הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:38:16         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
10 5.2 5.2 5.2 3פא סנאלב לפוא
52 61.8 61.8 61.8 8פא תרושקת ללח
500 146.6 146.6 +5.09% 146.6 1פא תועקשה רומ
6 2פא תוכרעמ םוקטאס
43245 1.4 2.5 1.4 3פא תרושקת ינאס
101.5 2פא םוקלס
100 7.9 7.9 6.2 5פא ןוריצ
85 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
124.1 9פא תומא
101.2 6פא אפלא הרשכה
13.9 2פא סקוב יוו
4000 4.2 4.2 +23.53% 4.2 1פא סקוב ייוו
6 4פא הצובק ןוזול
28671 1.3 1.5 1.3 1פא דנלרימ
85 3.2 3.2 2.4 2פא דנלרימ
10100 5.6 5.9 +7.55% 5.7 2פא טיר םיבינמ
22.4 2פא םיטקיורפ ברנמ
45.2 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
192 3פא ידלאיא
56365 508.9 591 +14.82% 567.1 3 פא רויקרטניא
1 300 300 +3.77% 33 1פא רמיפניא
20 49.9 49.9 46.8 4פא רמתיא
20 10.9 10.9 9.9 8פא לקידמ םוילא
792 12.9 12.9 +2.59% 11.9 9פא לקידמ םוילא
2097 2פא ןואירטקלא
1600 2.8 3.2 2.8 2פא היגרנא טיילנא
63.2 2פא ולופא
27.4 3פא ולופא
8.6 1פא רלימנרב
15 1 פא זייטנוו
187901 64.8 147.9 +124.68% 139.3 7 פא רדגוט
54080 30.6 42.8 +0.80% 37.7 5פא רדגוט
32804 62.3 69.8 +9.68% 65.7 6פא רדגוט
20.4 2פא ס'רצנו סלפונכט
8180 501 1145 +69.29% 970.2 4פא יוידמ
500 90 90 +62.75% 90 5פא יוידמ
68029 7.4 9 7.4 21פא קידמורקימ
100 5.5 5.5 4.5 2פא היבחרמ
198994 3.8 4.1 -7.14% 3.9 3פא היבחרמ
105.2 5 פא ןירגלוס
500 20 20 -0.50% 20 1פא גנירפס
75 2פא גנירפס
29.1 2 פא םטסהמידק
20 3 פא םטסהמידק
487.3 2פא טיבנק
23.9 6פא הינסק
25 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1724 289 290 290 8פא ןיילוסניא
102 249 250 +5.19% 249.3 9פא ןיילוסניא
120833 24 24 24 3פא םאידוג
27 6פא ש-רבילוג
134 5פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
39 14פא פסקא בולג
45 15פא פסקא בולג
468 2פא ורטפ סטיוואנ
650 264 264 +2.33% 264 4פא ורטפ סטיוואנ
1700 4.4 4.4 4.3 ש8- פא סקטורטפ
43 5.6 5.6 5.6 ש9- פא סקטורטפ
20 13.3 13.3 9.5 1פא היגרנא םתור
11 2פא היגרנא םתור
26.7 3פא היגרנא םתור
465625 7.6 7.7 7.6 18פא ויצר
280052 60 69.8 -5.22% 63.6 1פא םוילורטפ ויצר
11097 94.5 100 -1.29% 99.4 2פא םוילורטפ ויצר