הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/03/18 14:29:10         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6 18 18 -18.18% 18 1פא זיסרבוא
1 80 80 -12.85% 80 2פא סנאלב לפוא
14.1 3פא סנאלב לפוא
18.4 4 פא ןרב
7020 794 810 +9.27% 810 1פא ירוטקיו
150 146 146 -4.26% 146 1פא תועקשה רומ
17.4 1פא תוכרעמ םוקטאס
110 18 18 +36.36% 18 2פא תוכרעמ םוקטאס
13 2פא תרושקת ינאס
7.2 3פא תרושקת ינאס
20000 22.1 22.1 22.1 5פא ןוריצ
3000 56.5 56.5 +3.48% 56.5 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
115.1 5פא הרואא
718 4פא גיב
83.9 6פא אפלא הרשכה
2300 14.7 14.7 +22.50% 14.7 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
1111 14.9 14.9 14.9 4פא הצובק ןוזול
8.1 4 פא סאדימ
19.5 1פא דנלרימ
32.5 2פא דנלרימ
2476 27.2 35.5 +6.06% 35 2פא םיטקיורפ ברנמ
1698 58.9 58.9 +3.33% 58.9 3פא ן"לדנ עלס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.1 5פא תורבא
1 259 259 +26.46% 259 3פא ידלאיא
4615 14 14 14 3 פא רויקרטניא
1.2 2פא רויקרטניא
500 700 710 +0.71% 710 8פא ןיילוסניא
238 430 430 +1.92% 430 9פא ןיילוסניא
142 1פא רמיפניא
88.9 4פא רמתיא
10000 22.9 23 -0.43% 22.9 7פא לקידמ םוילא
1502 2פא ןואירטקלא
23336 44 48.7 +4.73% 48.7 2פא ולופא
206.6 1פא רלימנרב
13 3פא םאידוג
384540 115 180 +5.66% 125 1 פא זייטנוו
3158 29 49 +52.65% 49 2פא ס'רצנו סלפונכט
280000 1 1 1 9פא סוגידמ
24310 1702 2280 +2.54% 1900 4 פא יוידמ
200 8 8 +14.29% 8 1פא היבחרמ
82.2 5 פא ןירגלוס
100.6 1פא גנירפס
60 2פא גנירפס
3235 85 97 +19.63% 96.9 1פא יזטנפ
28.8 2 פא םטסהמידק
19.4 3 פא םטסהמידק
112000 4.5 4.5 -6.25% 4.5 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6 9 פא טנלפלוק
7.4 4פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
761 548.8 571 -2.57% 548.8 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
16.3 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
15.5 ש8- פא סקטורטפ
8438238 5.4 5.7 -3.51% 5.5 17פא ויצר
1939497 6.9 7.1 -1.41% 7 18פא ויצר
37 1פא םוילורטפ ויצר
57.7 2פא םוילורטפ ויצר