הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

02/03/21 18:06:08         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5600 110.5 112.2 +0.63% 111.2 3גא ןרב
81845 79 79 79 5גא 365 ריבשמה
51000 73 73 +0.83% 73 17גא תרושקת ללח
61500 117 117.8 +0.69% 117.1 1גא תועקשה רומ
95.1 ו חגא רעמ םוקטאס
103 7גא ןוזנדירפ
630640 120.5 123.8 +0.41% 122.8 1גא תוקזחה לאתפ
101.6 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
8800 109.5 110.9 +1.10% 109.9 1גא ץינוד
1700 103.2 103.2 +0.59% 103.1 10גא 'ג'גח
370000 95 95.1 +0.11% 95.1 9גא הצובק ןוזול
2100 104 104 +0.68% 104 3גא יקסניול
2289044 97.6 97.8 +0.10% 97.7 1גא טירוגמ
216100 112 112.5 112.1 1גא ןייטשטור
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
723 114.1 114.1 114.1 1גא תוישעת רטניא
111.7 3גא לקידמ טיבלא
350610 99 99.1 -0.10% 99.1 4גא יימולא
51600 93 93 93 2גא סקי'גרנא
5261 102.4 102.9 102.6 1גא תוקזחה ןוקפא
70000 99.5 100 +1.52% 100 1גא רדגוט
700 109.9 109.9 +0.27% 109.4 1גא ובינוי
9686 103.3 103.5 +0.19% 103.4 2גא לגרק וטסלפ
103.4 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
270 7גא בהל
28626 165 166.9 -0.42% 165.4 1גא לטיפק תודיפל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1669634 87.5 88.4 +0.34% 88.3 33גא הצובק קלד
317770 101.5 102 +0.10% 102 1גא שהי ןיעידומ
115 2גא סקטורטפ