הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/11/20 20:29:15         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100 102.3 102.3 102.1 2 גא ןרב
1125 103.8 103.8 +0.10% 103.8 3גא ןרב
11000 88.5 88.5 -0.11% 88.5 5גא 365 ריבשמה
304054 77 77.2 -0.26% 77 17גא תרושקת ללח
590702 110 111.5 110.3 1גא תועקשה רומ
100 97.2 97.2 +0.10% 96 ו חגא רעמ םוקטאס
102.3 7גא ןוזנדירפ
7548754 112.3 113.5 +2.16% 113.3 1גא תוקזחה לאתפ
100 103.4 103.4 102.6 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2223220 108.9 110 +0.09% 109.7 1גא ץינוד
84.1 9גא הצובק ןוזול
247914 94 94.8 94 3גא יקסניול
35210 95.4 96.9 +0.74% 95.9 1גא טירוגמ
42500 109.1 110.3 110.3 1גא ןייטשטור
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
107100 106.6 107 106.6 1גא תוישעת רטניא
17343 113.6 114.5 -0.17% 114.2 3גא לקידמ טיבלא
102712 97 98 -1.02% 97 2גא סקי'גרנא
342392 101.3 101.7 101.7 1גא תוקזחה ןוקפא
101.9 1גא רדגוט
10616 105.4 107 +1.24% 106.5 1גא ובינוי
6872 102.3 103.4 +0.20% 102.5 2גא לגרק וטסלפ
97706 102 102 102 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
265 7גא בהל
373983 137.7 138.3 -0.07% 138.2 1גא לטיפק תודיפל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1107989 72.7 74.7 -0.54% 73 33גא הצובק קלד
103.9 2גא סקטורטפ