הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 19:27:51         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
34896 99.5 99.5 +0.10% 99.5 2 גא ןרב
481719 97 98.6 -1.62% 97 5גא 365 ריבשמה
269058 91.3 91.5 +0.22% 91.5 זי גא שקת ללח
110.5 ו חגא רעמ םוקטאס
109.3 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1746 120.2 120.2 +1.18% 120.2 13גא הרואא
7917232 102.9 103.6 +0.49% 103.5 1גא ץינוד
66113 110.3 112.2 -0.18% 111.8 7גא בהל
22500 84.4 84.4 84.4 9גא הצובק ןוזול
2 103.9 103.9 103.9 3הגא פורג לאנתנ
120.1 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
107.5 6גא טיברוא
102.6 12הגא רמתיא
66324 174 175.2 +0.35% 174.2 4הגא היגרנא טיילנא
3100 104.2 104.2 +0.29% 104.2 1גא זיטנוו
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
15500 103.4 104 +1.17% 103.8 2גא הלומרופ
57976 106.3 107.1 +0.09% 107 2גא לגרק וטסלפ
677255 103.4 103.5 103.5 12הגא קרווטנ ןוירפ
138001 102 102.1 +0.20% 102.1 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
11920 100.8 100.8 100.8 32גא הצובק קלד
1286746 102.6 102.8 +0.10% 102.8 33גא הצובק קלד
104 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
151.2 8גא וקרא