הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/11/17 20:39:34         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
44545 96 96.2 96.1 2 גא ןרב
74112 98.7 99.2 98.9 5גא 365 ריבשמה
173522 90.4 90.5 +0.11% 90.5 זי גא שקת ללח
106.5 ו חגא רעמ םוקטאס
108.8 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
59893 118.3 119 -1.49% 118.8 13גא הרואא
3615370 103 103.2 -0.19% 103.2 1גא ץינוד
2000 112.5 112.5 +0.18% 112.5 7גא בהל
103.2 3הגא פורג לאנתנ
49981 126 128.2 -0.08% 126.9 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9000 106.5 106.5 +0.09% 106.5 6גא טיברוא
103 12הגא רמתיא
125481 167.1 171.9 +0.30% 168.3 4הגא היגרנא טיילנא
2000 103.3 103.3 +0.29% 103.3 1גא זיטנוו
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
17500 102 102.1 -0.97% 102 2גא הלומרופ
42550 103.1 103.9 +0.10% 103.9 2גא לגרק וטסלפ
101.4 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
258384 100.8 101 -0.10% 100.8 32גא הצובק קלד
1153197 101.3 101.6 101.5 33גא הצובק קלד
102 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1 147 147 141 8גא וקרא
105.5 7הגא אטפנ