הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

22/06/17 21:17:16         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
33597 96.4 98.2 +0.41% 96.8 2 גא ןרב
1953476 97.4 97.7 -0.10% 97.6 5גא 365 ריבשמה
647787 97.2 99.7 -1.00% 98.6 זי גא שקת ללח
131.8 8גא תויתשת ןוסלדנמ
248740 109.2 115.1 -1.23% 112.3 ו חגא רעמ םוקטאס
117 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
121.3 13גא הרואא
112.5 7גא בהל
104.9 3הגא פורג לאנתנ
19000 126.8 127 126.9 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
95561 103.4 107.1 -2.05% 104.9 6גא טיברוא
105.3 12הגא רמתיא
83685 139 142.9 +1.37% 140.9 4הגא היגרנא טיילנא
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
9587 102.1 102.8 -3.40% 102.4 2גא הלומרופ
30649 103.6 105.4 -1.33% 104.1 2גא לגרק וטסלפ
17876 102.1 103.1 -0.68% 102.3 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5195 192.7 192.7 +0.36% 192.7 8גא וקרא
1382402 100.8 100.9 100.8 32גא הצובק קלד
2494601 101.3 101.7 -0.29% 101.5 33גא הצובק קלד
104 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
63150 106.8 107 -0.09% 106.9 7הגא אטפנ