הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/09/18 12:50:31         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
93.5 2 גא ןרב
91.8 5גא 365 ריבשמה
43600 81.1 82.9 +0.12% 82.9 17גא תרושקת ללח
107.3 ו חגא רעמ םוקטאס
110.9 7גא ןוזנדירפ
103 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.4 13גא הרואא
35000 102 102.1 102 1גא ץינוד
110.2 7גא בהל
70.8 9גא הצובק ןוזול
103 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
108.3 6גא טיברוא
11500 98 99 +1.02% 99 1גא תוישעת רטניא
99.9 3גא לקידמ טיבלא
241.7 4גא היגרנא טיילנא
109.8 1גא זיטנוו
3350 88.4 88.4 +1.14% 88.4 1גא ימוטמ
50297 103 104.3 -1.06% 103 2גא הלומרופ
102 2גא לגרק וטסלפ
101.9 12הגא קרווטנ ןוירפ
99 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
206599 100.8 100.8 100.8 32גא הצובק קלד
300278 98.1 98.5 +0.10% 98.4 33גא הצובק קלד
105.2 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9036 150.3 150.3 +2.04% 150.3 8גא וקרא