הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

16/06/21 08:33:56         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3גא ןרב
5גא 365 ריבשמה
17גא תרושקת ללח
1גא תועקשה רומ
ו חגא רעמ םוקטאס
7גא ןוזנדירפ
1גא תוקזחה לאתפ
ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1גא ץינוד
10גא 'ג'גח
9גא הצובק ןוזול
3גא יקסניול
1גא טירוגמ
1גא סאדימ
1גא ןייטשטור
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1גא תוישעת רטניא
3גא לקידמ טיבלא
4גא יימולא
2גא סקי'גרנא
1גא תוקזחה ןוקפא
1גא רדגוט
1גא ובינוי
2גא לגרק וטסלפ
2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
7גא בהל
1גא לטיפק תודיפל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
33גא הצובק קלד
1גא שהי ןיעידומ
2גא סקטורטפ