הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/07/17 05:27:19         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
27765 99.8 99.9 +0.10% 99.9 2 גא ןרב
100275 98.4 98.6 -0.20% 98.4 5גא 365 ריבשמה
295400 91.1 92.2 -0.11% 91.4 זי גא שקת ללח
5001 107 107 107 ו חגא רעמ םוקטאס
116.6 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
120 13גא הרואא
29500 110.9 111 +0.09% 111 7גא בהל
4000 105 105 -0.38% 105 3הגא פורג לאנתנ
122.1 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
4575 106.3 106.3 106.3 6גא טיברוא
14750 105 105 -2.78% 105 12הגא רמתיא
17680 137 137.7 +1.55% 137.2 4הגא היגרנא טיילנא
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
100.9 2גא הלומרופ
107 2גא לגרק וטסלפ
81926 101.9 102.8 +0.10% 102.1 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
194 8גא וקרא
201895 100.4 100.6 100.5 32גא הצובק קלד
1661288 100.3 100.6 100.5 33גא הצובק קלד
9116 104 104 104 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.7 7הגא אטפנ