הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/18 00:09:15         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
65097 96 96 96 2 גא ןרב
18092 98.7 100 +0.10% 98.8 5גא 365 ריבשמה
221500 82.5 83.2 +0.24% 82.5 17גא תרושקת ללח
108.5 ו חגא רעמ םוקטאס
110.9 7גא ןוזנדירפ
103.2 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3000 103 103 103 13גא הרואא
3904316 100.7 101 100.7 1גא ץינוד
112 7גא בהל
78.2 9גא הצובק ןוזול
100.9 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
106.4 6גא טיברוא
4428 98.1 98.1 98.1 3גא לקידמ טיבלא
220.4 4הגא היגרנא טיילנא
142.4 1גא זיטנוו
19000 99.8 100.2 -0.50% 100 1גא ימוטמ
371773 98.2 98.3 98.2 2גא הלומרופ
3900 103.8 104.2 +0.78% 104 2גא לגרק וטסלפ
57406 101.7 102.2 -0.20% 101.8 12הגא קרווטנ ןוירפ
800 99.4 99.4 99.4 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100.8 32גא הצובק קלד
1573355 100.2 100.8 +0.50% 100.7 33גא הצובק קלד
105.5 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
166 8גא וקרא