הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 13:07:26         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
749 24.9 24.9 -2.73% 24.9 3פא סנאלב לפוא
110569 228 249 +3.12% 235 9פא תרושקת ללח
205.4 1פא תועקשה רומ
100 5 5 +25.00% 5 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
2012 39.9 39.9 +2.31% 39.9 2פא הלוסנינפ
33506 33.2 33.7 -2.35% 33.2 3פא הלוסנינפ
9.5 5פא ןוריצ
288 1377 1494 -11.81% 1494 2פא ןוזנק
185 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
210 488 488 +0.02% 488 9פא תומא
182 2600 2724 +0.04% 2724 5 פא גיב
101.2 6פא שחתה הרשכה
22700 10 10 -2.91% 10 2פא סקוב יוו
200 2.7 2.7 +35.00% 2.7 1פא סקוב ייוו
50 4.3 4.3 +95.45% 4.3 4פא הצובק ןוזול
200 1.8 1.8 +80.00% 1.8 2פא דנלרימ
100 3.9 3.9 +5.41% 3.9 2פא טיר םיבינמ
19.4 2פא םיטקיורפ ברנמ
57.9 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
195 1פא רמיפניא
3500 3.5 3.6 +44.00% 3.6 8פא לקידמ םוילא
3846 11.1 11.1 11.1 9פא לקידמ םוילא
166 7500 7790 +7.03% 7790 2פא ןואירטקלא
14049 65 66.9 -0.76% 65 3פא סקי'גרנא
49 2פא ולופא
7069 30 30 +5.26% 30 3פא ולופא
67.2 1פא רלימנרב
19 1 פא זייטנוו
7.5 6פא רדגוט
999 35 35 -2.51% 35 8פא רדגוט
23.7 9פא רדגוט
28 2פא ס'רצנו סלפונכט
194268 9.5 19.9 -18.60% 10.5 22פא קידמורקימ
15.9 1פא טנורקימ
4.8 3פא היבחרמ
20 43.9 43.9 43.9 1פא גנירפס
33.3 2פא גנירפס
49.2 7פא לגרק וטסלפ
12.8 2פא רושאנק
25.2 3פא רושאנק
380 478 545.8 +4.64% 478 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
55 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100 5.1 5.1 +30.77% 5.1 1פא לטיפק ןשיירנ'ג
+8.70% 20 ש3-פא םא.יד.וג
134 ש5-פא סקמ ליבומ
656 849 879 +8.38% 879 8פא םיסנניפ ךרע
73 950 1219 +15.98% 1219 9פא םיסנניפ ךרע
4903 20 24 +8.11% 24 2פא קרווטנ יזטנפ
2 19.9 19.9 +17.06% 19.9 3פא קרווטנ יזטנפ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
24.1 6פא שהי תונמדזה
65.3 7פא שהי תונמדזה
61.8 8פא שהי תונמדזה
100 2פא ורטפ סטיוואנ
467.5 4פא ורטפ סטיוואנ
2.3 8פא סקטורטפ
4.6 9פא סקטורטפ
110 4.5 4.5 4.5 1פא היגרנא םתור
10 2פא היגרנא םתור
12 3פא היגרנא םתור
1486666 7.5 7.7 -1.30% 7.6 18פא ויצר
25014 270 283.9 -1.93% 270 2פא םוילורטפ ויצר