הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

07/08/20 19:31:16         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
36708 101.7 102 +0.10% 101.9 2 גא ןרב
3197 74.8 77.9 -2.82% 75.7 5גא 365 ריבשמה
29049 60.4 60.5 60.4 17גא תרושקת ללח
1599769 104.7 107.3 -1.13% 105.3 1גא תועקשה רומ
95.2 ו חגא רעמ םוקטאס
104.6 7גא ןוזנדירפ
101.2 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6100 103 104.9 -0.39% 103.2 1גא ץינוד
164 7גא בהל
72.5 9גא הצובק ןוזול
370500 89.7 90 90 3גא יקסניול
15000 91 91 +0.11% 91 1גא טירוגמ
2849 102 102 +0.99% 102 1גא ןייטשטור
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
98.5 1גא תוישעת רטניא
349537 118.9 119 -0.08% 118.9 3גא לקידמ טיבלא
110584 98 98.5 +0.31% 98 1גא תוקזחה ןוקפא
98.1 1גא רדגוט
2630 90 90 +0.56% 90 1גא ובינוי
9500 100.3 100.3 100.3 2גא לגרק וטסלפ
97.6 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1102 108.7 108.7 +0.84% 108.2 1גא לטיפק תודיפל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3759282 51 54.7 -4.29% 51.3 33גא הצובק קלד