הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 10:38:02         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
92.5 2 גא ןרב
89.4 5גא 365 ריבשמה
71.3 17גא תרושקת ללח
101.6 ו חגא רעמ םוקטאס
103.5 7גא ןוזנדירפ
10000 102.4 102.4 102.4 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
103.9 13גא הרואא
99.4 1גא ץינוד
111 7גא בהל
59 9גא הצובק ןוזול
ס3-גא ורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.4 ס6-גא טיברוא
98.7 1גא תוישעת רטניא
97.1 3גא לקידמ טיבלא
350.8 ס4-גא היגרנא טיילנא
456750 102.8 103.1 +0.10% 102.8 1גא תוקזחה ןוקפא
106.8 ס1-גא זיטנוו
16000 88 88 88 1גא ימוטמ
99.9 2גא לגרק וטסלפ
103108 104 104 +0.10% 104 12הגא קרווטנ ןוירפ
98.1 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100.6 32גא הצובק קלד
168262 99.4 99.6 +0.20% 99.6 33גא הצובק קלד
105.5 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
125.8 ס-ח גא וקרא