הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/19 09:58:08         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
236.7 9פא תרושקת ללח
+1.21% 225 1פא תועקשה רומ
6.3 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
88 2פא הלוסנינפ
66.6 3פא הלוסנינפ
10.5 5פא ןוריצ
359.9 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
566.1 9פא תומא
+7.81% 9000 5 פא גיב
9 2פא לטיפק אמקד
40.5 6פא שחתה הרשכה
35 2פא סקוב יוו
12.2 1פא סקוב ייוו
+2.56% 4 4פא הצובק ןוזול
1.1 2פא דנלרימ
46.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
55 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
13.2 9פא לקידמ םוילא
8056 2פא ןואירטקלא
+2.30% 160 3פא סקי'גרנא
66.9 2פא ולופא
50.6 1פא רלימנרב
1 פא זייטנוו
27.9 6פא רדגוט
24 8פא רדגוט
8.2 9פא רדגוט
12.1 2פא ס'רצנו סלפונכט
+27.91% 16.5 22פא קידמורקימ
11 23פא קידמורקימ
12.5 1פא טנורקימ
5.7 3פא היבחרמ
500 6פא ןירגלוס
13.3 1פא גנירפס
25.4 2פא גנירפס
45.5 7פא לגרק וטסלפ
+10.39% 8.5 3פא רושאנק
373.3 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
49 1פא פורגובור
18.3 1פא לקידמ חיש
1 2פא לקידמ חיש
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
134 ש5-פא סקמ ליבומ
203 8פא םיסנניפ ךרע
711.1 9פא םיסנניפ ךרע
37.3 2פא קרווטנ יזטנפ
17.2 3פא קרווטנ יזטנפ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
13.9 7פא שהי תונמדזה
15.4 8פא שהי תונמדזה
421 4פא ורטפ סטיוואנ
1 8פא סקטורטפ
+5.41% 3.9 9פא סקטורטפ
24.1 1פא היגרנא םתור
25.5 2פא היגרנא םתור
18.4 3פא היגרנא םתור
4.5 18פא ויצר
223.1 2פא םוילורטפ ויצר