורפ ברנמ
5505 32 39.9 -8.25% 36.7 2פא םיטקיורפ ברנמ
24992 101 105 -2.42% 101 3פא ן"לדנ עלס
52.8 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.3 5פא תורבא
1 359 359 +0.11% 263.5 3פא ידלאיא
20 2פא רויקרטניא
6144 1280 1640 -0.66% 1353 7פא ןיילוסניא
337.7 1פא רמיפניא
22876 63.3 115 +4.40% 106.7 4פא רמתיא
235539 16.2 18 +3.47% 17.9 7פא לקידמ םוילא
1 5 פא דמידנא
2 101 101 98.7 2פא ולופא
24.3 3פא םאידוג
48.3 1 פא זייטנוו
14 3פא רדגוט
2 9פא סוגידמ
1 15 15 +0.95% 10.6 2פא יוידמ
15 1פא היבחרמ
61 5 פא ןירגלוס
50 2פא פורג יט-פייס
98.9 1פא גנירפס
30.7 2פא גנירפס
2.8 1פא יזטנפ
24.9 2 פא םטסהמידק
9.8 3 פא םטסהמידק
46031 9 10.3 -6.25% 9 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.3 9 פא טנלפלוק
1.7 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2475 797 810 +3.12% 804.1 5פא תועקשה טנוקסיד
26435 738 792 +6.87% 792 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
3 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
17677 19 35 -19.81% 25.5 12פא ןשיירולפסקא בולג
35128 4.7 4.7 -7.84% 4.7 ש8- פא סקטורטפ
3363184 2.9 3.1 3 17פא ויצר
3476284 3.2 3.3 +3.23% 3.2 18פא ויצר
3800 14.6 16.9 -2.41% 16.2 1פא םוילורטפ ויצר
26.4 2פא םוילורטפ ויצר