הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

24/09/17 10:22:51         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2 100 100 +29.70% 100 1פא זיסרבוא
112.1 2פא סנאלב לפוא
17.5 3פא סנאלב לפוא
195.2 4 פא ןרב
30 724 724 +10.42% 724 1פא ירוטקיו
111 1פא תועקשה רומ
27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
1300 19.1 19.1 -4.50% 19.1 2פא תרושקת ינאס
11.6 3פא תרושקת ינאס
49.8 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
900 136.9 137 +1.03% 137 5פא הרואא
9365 240 276 -8.33% 240 15פא ץח ינולא
1582 4פא גיב
86.4 6 פא אפלא הרשכה
12 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
414.9 9 פא םי תילכלכ
29.9 4 פא סאדימ
19.8 1פא דנלרימ
34.5 2פא דנלרימ
657 23 23 +0.88% 23 1פא םיטקיורפ ברנמ
61.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
81.8 3פא ן"לדנ עלס
52 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.9 5פא תורבא
390.1 3פא ידלאיא
20 2פא רויקרטניא
520 7פא ןיילוסניא
105.3 4פא רמתיא
18.5 7פא לקידמ םוילא
1.5 5 פא דמידנא
1.4 5פא סקוודנויב
25.5 3פא םאידוג
27.7 1 פא זייטנוו
13.5 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
14.3 12פא טייפ ןכ
2 9פא סוגידמ
21.8 2פא יוידמ
13 1פא היבחרמ
65 5 פא ןירגלוס
52.3 2פא פורג יט-פייס
100 1פא גנירפס
152.1 2פא גנירפס
45 1פא יזטנפ
14.9 2 פא םטסהמידק
25 3 פא םטסהמידק
292079 7 7.7 +14.93% 7.7 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.7 9 פא טנלפלוק
12 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
8 788.6 788.6 +4.01% 788.6 5פא תועקשה טנוקסיד
752.3 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
3 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
37.1 12פא ןשיירולפסקא בולג
1000 13.3 13.3 +37.11% 13.3 ש8- פא סקטורטפ
1 14פא ויצר
164582 4.4 4.4 4.4 17פא ויצר
260000 4.4 4.4 4.4 18פא ויצר
3000 20 20 +7.53% 20 1פא םוילורטפ ויצר
27.4 2פא םוילורטפ ויצר