הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/18 00:08:32         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3210 2 8.9 -80.00% 2 1פא זיסרבוא
15559 6 7.5 -9.09% 6 3פא סנאלב לפוא
200 460 460 +2.22% 460 1פא ירוטקיו
1353 139 146.9 -2.13% 142.1 6פא תרושקת ללח
1113 155 156 -4.90% 155.2 7פא תרושקת ללח
1423 171 180 +3.80% 177.4 8פא תרושקת ללח
20 163 163 +3.76% 163 1פא תועקשה רומ
8 1פא תוכרעמ םוקטאס
7400 12 14.4 12 2פא תוכרעמ םוקטאס
10.2 2פא תרושקת ינאס
6.9 3פא תרושקת ינאס
100 18.7 18.7 +0.65% 15.6 5פא ןוריצ
36 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9665 95 99.1 -4.37% 96.2 5פא הרואא
926 4פא גיב
1 79.5 79.5 75.7 6פא אפלא הרשכה
4 12 12 32 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
7001 12.3 13 12.5 4פא הצובק ןוזול
19.7 1פא דנלרימ
1200 14.7 14.7 +13.08% 14.7 2פא דנלרימ
29.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
23.4 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.1 5פא תורבא
1 299 299 +0.10% 208.8 3פא ידלאיא
11.3 3 פא רויקרטניא
142 1פא רמיפניא
99.9 4פא רמתיא
361656 15.5 19 -11.48% 16.2 7פא לקידמ םוילא
2 1096 1096 +0.10% 995.8 2פא ןואירטקלא
55789 67.9 68 -0.15% 68 2פא ולופא
669 175 175 +1.27% 175 1פא רלימנרב
17.9 3פא םאידוג
4500 35 44.9 -1.34% 36.7 1 פא זייטנוו
1 8 8 41.3 2פא ס'רצנו סלפונכט
1 9פא סוגידמ
1254 3301 3400 +5.90% 3359 4פא יוידמ
69 1678 2300 +8.58% 1822 5פא יוידמ
105 5 פא ןירגלוס
100.6 1פא גנירפס
58 2פא גנירפס
434129 117 144 -15.94% 123.9 1פא יזטנפ
30.1 2 פא םטסהמידק
19.4 3 פא םטסהמידק
5128 21 21 +23.53% 21 4 פא םטסהמידק
302 1.7 1.7 +54.55% 1.7 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
5.4 9 פא טנלפלוק
25.8 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
67 460 460 -4.35% 460 8פא ןיילוסניא
412.1 9פא ןיילוסניא
9730 375 381.1 +3.25% 378.4 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
25 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
149 63.9 63.9 +8.59% 63.2 6פא ש-רבילוג
62200 5 5.8 -1.96% 5 ש8- פא סקטורטפ
93700 12.2 13.8 -5.15% 12.9 ש9- פא סקטורטפ
6116268 2.9 3.2 -3.33% 2.9 17פא ויצר
676000 5.9 6 +1.69% 6 18פא ויצר
43.4 1פא םוילורטפ ויצר
56 2פא םוילורטפ ויצר