הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/17 06:29:31         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1891270 105.3 110.5 +5.11% 109.1 2 גא ןרב
201295 103.4 103.8 -0.29% 103.4 זי גא שקת ללח
330513 124.9 126 +0.96% 125.8 8גא תויתשת ןוסלדנמ
3000 121.4 121.7 +1.16% 121.6 ו חגא רעמ םוקטאס
35600 114.2 114.2 +0.09% 114.2 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
120 13גא הרואא
54446 109.8 111.4 111.4 7גא בהל
106.6 3הגא פורג לאנתנ
110247 126.9 129.1 +1.18% 128.4 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
23449 108.2 108.3 -0.09% 108.2 6גא טיברוא
106 12הגא רמתיא
186920 135 136 +0.30% 135 4הגא היגרנא טיילנא
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
106 2גא הלומרופ
105.6 2גא קש וטסלפ
33087 101.5 102.5 -0.39% 102.1 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
8409 215 225 -4.15% 219.4 8גא וקרא
626198 100.6 100.8 +0.10% 100.7 32גא הצובק קלד
10738473 100.9 101.2 101.2 33גא הצובק קלד
103 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
466236 111.5 112.2 112 7הגא אטפנ