הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/09/19 16:24:31         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
7137 97.5 98.3 -0.20% 97.8 2 גא ןרב
36697 82 82.5 -0.48% 82.4 5גא 365 ריבשמה
44443 77.3 79 +0.38% 78.5 17גא תרושקת ללח
101.4 ו חגא רעמ םוקטאס
14000 105.5 105.9 +0.28% 105.8 7גא ןוזנדירפ
7777 104.8 104.8 104.8 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.3 13גא הרואא
44000 107.7 108 +0.09% 107.8 1גא ץינוד
135000 111 111 111 7גא בהל
60 9גא הצובק ןוזול
22500 96.8 96.9 +0.10% 96.9 1גא טירוגמ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5692 105.5 105.5 -0.47% 105.5 ס6-גא טיברוא
101237 96.3 96.8 96.8 1גא תוישעת רטניא
268024 100.9 101 100.9 3גא לקידמ טיבלא
241000 101.8 102.7 -0.29% 101.8 1גא תוקזחה ןוקפא
65.7 ס1-גא זיטנוו
192894 66 69.6 +4.34% 67.3 1גא ימוטמ
14817 96 97.1 -1.13% 96 2גא לגרק וטסלפ
100.5 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2400110 92.1 93.6 +0.86% 93.6 33גא הצובק קלד
1900 105.9 105.9 105.9 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
25000 110.3 110.3 110.3 ס-ח גא וקרא