הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/03/18 14:29:44         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
98.8 2 גא ןרב
101.3 5גא 365 ריבשמה
30000 80.4 80.4 +0.25% 80.4 זי גא שקת ללח
110.4 ו חגא רעמ םוקטאס
110 7גא ןוזנדירפ
24295 102.9 102.9 -0.10% 102.9 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
111.1 13גא הרואא
102.9 1גא ץינוד
6000 112 112 -0.27% 112 7גא בהל
81.5 9גא הצובק ןוזול
103.9 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
4200 103.4 103.4 103.4 6גא טיברוא
49023 100.5 100.5 -0.40% 100.5 3גא לקידמ טיבלא
13 201.2 201.2 +1.82% 201.2 4הגא היגרנא טיילנא
53544 158 192.9 +2.61% 173 1גא זיטנוו
5000 102.8 102.8 +0.19% 102.8 1גא ימוטמ
ב חגא סר'צנו ןיעמ
98 2גא הלומרופ
107.4 2גא לגרק וטסלפ
100.6 12הגא קרווטנ ןוירפ
100.9 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1383331 100.2 100.4 100.2 32גא הצובק קלד
552178 101.3 101.6 +0.10% 101.6 33גא הצובק קלד
104 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
150 8גא וקרא