הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 12:38:07         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6649 97 97 97 2 גא ןרב
82.7 5גא 365 ריבשמה
39608 73.1 73.1 73.1 17גא תרושקת ללח
98 ו חגא רעמ םוקטאס
106 7גא ןוזנדירפ
36500 103.3 104.1 +0.87% 104.1 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
96058 107.6 108.6 -0.37% 107.8 13גא הרואא
103 1גא ץינוד
111.9 7גא בהל
61.8 9גא הצובק ןוזול
914600 96.4 96.6 96.4 1גא טירוגמ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
107.1 ס6-גא טיברוא
524 97.5 97.5 +0.31% 97.5 1גא תוישעת רטניא
96 3גא לקידמ טיבלא
247.5 ס4-גא היגרנא טיילנא
101.1 1גא תוקזחה ןוקפא
106.8 ס1-גא זיטנוו
62.8 1גא ימוטמ
14350 101.5 102.1 +0.10% 101.5 2גא לגרק וטסלפ
98.5 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
4379513 98.6 99.4 -0.50% 98.7 33גא הצובק קלד
107.1 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
126.7 ס-ח גא וקרא