הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

22/06/17 21:20:53         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
120.6 1פא זיסרבוא
191.8 2פא סנאלב לפוא
112259 31 32 +0.97% 31.1 3פא סנאלב לפוא
1 179 179 +0.13% 151.2 4 פא ןרב
46 786 786 +4.86% 786 1פא ירוטקיו
27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2725 137 137 +1.11% 137 5פא הרואא
1399 130.5 130.5 130.5 15פא ץח ינולא
2031 4פא גיב
3507 800 1499 -28.89% 945.7 1פא יו ןא קארב
117.6 6 פא אפלא הרשכה
141048 16 17.1 -4.68% 16.3 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
263 4פא הדנק לארשי
4678 200 300 -0.96% 257.7 15פא סרשי
450 9 פא םי תילכלכ
3000 22.2 22.2 +6.22% 22.2 4 פא סאדימ
100 28 28 28 1פא םיטקיורפ ברנמ
13900 44.2 50 -0.43% 46.6 2פא םיטקיורפ ברנמ
11055 82 82 -0.85% 82 3פא ן"לדנ עלס
66.3 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
10600 2.3 2.3 2.3 5פא תורבא
55 312 312 +0.67% 301 3פא ידלאיא
9.8 2פא רויקרטניא
2121 33 87.9 -6.50% 34.5 7פא ןיילוסניא
98.5 4פא רמתיא
3704 24.3 24.3 24.3 7פא לקידמ םוילא
3.7 5 פא דמידנא
26.4 5פא סקוודנויב
22.2 3פא םאידוג
55.6 1 פא זייטנוו
120564 5860 6204 +4.28% 6110 9פא ראואט
5.4 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
14.3 12פא טייפ ןכ
3 9פא סוגידמ
24.8 2פא יוידמ
26.7 20פא קידמורקימ
22105 8 12.5 -9.00% 9.1 1פא היבחרמ
8063 75 80 +2.40% 76.8 5 פא ןירגלוס
22102 4.5 9 -1.23% 8 1פא וטומוס
642 166 220 -2.50% 194.7 2פא פורג יט-פייס
33.7 1פא ויב טקלס
869 115 115 +8.29% 115 1פא גנירפס
150 2פא גנירפס
3 6רא לגרק וטסלפ
24.4 1פא יזטנפ
47.4 2 פא םטסהמידק
1 32 32 25 3 פא םטסהמידק
95440 2.1 6.2 6.1 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6 9 פא טנלפלוק
14.7 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2683 760 770 -2.66% 760 5פא תועקשה טנוקסיד
5839 731 745 +0.26% 743.9 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
54.7 12פא ןשיירולפסקא בולג
10083 13.3 13.3 +3.10% 13.3 8 פא חרז
113.9 15פא ןיעידומ
1 14פא ויצר
8691277 5.1 5.6 -1.89% 5.2 17פא ויצר
1275908 5.4 5.7 5.5 18פא ויצר
2200 24 24 +6.67% 24 1פא םוילורטפ ויצר
20478 28.6 33 +12.24% 32.1 2פא םוילורטפ ויצר