הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/07/17 05:27:01         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
87.4 1פא זיסרבוא
3000 172.2 172.2 -2.99% 172.2 2פא סנאלב לפוא
34.8 3פא סנאלב לפוא
390 160 170 +55.15% 162.6 4 פא ןרב
788 1פא ירוטקיו
27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
121112 35 45 +1.42% 35.7 2פא תרושקת ינאס
317271 15.6 17.2 +4.97% 16.9 3פא תרושקת ינאס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
16277 138 140 +0.73% 138.3 5פא הרואא
158.8 15פא ץח ינולא
2388 4פא גיב
25860 211.1 650 +6.36% 284.2 1פא יו ןא קארב
117.6 6 פא אפלא הרשכה
18.9 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
550 245 245 +2.55% 245 4פא הדנק לארשי
3133 100.5 150 -25.42% 119.4 15פא סרשי
435.3 9 פא םי תילכלכ
8000 29.9 29.9 29.9 4 פא סאדימ
30.5 1פא דנלרימ
1 36.9 36.9 35 2פא דנלרימ
20464 33 33.6 +6.45% 33 1פא םיטקיורפ ברנמ
12000 53 53.9 -0.19% 53.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
80.5 3פא ן"לדנ עלס
67.3 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
10000 2 2 -16.67% 2 5פא תורבא
330 337.2 337.2 337.2 3פא ידלאיא
9.8 2פא רויקרטניא
82689 120 220 +32.38% 157.8 7פא ןיילוסניא
105.3 4פא רמתיא
17.7 7פא לקידמ םוילא
1 5 פא דמידנא
161250 8.4 13 -27.78% 9.1 5פא סקוודנויב
31 3פא םאידוג
41.9 1 פא זייטנוו
16.8 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
14.3 12פא טייפ ןכ
2.5 9פא סוגידמ
21.8 2פא יוידמ
558094 3 9 -5.88% 3.2 20פא קידמורקימ
8.6 1פא היבחרמ
87 5 פא ןירגלוס
5 1פא וטומוס
300 152.2 155 +11.17% 152.3 2פא פורג יט-פייס
1800 22 22 -12.35% 22 1פא ויב טקלס
115.2 1פא גנירפס
151.2 2פא גנירפס
3.1 6רא לגרק וטסלפ
45 1פא יזטנפ
46.5 2 פא םטסהמידק
25 3 פא םטסהמידק
11110 5.9 5.9 5.9 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.5 9 פא טנלפלוק
4 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2450 771.1 779 +1.27% 772.2 5פא תועקשה טנוקסיד
6427 712 733.3 -2.48% 720.6 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
52.4 12פא ןשיירולפסקא בולג
4910 13.3 13.5 +0.76% 13.3 8 פא חרז
3186 26 47.1 +17.10% 31.5 15פא ןיעידומ
1 14פא ויצר
843657 5.5 5.7 -1.79% 5.5 17פא ויצר
2296249 5.3 5.6 -1.82% 5.4 18פא ויצר
217287 17 19.4 +2.91% 17.7 1פא םוילורטפ ויצר
31300 29.5 31 -5.13% 29.6 2פא םוילורטפ ויצר