הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:03:54         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
64949 86.1 88.7 -0.35% 86.1 2 גא ןרב
297429 62 63 -0.79% 62.5 5גא 365 ריבשמה
7000 67.2 67.2 -0.15% 67.2 17גא תרושקת ללח
103.3 ו חגא רעמ םוקטאס
102 7גא ןוזנדירפ
5125 101 101 +0.10% 101 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
102.4 13גא הרואא
32829 98.5 100.3 +0.41% 98.7 1גא ץינוד
240243 101.6 106.9 -1.59% 105.2 7גא בהל
7602 51.5 52.2 +0.19% 51.6 9גא הצובק ןוזול
101 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
109 6גא טיברוא
266947 93.8 94.3 -1.26% 93.9 1גא תוישעת רטניא
200000 97.5 97.5 -1.42% 97.5 3גא לקידמ טיבלא
229.4 4גא היגרנא טיילנא
109.8 1גא זיטנוו
42856 69 74 +3.58% 72.4 1גא ימוטמ
103 2גא הלומרופ
6000 97.9 98 +2.19% 98 2גא לגרק וטסלפ
80672 102.6 102.6 +0.10% 102.6 12הגא קרווטנ ןוירפ
97.1 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
961909 100 100.1 -0.10% 100 32גא הצובק קלד
2856663 96.5 96.8 -0.21% 96.6 33גא הצובק קלד
104.9 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
150.3 8גא וקרא