הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/09/18 13:15:20         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100 14.3 14.3 +30.00% 14.3 3פא סנאלב לפוא
742 15 34 +34.39% 34 7פא תרושקת ללח
332 116 116 -1.61% 116 8פא תרושקת ללח
155.9 1פא תועקשה רומ
10.5 2פא תוכרעמ םוקטאס
1.2 2פא תרושקת ינאס
3.4 3פא תרושקת ינאס
540.1 1פא םוקלס
355 551 551 +3.26% 551 2פא םוקלס
50 11.4 11.4 +21.28% 11.4 5פא ןוריצ
25000 44 50 +13.64% 50 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
120 9פא תומא
92 6פא אפלא הרשכה
21.6 1פא סקוב ייוו
2277 9.9 9.9 -8.33% 9.9 4פא הצובק ןוזול
100 4.1 4.1 +28.12% 4.1 1פא דנלרימ
100 6.3 6.3 6.3 2פא דנלרימ
5.5 2פא טיר םיבינמ
27.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
44 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
211.4 3פא ידלאיא
176551 150 175 +22.57% 170 3 פא רויקרטניא
142 1פא רמיפניא
127 4פא רמתיא
475188 5.1 6.6 +27.45% 6.5 7פא לקידמ םוילא
1158 2פא ןואירטקלא
11.3 2פא היגרנא טיילנא
56 2פא ולופא
12900 35 39.4 +10.06% 39.4 3פא ולופא
162.3 1פא רלימנרב
20.8 1 פא זייטנוו
34689 210 246 -13.14% 240 4פא רדגוט
19122 205 249.2 -1.96% 225 5פא רדגוט
5 275 275 +11.74% 275 6פא רדגוט
17.5 2פא ס'רצנו סלפונכט
552 1820 2280 -9.05% 1820 4פא יוידמ
929 5פא יוידמ
258790 5 8.9 -6.67% 7 21פא קידמורקימ
100 5 פא ןירגלוס
10 55 55 +13.87% 55 1פא גנירפס
58 2פא גנירפס
680 55.1 68.9 +25.05% 68.9 1פא יזטנפ
10 35 35 +58.37% 35 2 פא םטסהמידק
9 3 פא םטסהמידק
35.6 4 פא םטסהמידק
300000 1 1 -16.67% 1 11 פא טנלפלוק
3.5 9 פא טנלפלוק
10.9 6פא הינסק
25.8 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
348.9 8פא ןיילוסניא
399.9 9פא ןיילוסניא
15.3 3פא םאידוג
2599 456.1 462.1 -5.76% 456.1 6פא תועקשה טנוקסיד
134 5פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
17 6פא ש-רבילוג
812 290 833 +187.24% 833 2פא ורטפ סטיוואנ
16000 7.7 7.7 +10.00% 7.7 ש8- פא סקטורטפ
1800 9 9 +5.88% 9 ש9- פא סקטורטפ
14245145 1.1 1.3 +9.09% 1.2 17פא ויצר
1680348 6.5 6.7 +1.52% 6.7 18פא ויצר
249923 87 95.4 -4.11% 91 1פא םוילורטפ ויצר
68511 111 131.4 -2.79% 121.8 2פא םוילורטפ ויצר