הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

24/09/17 10:23:13         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
98.2 2 גא ןרב
1117 97 97.5 -0.51% 97 5גא 365 ריבשמה
2250 91.4 91.4 91.4 זי גא שקת ללח
110.1 ו חגא רעמ םוקטאס
116.3 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
16800 116.3 116.4 116.4 13גא הרואא
107.1 7גא בהל
106.7 3הגא פורג לאנתנ
1800 109.7 109.7 +1.01% 109.7 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
12120 109 109 -0.91% 109 6גא טיברוא
101.1 12הגא רמתיא
4100 156.8 156.9 +0.84% 156.9 4הגא היגרנא טיילנא
100 1גא זיטנוו
ב חגא סר'צנו ןיעמ
104 2גא הלומרופ
102.1 2גא לגרק וטסלפ
100.3 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
166.5 8גא וקרא
100.9 32גא הצובק קלד
67000 102.1 102.2 -0.10% 102.1 33גא הצובק קלד
102.8 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.4 7הגא אטפנ